Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Removal of nitrates from water by selective ion exchange
EN
The applicability of ion exchange on selective anion-exchange resins to the removal of nitrates from groundwater which was to serve for drinking purposes was investigated. The concentration of nitrates in the groundwater treated in the ion-exchange process, in the presence of chloride ions (50 g Cl(-)/m3) and sulfate ions (90 g SO4(-2) /m3), varied from 15 to 30 g N/m3. The velocity of water flow through the ion-exchange column ranged between 10 and 25 m/h. The exchange capacity of the resin with respect to nitrates determined in the experimental study was 0.5 val/dm3. The efficiency of the ion-exchange process up to the exhaustion of the ion-exchange capacity of the resin (expressed as the ratio of the treated water volume to the resin volume) was found to vary from 200 to 400.
PL
Omówiono wyniki badań nad możliwością usuwania azotanów z wód podziemnych przeznaczonych do spożycia. W badaniach określono przydatność procesu wymiany jonowej na selektywnych żywicach anionowymiennych do usuwania azotanów z wody. Uwzględniono wpływ chlorków (50 g Cl(-)/m3) i siarczanów (90 g SO4(-2) /m3) oraz prędkości procesu (10-25 m/h) na jego skuteczność. Wyznaczono zdolność wymienną żywicy w stosunku do azotanów na poziomie 0,5 val/dm3. Ustalono także, że wydajność procesu wymiany jonowej do momentu wyczerpania zdolności jonowymiennej żywicy, wyrażona jako stosunek objętości oczyszczonej wody do objętości żywicy, wynosiła 200-280.
PL
Powstawanie w wodzie adsorbowalnych halogenów organicznych (AOX), jako ubocznych produktów dezynfekcji, związane jest z dawką chloru, która zależy od zawartości związków organicznych oraz azotu amonowego i organicznego w wodzie. Proces powstawania AOX badano na przykładzie wody modelowej wzbogaconej w substancje humusowe i związki azotu. Zanieczyszczenia wody poddano utlenianiu chlorem oraz dwutlenkiem chloru i chlorem warunkach laboratoryjnych. Określono ilość powstających adsorbowanych chlorowanych związków organicznych w zależności od zawartości ogólnego węgla organicznego oraz azotu amonowego i organicznego w wodzie poddanej działaniu chloru oraz chloru i dwutlenku chloru. Wykazano, że zastosowanie w układzie oczyszczania wody procesu utleniania dwutlenkiem chloru 30 min przed chlorowaniem dezynfekcyjnym przyczynia się do obniżenia dawki chloru, a także zmniejszenia ilości powstałych AOX.
EN
The formation of adsorbable organic halogens (AOX) - the by-products of water disinfection - depends on the chlorine dose, which is determined according to the content of organic compounds, ammonia nitrogen and organic nitrogen in the water being treated. The process of AOX formation was examined using model water samples enriched with humic substances and nitrogen compounds. The pollutants were made subject to oxidation with chlorine or chlorine dioxide and chlorine under laboratory conditions. The quantity of the adsorbable chlorinated organic compounds that had formed was related to the content of total organic carbon, ammonia nitrogen and organic nitrogen in the water treated with chlorine or chlorine dioxide and chlorine. The results obtained make it clear that the inclusion of chlorine dioxide oxidation into the treatment train as a prior step to be applied 30 mins before the commencement of the disinfecting chlorination process permits the chlorine dose to be reduced and, more importantly, reduces the quantity of the AOX formed.
3
Content available remote Soft water treatment efficiency
EN
In Poland, soft water is carried by mountain rivers and streams, and is found in impoundment lakes located in mountainous regions. The low concentrations. of Ca and Mn compounds. in those waters should be attributed to the geological structure of the subsoil, which is poor in sedimentary rocks. Until recently, mountain streams and rivers have been considered synonymous with purity, but now the pollution load received is showing an upward trend. The waters under study display a low alkalinity are sufficiently oxygenated, often contain humic acids, and experience episodes of increased colored matter concentration and turbidity. The waters additionally receive some airborne pollutants (e.g., N and S compounds) which enter the water body together with precipitation. As a result, the pH of the water taken in for drinking purposes is in many instances notably lower than the value required for potable water.
PL
Z wód miękkich, uznawanych powszechnie za czyste, coraz częściej należy usuwać nie tylko mętność i barwę, ale również zanieczyszczenia organiczne. Konwencjonalne metody oczyszczania, oparte na procesach chemicznych - z uwagi na niską buforowość wód miękkich - okazują się technologicznie trudne w realizacji. Mając to na uwadze, zaproponowano wybrane ciągi procesów technologicznych, które w znacznym stopniu mogą ograniczyć procesy chemiczne, a jednocześnie zapewnią dużą skuteczność oczyszczania wod.
PL
W pracy omówiono wyniki badań nad możliwością usuwania azotanów z wód podziemnych przeznaczonych do spożycia. W badaniach określono przydatność procesu wymiany jonowej na selektywnych żywicach anionowymiennych do usuwania azotanów z wody, na przykładzie żywicy IONAC SR-7. Procesowi wymiany jonowej poddano wodę o zawartości azotanów 15÷30 gN/m3, w obecności jonów chlorkowych około 50 gCl-/m3 i siarczanowych około 90 gSO42-/m3. Prędkość przepływu wody przez kolumnę z żywicą jonowymienną wynosiła 10÷25 m/h. W badaniach wyznaczono zdolność wymienną żywicy w stosunku do azotanów na poziomie 0,5 val/dm3. Ustalono także wydajność procesu wymiany jonowej do wyczerpania zdolności jonowymiennej żywicy, jako stosunek objętości oczyszczonej wody do objętości żywicy, na poziomie 200-280.
EN
The IONAC SR-7 resin was used to substantiate the applicability of ion exchange on selective anion-exchange resins to the removal of nitrates from groundwater which was to serve for drinking purposes. The concentration of nitrates in the groundwater treated by the ion-exchange process varied from 15 to 30 gN/m3, in the presence of chloride ions (50 gCl-/m3) and sulfate ions (90 gSO42-/m3). The velocity of water flow through the ion-exchange column ranged between 10 and 25 m/h. The exchange capacity of the resin with respect to nitrates determined in the experimental study was 0.5 val/dm3. The efficiency of the ion-exchange process up to the exhaustion of the ion-exchange capacity of the resin (expressed as the ratio of the treated water volume to the resin volume) was found to vary from 200 to 400.
PL
Zależność wiążącą chwilowy moment tarcia Mt(t), jaki zjawia się pomiędzy czynnymi i biernymi elementami sprzęgła w procesie jego włączania, z różnicą chwilowych prędkości kątowych strony czynnej w1(t) i biernej w2i(t) układu napędowego oraz chwilową pracą tarcia Lt(t).
6
Content available remote Application of chlorine dioxide in infiltration water treatment
EN
Chlorine dioxide demand was determined in infiltration water after its treatment by aeration, aeration + sand filtration or by aeration + sand filtration + GAC sorption. The effect of TOC concentration on the chlorine dioxide dose was examined in more detail. It was found that the oxidizing activity of the chlorine dioxide in the water accounted for the formation of same oxidation by-products. The study also showed that chlorine dioxide not only acted as a disinfectant but also contributed to the reduction of coloured matter and TOC in the water treated. As it can be inferred from the analysis of the results obtained, the dose necessary to meet the chlorine dioxide demand in infiltration water depended heavily on the initial TOC concentration.
PL
Określono zapotrzebowanie na dwutlenek chloru wody infiltracyjnej, którą oczyszczono w układach technologicznych obejmujących procesy napowietrzania i filtracji pospiesznej oraz napowietrzania, filtracji pospiesznej i sorpcji na węglu aktywnym. Przeanalizowano wpływ zawartości ogólnego węgla organicznego w wodzie na dawkę dwutlenku chloru. Stwierdzono, że wskutek utleniającego działania dwutlenku chloru w wodzie pojawiają się uboczne produkty utleniania, których zawartość maleje, gdy w wodzie pozostaje wolny dwutlenek chloru. Wykazano także, że stosowanie dwutlenku chloru, poza działaniem dezynfekcyjnym, spowodowało obniżenie intensywności barwy i zawartości substancji organicznych (OWO) w uzdatnianej wodzie. Wykazano, że dawka pokrywająca zapotrzebowanie wody na dwutlenek chloru wyraźnie zależała od początkowej zawartości ogólnego węgła organicznego.
PL
Uzdatnianie wód o twardości poniżej 10 otw. (ok. 180 gCaCO3/m3) - tzw. wody miękkie - nastręcza wiele trudności technologicznych, wynikających z niskiej buforowości tych wód. Omówione w pracy miękkie wody powierzchniowe, występujące w rejonie Pogórza Sudeckiego, charakteryzują się niską mętnością, lecz podwyższoną barwą i wysoką zawartością substancji organicznych. Zwrócono szczególną uwagę na problemy technologiczne wynikające z chemizmu procesu koagulacji wód o niskiej zasadowości. Omówiono metody oczyszczania wód, szczególnie zawierających podwyższone ilości substancji organicznych, takie jak koagulacja w złożach filtracyjnych, filtracja powolna poprzedzona filtracją horyzontalną (HRF - Horizontal Roughing Filter), technologia MIEX-DOCŽ, wykorzystująca namagnetyzowane żywice anionowymienne. Podkreślono możliwość stosowania układów technologicznych eliminujących proces koagulacji, a także wskazano na inne problemy wynikające ze stosowania nowych rozwiązań w układach oczyszczania wody.
EN
The treatment of low-hardness water (below appr. 180 gCaCO3/m3), i.e. soft water, raises many technological problems, resulting from a poor buffering. The surface waters reported on in this paper come from the Sudeten Piedmont Region and are characterized by a relatively low turbidity, as well as an increased coloured matter content and a high organic substances concentration. In this study, particular consideration was given to the technological problems that arise from the chemistry of soft water coagulation. Treatment methods were discussed (with emphasis on those for water with increased organic matter content), such as coagulation in filter beds, slow filtration with the HRF process as a prior step, or the MIEX-DOCŽ technology involving magnetized anion-exchange resins. Potential applications of technological trains with no coagulation process were analyzed, and the implications of using modified treatment technologies were considered.
8
Content available remote Advances in infiltrated water treatment for drinking purposes
EN
The need to treat infiltrated water results not only from the sanitary recommendations for drinking water quality, but also from technological reasons. The hazards of pollution with nitrogen compounds and organic substances and the influence of these polluting species on water technology are emphasized. As far as the future trends are concerned, consideration should be given to the enhancement of iron and manganese removal by coagulation, decarbonization and catalytic filtration, as well as to the removal of nitrogen compounds during dry filtration and denitrification process. The following measures have been postulated: the application of sorption on activated carbon for the removal of organic compounds, the reduction of chlorine demand, and the maintenance of the biological stability of water to prevent recontamination during transport in the water-pipe network.
PL
Konieczność oczyszczania wód infiltracyjnych w układach technologicznych wynika nie tylko z przepisów sanitarnych, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia, ale również ze względów technologicznych. Omówiono zanieczyszczenia wód infiltracyjnych związkami azotowymi i organicz-nymi oraz ich wpływ na technologię oczyszczania wody. W kierunkach rozwoju układów technologicznych oczyszczania wód infiltracyjnych wskazano na intensyfikację procesów odżelaziania i odmanganiania wody przez stosowanie koagulacji, dekarbonizacji, filtracji na złożach katalitycznych, a także usuwanie związków azotowych podczas filtracji suchej i w reaktorach denitryfikacyjnych. Podkreślono konieczność stosowania procesu sorpcji na węglu aktywnym do usuwania związków organicznych celem obniżenia zapotrzebowania wody na chlor, który jest niezbędny do utrzymania biologicznej stabilności wody, zabezpieczającej ją przed wtórnym zanieczyszczeniem w sieci wodociągowej.
PL
Określono zapotrzebowanie na dwutlenek chloru dla wody infiltracyjnej oczyszczonej w układach technologicznych obejmujących procesy napowietrzania i filtracji oraz napowietrzania, filtracji i sorpcji. Analizowano wpływ stężenia ogólnego węgla organicznego na dawkę dwutlenku chloru, a także zmienność niektórych wskaźników jakości wody. Stwierdzono, że wskutek działania utleniającego zastosowanego dezynfektanta w wodzie pojawiają się uboczne produkty utleniania, których stężenie malało, gdy w wodzie pozostawał wolny dwutlenek chloru. Stwierdzono także, że stosowanie dwutlenku chloru, poza działaniem dezynfekcyjnym, spowodowało obniżenie intensywności barwy i zawartości OWO w uzdatnianej wodzie. Wykazano, że dawka pokrywająca zapotrzebowanie wody na dwutlenek chloru wyraźnie zależała od początkowego stężenia OWO i była zawsze większa od dawki dezynfekcyjnej.
EN
Chlorine dioxide demand was determined in infiltration water after treatment by aeration and filtration or by aeration-filtration-sorption. The effect of TOC concentration on the chlorine dioxide dose, as well as the variability of some water quality parameters, was examined in more detail. It was found that the oxidizing activity of the disinfectant in the water accounted for the formation of some oxidation by-products and that their concentration decreased when free chlorine dioxide persisted in the water. The study also showed that chlorine dioxide not only acted as a disinfectant but also contributed to the reduction of coloured matter and TOC in the treated water. As it can be inferred from the analysis of the results obtained, the dose covering the chlorine dioxide demand in infiltration water depended noticeably on the initial TOC concentration and was higher than the disinfecting dose.
PL
W pracy podano charakterystykę wód infiltracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uciążliwych domieszek organicznych, typowych dla wód powierzchniowych i nieusuwalnych w konwencjonalnym układzie technologicznym, obejmującym procesy napowietrzania, filtracji i dezynfekcji. Omówiono zagrożenie zanieczyszczenia wód infiltracyjnych związkami azotowymi. Określono konieczność usuwania domieszek z wód infiltracyjnych wynikającą nie tylko z przepisów sanitarnych dotyczących jakości wody do picia, ale również ze względów technologicznych. W kierunkach rozwoju układów technologicznych oczyszczania wód infiltracyjnych wskazano na intensyfikację procesów odżelaziania i odmanganiania wody poprzez stosowanie koagulacji, dekarbonizacji, filtracji na złożach katalitycznych, a także usuwania związków azotowych podczas filtracji suchej i w reaktorach denitryfikacyjnych. Jednocześnie podkreślono konieczność stosowania procesu sorpcji na węglu aktywnym do usuwania związków organicznych, obniżenia zapotrzebowania wody na chlor, a także niezbędnego do utrzymania biologicznej stabilności wody, zabezpieczającej przed jej wtórnym zanieczyszczeniem w sieci wodociągowej.
EN
The composition of infiltration water is characterized, particular consideration being given to the troublesome organic pollutants which are typical of surface water and cannot be removed by a conventional treatment train including aeration, filtration and disinfection. The hazards of infiltration water pollution with nitrogen compounds are emphasized. The need for the removal of the polluting species from the infiltration water results not only from the sanitary recommendations for drinking water quality, but also from technological reasons. As far as the future trends are concerned, consideration should be given to the enhancement of iron and manganese removal by coagulation, decarbonization and catalytic filtration, as well as to the removal of nitrogen compounds during dry filtration and via denitrifying reactors. The following actions and measures have been postulated: the application of sorption on activated carbon for the removal of organic compounds, the reduction of chlorine demand, and the maintenance of the biological stability of water to prevent its recontamination during transport in the water-pipe network.
11
Content available remote Direct filtration applied to infiltration water treatment
EN
The quality of infiltration water was assessed and the effects of the treatment process which involved coagulation in the rapid filter bed were discussed. The optimum filtration rate was established and the treatment effects were related to the type of the coagulant and polyelectrolyte used. The experimental study substantiated the usefulness of the cation polyelectrolyte Magnafloc LT31 which can be applied as a sole coagulant or in combination with ferric chloride. In this way, it was possible to reduce the coagulant dose without deteriorating the water treatment effect in the 24-hour filtration cycle.
PL
Omówiono jakość wód infiltracyjnych z uwzględnieniem wpływu powodzi na ich skład. Przedstawiono efekty technologiczne oczyszczania wód infiltracyjnych w procesie filtracji, zależnie od prędkości filtracji i wysokości złoża filtracyjnego. Określono możliwość intensyfikacji procesu filtracji dzięki zastosowaniu koagulacji bezpośrednio w złożu filtracyjnym. Ustalono optymalne dawki niezbędnych chemikaliów oraz prędkość filtracji podczas 24-godzinnego cyklu filtracji.
EN
The paper brings a mathematical description of the phenomena that occur in multi-function reactors made use of in water treatment. Three major types of multi-functions reactors are considered: a sludge-blanket reactor for coagulation of water pollutants, a filter-bed reactor for contact coagulation, and an activated carbon-bed reactor for the sorption process. Mathematical description was carried out for the following unit processes of the treatment train: coagulation, flocculation, filtration and sorption. The identification of the phenomena involved in the processes mentioned made it possible to determine the superposition of interactions. Prior to engineering applications, it is necessary to establish the values for the parameters of the proposed models by analytical methods and by calibration.
PL
Związki zachodzące pomiędzy dynamiczno - kinematycznymi modelami ciernego sprzęgania czynnych i biernych członów układu napędowego pojazdu, wyprowadzono w oparciu o znane zależności. Zależności te wiążą: chwilowy moment tarcia Mt(t), jaki zjawia się w procesie przełączania biegów z niższego na wyższy lub z wyższego na niższy, pomiędzy czynnymi i biernymi elementami ciernymi sprzęgła, z różnicą chwilowych prędkości kątowych strony czynnej 1(t) i biernej 2i(t) oraz z chwilową praca tarcia Lt.
EN
The developments in the technology of water treatment in Poland in the past century exemplified by the waterworks of Wroclaw. A particular consideration is given to advanced water treatment processes. Another sequence of biol. processes is proposed for the treatment train applied.
PL
Opisano aktualne kierunki w technologii oczyszczania wody uwzględniające usuwanie nowych zanieczyszczeń, szczególnie związków azotowych. Wykazano celowość stosowania koagulacji bezpośrednio w złożu filtracyjnym. Wskazano na możliwość zmiany kolejności procesów biologicznych w ciągu technologicznym. Na tle omówionych zmian przeanalizowano zmiany w technologii oczyszczania wody infiltracyjnej we Wrocławiu.
16
EN
Poland's groundwater resources vary widely in quality,which calls for adeguate treatment methods. The paper gives a characterization of those waters and suggests some non-conventional methods of treating them.Thus,lime decarbonization was found to yeld quite good treatment effects.Treatment efficiency can be noticeably increased when coagulation is run direct in the filter bed.The use of a pyrolusite bed is recommendable not only because of iron and manganese removal.It provides additionally a decrease of ammonia nitrogen concentration. The paper also describes biological methods for the removal of nitrogen compounds,and provides data on relevant treatment train.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.