Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 259

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komfort cieplny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Okres letni jest szczególnie trudny do zagwarantowania odpowiednich warunków mikroklimatycznych w obiektach sportowych. Zysk od wewnętrznych źródeł ciepła oraz szczelna obudowa w połączeniu z wysoką temperaturą zewnętrzną mogą łatwo doprowadzić do przegrzania i zachwiania równowagi cieplnej organizmu. W artykule zwrócono uwagę na wpływ przewietrzania nocnego na komfort termiczny w pasywnym budynku hali sportowej. Bazując na badaniach doświadczalnych warunków termicznych w hali, utworzono model obiektu w programie Design Builder. Przez analizy symulacyjne rozpatrywano w programie warunki termiczne, jakie powstają w różnych wariantach wentylacji naturalnej i mechanicznej. Symulacje przeprowadzono dla okresu od 01.05. do 30.06. Zaprezentowane w artykule wyniki mają na celu pokazanie, iż przewietrzanie naturalne w obiekcie o dużej kubaturze jest najskuteczniejszym i najprostszym sposobem ograniczania przegrzewania latem.
EN
It is especially difficult to provide optimal microclimatic conditions in sports facilities during summer time. The internal heat gains and an airtight building insulation, combined with high external temperature can easily lead to overheating and upsetting of the body's thermal balance. This article focuses primarily on the effect of the natural night ventilation on the thermal comfort in a passive sports hall building. Based on experimental studies of thermal conditions in the hall, a simulation model was made using the Design Builder program. Through simulation analysis, the program considered thermal conditions that arise in various scenarios of natural and mechanical ventilation. The simulation was performed from 01th May to 30th June. Results presented in this article show that the natural ventilation in a large volume building is the most effective and the easiest way to reduce overheating in summer.
EN
The heat transfer of different fabrics was investigated numerically in the cabin of an aircraft. The discrete ordinate (DO) radiation model was adopted to describe the solar radiation through the cabin window and the fabric’s reflection. The conjugate heat transfer between the air flow and the seat fabric was included to study the influence of the textile type and fabric thickness. Some important parameters such as the temperature, radiative heat flux, and heat transfer coefficient on the fabric surface were evaluated. The results showed that both altering of the textile type and thickness will bring about the variation of temperature on the cushion surface. The carbon fibre yarn seat and thinner padding fabric provide a much more enjoyable environment than others. The air circulation in the cabin can improves the thermal environment to some degree.
PL
W pracy zbadano przenikanie ciepła różnych tkanin stosowanych w kabinie samolotu. Do opisu promieniowania słonecznego wpadającego przez okno kabiny i odbicia tkaniny został przyjęty model promieniowania na osi rzędnych dyskretnych (DO). Zbadano wpływ rodzaju tkaniny i grubości tkaniny uwzględniając przenoszenie ciepła koniugatu między przepływem powietrza a tkaniną siedziska. Oceniono niektóre ważne parametry, takie jak: temperatura, strumień ciepła promieniowania i współczynnik przenikania ciepła na powierzchni tkaniny. Wyniki pokazały, że zarówno zmiana rodzaju, jak i grubości tkaniny powoduje zmianę temperatury na powierzchni poduszki. Stwierdzono, że siedzisko z włókna węglowego i cieńsza tkanina wyściełająca zapewniają znacznie przyjemniejsze środowisko, a cyrkulacja powietrza w kabinie może w pewnym stopniu poprawić warunki termiczne.
EN
The article presents the research of thermal comfort based on the Fanger model. The research was conducted in three educational rooms. The study involved 98 people whose age is between 19 and 23 years old. The study consisted in measuring the parameters of the thermal environment. During the research, students completed surveys regarding the thermal sensation. On the basis of the research, the predicted mean vote PMV score and the predicted percentage of dissatisfied PPDs were determined. This made it possible to compare the assessment of respondents with those indicated according to the standard, which showed that the Fanger model does not reflect the results of the respondents. The best solution will be to modify the Fanger model.
PL
W artykule przedstawiono badania komfortu cieplnego na podstawie modelu Fangera. Badania prowadzono w trzech pomieszczeniach edukacyjnych. Wzięło w nich udział 98 osób, których wiek zawiera się w przedziale od 19 do 23 lat. Badanie polegało na zmierzeniu parametrów środowiska termicznego. Podczas wykonywanych badań studenci wypełniali ankiety dotyczące odczucia cieplnego. Na podstawie przeprowadzonych badań określono przewidywaną średnią ocenę PMV oraz przewidywany odsetek osób niezadowolonych PPD. Pozwoliło to na porównanie oceny ankietowanych ze wskazanymi według normy, co pokazało, że model Fangera nie odzwierciedla wyników ankietowanych. Najlepszym rozwiązaniem będzie modyfikacja wzoru Fangera.
PL
W trakcie webinariów nt. instalacji grzejnikowych i grzejników prowadzonych przez autora [3] wśród uczestników rozwinęła się dyskusja o sposobach obliczania zapotrzebowania na ciepło w budynkach istniejących, które od początku użytkowane są bez instalacji c.o., a obecnie poddawane remontom lub modernizacji. W praktyce często korzysta się z bardzo uproszczonych metod doboru, obarczonych wysokim ryzykiem błędu powodującego niedowymiarowanie instalacji i brak komfortu cieplnego bądź przewymiarowanie i zawyżone koszty inwestycyjne. Projektanci mogą jednak sięgnąć po niezbyt skomplikowane, a pewne metody wyznaczania rzeczywistych wartości współczynnika przenikania ciepła przegród.
6
Content available remote Problematyka wentylacji hal pływalni
PL
Problematyka wentylacji hal pływalni jest bardzo złożona, co stanowi poważny problem we właściwym ich projektowaniu. Utrudnieniem jest również to, że w Polsce brak jest jednolitych przepisów i norm odnośnie do wymaganych wartości parametrów powietrza wentylacyjnego, sposobu obliczania emisji wilgoci oraz wartości strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące projektowania wentylacji hal pływalni.
EN
The issue of indoor swimming pool ventilation is very complex, which is a serious problem in their proper design. Another difficulty is the fact that in Poland there are no uniform regulations and standards regarding the required values of ventilation air parameters, the method of calculating moisture emission and the value of the ventilation air volume flow rate. The paper presents the most important issues regarding the design of indoor swimming pool ventilation.
PL
Artykuł prezentuje zakres parametrów powietrza zewnętrznego, które odpowiadają warunkom komfortu cieplnego w okresie letnich upałów na potrzeby projektowania systemów chłodzenia stref zewnętrznych przebywania człowieka. Fale upałów to jedno z zagrożeń, które będzie nasilać się wraz z postępowaniem kryzysu klimatycznego. Stworzenie warunków komfortu cieplnego na otwartej przestrzeni w strefach dłuższego pobytu człowieka przy ekstremalnie wysokich temperaturach powietrza, szczególnie na obszarach miejskich, zaczyna stanowić istotny problem, który nie był brany pod uwagę z punktu widzenia zdrowia człowieka. W przeprowadzonej analizie uwzględniono wskaźnik temperatury efektywnej pozwalający na zmniejszenie zużycia energii na proces chłodzenia powietrza. Otrzymane wyniki zaprezentowano na wykresie Moliera, który dobrze obrazuje zmiany parametrów powietrza, również w przypadku stref zewnętrznych. Do ochładzania przestrzeni poza budynkiem, konieczne jest opracowanie nowych instalacji, innych niż standardowe systemy chłodzenia przeznaczone dla pomieszczeń zamkniętych. Ich kluczowym elementem może być wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do produkcji chłodu, np. energii promieniowania słonecznego, czy ciepła odpadowego z miejskich sieci ciepłowniczych.
EN
The aim of the article was to define the scope of parameters of the outside air, which will create conditions of thermal comfort during the summer heatwaves for the purpose of designing cooling systems for external zones of human presence. Heatwaves are one of the threats that will get worse as the climate crisis progresses. The creation of thermal comfort conditions in an open space at extremely high air temperatures, especially in urban areas, is a significant problem that has not yet been developed in scientific materials. The analysis considers the effective temperature (TE) indicator, which will allow to reduce energy consumption for the air-cooling process. The obtained results are presented in the Molière diagram, which illustrates well the changes in air parameters also in the case of external zones. To cool the space outside the building, it is necessary to develop systems other than standard indoor cooling systems. Their key element may be the use of alternative energy sources for the production of cold, e.g. solar radiation energy or waste heat from municipal heat networks.
PL
W artykule podano składniki bilansu cieplnego organizmu oraz określono parametry powietrza w wagonach pasażerskich. Obliczenia wykonano dla wagonu osobowego, bezprzedziałowego drugiej klasy o oznaczeniu fabrycznym 159A Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski; przeznaczonego do ruchu krajowego i międzynarodowego z prędkością maksymalną 200 km/h. Wykonano obliczenia cieplne dla okresu letniego, które uwzględniały zyski ciepła od ludzi, od oświetlenia oraz nasłonecznienia, w celu określenia zapotrzebowania wagonu pasażerskiego na chłód.
EN
In the paper are presented the components of the body’s heat balance and the parameters of the air in passenger carriages. The calculations have been made for a second-class, noncompartment passenger train car with the factory designation 159A of Railway Vehicles Factory H. Cegielski (Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski); intended for domestic and international traffic with a maximum speed of 200 km/h. Thermal calculations for the summer period have been made, taking into account the heat gains from people, lighting, and insolation, to determine the cooling demand of the passenger train car.
PL
Analizowano tezę badawczą, mówiącą że wpływ wilgotności powietrza na niezadowolenie użytkowników budynków w pomieszczeniach ciepłych i wilgotnych może być większy niż wynika to z modelu komfortu cieplnego Fangera. Autorzy zbadali eksperymentalnie wpływ wilgotności powietrza wewnątrz budynku w zakresie od 60% do 90% na percepcję panelistów w zakresie temperatury od 26 do 28°C. W prezentowanym eksperymencie zbadano postrzeganie jakości powietrza przez panelistów (n = 28) w komorze testowej w budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Autorzy opracowali eksperymentalną zależność służącą do prognozowania satysfakcji użytkowników budynku, w której przewidywany odsetek niezadowolonych użytkowników PD jest określany jako funkcja entalpii powietrza h, PD = f(h). Dodatkowo przedstawiono wartości temperatury, w których predykcja komfortu cieplnego wg. modelu Fangera wskazuje niższe wyniki niezadowolenia użytkowników budynku niż wynika to z wartości uzyskanych eksperymentalnie.
EN
The research thesis that the influence of air humidity on the dissatisfaction of building users in warm and humid rooms may be greater than it results from the Fanger’s thermal comfort model has been analysed. The authors have examined experimentally the influence of indoor air humidity in the range of 60 to 90% on the perception of panellists in the temperature range from 26°C to 28°C. The presented experiment examined the panellists’ perception of air quality (n = 28) in a test chamber in a building with almost zero energy consumption. The authors developed an experimental dependence to predict the satisfaction of building users, in which the predicted percentage of dissatisfied PD users is defined as a function of air enthalpy h, PD = f(h). Additionally, temperature values were presented, in which prediction of thermal comfort according to Fanger’s model shows lower results of dissatisfaction of building users than it results from the values obtained experimentally.
EN
Global warming causes changes in the buildings' demand of energy and the comfort of their users. This requires the modification of heating systems and air conditioning systems. The article describes the conducted simulations of changing temperatures in individual zones of the exemplary building and its energy demand for the needs of ventilation, heating and air conditioning related to the forecasted changes in external temperatures. The obtained results show decreasing energy demand for heating and its increasing demand for cooling. This is particularly important for designers, both architects and constructors and installers, who will have to face changing climatic conditions in their projects.
PL
Obserwowane obecnie ocieplenie klimatu powoduje, ze zmienia się zapotrzebowanie budynków na energię oraz komfort ich użytkowników. Wiąże się to z koniecznością modyfikacji systemów instalacji cieplnych i stosowania systemów klimatyzacji. W artykule opisano przeprowadzone symulacje zmieniających się temperatur w poszczególnych strefach przykładowego budynku oraz jego zapotrzebowania na energię na potrzeby wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji związanych z prognozowanymi zmianami temperatur zewnętrznych. Uzyskane wyniki pokazują zmniejszające się zapotrzebowanie energii na ogrzewanie oraz jej rosnące zapotrzebowanie na chłodzenie. Jest to szczególnie istotne dla projektantów, zarówno architektów i konstruktorów, jak i instalatorów, którzy będą musieli zmierzyć się w swoich projektach ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi.
EN
An urban form has undeniable influence on microclimatic and human thermal conditions in strongly urbanized areas. In this context, this paper aims at evaluating the ability of the layout of street canyons to provide proper outdoor conditions in the human realm. The research is focused on the assessment of human thermal comfort depending on the configuration of the selected streets, which are located in the main city’s area of the revitalization process. The ENVI-met application, which is widely used in urban climatology, is applied to estimate the impact of the street’s layout on human comfort. Thermal indices such as: SET, PMV, PET and UTCI are implemented to describe conditions prevailing in the street canyons. Furthermore, the results are compared with the literature findings.
12
Content available remote Maintaining thermal comfort and air quality in buildings
EN
Maintaining the proper indoor microclimate and the correct level of thermal comfort is extremely important due to the impact of the surrounding environment on people's satisfaction, well-being, health, and work. This problem is particularly important in rooms where children spend long periods as the environment has a stronger influence on their still-developing organisms. The study assessed the microclimate parameters, the state of human thermal comfort, and the level of carbon dioxide concentration, as well as the maintained levels of comfort and air quality after the application of improvements aimed at rationalizing heat consumption in educational buildings. The results of basic thermal and personal microclimate parameter measurements, as well as carbon dioxide levels, were presented. The assessment of human thermal comfort was based on measured values, the Predicted Mean Vote, and Predicted Percentage Dissatisfied. The average rating of thermal comfort in the observed environment was within the acceptable comfort zone, but high concentrations of carbon dioxide indicates low efficiency of the ventilation system.
PL
Utrzymanie właściwego stanu mikroklimatu wnętrz oraz prawidłowego poziomu komfortu cieplnego osób jest niezwykle ważne ze względu na wpływ otaczającego środowiska i zadowolenia ludzi z warunków, w jakich przebywają na ich samopoczucie, zdrowie i komfort pracy. Problem ten jest szczególnie istotny w pomieszczeniach przeznaczonych do długotrwałego przebywania dzieci ze względu na silniejszy wpływ otoczenia na jeszcze nie w pełni ukształtowany organizm. W pracy dokonano oceny parametrów mikroklimatu, stanu komfortu cieplnego i poziomu stężenia ditlenku węgla, a także oceny utrzymania warunków komfortu i jakości powietrza po zastosowaniu ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia ciepła w budynkach edukacyjnych. Przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych termicznych i osobowych parametrów mikroklimatu oraz poziomu stężenia ditlenku węgla. Ocenę komfortu cieplnego ludzi oparto na zmierzonych wartościach przewidywanego średniej oceny komfortu cieplnego i przewidywanego procentu osób niezadowolonych z istniejących warunków otoczenia. Średnia ocena komfortu cieplnego w obserwowanym środowisku mieściła się w dopuszczalnej strefie komfortu, ale wysokie stężenie ditlenku węgla wskazuje na niską wydajność systemu wentylacji.
13
Content available remote Use of phase change materials in social container construction
EN
The paper presents a study on the thermal comfort of using the organic and inorganic phase change material. The experimental research were carried out in a climatic chamber Vötsch at temperatures ranging from -30°C to +50°C. For the data acquisition, applications prepared in the LabVIEW environment were used. In herein work, the results of the experimental research of thermal conductivity coefficient have been shown. The paper presents the possibilities of increasing the insulation parameters of external walls due to the use of phase-change materials. The tested materials were used in building external walls of container constructions.
PL
W pracy przedstawiono badania komfortu cieplnego z wykorzystaniem organicznych oraz nieorganicznych materiałów zmiennofazowych. Badania laboratoryjne przeprowadzono w komorze klimatycznej Vötsch w zakresie temperatur od -30°C do +50°C. Do akwizycji danych wykorzystano aplikacje przygotowane w środowisku LabVIEW. W artykule zaprezentowano także wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła. W pracy zaprezentowano możliwości zwiększenia parametrów izolacyjności ścian zewnętrznych dzięki zastosowaniu materiałów zmiennofazowych. Przebadane materiały zastosowano w zabudowie ścian zewnętrznych konstrukcji kontenerowych.
EN
The paper presents the issue of thermal comfort based on the conducted study. First, the definition and importance of thermal comfort was discussed. Then, air parameters were measured and surveys were conducted regarding questions about the assessment of thermal comfort of persons using the room. The list of the subject thermal comfort evaluation tests are illustrated in the diagrams. The impact of gender and BMI on the Predicted Mean Vote PMV were also analyzed. In the next part, results obtained from surveys and according to formulas from the standard were developed, and then compared.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie komfortu cieplnego w oparciu o przeprowadzone badanie. Najpierw omówiono definicję i znaczenie komfortu cieplnego. Następnie wykonano pomiary parametrów powietrza oraz przeprowadzono ankiety dotyczące pytań o ocenę komfortu cieplnego osób użytkujących pomieszczenie. Zestawienia badań oceny komfortu cieplnego zilustrowano na wykresach. Analizie poddano także wpływ płci i wskaźnika BMI na przewidywaną średnią ocenę PMV. W kolejnej części opracowano wyniki otrzymane z ankiet oraz według wzorów z normy, a następnie je porównano.
PL
Obecnie na rynku odzieżowym dostępne są różnorodne wyroby tekstylne. Główny problem dotyczący wyboru odpowiedniego wyrobu odzieżowego związany jest z jego właściwym dopasowaniem do sylwetki użytkownika. Producenci wytwarzają odzież w różnych rozmiarach jednakże pomiędzy dwoma zbliżonymi rozmiarami występują różnice stałych wartości liczbowych, które zawierają się w zakresie odczuwalności dla danego rozmiaru. Wobec tego oprócz odpowiedniego dopasowania bardzo ważna jest ocena subiektywna użytkownika odnosząca się do rodzaju materiału, koloru, fasonu oraz komfortu użytkowania. W artykule podjęto próbę oceny stopnia dopasowania rajstop do użytkownika.
EN
Currently, various textile products are available on the clothing market. The main problem with choosing the right clothing product is related to its proper fitting to the user's silhouette. Manufacturers produce the clothing in various sizes, however, between two similar sizes there are differences in fixed numerical values that are within the perceptibility range for a given dimension. Therefore, in addition to the appropriate fit, the user's subjective assessment of the type of material, color, shape and comfort of use is very important. The article attempts an analytical assessment of the pantyhose fit to the user.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w ITB model do oceny jakości środowiska wewnętrznego budynków (IEQ) oraz jego modele cząstkowe obejmujące komfort cieplny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny i komfort wizualny. Model wykorzystano do oceny przykładowego budynku wzniesionego w standardzie niemal zeroenergetycznym (NZEB) w oparciu o pomiary fizyczne w środowisku wewnętrznym. Wyniki wartości indeksów modeli cząstkowych można agregować do odsetka przewidywanych zadowolonych użytkowników na bazie publikowanych wyników badań sensorycznych.
PL
W artykule omówiono tematykę wyboru pomiędzy tradycyjnym grzejnikiem konwekcyjnym, a grzejnikiem podłogowym, z punktu widzenia dopasowania go do typu i cech charakterystycznych danego pomieszczenia i instalacji. Wskazano, w jakich typach pomieszczeń i w jakich typach instalacji, z punktu widzenia zastosowanego źródła ciepła, lepiej sprawdzi się dany grzejnik i dlaczego. Za główne kryterium przyjęto warunki komfortu cieplnego pomieszczenia, a przede wszystkim rozkład temperatury w pionie i poziomie oraz temperatury powierzchni grzejników.
PL
Dobór zaworu termostatycznego i głowicy, która nim steruje, jest równie ważny jak dobór prawidłowej wielkości i typu grzejnika, w równym stopniu decydując o warunkach komfortu cieplnego, temperaturze w danym pomieszczeniu i równowadze cieplnej w całym budynku, a ponadto o kosztach eksploatacji instalacji i jej równowadze hydraulicznej.
PL
Jedną z podstawowych zalet systemu ogrzewania podłogowego jest możliwość zapewnienia najlepszych, spośród wszystkich w praktyce stosowanych rozwiązań instalacyjnych, warunków komfortu cieplnego dla człowieka. Czasem mówi się również o korzystnych wskaźnikach ekonomicznych, przejawiających się w obniżonych, w stosunku do klasycznych grzejników konwekcyjnych, rachunkach za zużytą energię. Jak jest naprawdę i jakie faktycznie są zalety i wady tego systemu? - O tym można poczytać w pracach [2-5], W tym artykule skupimy się na systemach sterowania grzejnikami podłogowymi z punktu widzenia aspektów ekonomicznych.
PL
Dobór wielkości grzejnika to jedno z podstawowych zagadnień przy projektowaniu instalacji ogrzewczej do budynku. Ma decydujący wpływ na warunki komfortu cieplnego w danym pomieszczeniu. Ponadto wpływa na koszty eksploatacyjne instalacji. Z tych powodów ważne jest, aby dobór ten przebiegł prawidłowo, w oparciu o uzasadnione i wiarygodne dane wejściowe i z użyciem uznanych praktyk inżynierskich oraz algorytmów obliczeniowych.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.