Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 485

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania nieniszczące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
Tematem opracowania jest przedstawienie jednej z metod badań nieniszczących – metody badań penetracyjnych. Proces tego badania ukierunkowany zostaje na wykrywanie wad powierzchniowych.
PL
Wzrost wymagań klientów związany z jakością materiałów, złączy, produktów oraz ciągłe działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń wymusiły stosowanie badań nieniszczących zarówno w procesach produkcyjnych, jak i podczas eksploatacji urządzeń technicznych.
3
Content available remote Spektroskopia impedancji i zastosowania przemysłowe
PL
[Wprowadzenie] ... W niniejszym opracowaniu przedstawiono metodykę badań defektoskopowych opartą na unormowanych składowych impedancji i pojęciu przenikalności skutecznej, zdefiniowanym historycznie przez Forstera i jego współpracowników [15,16], W zakresie zastosowania w obszarze NDT i SHM występuje w publikacjach autora pod nazwą „spektroskopia impedancji”
4
Content available remote Badania nieniszczące – charakterystyka badań wizualnych
PL
Badania wizualne stanowią obok badań penetracyjnych, magnetycznych, ultradźwiękowych, radiograficznych i metody prądów wirowych jedną z grup badań nieniszczących (NDT, ang. non-destructive testing). Kontynuując zapoczątkowany w numerze 2/2021 „Utrzymania Ruchu” przegląd metod badań nieniszczących, tym razem uwagę Czytelników kieruję na jedną z najbardziej podstawowych grup badań, skrótowo oznaczaną literami VT (ang. visual testing).
PL
W artykule przedstawiono przypadek uszkodzenia żelbetowej monolitycznej ściany, do którego doszło podczas demontażu systemowych szalunków prefabrykowanych. Przedmiotowa ściana znajdowała się w hali garażowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Nastąpiło wówczas gwałtowne zniszczenie demontowanego szalunku, a spadające płyty uderzyły w rozszalowywany fragment niedawno zabetonowanej ściany. W miejscach uderzenia przy górnej krawędzi ściany beton uległ wykruszeniu, a w górnej części ściana rozwarstwiła się na odcinku ~200 cm na grubości przekroju i pręty zbrojenia uległy wygięciu. Uszkodzenia oraz morfologia rys i pęknięć jednoznacznie wskazywały na brak spójności betonu na grubości i wysokości ściany. Nieznany był jednak zakres rozwarstwienia. W celu określenia zakresu występujących uszkodzeń, ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji budynku oraz możliwości bezpiecznego kontynuowania prac budowlanych wykonano badania ultradźwiękowe oraz sklerometryczne ściany w obszarze uderzenia. Wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów opisane zostały w artykule. Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego zaproponowano sposób naprawy części uszkodzonej ściany.
EN
The paper presents a case of damage to a monolithic reinforced concrete wall during assembly works. The wall in question was located in the garage hall of a multi-family residential building. During improperly conducted construction works related to the dismantling of the shuttering boards with the use of a crane, they broke rapidly, and the falling boards hit the recently concreted wall of the garage hall. As a result of the impact, the concrete wall delaminated at the length of ~200 cm in the middle of its thickness, the reinforcement bars bent, and concrete losses were visible at the upper edge. The scope of damage and the morphology of scratches and cracks indicated the lack of cohesion of the concrete in the thickness and height of the wall. In order to assess the extent of the damage, its impact on the safety of the building structure and the possibility of safe continuation of construction works, ultrasonic and sclerometric tests were performed, the results of which are discussed in the paper. Based on the obtained results, a repair method was proposed and the area of the wall requiring repair was determined.
6
Content available remote Method of increasing reliability of large dimensional bridge-type structures
EN
The paper presents a method of testing the girder of a bridge crane using a specialized measuring type robot. The girder of the bridge crane is an example of a large-size structure. The bridge structure of the crane is a critical subsystem of the transport device due to its operational safety. The purpose of the overhead crane girder tests is to increase the reliability of the structure and operational safety. The proposed solutions indeed comply with the standards in force. Also, they increase their frequency and effectiveness of concluding in terms of predicting possible causes of threats to the safety and reliability of the structure.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania dźwigara mostu suwnicy pomostowej z użyciem specjalistycznego robota pomiarowego. Dźwigar mostu suwnicy pomostowej jest przykładem konstrukcji typu wielkogabarytowego. Konstrukcja nośna suwnicy jest krytycznym podsystemem środka transportu z uwagi na jego bezpieczeństwo eksploatacyjne. Celem badań dźwigara suwnicy pomostowej jest zwiększenie niezawodności konstrukcji i bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Proponowane rozwiązania istotnie wpisują się w obowiązujące przepisami standardy, natomiast umożliwiają zwiększenie ich częstości i skuteczności wnioskowania w zakresie przewidywania możliwych przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji.
7
Content available remote Badania nieniszczące - charakterystyka badań wizualnych
PL
Badania wizualne stanowią obok badań penetracyjnych, magnetycznych, ultradźwiękowych, radiograficznych i metody prądów wirowych jedną z grup badań nieniszczących (NDT, ang. non-destructive testing).
PL
Dążenie do neutralności klimatycznej, a co za tym idzie do ograniczenia emisji CO2 jest przyczyną znacznego wzrostu kosztów produkcji stali. Wskutek ograniczonych nakładów finansowych na naprawy i modernizacje następuje istotne zużycie infrastruktury przemysłu hutniczego w Polsce. W następstwie powyższego, utrzymanie w zadowalającym stanie technicznych niektórych obiektów technicznych związanych z produkcją stali rodzi szereg problemów eksploatacyjnych. W niniejszej publikacji przedstawiono kompleksowy program badań diagnostycznych, którym podda no torowisko jazdy mostów przeładunkowych w systemie zasilania Wielkiego Pieca zastosowany w jednej z polskich hut. W pracy omówiono wyniki przeprowadzonych kontroli i badań nieniszczących torowisk, belek, oraz podpór wraz z geodezyjnymi pomiarami geometrii torowiska. Uzyskane wyniki badań, w połączeniu z wynikami pomiarów trwałych deformacji torowiska, stanowiły podstawę do zaprojektowania odpowiednich wzmocnień, oraz przeprowadzenia rekonstrukcji rozważanego torowiska jazdy mostów przeładunkowych.
EN
Striving for climate neutrality, and thus for reducing CO2 emissions, is the reason for a significant increase in the cost of steel production. As a result of limited financial outlays on repairs and modernisation, there is a significant wear and tear on the infrastructure of the metallurgical industry in Poland. As a consequence of the above, the maintenance in a satisfactory technical condition of certain technical facilities related to the production of steel raises a number of operational problems. This publication presents a comprehensive program of diagnostic tests, which was subjected to the track of transshipment bridges in the Blast Furnace power supply system used in one of the Polish steelworks. The paper discusses the results of inspections and non-destructive tests of tracks, beams, and supports along with geodetic measurements of track geometry. The obtained test results, combined with the results of measurements of permanent deformation of the track, were the basis for designing appropriate reinforcements and reconstructing the considered track of transshipment bridges.
PL
Techniki badań nieniszczących (NDT) są na dzień dzisiejszy podstawowym narzędziem stosowanym w inżynierii lądowej. Na podstawie szczegółowego przeglądu literatury przedstawiono w artykule kompleksową ocenę stanu technicznego budynku z zastosowaniem szeregu metod NDT. Ponadto przedstawiono odniesienia do publikacji zawierających opisy, zastosowania i studia przypadków każdej z metod NDT.
EN
Non-destructive Testing (NDT) techniques are, as of today, a fundamental tool in civil engineering. Based on a thorough literature review, the scope of this article comprises a comprehensive assessment of the state-of-the-art of a series of NDT methods utilized specifically for concrete diagnosis, grouped into seven categories according to their main aim. Moreover, a summary of references to publications containing descriptions, applications, and case studies of each one is also presented.
PL
Badania nieniszczące NDT (ang. non-destructive testing) to grupa badań diagnostycznych, a dokładnie powierzchniowych oraz objętościowych, które dostarczają informacji o właściwościach użytkowych badanego obiektu, ale również o stanie mikro- i makrostruktury, bez żadnej ingerencji w strukturę badanego obiektu. Głównym celem przeprowadzania badań nieniszczących jest wykrycie wad materiału oraz ocena struktury pod kątem nieciągłości i braku jednorodności. Dzięki metodom NDT możliwe jest również wykrycie ubytków korozyjnych i erozyjnych oraz pęknięć różnego rodzaju. Najczęściej badania nieniszczące są stosowane do ustalenia stanu technicznego danego obiektu oraz do przeprowadzenia kontroli jakości produkcji. Można je przeprowadzać na różnych etapach produkcji, eksploatacji czy napraw.
EN
The article presents an assessment of the possibility of using the existing reinforced concrete foundations as foundations for a new battery of steel silos for storing rape and soybean in the factory of fats. Visual tests of the reinforced concrete mantle were performed, as well as destructive and non-destructive tests of concrete strength, tests of the location of reinforcement, concrete carbonation and the degree of steel corrosion. On the basis of the conducted analyzes, final conclusions and recommendations concerning the conditions of further operation were formulated.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania istniejących fundamentów żelbetowych jako fundamentów pod nową baterię silosów stalowych do magazynowania rzepaku i soi w zakładach tłuszczowych. Wykonano badania wizualne płaszcza żelbetowego, niszczące i nieniszczące badania wytrzymałości betonu, badania lokalizacji zbrojenia, karbonatyzacji betonu i stopnia korozji stali. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski końcowe oraz zalecenia dotyczące warunków dalszej eksploatacji.
PL
W artykule przedstawiono procedurę pomiaru przewodności cieplnej metodą termografii aktywnej z zastosowaniem impulsowego nagrzewania próbki za pomocą lasera. Do wykonania badań eksperymentalnych użyto oryginalnego stanowiska pomiarowego własnej konstrukcji, które umożliwiało precyzyjne nagrzewanie wybranego fragmentu powierzchni próbki. Na podstawie analizy zarejestrowanej sekwencji obrazów termograficznych wyznaczono wartość współczynnika przewodności cieplnej badanego materiału.
EN
The article presents the procedure for measuring thermal conductivity using active thermography combined with the laser pulse heating of a sample. The tests were carried out under unsteady-state heat flow conditions, using an original self-designed test stand, which enabled the precise heating of a selected area located on the sample surface. The thermal conductivity value of the tested material was determined based on the analysis of recorded temperature fields.
PL
Zaprezentowano stanowisko do badań nieniszczących z zastosowaniem aktywnej termografii w podczerwieni. Stanowisko składa się z kamery termowizyjnej, lamp halogenowych, komputera stacjonarnego z oprogramowaniem IrNDT, karty akwizycji danych DAQ, oraz modułu sprzętowego AT IRXBOX służącego do sprzętowego wyzwalania rejestracji termografów i źródła wymuszenie cieplnego.
EN
In article has been presented the stand for non - destructive research using infrared thermography. A stand consists of a thermal imaging camera, halogen lamps, desktop with IrNDT software, DAQ data acquisition card and AT IRXBOX hardware module used for recording of thermographs and sources of heat - induction.
EN
In this paper, the impact of lift-off on the 3MA minaturized probe head via harmonic analysis method is discussed. The electromagnetic signals are examined using two numerical computational methods; the finite element method (FEM) and the finite volume method (FVM) by taking into account the hysteretic and eddy current behavior of ferromagnetic parts. The investigation is run on bilayer specimen and the result demonstrates the ability and accuracy of both FVM and FEM to reprocduce the experimental signals. Beside this, simulations are carried out for various lift-off in order to evaluate the skin depth and limit of the magnetic NDT technique.
PL
W artykule omówiono wpływ oderwania na głowicę sondy zminaturyzowanej 3MA metodą analizy harmonicznej. Sygnały elektromagnetyczne są badane za pomocą dwóch numerycznych metod obliczeniowych; metoda elementów skończonych (MES) i metoda objętości skończonych (FVM) z uwzględnieniem histerezy i zachowania prądów wirowych elementów ferromagnetycznych. Badanie prowadzone jest na próbce dwuwarstwowej, a wynik wykazuje zdolność i dokładność zarówno FVM, jak i MES do odtworzenia sygnałów doświadczalnych. Oprócz tego przeprowadzane są symulacje dla różnych podniesień w celu oceny głębokości skóry i granic magnetycznej techniki NDT.
15
Content available Method of improve the level of product quality
EN
Meeting customers’ requirements and achieved the right level of product quality is key action of enterprises. It is being done by controlling the product, using for example non-destructive testing (NDT). But the NDT not indicating what is the root of incompatibility. Additionally, previous research does not include the decision methods, which would be related the identify the causes of the problem as part of improving the product quality. Therefore, the aim is supporting the process of improving the product quality level in the context of precisely identify the incompatibility and the root of their occurrence with including the solve decision problem. In this aim, it was assumed that using after the NDT research in connection way: brainstorming, cause and effect diagram, AHP method (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) and the 5Why method, will be allowed on effective identify the root of the problem. The method test was carried out for the porosity on a welded mechanical seal made of steel 410, which was identified by the fluorescence method (FPI) in Podkarpacie enterprise. The analysis has shown the effectiveness of using after NDT the combined methods as part of identifying the incompatibility and precisely identifying the root of its occurrence in context of solving the decision problem. The proposed method can be used to improving the quality of other products, for example from the aviation and automotive industry, as part of meeting customer requirements. Originality is the combined NDT research with quality management techniques and supported the process of improving the quality level of the product by implementing in this sequence the fuzzy multicriteria decision method.
EN
The paper presents selected results of non-destructive testing of composite helmets with deliberately introduced defects. Ultrasound pulsed infrared thermography was used for the tests. In order to determine the initial possibilities of this method, artificial defects made of Teflon featuring different area sizes and designed to simulate delamination were placed between layers of the aramid composite from which the helmet was made. The obtained results confirmed the effectiveness of the NDT method used in these tests.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań nieniszczących hełmów kompozytowych z celowo wprowadzonymi defektami. Do badań wykorzystano impulsową termografię w podczerwieni z ultradźwiękowym źródłem wzbudzenia cieplnego. W celu określenia wstępnych możliwości tej metody, pomiędzy warstwami kompozytu aramidowego, z którego wykonano hełm, umieszczono na różnych głębokościach pod powierzchnią sztuczne defekty wykonane z teflonu o różnej wielkości powierzchni. Te sztuczne defekty symulowały rozwarstwienia. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność użytej metody NDT w tych badaniach.
PL
Systemy monitoringu technicznego [1-6] oraz badania nieniszczące [7-10] stanowią podstawę nowoczesnej diagnostyki konstrukcji, umożliwiając ocenę aktualnego stanu obiektów budowlanych, a także wykrycie zagrożeń mających wpływ na zachowanie stanu granicznego nośności oraz użytkowalności głównych elementów konstrukcyjnych.
EN
Technical monitoring systems and nondestructive testing are the basis of modern structure diagnostics, enabling the assessment of the current condition of buildings as well as the detection of threats affecting the maintenance and serviceability limit state of the main structural elements. The possibility of conducting in situ measurements, often supported by advanced numerical analyses, introduces a new quality in the processes of maintenance and repair of engineering structures.
PL
Praca dotyczy zastosowania techniki amplitudowo-częstotliwościowej prądów wirowych do oceny zawartości austenitu szczątkowego w stali narzędziowej X45NiCrMo4 po różnych obróbkach cieplnych. Aparaturę pomiarową stanowił Wirotest M2 z zestawem głowic o różnych częstotliwościach pracy: 91, 283 i 432 kHz oraz 1,15 i 2,41 MHz. Przeprowadzone badania wskazują, że największą korelację wyników dla metody prądów wirowych i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) uzyskano dla głowicy 432 kHz. Pozwala ona na pośrednie oszacowanie procentowej zawartości austenitu szczątkowego zarówno za pomocą analizy amplitudowej, jak i częstotliwościowej . Wraz ze wzrostem zawartości austenitu szczątkowego rośnie wartość amplitudy napięcia oraz częstotliwości sygnału prądowirowego . Pomiar amplitudowo-częstotliwościowy może być alternatywą lub uzupełnieniem dla drogiej i czasochłonnej metody XRD.
EN
The work concerns the application of the amplitude-frequency eddy current technique to assess the content of residual austenite in the X45NiCrMo4 tool steel after various heat treatments. The measuring equipment was Wirotest M2 with a set of heads with different frequencies: 91 , 283, 432 kHz and 1.15, 2.41 MHz. The conducted research shows that the greatest correlation of the results for the eddy current and X-ray diffraction (XRD) method was obtained for the 432 kHz head. It allows an indirect estimation of the percentage of the residual austenite content by both amplitude and frequency analysis. With the increase of the residual austenite content, the value of the voltage amplitude and the frequency of the eddy current signal increases. Amplitude-frequency measurement can be an alternative or supplement to the expensive and time consuming XRD method.
19
Content available remote Effect of ultrasonic techniques on welding technologies
EN
The article discusses selected physical properties of industrial ultrasonic equipment utilising the magnetostrictive or electrostrictive effect. Particular attention was paid to equipment enabling the ultrasonic welding of various metals and thermoplastics. The research involved the comparison of various designs and operation of technological equipment, taking into account selected energy, control and environmental aspects. Based on reference publications it was possible to determine and categorise general features concerning the application of ultrasonic technologies as well as to indicate factors responsible for the formation of imperfections during the ultrasonic welding process.
PL
W artykule opisano wybrane właściwości fizyczne przemysłowych urządzeń ultradźwiękowych wykorzystujących efekt magnetostrykcyjny lub elektrostrykcyjny. Szczególną uwagę zwrócono na urządzenia przeznaczone do zgrzewania ultradźwiękowego różnych metali i tworzyw sztucznych termoplastycznych. Porównano różne warianty budowy i działania urządzeń realizujących operacje technologiczne. Uwzględniono wybrane zagadnienia energetyczne, sterowania i ekologiczne. Na podstawie źródeł literaturowych zaprezentowano i sklasyfikowano ogólne cechy stosowania technologii ultradźwiękowych. Wskazano na czynniki wpływające na powstawanie defektów w procesach zgrzewania z użyciem ultradźwięków.
PL
W ramach prowadzonych badań opracowano metodę probabilistyczną opartą na analizie „hit/miss", aby ocenie możliwość wykrywania wad metodą prądów wirowych (ECT) przy niskim stosunku sygnału do szumu (S/N), biorąc pod uwagę wiele cech sygnału i wiele parametrów wad. Przygotowano realistyczne wżery korozyjne w stali nierdzewnej i przeprowadzono badania prądami wirowymi w celu zebrania sygnału wad i szumów. Zaproponowaną metodę zastosowano do danych eksperymentalnych. Analizę „hit/miss", sygnałów przeprowadzono z wykorzystaniem progowania wykonanego w przypadku wielu cech sygnału. Wyniki „hit/miss” dopasowano do wybranej funkcji prawdopodobieństwa detekcji (POD) na podstawie rozszerzonych kryteriów informacyjnych. Górne (95%) granice ufności POD zostały wygenerowane metodą bootstrap. Wyniki eksperymentalne, wygenerowane krzywe POD i 95% górne granice ufności wskazują, że proponowana metoda pozwala na ocenę zdolności wykrywania.
EN
The study developed a probabilistic method based on hit/miss analysis to evaluate the detection capability of eddy current testing (ECT) under low signal-to-noise (S/N) ratio. taking into consideration multiple signal features and multiple (law parameters. Realistic corrosion pits on Stainless steel clads were prepared and eddy current inspection was conducted to gather flaw signal and noise. The proposed method was applied to the experimental data. Hit/miss of flaw signals were judged by the threshold using multiple signal features. The hit/miss results were fitted to the selected function of probability of detection (POD) based on extended Information criteria. The PODs 95% upper confidence bounds were generated by boot strap method. experimental results, generated POD contours. and 95% upper confidence bounds indicate that the proposed method allows for reasonable evaluation of the detection capability.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.