Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Colombian government introduced a capacity market in order to promote the diversification in the energy matrix and protect users from high prices derived from dry seasonal events. Unfortunately, the flaws in the scarcity price definition- a mechanism that activates the capacity market obligation and sets a cap price for the spot market- have led into a market failure. Specifically, some generation plants have been forced to be unavailable because their variable costs are significantly higher than the scarcity price. This paper presents a qualitative and quantitative analysis of the Colombian Electricity system, with a particular emphasis on the definition of the scarcity price. Results present lessons and recommendations for policy makers based on the experience of the Colombian Electricity Market, highlighting the need of a new definition of the scarcity price and a different focus on the energy planning scheme.
EN
The paper presents an analysis of the possibilities of using biogas in energy management of the cities and communities, including the purification of biogas excess to balance the unevenness in demand and supply side of biogas market (operating agricultural biogas plant). The case study describes the four technical acceptable scenarios of using agricultural biogas: variant I – combined heat and power production, variant II – supply of the local heat source, variant III – supply of the local heat source and the use of treated biogas (biomethane) in the local urban transport and variant IV – combined heat and power production and injection of conditioned biogas (biomethane) into the gas distribution grid. The identified variants were evaluated using the analytic hierarchy process multicriteria decision aid method in which the main evaluation criteria were technical, economic, social and environmental, as well as risk criterion. The results of the analysis indicate the possibility of rational use of excess biogas production by: treatment and use of liquefied biomethane for energy production or transport, or combined heat and power production, or use of biomethane injected into the distribution gas network, which can be the basis for the implementation of smart city and community strategy.
PL
We wprowadzeniu autorzy zarysowują tło teoretyczne, związane z lokalną gospodarką energetyczną, także w wymiarze międzynarodowym. W kolejnej części charakteryzują istotne elementy zarządzania gospodarką energetyczną w gminie. W głównej części artykułu, w analizie przypadków, autorzy wykazali, że nowatorskie platformy wpływające na gospodarkę energetyczną w gminie mogą występować na różnych poziomach i przybierać różny charakter.
EN
In an introductory part authors give theoretical background concerning local energy economy also in the international dimension. In next part authors characterize significant elements of management of energy economy in a commune. In the course of case analysis, which is the main part of the article, authors proved that innovative platforms which influence energy economy in commune can function on various levels and have various character.
4
Content available remote Planowanie zasilania obszarów zurbanizowanych w skroplony gaz ziemny (LNG)
PL
Skroplony gaz ziemny (LNG) jest medium energetycznym, które może być efektywnie wykorzystane do pokrycia potrzeb energetycznych obszarów zurbanizowanych. Jest to szczególnie istotne dla obszarów zlokalizowanych z dala od przesyłowej bądź dystrybucyjnej infrastruktury gazowej. Zastosowanie LNG w takich obszarach powinno być poprzedzone pracami planistycznymi, uwzględniającymi stan strony popytu i podaży rynku gazu. W artykule przedstawiono analizę wielokryterialną AHP wyboru sposobu zasilania danego obszaru ze stacji regazyfikacji (LNG) na przykładzie wybranej gminy z terenu województwa wielkopolskiego. W analizie przedstawiono główne kryteria decyzyjne (m.in. cenę końcową paliwa gazowego, cenę zakupu i transportu LNG, odległość od punktu sprzedaży i załadunku, etc.) uwzględniane w planowaniu zasilania obszarów zurbanizowanych.
EN
Liquefied natural gas (LNG) is the energetic medium, which can be effectively used to cover the energy needs of urban areas. This is particularly important for areas located away from the distribution or transmission of the gas infrastructure. The use of LNG in such areas should be preceded by planning work, taking into account the demand and supply of gas market. The research presents an multicriterial AHP choice analysis of the power station regasification (LNG) of a particular area on the example of selected community in the Wielkopolska region. The analysis presents the main decision criteria (including the final price of gas, the price of the purchase and transport of LNG, the distance from the point of sale and loading, etc.) taken into consideration the planning of urban areas supply.
PL
Zaprezentowano autorski system komputerowy ALEP-PL, który wspomaga proces planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Narzędzie zostało przygotowane z uwzględnieniem metodyki planowania zaawansowanego. System składa się z serwisu internetowego, bazy danych i modułów logiki biznesowej. Serwis internetowy został stworzony w technologii ASP.NET z użyciem środowiska Visual Studio 2010 i serwera baz danych MS SQL Server 2008 R2. Aplikacja pozwala uprawnionym użytkownikom opisywać instalacje odbiorców i wytwórców energii i paliw. Serwis ma na celu definiowanie scenariuszy rozwoju lokalnej energetyki oraz przedstawianie strategii osiągania celów scenariuszowych. Wyniki prezentowane są w sposób tabelaryczny i graficzny. Cele w scenariuszach zostały ograniczone do określenia: zmniejszenia energochłonności, udziału odnawialnych źródeł energii (OZE), redukcji emisji CO2.
EN
Advanced local energy planning is presented and the role of information systems in energy planning is discussed. ALEP-PL tool is the Internet application prepared for local energy planning which implements the ASP.NET Web Application template in Visual Studio 2010 environment and MS SQL Server 2008 R2 database. The main application interfaces are presented. Attention is drawn to the important functions of the application, which will serve to the elimination of distortions in the communication process. This paper discusses also the different expectations that have advanced users and ordinary consumers of energy with respect to the ALEP-PL system and presents the application features that make the application more attractive, particularly to ordinary users. Energy planning is a complex process that requires integration of different goals i.e. improvement of energy efficiency, increase in the share of renewables in the energy balance and CO2 emission reduction. Integration of the requirements and objectives may be supported by the ALEP-PL application which is tailored to collect and to process the data on energy and fuels consumption.
PL
Przedstawiono założenia zaawansowanego planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Opisano etapy tego typu planowania i sposób ujęcia w nim wymagań efektywności energetycznej. Omówiono rolę audytorów efektywności energetycznej oraz wymagania odnośnie do ich kształcenia.
EN
The assumptions to advanced local energy planning were introduced. The stages of planning the development were described and the recognition of the energy efficiency in planning process was mentioned. The role of energy efficiency auditors and the requirements for their training was discussed.
EN
In this paper, the next in a series of publications on the subject, assumptions are presented of a power system development model in terms of electricity generation technology infrastructure in Poland, in the long term perspective until 2060. The model is based on the mathematical structure of the MARKAL optimization package. Among other things developed are a forecast of the fi nal demand for electricity and heat, the current mix of power and electricity generation in Poland, and a forecast of decomissioning in the power and co-generation plants. The study also contains a summary of technical and economic indicators of the generation technologies considered in the model.The author shall not be responsible for any outcome of use of the research results presented herein.
PL
Niniejszy artykuł, będącym kontynuacją cyklu o tej tematyce, przedstawiona założenia modelu rozwoju systemu energetycznego w zakresie struktury technologicznej wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, w perspektywie długoterminowej, do 2060 roku. Model ten oparty jest na strukturze matematycznej pakietu optymalizacyjnego MARKAL. Opracowano m.in. prognozę zapotrzebowania finalnego na energię elektryczną i ciepło, aktualną strukturę mocy i produkcji energii elektrycznej w Polsce oraz prognozę wyłączania mocy w istniejących elektrowniach i elektrociepłowniach. Opracowanie zawiera również zestawienie wskaźników techniczno-ekonomicznych technologii energetycznych rozpatrywanych w modelu.
8
Content available remote Optymalne planowanie energetyczne w wymiarze lokalnym
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie planowania energetycznego na poziomie lokalnym (gminnym). W zagadnieniu tym zaakcentowano możliwość rozważenia tzw. węzłów energetycznych. Wzajemne powiązania węzłów energetycznych realizowane są za pomocą systemów sieciowych, w tym sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i cieplnych. Łączne rozpatrywanie połączonych systemów sieciowych prowadzi do możliwości optymalizacji na szczeblu lokalnym przy uwzględnieniu uwarunkowań miejscowych. Działania te mogą być istotne dla samorządów gminnych.
EN
The issue of the energy planning on the local (communal) level was presented in the paper. The possibility of considering so-called energy hubs was stressed in this paper. The mutual connection of energy hubs are realized using network systems, including power system, gas and thermal grids. The total investigation of connected network systems guides to the possibility of the optimization on the local level considering local conditions. These workings can be essential for communal councils.
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania wielokryterialnych metod wspomagania decyzji w planowaniu strategii zrównoważonego rozwoju gminy. Po wstępnym sformułowaniu zagadnienia decyzyjnego omówiono model matematyczny tego problemu oraz zastosowaną metodę wieloatrybutowego podejmowania decyzji. Artykuł zawiera również przykładowy dyskretny problem decyzyjny oraz jego rozwiązanie w postaci obiektywnego rankingu porządkującego wszystkie warianty decyzyjne rozwoju gminy od najlepszych do najgorszych przy danych kryteriach decyzyjnych.
EN
The paper deals with the possibility of application of multicriteria decision-aid methods in planning local sustainable development. In the beginning, the formulation of the decision problem and the mathematical model are discussed. Then more details on the method of solving decision-making problems by using multi-attribute decision making methods is shown. The paper concludes with an example of application of this method for objective ranking of discrete decision problem of local sustainable development.
PL
W pracy przedstawiono uniwersalną metodykę opracowania programu ekoenergetycznego dla obszaru administracyjnego wielkości pojedynczego województwa. Wykazano, że biomasa pochodzenia rolniczego ma decydujące znaczenie we wzroście udziału odnawialnych zasobów energii w bilansie energetycznym. Przedstawiono wyniki badań bilansu energetycznego dla woj. warmińsko-mazurskiego, które zilustrowano za pomocą wykresu Sankey'a.
EN
The paper presents a general methodology for drawing up an eco-energy programme for an administrative area of the size of a single voivodeship. It has been proved that biomass from agriculture is of decisive importance for the increase of renewable energy resources share in the energy balance. The paper shows the results of energy balance research carried out for Warmińsko- Mazurskie Voivodeship, illustrated using the Sankey diagram.
PL
W artykule omówiono planowanie gospodarcze i energetyczne w gminie, wielokrotnie już opisywane w literaturze przedmiotu. Wzbogacono go jednak o nowe treści. Przedstawiono planowanie jako formę aktywności władz publicznych, ponieważ jest ono podstawą każdej racjonalnej decyzji. Akty planowania energetycznego w gminach mają ułatwiać procesy decyzyjne władz publicznych i być wyrazem polityki energetycznej gminy. Z tego względu procesowi planowania energetycznego w gminach należy poświęcić więcej uwagi i to w różnych aspektach.
EN
The article deals with a topic already widely discussed in respective literature, however, enriched here by a new approach that presents planning as a form of public activity, which is a basis of any rational decision . Acts of energy planning in communes are to facilitate decision making processes by public authorities and to manifest energy policy of communes. Therefore, the process of energy planning in communes should be considered with more care and in different aspects.
PL
Gminy są zobligowane do opracowania projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Opracowanie projektu założeń o dobrej jakości i jego dalsza realizacja może przynieść gminom szereg wymiennych korzyści ekologicznych, ekonomicznych i społecznych.
EN
According to the Power Bill communities are obliged to elaborate preliminary projects of supply plans of heat, electric energy and gas fuels. Elaboration of the project of good quality can give Communities many ecological, economic and social advantages.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.