Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów pól magnetycznych AC i DC, generowanych przez urządzenia elektroniczne, instalowane w taborze kolejowym. Opisano metody pomiarów pól magnetycznych według normy EN 50500. Zaprezentowano stosowane w badaniach wyposażenie pomiarowe Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji Instytutu Kolejnictwa oraz sposób wyboru punktów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz taboru kolejowego. Na przykładach taboru spalinowego i elektrycznego zilustrowano wyniki pomiarów pojazdów kolejowych.
PL
W artykule przedstawiono pomiary pól magnetycznych AC i Degenerowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze kolejowym. Omówiona została metodyka pomiarowa pól magnetycznych w odniesieniu do aktualnie obowiązujących wymagań i przepisów prawnych w środowisku kolejowym wraz z dopuszczalnymi poziomami. Ponadto przedstawiono wyposażenie pomiarowe stosowane do badań, sposób wyboru punktów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz taboru kolejowego. W artykule zilustrowano przykładowe wyniki pomiarów pojazdu kolejowego na przykładzie lokomotywy spalinowej. Jednocześnie zostały przedstawione kryteria dopuszczalnych poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze.
EN
The paper presents measurements of the magnetic fields ofAC and DC generated by electrical and electronic eąuipment installed on rolling stock. Discusses the methodology for measuring magnetic fields with regard to the current requirements and laws in the railway environment with acceptable levels. Also presents measuring eąuipment used for testing, selection of measurement points inside and outside ofthe rolling stock. The article illustrates an example ofthe results of measurements on the example of railway vehicles diesel locomotive. Criteria are showing acceptable levels of magnetic fields generated by electrical and electronic eąuipment installed on rolling stock.
PL
Przedstawiono metodykę pomiarowę emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia taboru kolejowego na przykładzie obecnie obowiazujących wymagań normatywnych norm serii PN-EN 50121-X-X. Przedstawiono szczegółowo metodykę pomiarową, dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń promieniowanych na postoju i podczas jazdy pojazdu oraz emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia. Dokonano porównania obowiazujących wymagań normatywnych w tym zakresie z nowymi edycjami norm kolejowych, które należy wprowadzić, ze względu na przestarzałość obecnych dokumentów normalizacyjnych.
EN
The paper presents the methodology of measurement radiation and conducting disturbance emission in on-board rolling stock power low voltage network in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-X-X. The article presents in detail the methodology of measurement, methodology of permissible levels of radiation emission disturbance during stand and during vehicle ride and the levels of conducted disturbance emission in on-board low voltage power network. In conclusion paper presents comparison of obligatory, normative standard requirements in this range and along with new edition of rail standards, which will be deploy soon, due to the old editions of current standards documents based on rolling stock should be tested in terms of EMC in order to fulfill normative requirements.
PL
Przedstawiono metodykę pomiarową emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych oraz badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych montowanych w taborze kolejowym, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacyjnych na przykładzie obecnie obowiązujacych wymagań normatywnych norm serii PN-EN 50121-X-X. Przedstawiono zakres i metodykę pomiarów podczas badań odpornościowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego montowanego na taborze, jak również stacjonarnych urządzeń kolejowych. Dokonano porównania obowiązujacych wymagań normatywnych w tym zakresie z nowymi edycjami norm kolejowych, które mają zostać wprowadzone niebawem.
EN
The paper presents the methodology of measurement radiation and conducted disturbance emission as well as the methodology of the testing resistance electrical and electronic devices installed on rolling stock, telecommunication and railway traffic control devices in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-X-X. The article presents range of measurements and methodology of measurements during testing resistance in electrical and electronic equipment installed on rolling stock as well as in stationary rail devices. In conclusion paper presents comparison of obligatory, normative standard requirements in this range and along with new edition of rail standards, which will be deploy soon, due to the old editions of current standard documents based on the electronic equipment installed on rolling stock and stationary rail devices used to railway traffic control and used to rail connection should be tested in terms of EMC in rail environment to reduce.
EN
The paper presents the methodology of radiated and conducted disturbance emission measurement in on-board rolling stock power low voltage network in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-X-X. The article presents in detail the methodology of measurement, permissible levels of radiation disturbance emission during stand and during vehicle ride and the levels of conducted disturbance emission in on-board low voltage power network. In conclusion, the paper outlines the comparison of obligatory, normative standard requirements in this range along with a new edition of rail standards, which will be implemented soon, due to the old editions of current standards documents based on rolling stock should be tested in terms of EMC in order to fulfill normative requirements.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia taboru kolejowego na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań norm serii PN-EN 50121-X-X. Szczegółowo przedstawiono metodykę pomiarów, dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń promieniowanych na postoju i w trakcie jazdy pojazdu oraz emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia. Porównano obowiązujące wymagania normatywne w tym zakresie, z nowym planowanym wydaniem norm kolejowych, które niedługo zastąpią obecne normy.
PL
Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne – pracujące w dowolnym środowisku elektromagnetycznym – muszą spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej. Szczegółowe wymagania zawarte są w europejskich i krajowych standardach normalizacyjnych, które w tym zakresie są obowiązkowe dla wszystkich producentów i użytkowników sprzętu.
EN
This paper presents basic mode of limitations for electromagnetic transient disturbance level. The disturbances may appearing electronics device track circuits as a result of lightning in contact line system due to the coupling presence between this circuits and rail.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarową emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych oraz badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych montowanych na taborze kolejowym, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacyjnych na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań normatywnych norm serii PN-EN 50121-x-x. Przedstawiono zakres pomiarów i metodykę pomiarową podczas badań odpornościowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego montowanego na taborze, jak również stacjonarnych urządzeń kolejowych. Na koniec dokonano porównania obowiązujących wymagań normatywnych w tym zakresie wraz z nowymi edycjami norm kolejowych, które mają zostać wprowadzone niebawem, ze względu na dość stare wydania obecnych dokumentów normalizacyjnych, w oparciu które należy badać wyposażenie elektroniczne montowane na taborze oraz urządzenia stacjonarne służące do sterowania ruchem kolejowym i do łączności kolejowej pod kątem EMC w środowisku kolejowym
EN
The paper presents the methodology of measurement radiation and conducted disturbance emission as well as the methodology of the testing resistance elec-trical and electronic devices installed on rolling stock, telecommunication and railway traffic control devices in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-x-x. The article presents range of measurements and methodology of measurements during testing resistance in electrical and electronic equipment installed on rolling stock as well as in stationary rail devices. In conclusion paper presents comparison of obligatory, normative standard requirements in this range and along with new edition of rail standards, which will be deploy soon, due to the old editions of current standard documents based on the electronic equipment installed on rolling stock and stationary rail devices used to railway traffic control and used to rail connection should be tested in terms of EMC in rail environment to reduce.
PL
Kolejowe obiekty ruchome – takie jak lokomotywy elektryczne, elektryczne zespoły trakcyjne, wagony pasażerskie – stanowią specyficzne i złożone środowisko elektromagnetyczne. Pracujące w tym środowisku urządzenia nie powinny wpływać wzajemnie na siebie, a w szczególności urządzenia elektryczne zasilane napięciem 3 kV DC nie powinny wprowadzać nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych. Chodzi przede wszystkim o zaburzenia radioelektryczne w portach pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia stałego DC i przemiennego AC, portach związanych z bateriami akumulatorów, portach pomiarowych i sterowania, służących do zasilania urządzeń elektronicznych, oraz portach komunikacji i sygnalizacji pojazdu.
EN
The paper shows the main sources of radio disturbance occurringin the on-board powersupply. Discusses the methodology of measurements and includes a examples ofthe results ofnormative measurements before installing a filter to eliminate excessive levels of disturbance and after installation. Presented in the paper the results show the effectiveness ofthe used filter and decrease the emission values disorders conducted by about 40 dB. The result so obtained by indivldual approach to problem-values overruns board approved levels in low-voltage network supply. Presents the problem of rolling stock testing on emissions conducted disturbances in the on-board Iow voltage power supply with respect to the maximum levels contained in the standards.
PL
W artykule przedstawiono potencjalne główne źródła zaburzeń radioelektrycznych, które mogą wystąpić w wielosystemowych przetwornicach wagonowych lub pomocniczych przetwornicach statycznych montowanych na taborze kolejowym. Omówiona została metodyka badań przetwornic wagonowych w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych na ich wejściowym porcie zasilania wysokiego napięcia (WN) wyjściowych portach (NN) w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów normatywnych.
EN
In the paper presents prospective main source of radio-electrical interferences (disturbances), which can appear in multi-system railway carriage converters or in auxiliary static converters installed in rolling stock. Article describes methodology of measurements of railway carriage converters in the rage of emission interferences conducted in its high voltage power input and in its power outputs in regard to normative levels.
PL
W referacie przedstawiono pomiary pól magnetycznych AC i DC generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze kolejowym. Omówiona została metodyka pomiarowa pól magnetycznych w odniesieniu do normy PN-EN 50500. Ponadto przedstawiono wyposażenie pomiarowe stosowane do badań, sposób wyboru punktów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz w taborze kolejowym. W artykule zilustrowano przykładowe wyniki pomiarów pól magnetycznych pojazdu kolejowego na przykładzie taboru spalinowego i trakcyjnego.
EN
In the paper presents measurements of the magnetic fields of AC and DC generated by electrical and electronic equipments installed on rolling stock. Discusses the methodology for measuring magnetic fields with standard PN-EN 50500. Moreover there are presented measuring equipment used for testing and the mode of selection of measurement points inside and outside of the rolling stock. The article illustrates an exemplary results of measurements on the example magnetic fields of railway vehicles diesel and electrical railway rolling stock.
EN
In this paper presents the problem of electromagnetic compatibility tests and systems with electrical and electronic equipment installed in the railway environment. The paper presents the test methods immunity to the type of exposure SURGE, BURST, ESD, voltage dips, short interruptions and voltage variations AC and DC, resistance to magnetic field pulse. Describes the test methods related to the issue conducted and radiated disturbances. Presented research positions and measuring apparatus used in such studies. Electromagnetic compatibility issues presented in the railway environment proves to multithreading electromagnetic compatibility.
PL
W artykule przedstawiono problematykę badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych instalowanych w środowisku kolejowym. Opisano metody badawcze w zakresie odporności na narażenia typu SURGE, BURST, ESD, zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania AC i DC, odporności na impulsowe pole magnetyczne. Scharakteryzowano metody badawcze związane z emisją zaburzeń przewodzonych oraz promieniowanych. Opisano stanowiska badawcze oraz aparaturę pomiarową wykorzystywaną w tego typu badaniach. Przedstawiona problematyka kompatybilności elektromagnetycznej w środowisku kolejowym dowodzi wielowątkowości zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej.
12
Content available remote Ocena poziomu pola elektromagnetycznego w pobliżu szlaku kolejowego
PL
W artykule przedstawiono ocenę środowiska elektromagnetycznego na przykładzie nowo powstających obiektów mieszkalnych lub biurowych sąsiadujących wzdłuż szlaku kolejowego. Omówiono główne źródła zaburzeń radioelektrycznych oraz opisano metodykę pomiarów na przykładzie aktualnie obwiązujących norm, które mają pośredni wpływ na potencjalne urządzenia elektryczne i elektroniczne znajdujące się w przyszłych obiektach tego typu.
EN
The article describes the evaluation of the electromagnetic environment on example of newly built estates and buildings situated along the railway route. The main sources of radio disturbance are discussed and measurement methodology is described on the base of mandatory standards which have influence on the potential electric and electronic devices installed in estates and buildings in the future.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje zagrożeń dla aparatury elektronicznej oraz podstawowe sposoby służące do ograniczenia ich skutków, w tym charakterystykę zewnętrznych elementów ograniczających poziom zaburzeń elektromagnetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na właściwy dobór tych elementów do poszczególnych obwodów elektrycznych.
EN
The article presents the basic types risks to electronic equipment and basic methods used to limit their consequences, including the characteristics of the external components of reducing electromagnetic disturbances. Particular attention was paid for the right selection of these elements to the individual circuits.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje zagrożeń dla aparatury elektronicznej oraz podstawowe sposoby służące do ograniczenia ich skutków, w tym charakterystykę zewnętrznych elementów ograniczających poziom zaburzeń elektromagnetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na właściwy dobór tych elementów do poszczególnych obwodów elektrycznych.
EN
The article presents the basic types risks to electronic equipment and basic methods used to limit their consequences, including the characteristics of the external components of reducing electromagnetic disturbances. Particular attention was paid for the right selection of these elements to the individual circuits.
PL
W referacie przedstawiono pomiary pól magnetycznych AC i DC generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze kolejowym. Omówiona została metodyka pomiarowa pól magnetycznych w odniesieniu do aktualnie obowiązujących wymagań i przepisów prawnych w środowisku kolejowym wraz z dopuszczalnymi poziomami. Ponadto przedstawiono wyposażenie pomiarowe stosowane do badań, sposób wyboru punktów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz w taborze kolejowym. W artykule zilustrowano przykładowe wyniki pomiarów pojazdu kolejowego na przykładzie lokomotywy spalinowej. Jednocześnie zostały przedstawione kryteria dopuszczalnych poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze.
EN
In the paper presents measurements of the magnetic fields of AC and DC generated by electrical and electronic equipment installed on rolling stock. Discusses the methodology for measuring magnetic fields with regard to the current requirements and laws in the railway environment with acceptable levels. Also presented measuring equipment used for testing, selection of measurement points inside and outside of the rolling stock. The article illustrates an example of the results of measurements on the example of railway vehicles diesel locomotive. Criteria are shown acceptable levels of magnetic fields generated by electrical and electronic equipment installed on rolling stock.
PL
W referacie przedstawiono zasady realizacji ochrony odgromowej dla obiektów stacjonarnych łączności radiowych. Zapewnienie odporności urządzeń w przypadku wystąpienia wyładowania musi być rozwiązane w sposób kompleksowy. Dotyczy to zabezpieczenia anten instalowanych na dachu obiektu oraz urządzeń znajdujących się w budynku. Anteny na dachu budynku narażone są na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne. Natomiast urządzenia wewnątrz budynku narażone są na impulsowe pole elektromagnetyczne pochodzące od wyładowania. W obu przypadkach zabezpieczenie polega na prawidłowym doborze ograniczników przepięć i ich prawidłowej instalacji. W artykule pokazano przykład wystąpienia wyładowania piorunowego w budynek i jego skutki w wyniku wadliwej instalacji ograniczników przepięć. Podano też zasady prawidłowej instalacji ochrony odgromowej dla anteny.
EN
The paper presents the rules for the implementation of lightning protection for stationary objects to radio communications. Providing immunity devices in the event of a discharge must be solved in a comprehensive manner. This applies to protection of antennas installed on the roof of the facility and equipment in the building. Antenna on the roof of the building are exposed to direct lightning discharge. And the equipment inside the building on the pulse electromagnetic field coming from the discharge. In both cases, protection consists in the correct choice of surge arresters and their installation. The article shows an example of the lightning in the building and its effect as a result of faulty installation of surge arresters. Given the principle that proper installation of lightning protection for the antenna.
PL
W referacie przedstawiono problematykę badań taboru kolejowego w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów zawartych w normach. Ponadto przedstawiono główne źródła zaburzeń radioelektrycznych występujące w pokładowej sieci zasilającej. Omówiono metodykę pomiarów oraz zamieszczono przykładowe wyniki normatywnych pomiarów przed zainstalowaniem filtru eliminującego nadmierne poziomy zaburzeń jak i po instalacji.
EN
The paper studies presents the problem matter of the research of railway rolling stock in conducted disturbances emission in deck net supply low voltage. This research refers to permissible levels included in the norms. Moreover the paper studies reveal major sources of radio disturbances in deck net supply. Discusses the measurement methodology and includes a examples of the results of normative measurements before installing a filter to eliminate excessive levels of disturbance and after installation.
PL
Przedstawiono ocenę środowiska elektromagnetycznego na przykładzie nowo powstających obiektów mieszkalnych, biurowych, budowlanych sąsiadujących wzdłuż szlaku kolejowego. Omówiono główne źródła zaburzeń radioelektrycznych oraz opisano metodykę pomiarów na przykładzie aktualnie obowiązujących norm. mających wpływ na potencjalne urządzenia elektryczne i elektroniczne znajdujące się w przyszłych obiektach tego typu znajdujących się w pobliżu szlaku kolejowego.
EN
The article describes the evaluation of the electromagnetic environment on example of newly built estates and buildings situated along the railway route. In the paper the main sources of the radio disturbance are discussed Moreover the measurement methodology is described on the base of mandatory standards which have influence on the potential electric and electronic devices installed in estates and buildings in the future.
PL
Omówiono problematykę pomiarów oraz wymieniono główne przyczyny generacji zaburzeń radioelektrycznych powstających na styku ślizgacz odbieraka prądu - sieć trakcyjna. Omówiono warunki powstawania zaburzeń radioelektrycznych jak również przedstawiono główne czynniki mające wpływ na poziomy tych zaburzeń Przedstawiono metodę badań taboru kolejowego w zakresie emisji zaburzeń radioelektrycznych promieniowanych, poziomy emisji zaburzeń generowanych przez tabor w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych zapisanych w dokumentach normatywnych.
EN
In the article discusses the problems of measurement and lists the main causes of generation of radio disturbance generated at the interface between the pantograph - traction network. Discussed in conditions of the emergence of radio disturbance and are the main factors influencing the levels of these disturbances. This paper presents a method for testing of rolling stock for radio disturbance radiated emission levels generated by the rolling stock disturbance in relation to acceptable levels recorded normative documents.
PL
W artykule opisano problematykę oceny stanu środowiska elektromagnetycznego na terenie kolejowym. Jako przykład oceny przedstawiono badania wykonane na terenie hali lokomotywowni Intercity Warszawa Olszynka Grochowska. Ocenę stanu środowiska elektromagnetycznego przeprowadzono w odniesieniu do obecnie obowiązujących poziomów dopuszczalnych zaburzeń radioelektrycznych, zawartych w dokumentach normatywnych. Opisano metodę pomiarów mającą na celu ocenę stanu środowiska elektro-magnetycznego in situ. Podstawą oceny emisji zaburzeń postronnych (tła) jest wartość natężenia pola elektromagnetycznego zaburzeń radioelektrycznych wokół ruchomych obiektów kolejowych znajdujących się na miejscu pomiarowym. Analiza pomiarów wykazała brak zaburzeń postronnych, stanowiących zagrożenie dla prawidłowej pracy urządzeń elektronicznych i elektronicznych.
EN
The paper presents problems of evaluation of the electromagnetic environment in railway. As an example, the assessment presents a study made on the site locomotive hall Intercity depot Olszynka Grochowska Warsaw. The evaluation of the electromagnetic environment has been carried out in relation to the current acceptable levels contained in the normative documents. describes a method of measurement to assess the electromagnetic environment in situ. Basis for evaluation emissions of outsiders disorders (background) is the value of the field strength of radio disturbance characteristics of moving objects around the rail location on-site measurement. The analysis of the measurements showed no outsiders disorders which causes the area in which the test was conducted there are no outsiders threat from electromagnetic disturbances of dangerous normal functioning of electronic devices and electronic equipment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.