Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Obecnie stosowane podtrzymki tokarskie są konstrukcjami pasywnymi, tzn. nie są w stanie adaptować się do zmiennych warunków obróbki przez dostarczenie energii do układu. W artykule przedstawiono projekt konstrukcyjny układu aktywnej podtrzymki tokarskiej oraz jej prototyp. Projekt bazował na istniejącej podtrzymce centrum tokarskiego AVIATurn 63M. Modyfikacja podtrzymki polegała na wkomponowaniu w jej konstrukcję dodatkowego modułu wykonawczego. Przedstawiono wymagania stawiane podukładowi pomiarowemu oraz wykonawczemu nowo projektowanej konstrukcji. Wymagania stawiane układowi wykonawczemu zdeterminowały rodzaj oraz energię zasilania napędu urządzenia w postaci aktuatora hydraulicznego. Wymagania stawiane układowi pomiarowemu uwarunkowywały liczbę i rodzaj sensorów niezbędnych do zamierzonego działania podtrzymki aktywnej. W konstrukcji modułu układu zastosowano czujniki ciśnienia w komorach roboczych siłownika hydraulicznego oraz czujniki przemieszczenia ruchomego korpusu modułu wykonawczego. W badaniach prototypu zastosowano redundancyjne układy pomiarowe siły działającej na przedmiot obrabiany i jego przemieszczenia w celu weryfikacji poprawności ich działania. Zaprezentowano wyniki badań prototypu aktywnej podtrzymki.
EN
The current lathe steady rests are passive, i.e. they are not able to adapt to changing conditions by providing energy to do the system. This article presents a technical project and prototype of active lathe steady rest system. The project was based on an existing lathe steady rest turning implemented in AVIATurn 63m turning machine. The modification consisted of integrating an additional executive module. The requirements for the measuring subsystem and executive module were presented. The requirements imposed on the executive module determined its type and type of power supply in the form of a hydraulic actuator. Measuring system requirements determined the number and type of sensors necessary for the intended operation of the active support. Pressure sensors were placed in the working chambers of the hydraulic cylinder located in executive module. Furthermore displacement sensors were used in moving part of the executive module. Prototype research uses redundant force measurement systems for workpiece and its displacement to verify their correctness. The results of research prototype of active steady rest were presented.
PL
Podtrzymki stanowią dodatkowe wyposażanie tokarek. Podczas toczenia elementów podatnych zapewniają dodatkowy punkt podparcia obrabianego przedmiotu. Umożliwia to zmniejszenie odkształceń elementu obrabianego, a tym samym drgań podczas obróbki. Dotychczasowe konstrukcje podtrzymek można nazwać pasywnymi. Nie są w stanie adaptować się do zmiennych warunków obróbki przez dostarczanie energii do układu, wpływając na parametry masowo-dyssypacyjno-sprężyste układu obrabiarka – uchwyt – przedmiot obrabiany – narzędzie. W pracy przedstawiono koncepcje modyfikacji istniejącej konstrukcji podtrzymki centrum tokarskiego AVIATurn 63M. Celem modyfikacji jest rozszerzenie jej funkcjonalności o sterowalny układ wykonawczy w postaci aktuatora liniowego. Modyfikacja podtrzymki miała na celu rozszerzenie granicy wibrostabilności maszyny. Przeanalizowano istniejącą konstrukcję podtrzymki, zdefiniowano jej nowe cechy funkcjonalne oraz sprecyzowano założenia projektowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz MES w zakresie statyki i dynamiki wytypowano rozwiązania możliwe do realizacji w istniejącym technicznym otoczeniu analizowanej podtrzymki.
EN
Steady rests are additional lathe equipment, which during turning prone parts provide necessary support. This leads to machining parts deformation reduction, reducing the vibration level at the same time. Previously designed structures of steady rests can be named passive. They are unable to adapt to varying turning conditions, by supplying energy to “machine-handle-part-tool” and affect spring-mass-damper system parameters. This paper presents concept of existing steady rest of machine tool AVIATurn 63M modification. The pourpose of mentioned modification is funcionality extension, realized by adding controllable linear actuator. This should result in machine tool vibrostability increase. Existing construction was analyzed, defining new functional features and desing assumptions. On the basis of dynamic and static FEM analysis, from proposed solutiuons, those wihch could be implemented in technical environment of analyzed steady rest were selected.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania układu mechanicznego i hydraulicznego żurawia przeładunkowego. Model został zbudowany w pakiecie obliczeniowym MATLAB/Simulink – SimScape. Przedstawiono procedurę modelowania podukładu hydraulicznego i mechanicznego oraz synergię tych podukładów w celu uzyskania modelu obiektu - żurawia przeładunkowego HIAB XS 111 DUO. Modelowanie układu hydraulicznego przeprowadzono z użyciem uproszonych modeli zaworów hydraulicznych, nieuwzględniających proporcjonalności działania. Kinematyka żurawia uwzględniała pełną funkcjonalność modelowanego obiektu, zbudowanego w środowisku CAD jako model 3D. Zaprezentowano wyniki symulacji pracy układu (statyka i dynamika), interakcje zamodelowanych podukładów, np. wpływu aktualnej konfiguracji układu mechanicznego na działanie układu hydraulicznego oraz jego parametry robocze. Przedstawiono możliwości uszczegółowienia modelu, zwłaszcza po stronie modelowania układu hydraulicznego.
EN
The article presents a method of modeling the mechanical and hydraulic system ofloadercrane. The model was built in the MATLAB / Simulink – SimScape toolbox. Procedure for modeling hydraulic and mechanical subsystem was presented, as well as the synergy of these subsystems in order to obtain the final model of the real object, a loadercrane Hiab XS 111 DUO. Modeling of hydraulic subsystem was performed with simplified models of hydraulic valves that do not include the proportionality of action. Kinematics model of the crane was based on a CAD model, retaining a full functionality of the real object. Simulation results shows the system (static and dynamic) interactions of modeled subsystems, eg. the impact of the current configuration of the mechanical system to the hydraulic system and its operating parameters. The possibility of development the model to include the hydraulic system was presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki modalnego modelowania dynamiki prototypu obrabiarki przenośnej. Modelowanie to zostało przeprowadzone na podstawie wyników testu impulsowego i miało na celu sprawdzenie stacjonarności obiektu modelowania, wskazanie postaci drgań mogących mieć negatywny wpływ na jakość obróbki oraz określenie niebezpiecznych, ze względu na zjawisko rezonansu, zakresów częstotliwości. Na podstawie analizy postaci drgań oraz porównania wartości amplitud drgań w poszczególnych punktach konstrukcji wskazano słabe ogniwa struktury obrabiarki oraz podjęto dyskusję na temat konieczności ich wyeliminowania. Na podstawie testu „tool – tip” i modelu procesu skrawania przeprowadzono prognozowanie wibrostabilności obrabiarki przenośnej oraz do-konano jej doświadczalnej weryfikacji.
EN
The paper presents results of modal modelling of portable machine tool prototype. Impulse test method Was Applied to check that model is stationary. Resonance frequencies were estimated and mode shapes were animated, To point the weak elements of the structure. Tests Were conducted for many different relative configurations of Machine tool bodies. The need of structural changes of prototype is discussed. Results of the tool tip test were Used for vibrostability prediction and the prognosis was verified experimentally.
5
Content available remote Modeling mass-damper-spring systems in portable machine tools for flange machining
EN
This article presents issues related to the modelling of flexible modular structures, namely mass-damper-spring systems in portable machine tools for flange machining. It presents a modification of regular design criteria used commonly for stationary machine tools which takes into the account the specificity of portable machines. The paper shows the importance of modelling of the clamping system connecting the portable machine and the workpiece, and the significance of modelling the workpiece itself, as the machine-clamp-workpiece-tool system - MCWT. In addition, FEM models of a portable machine tool are analyzed. Finally, the paper presents the interpretation of the obtained analytical results.
PL
W artykule opisano badania eksperymentalne mające na celu zbadanie wpływu orientacji na udarność wyrobów z ABS wytwarzanych techniką Fused Deposition Modeling. Próbki wytworzone przy różnych orientacjach poddano testowi udarności młotem Charpy'ego. Oprócz tego wytworzono metodą wtrysku próbki referencyjne z tego samego materiału ABS. Analiza wyników badań potwierdziła wstępne tezy oraz ważne obserwacje dotyczące wytrzymałości wyrobów kształtowanych techniką FDM.
6
Content available remote Modeling roller guides with preload
EN
This article presents the methodological basis and methods of modeling roller guides, which consist of a carriage and profiled guide rail with introduced preload. It also discusses modeling methods with various degrees of simplification and selected results of numerical analyses concerning the examined guides. The applied methods of modeling are then assessed in terms of their effectiveness.
EN
The article presents the issue of designing portable machine tools in which module components are applied. Portable machine tools are mainly designed for machining of elements at the place of their final installation. Experience has shown that achieving high efficiency in the design of portable machine tools can only be reached through the use of mechatronic approach with the use of ready-made modular components (for example: ballscrew mechanisms, bearing units, linear guide systems). The designer of a machine tool must be aware of lack of information on selected parameters of these components. It is recommended to use simplified replacement models of these components and implement them to the model of entire machine tool to achieve desired static and dynamic characteristics. Authors of the article present an example of a modular component and its replacement model. They also present the results of calculations performed with the use of this.
PL
Przedstawiono problematykę projektowania obrabiarek przenośnych z zastosowaniem elementów modułowych. Obrabiarki przenośne projektowane są z uwzględnieniem ich użycia do obróbki elementów w miejscu montażu. Doświadczenie wskazuje, że uzyskanie wysokiej jakości obrabiarek przenośnych wymaga uwzględnienia w procesie ich projektowania kryteriów mechatronicznych oraz standardowych podzespołów modułowych (np. mechanizmów śrubowo-tocznych, węzłów łożyskowych, modułowych prowadnic liniowych). Projektanci tych obiektów uwzględniają ograniczoną informację dotyczącą charakterystyki użytkowych komponentów modułowych. Dlatego zaleca się używanie uproszczonych modeli zastępczych i implementowanie ich do opracowanego modelu obrabiarki. Umożliwia to uzyskanie prognozowanych statycznych i dynamicznych charakterystyk obiektu poddanego analizie. Zaprezentowano przykładowy element modułowy i jego obliczenia.
8
Content available remote A new approach to the mounting of a portable machine tool on a workpiece
EN
This paper presents the problem of mounting portable machine tools on workpieces. It divides mounting methods with regard to the working space and the effect of a given mounting method on a workpiece. The paper also presents the concept of a portable mechatronic machine tool created at the Institute of Mechanical Engineering at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Methodological basis is given for the correction of position errors between the machine tool and the workpiece.
PL
W artykule przedstawiono problematykę mocowania obrabiarek przenośnych na przedmiotach obrabianych. Dokonano klasyfikacji sposobów mocowania tychże maszyn ze względu na postać przestrzeni obróbkowej oraz wpływ wywierany przez sposób mocowania na przedmiot obrabiany. Zaprezentowano koncepcję mechatronicznej obrabiarki przenośnej, opracowaną w Instytucie Technologii Maszyn Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Omówiono podstawy metodyczne korygowania błędów położenia obrabiarki względem przedmiotu obrabianego.
EN
In this paper, a method for estimation of cutting force model coefficients is proposed. The method makes use of regularized total least squares to identify the cutting forces from the measured acceleration signals and the frequency response function (FRF) matrix. An original regularization method is proposed which is based on the relationship between the harmonic components of the cutting forces. Numerical tests are performed to evaluate the effectiveness of the method. The method is compared with unregularized methods and common Tikhonov regularization combined with GCV and L-curve methods. It was found that the proposed method provides more accurate estimates of the cutting force coefficients than the unregularized method and common regularization techniques. Furthermore the influence of acceleration measurement errors, FRF matrix errors and FRF matrix conditioning on the accuracy of the estimated coefficients is investigated. It was concluded that FRF matrix errors influence the most the accuracy of the results.
PL
W artykule zaproponowano metodę estymacji współczynników modelu siły skrawania. Metoda stosuje regularyzowaną technikę ortogonalnych najmniejszych kwadratów dla identyfikacji sił skrawania na podstawie mierzonych sygnałów przyśpieszeń oraz macierzy częstotliwościowych funkcji przejścia. Zaproponowano oryginalną metodę regularyzacji opartą na zależności pomiędzy składnikami harmonicznymi sił skrawania. Przeprowadzono symulację numeryczną weryfikującą skuteczność metody. Przedstawiona metoda jest porównana z podejściem bez regularyzacji oraz regularyzowanym metodą Tikhonova stosowaną wraz z metodami GCV oraz L-curve. Pozwala uzyskać dokładniejsze oszacowanie wartości współczynników niż estymacja bez regularyzacji lub z regularyzacją Tikhonova. Dokonano również oceny wpływu błędu pomiaru przyśpieszeń, błędów macierzy funkcji przejścia oraz jej uwarunkowania na dokładność estymowanych współczynników. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że największy wpływ mają błędy macierzy funkcji przejścia.
EN
This paper provides the results of research on the selection of geometric-kinematic structure (G-KS) of a newly-designed milling machine, focusing on the generation and pre-selection of the sets of G-KS variants. The paper presents: (i) the definition of G-KS and the manner of its description in milling machine with serial kinematics; (ii) basic methodology of G-KS selection; (iii) proceeding during the generation of a full set of G-KS variants for a milling machine; (iv) structural constraints of G-KS selection used in the preliminary selection of variants; (v) subsets of variants which met those constraints; (vi) plural multiplication of the obtained G-KS subsets - the final result of the design process. The results of preliminary G-KS selection are presented in picto-grams and formulas describing selected variants of milling machine structure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki doboru struktury geometryezno-ruchowej (SG-R) nowo projektowanej frezarki w zakresie generowania i wstępnej selekcji zbioru wariantów SG-R. Scharakteryzowano pojęcie oraz podano sposób opisu SG-R obrabiarek o kinematyce szeregowej. Przedstawiono podstawy metodyczne działań związanych z doborem SG-R. Pokazano tok postępowania przy generowaniu pełnego zbioru wariantów SG-R frezarki. Wytypowano strukturalne warunki doboru SG-R służące do wstępnego selekcjonowania wariantów. Uwidoczniono podzbiory wariantów spełniające te warunki. Przedstawiono iloczyn mnogościowy uzyskanych podzbiorów SG-R stanowiący finalny wynik działań projektowych. Rezultaty wstępnej selekcji SG-R uwidoczniono w postaci ikonograficznej oraz wzorów opisujących dobrane warianty struktury konstrukcyjnej frezarki.
EN
The paper presents modeling of geometric errors in guide rail systems and how these errors affect their static characteristics. The finite-element method was used for computational analysis, supplemented with technical modeling of butt joints. Different types of geometric errors were assigned to individual elements of guide rail systems, with variations in distributions of clearances and preloads. Selected results of the computational analysis are presented.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania błędów geometrycznych występujących w tocznych podzespołach prowadnicowych. Celem modelowania było ustalenie wpływu tych błędów na charakterystyki statyczne podzespołów. Zastosowana metoda elementów skończonych, wzbogacona o efektywną opcję technicznego modelowania połączeń stykowych, była podstawowym narzędziem analizy obliczeniowej. Przyjęto hipotezę przypisywania poszczególnych rodzajów błędów geometrycznych do odpowiednich elementów konstrukcyjnych podzespołu tocznego - uzmiennione rozkłady wartości luzów lub zacisków wstępnych. Zaprezentowano przykład prowadzonej analizy obliczeniowej.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję i zasady modelowania tocznych, szynowych połączeń prowadnicowych obrabiarek. Określono cele modelowania prowadnic tocznych, uzasadnione potrzebami podejmowania decyzji w procesie komputerowo wspomaganego projektowania obrabiarek. Przedstawiono założenia do modelowania fizycznego konstrukcji. Omówiono sposoby tworzenia i rozwiązywania modeli matematycznych, opisujących statyczne oraz dynamiczne właściwości układów nośnych obrabiarek, zawierających prowadnice toczne. Przytoczono wybrane wyniki modelowania i obliczeń charakterystyk statycznych pojedynczego podzespołu konstrukcyjnego typu wózek toczny-szyna prowadząca. Przedstawiono rezultaty analizy właściwości całej konstrukcji tocznego połączenia prowadnicowego w zakresie statyki oraz dynamiki liniowej i nieliniowej. Skomentowano wyniki przeprowadzonego modelowania i obliczeń tych obiektów. W podsumowaniu oceniono przydatność praktyczną proponowanej metody modelowania.
EN
The article presents the concept and principles of modeling machine tool guideway rolling joint systems. The aims of modeling rolling guideways have been determined, which are motivated by the needs of making decisions in computer aided machine tools design process. The assumptions for the modeling of the physical structure have been presented. The ways of creating and solving mathematical models describing static and dynamic characteristics of machine tools carrying systems containing rolling guideways have been discussed. The paper brings out the selected results of modeling and calculation of static characteristics of a single design component type: rolling cart - guide rail. This article presents the results of the construction of the guideway rolling joint system properties analysis in the scope of linear and nonlinear statics and dynamics. The results of modeling and calculation of these objects have been commented. In summary, the usefulness of the proposed method in practical modeling has been evaluated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dokładności kinematycznej prototypowej frezarki, która powstała w ramach badań prowadzonych w Instytucie Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Opisano wyniki testu okrągłości obrabiarki CNC uzyskane z użyciem pręta teleskopowo-kulowego - ballbar. Wykorzystując te wyniki, zaprezentowano sposób zwiększenia dokładności kinematycznej badanej obrabiarki. Ocenie poddano także wyniki pomiarów odnoszących się bezpośrednio do układu konstrukcyjnego obrabiarki.
EN
The paper presents the results of the kinematics accuracy experiment taken on the machine tool prototype. The machine had been created as a part of the research conducted in West Pomeranian University of Technology. The results of the circular tests of the machine tool CNC were presented, which had been achieved using the double ballbar. Using the results, the steps leading to increasing kinematics accuracy of the investigated machine tool were presented. The experimental results directly related to the construction system of the machine tool were valuated.
PL
W referacie przedstawiono metodę doświadczalnego wyznaczania charakterystyk właściwości statycznych tocznych przekładni śrubowych, stosowanych w napędach posuwowych maszyn technologicznych. Opisano konstrukcję stanowiska badawczego, umożliwiającego prowadzenie badań tych właściwości. Głównym celem tych badań było wyznaczenie charakterystyk przedstawiających wpływ obciążenia osiowego śruby na przemieszczenie jej względem nakrętki. Konstrukcja stanowiska pozwała na badanie właściwości tocznych przekładni śrubowych w stanie zapewniającym minimalizację wpływu pozostałych elementów konstrukcyjnych połączenia pro-wadnicowego, na wyniki badań. W badaniach mierzono względne przemieszczenia występujące między obciążaną osiowo śrubą i nieruchomą nakrętką. W referacie przedstawiono również metodę wyznaczania charakterystyk właściwości statycznych tocznych przekładni śrubowych na podstawie wyników badań doświadczalnych. Zaprezentowano plan eksperymentu oraz wyniki przeprowadzonych badań.
EN
The paper presents the experimental method of determining the characteristics of static properties of a ballscrew, used in machinery linear drives technology. This paper describes the design of the test bench, which allows you to research these properties. The main purpose of this study was to determine the characteristics showing the effect of axial load on the movement of the screw against the nut. The design ensures the minimization of the impact of other structural elements on the results. The studies measured the relative movement between the axially loaded screw and a fixed screw nut. This paper presents a method of determining the characteristics of static characteristics of a ballscrew based on the results of experimental studies. The experiment plan and the results of the tests were presented. The test results for selected cases of load and several variants of pre-loaded nuts and different design types were also presented.
15
Content available remote Układ do pomiaru błędów geometrii powierzchni obrobionej podczas skrawania
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję oraz możliwości badawcze układu pomiarowego do doświadczalnego wyznaczenia trajektorii względnego ruchu elementów układu nośnego obrabiarki. W celu wyznaczenia błędów geometrii powierzchni obrobionej jako obiekt badań doświadczalnych wytypowano frezarkę wspornikową z prowadnicami ślizgowymi, wyposażoną w układ sterowania CNC. Badania polegały na wykonaniu serii pomiarów powierzchni próbek przed procesem skrawania, w jego trakcie i po zakończeniu. Badania błędów geometrii powierzchni próbek oraz komputerowe symulacje deformacji samych próbek - poddanych obciążeniom pochodzącym od sił grawitacji i skrawania - wykazały różnice między zadaną a rzeczywistą trajektorią ruchu zaprogramowaną w systemie sterowania NC. Dane te posłużyły do opracowania skorygowanych trajektorii ruchu, wprowadzonych do programów obróbkowych NC. Następnie przeprowadzono badania weryfikacyjne potwierdzające możliwość korygowania programów NC z uwagi na błędy geometryczne przemieszczających się względem siebie elementów korpusowych obrabiarki.
EN
This paper presents the design and research capabilities of the measurement system for experimental designation of the relative movement trajectories of the machines carrying system. As an experimental test object for determining the processed surface geometry errors a cantilever milling tool with linear slide guide and a CNC control system was chosen. The study consisted a series of sample surface measurements before, during and after the process of machining. Measurements are performed for two depths of cut, which had previously been measured for the value of cutting forces. Measurements of the geometry errors of the test samples surface and computer simulations of the deformation of samples - exposed to gravity and cutting forces - demonstrated the difference between set and actual movement trajectory which was programmed in control system in NC. These data were used to develop a revised trajectory motion placed on the NC machining programs. Then verification tests were performed confirming capability of correcting NC programs due to geometric errors of moving machine elements
16
Content available remote Prognozowanie właściwości układu nośnego frezarki w przestrzeni obróbczej
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie metody elementów skończonych do prognozowania właściwości układów nośnych obrabiarek. W analizach obliczeniowych wykorzystano hybrydowe modele układu. Na przykładzie analizy układu nośnego frezarki przedstawiono opracowanie wyników obliczeń umożliwiające ich analizę i ocenę w wielu punktach przestrzeni obróbczej.
EN
In this paper a usage of finite elements method for predicting carriage system properties has been presented. Hybrid models of this system has been used in computational tests. Basing on milling machine carriage system analysis this paper presents development of the results which allows their analysis and evaluation in many points of the machining space
17
PL
W artykule zarysowano problematykę doboru struktur geometryczno-ruchowych obrabiarek. Na przykładzie wariantów struktury geometryczno-ruchowej frezarki przedstawiono zastosowanie obliczeniowej metody analizy konstrukcji do opracowania danych służących do wartościowania i oceny tych wariantów. Opisano sposób modelowania wariantów układu nośnego frezarki oraz opracowania wyników analiz. Na podstawie tych wyników dokonano selekcji i wskazano rozwiązania najlepiej spełniające kryterium sztywności układu nośnego frezarki.
EN
In this paper, problems of choosing geometric-movement structure, has been presented. A computing method of analyzing carrying system in milling machines design process has been described. The main goal of those analyzes was the selection of geometrical-kinematic structure variants. The way of modeling milling machines carrying system variants, and developing analytical results for valuation and assessment of each geometrical-kinematic structure variant has been described.
EN
This paper presents modeling of geometric errors in guide rail systems and how these errors affect their static characteristics. The finite-element method was used for computational analysis, supplemented with technical modeling of butt joints. Different types of geometric errors were assigned to individual elements of guide rail systems, with variations in distributions of clearances and preloads. Selected results of the computational analysis are presented.
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania błędów geometrycznych występujących w tocznych podzespołach prowadnicowych. Modelowanie przeprowadzono dla określenia wpływu tych błędów na charakterystyki statyczne podzespołów. Metoda elementów skończonych wzbogacona o efektywną opcję technicznego modelowania połączeń stykowych była podstawowym narzędziem prowadzenia analizy obliczeniowej. Poszczególne rodzaje błędów geometrycznych przypisywano do odpowiednich elementów konstrukcyjnych podzespołu tocznego, jako uzmiennione rozkłady luzów lub zacisków wstępnych. Przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej.
EN
This article presents the influence of selected screw nut pair on the value of axial forces present in a screw connector. The analysis concerned the effect of subsequent cycles of tight fastening and loosening the nut on the value of axial force present in the screw connector and the use or non-use of lubricating grease on thread surfaces and its effect on the value of axial force in the examined connector. Measurements were performed using one of the methods of fastening screw connectors to a fixed tightening torque. The study presents a measuring system used in the examination of axial forces in a screw connector, and the results of experimental research and conclusions based on the analysis of the results.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych warunków współpracy pary śruba-nakrętka na wartość siły osiowej występującej w połączeniu śrubowym. Prowadzono analizę wpływu kolejnych cykli obciążenia i odciążenia nakrętki na wartość siły osiowej. W analizie uwzględniono wpływ użycia środków smarnych na powierzchniach gwintowych śruby i nakrętki na wartość siły osiowej. Pomiary prowadzono przy użyciu jednej z metod dokręcania złączy śrubowych oraz uzyskiwania momentu dokręcającego o ustalonej wartości. Opracowano układ pomiarowy do pomiaru wartości siły osiowej o połączeniu śrubowym.
20
Content available remote Experimental research on the static properties of rolling guideway subassemblies.
EN
The paper presents a methodological basis and an experimental method of determining static properties of subassemblies, such as sliding block and profiled guide rail. It also includes a description of a prototype of a test stand which was first designed and later produced. The authors demonstrate the results of their experiments carried out on some selected guideway subassemblies. The paper also contains an assessment of the examinations.
PL
W artykule przedstawiono podstawy metodyczne i sposób realizacji doświadczalnego wyznaczania właściwości statycznych podzespołów typu wózek toczny - profilowana szyna prowadząca. Zaprojektowano i zrealizowano technicznie prototyp stanowiska badawczego. Omówiono wybrane wyniki wykonanych badań wybranych podzespołów prowadnicowych i przeprowadzono ich analizę.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.