Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1352

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last
EN
On the basis of the experimental values of temperature and absolute humidity of the tunnel air and the temperature of the walls of the rim of the deep tunnels of the Kyiv metro, the features and mutual influence of the earthen massif, the supply air environment and the operating modes of the mechanical system of reversible tunnel ventilation during the year are considered. On the basis of the CFD model, which takes into account the above processes of heat and mass transfer, ventilation modes have been determined that have made it possible to reduce the humidity of a group of tunnels of the Kyiv metro as much as possible.
EN
The article considers the problems of the energy industry in Ukraine, the causes and consequences of crisis phenomena, due to the influence of an unstable external socio-economic and political environment and imperfect decisions regarding reform and prospects for the development of the industry. Special attention was paid to the analysis of electricity, as one of the most important components of the energy industry in Ukraine. The models and forecasts developed in this work are based on the study of time series data for the main indicators of the electric power industry and can be applied in the development of individual elements of the new Energy Strategy of Ukraine in the conditions of an unstable external socio-economic and political environment in Ukraine.
PL
Artykuł analizuje problemy energetyki na Ukrainie, przyczyny i skutki zjawisk kryzysowych, wywołanych wpływem niestabilnego zewnętrznego otoczenia społeczno-gospodarczego i politycznego oraz niedoskonałych decyzji, dotyczących reformy i perspektyw rozwoju branży. Szczególną uwagę zwrócono na analizę energii elektrycznej, jako jednego z najważniejszych źródeł energetyki na Ukrainie. Modele i prognozy opracowane w tej pracy opierają się na badaniu danych szeregów czasowych dla głównych wskaźników elektroenergetyki i mogą być zastosowane w opracowaniu poszczególnych elementów nowej Strategii Energetycznej Ukrainy, w warunkach niestabilnej sytuacji zewnętrznej środowiska społeczno-gospodarczego i politycznego na Ukrainie.
PL
W latach 70. ub. wieku następował rozwój metod symulacyjnych w badaniach naukowych układów dynamicznych i projektowaniu urządzeń. Stało się to dzięki rozwojowi techniki komputerowej i szerszym udostępnieniu komputerów w jednostkach badawczych oraz projektowych. Rozwój badań symulacyjnych następował tak samo szybko jak rozwój techniki komputerowej. Autor od końca lat 60. intensywnie rozwijał badania symulacyjne systemów automatyki i układów elektromechanicznych. Zaobserwował duże zainteresowanie symulowaniem układów dynamicznych w kraju, a organizując cykliczne konferencje pt. Metody Matematyczne w Elektrotechnice, postanowił rozpocząć cykl konferencji SPD. Konferencje SPD znalazły wielu zainteresowanych i w ciągu 19 lat, 10 tych konferencji zgromadziło ponad 1036 uczestników z różnych działów techniki, od elektryki po lotnictwo.
EN
In the 1970s, the development of simulation methods in scientific research of dynamical systems and design of devices took place. It happened thanks to the development of computer technology and the wider availability of computers in research and design units. The development of simulation research was as rapid as the development of computer technology. Since the end of the 1960s, the author has intensively developed simulation studies of automation and electromechanical systems. He noticed a great interest in simulating dynamical systems in the country, and by organizing cyclical conferences entitled Mathematical Methods in Electrical Engineering (MME), decided to start a series of SPD conferences. The SPD conferences found many interested, and in 19 years, 10 of these conferences gathered over 1000 participants from various technical fields, from electrics to aviation.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie spektrum szans rozwoju badań w zakresie bezpieczeństwa militarnego, dzięki szerokiemu zastosowaniu gamingu w rozumieniu metody badawczej wykorzystującej gry w roli narzędzi badawczych, w ramach ustrukturyzowanego podejścia metodologicznego umożliwiającego pozyskiwanie danych jakościowych i ilościowych na temat procesów decyzyjnych. Dana metoda czy narzędzie może być określone mianem gry jeśli spełnia warunki definicyjne. Szanse wypływające bezpośrednio z wykorzystania gamingu zostały zidentyfikowane jako: (1) możliwość poddawania próbom w bezpiecznym (sztucznym) środowisku idei z krytycznej dziedziny jaką stanowi bezpieczeństwo militarne, i w której za błędy płaci się zwyczajowo najwyższą cenę, (2) umożliwienie powstawania nieprzewidzianych zjawisk podobnych do Czarnych Łabędzi w skutek zachodzących w grze interakcji, co aby móc lepiej zrozumieć ich wpływ na poddawane próbom systemy, (3) zwiększenie liczby dostępnych metod i narzędzi badawczych.
EN
The article aims to demonstrate the prospect of opportunities for military security research that can be seized by utilization of gaming – understood as a generic term for structured methodological approach for developing and employing games – as a research tool for military security, which can provide qualitative and sometimes also quantitative support for decision-making process in varied contexts. Specified method can be referred as a game if it matches the characteristics originating from a games definition. Directly identified opportunities that can be possibly achieved by an extended usage of gaming are as follows: (1) opportunity to test ideas from critical field which is military security in safe (artificial) environment, (2) allowing for unexpected events created by the players to occur similar to Black Swan type events in order to get better understanding of the impact of such events on system being tested. (3) expanding the analytic tool kit.
EN
Stability and performance are crucial characteristics for aerospace vehicles. The ability to investigate the aerodynamics and performance of rockets gives an insight into their stability before flight and the potential for design and performance enhancements. For the past 13 years, the Rocketry Division within the students’ Space Association of Warsaw University of Technology has been developing sounding rockets of different designs and mission profiles. Two rockets have been chosen for the CFD (Computational Fluid Dynamics) campaigns, FOK and Twardowsky. This paper describes the mathematical model of aerodynamic loads used by the Division for sounding rocket simulation, followed by CFD campaigns for the two rockets. The results of the CFD analysis are then used to calculate the rockets’ aerodynamic derivatives according to a previously defined mathematical model.
EN
The transportation infrastructure is one of the most important resources for a country's economic and social well-being. The effectiveness of a country's street network will decide whether it develops further or stagnates. With the increasing number of vehicles on the road and the effects of urbanization, traffic roads are being subjected to a variety of requests and uses for which they were not designed, sized, or predicted. Because of the critical relevance of traffic roads, research must begin to lessen the effects of traffic jams in the streets, determine the appropriate number of traffic lanes, and integrate real-time traffic information into GPS systems. The goal of modeling a traffic-road system is to either build new traffic systems or gain a better knowledge of existing traffic systems so that they can be optimized. The accuracy, performance, stochastic and dynamic behavior of the model produced will be evaluated using a simulation of a genuine traffic system. This paper provides microscopic models based on cellular automation to replicate the behavior of various automobiles on a set of urban streets in Cluj Napoca city downtown. This model includes streets with multiple traffic lanes, various types of vehicles such as automobiles, buses, and trams, intersections with multiple possible upcoming streets controlled by traffic lights, bus stops inside and outside the traffic lane, tram stops inside the traffic lane, pedestrian crosswalks, and parking areas alongside and transversely with the right traffic lane of a street. TCA (Traffic Cellular Automata) is a proposed model that produces adequate findings in urban traffic theory. The results were obtained in both free-flow and traffic-jam conditions.
PL
Infrastruktura transportowa jest jednym z najważniejszych zasobów zapewniających dobrobyt gospodarczy i społeczny kraju. Skuteczność sieci ulic danego kraju zadecyduje o dalszym rozwoju lub stagnacji. Wraz z rosnącą liczbą pojazdów na drogach i skutkami urbanizacji, drogi drogowe są przedmiotem różnych wymagań i zastosowań, do których nie zostały zaprojektowane, zwymiarowane ani przewidziane. Ze względu na krytyczne znaczenie dróg, badania muszą zacząć łagodzić skutki korków na ulicach, określić odpowiednią liczbę pasów ruchu i zintegrować informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym z systemami GPS. Celem modelowania układu ruch-droga jest albo zbudowanie nowych układów ruchu, albo uzyskanie lepszej wiedzy o istniejących układach ruchu, aby można je było zoptymalizować. Dokładność, wydajność, zachowanie stochastyczne i dynamiczne wytworzonego modelu zostaną ocenione za pomocą symulacji rzeczywistego systemu ruchu. W tym artykule przedstawiono mikroskopowe modele oparte na automatyzacji komórkowej w celu odtworzenia zachowania różnych samochodów na zbiorze miejskich ulic w centrum miasta Cluj Napoca. Model ten obejmuje ulice z wieloma pasami ruchu, różnego rodzaju pojazdy, takie jak samochody, autobusy i tramwaje, skrzyżowania z wieloma możliwymi zbliżającymi się ulicami sterowanymi przez sygnalizację świetlną, przystanki autobusowe wewnątrz i poza pasem ruchu, tramwaje przystanki wewnątrz pasa ruchu, pieszy przejścia dla pieszych oraz parkingi wzdłuż i w poprzek z prawym pasem ruchu ulicy. TCA (Traffic Cellular Automata) to proponowany model, który daje odpowiednie wyniki w teorii ruchu miejskiego. Wyniki uzyskano zarówno w warunkach swobodnego przepływu, jak i w korku.
EN
The paper shows that it is possible to correct the identification model of the Day-Ahead Market system by employing the Perceptron Artificial Neural Network. First, a simulation model of the DAM system at the POLPX has been built, and then it has been shown how the model can be corrected so that the weighted average electricity prices obtained are close enough to the exchange-quoted ones. Next, simulation, comparative and sensitivity studies of the model were carried out for forecast data for four characteristic hours: 6, 12, 18, and 24 of the following year. Many interesting research results were obtained, including a result of sensitivity testing it was shown that the obtained models can be used in forecasting studies.
8
Content available remote Zastosowanie mezoporowatej krzemionki SBA-16 w procesie adsorpcji terfenadyny
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny właściwości adsorpcyjnych niemodyfikowanej krzemionki SBA-16 wobec terfenadyny. Przeprowadzono modelowanie procesu adsorpcji z zastosowaniem izoterm: Freundlicha, Dubinina i Raduszkiewicza oraz Dubinina i Astachowa. Parametry modeli matematycznych oszacowano metodą dopasowania nieliniowego. Wykazano znaczną pojemność adsorpcyjną krzemionki SBA-16 wobec leku (155,9 mg/g, izoterma Dubinina i Astachowa) oraz fizyczną naturę procesu adsorpcji. Wydajność adsorpcji terfenadyny w środowisku acetonitrylu wyniosła 87,7%.
EN
Terfenadine was adsorbed from its solns. in MeCN on SBA-16 silica. Model isotherms such as Freundlich, Dubinin-Radushkevich and Dubinin-Astakhov were used. Non-linear fitting anal. was employed for estn. of isotherm parameters. The significant adsorption capacity of SBA-16 silica was shown (155.9 mg/g, Dubinin-Astakhov model). The phys. nature of adsorption process was disclosed. The adsorption efficiency of terfenadine in MeCN soln. reached 87.7%.
9
Content available remote Zastosowanie mezokomórkowej pianki jako adsorbentu dla cynaryzyny
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących adsorpcji cynaryzyny na krzemionce MCF w środowisku acetonitrylu. Proces adsorpcji opisano za pomocą modelowych izoterm Freundlicha, Langmuira oraz Dubinina i Astachowa. Wykazano fizyczny charakter oddziaływania leku z powierzchnią adsorbentu MCF, którego pojemność adsorpcyjna wyniosła 116,7 mg/g (model Dubinina i Astachowa).
EN
Cinnarizine was adsorbed from its solns. in MeCN on MCF silica. Non-linear fitting anal. was used to estimate the parameters of the Freundlich, Langmuir and Dubinin-Astakhov isotherm. Physical nature of adsorption process was the main force of cinnarizine adsorption onto MCF silica. The adsorption capacity of MCF silica reached 116.7 mg/g (Dubinin-Astakhov model).
10
Content available remote Wybrane aspekty modelowania rezystancyjnych pieców próżniowych
PL
Rezystancyjne piece próżniowe wymagają zazwyczaj specjalnych technik wykorzystywanych podczas ich projektowania. W przypadku doboru kaskad radiacyjnych oraz elementów grzejnych umieszczanych wewnątrz komór próżniowych, szczególnie istotnym zagadnieniem jest precyzyjna analiza zjawiska radiacyjnej wymiany ciepła. W niniejszej pracy analizie poddano wybrane metody analityczne oraz numeryczne, pozwalające na realizację wymienionych zadań, w celu wykazania ich dokładności oraz użyteczności. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie ogólnych wniosków stanowiących zestaw wytycznych w procedurze projektowania próżniowych urządzeń grzejnych.
EN
Resistance vacuum furnaces require to use a special techniques during designing process. Construction of casscade radiant thermal insulation inside vacuum chambers and heating resistors require precise modeling of thermal radiation heat transfer and distributions of heat sources. In the paper some popular analytical and numerical simulation techniques of such class of devices were analyzed. Quality of obtained results, especially for nonlinear problems were estimated. All performed tests were used to give some general conclusions of cold chamber vacuum furnaces modeling.
PL
Prezentowana w pracy koncepcja metodyki zautomatyzowanego modelowania i oceny efektywności wykorzystania ESP zilustrowana została na przykładzie metody zautomatyzowanej syntezy modelu referencyjnego konfiguracji ESP i możliwych sposobów organizacji realizowanej w nim produkcji. Opracowany model referencyjny ogranicza przestrzeń możliwych przepływów produkcji tylko do wariantów wolnych od blokad i zagłodzeni. Proponowane rozwiązanie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracji systemu i/lub scenariusz przepływu realizowanej w nim produkcji spełnia przyjęte założenia produkcyjne, aczkolwiek z różną efektywnością. Możliwości zastosowania metody implementującej ten model przedstawia przykład ilustrujący etap prototypowania elastycznego modułu obróbkowego, pozwalającego na zintegrowaną ocenę alternatywnych wariantów konfiguracji modułu z alternatywnymi przebiegami realizowanej w nim produkcji wieloasortymentowej.
EN
The paper presents a method of automated modelling and performance evaluation of concurrent production flows carried out in FMSs. The method allows for quick assessment of various variants of such systems, considering their structure and the organization of production flow of possible ways of their implementation in carried out. Its essences is the conditions imposed on the designed model, limiting the space of possible variants of the production flow only to deadlock-free variants. The practical usefulness of the model implemented in the proposed method illustrates the example describing the simultaneous assessment of alternative variants of the flexible machining module’s structures and the planned multi-assortment production. Finally, its capacity to focus on feasible solutions offers attractive perspective for guiding the Digital Twin like scenario in situations caused by the need to change the production flow.
PL
W artykule omówiono trzy metody pozyskiwania informacji o geometrycznych parametrach owoców truskawki. Pierwsza to metoda pomiaru bezpośredniego, wykonana za pomocą suwmiarki i modeli geometrycznych (metoda 1D). Druga to metoda wykorzystująca fotografię cyfrową i oprogramowanie typu CAD do tworzenia brył obrotowych na podstawie obrysu kształtu truskawki. Trzecia to metoda pomiaru przestrzennego modelu numerycznego otrzymanego za pomocą skanowania 3D (metoda 3D). Celem pracy była ocena wyżej wymienionych metod pomiarowych w zakresie dokładności wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców truskawki. Z przeprowadzonych badań na owocach wynika, że spośród zastosowanych trzech metod wyznaczenia parametrów geometrycznych owoców najlepsze efekty uzyskano przy metodzie 3D. Do wyznaczenia pola powierzchni owoców truskawki metodą 1D można zastosować kulę (M1) i model bryły obrotowej (MBO). Wyznaczając objętość owoców truskawki metodą 1D można wykorzystać kulę (M1) i elipsoidę obrotową (M4). Wykorzystując wymienione modele do wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców popełnia się błąd względny pomiaru mniejszy od 7%.
EN
This article describes a three methods for acquiring information about the geometric parameters of strawberry fruit. The direct method involved measurements with the use of a caliper and geometric models (1D method). The second is a method that uses digital photography and CAD software to create revolving solids based on the contour of the strawberry shape. The third indirect method was based on digital models constructed by 3D scanning (3D method). The aim of this study was to evaluate the accuracy of the above measurement methods in determining the surface area and volume of strawberry fruit. The analysis of the three methods for determining the geometric parameters of strawberries revealed that the 3D method delivered more accurate results. In the 1D method, the surface area of strawberry fruit can be determined with the use of a sphere (M1) and a revolving solid model (MBO). The volume of strawberry fruit can be determined with the use of a sphere (M1) and a spheroid (M4). When geometric models M1, M4 and MBO were applied to measure the surface area and volume of strawberries, the mean relative error was less than 7% respectively.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono możliwość zredukowania wpływu zakłóceń stochastycznych na jakość regulacji dzięki estymacji stanu z wykorzystaniem algorytmu rozszerzonego filtru Kalmana. Przeprowadzono eksperymenty na laboratoryjnym układzie lewitacji magnetycznej firmy Inteco, którego model matematyczny jest nieliniowy. Przyjęto metodę sterowania z użyciem wektora stanu i algorytmem lokowania biegunów dla modelu zlinearyzowanego w wybranym punkcie pracy. Dla różnych poziomów zaszumienia sygnału pomiarowego zbadano działanie układu ze sprzężeniem zwrotnym od stanu mierzonego oraz estymowanego. W celu oceny regulacji, dla obu realizacji sprzężenia dokonano weryfikacji jakości działania algorytmu. Porównano otrzymane przebiegi czasowe każdej zmiennej stanu oraz obliczone, całkowe wskaźniki jakości bazujące na uchybie regulacji. Jakość estymacji oceniono na podstawie wskaźnika błędu średniokwadratowego oraz bazującego na błędach estymat i pomiarów. Syntezy regulatora dokonano na podstawie modelu ciągłego, a następnie wyznaczono jego postać dyskretną w celu numerycznej implementacji algorytmu rozszerzonego filtru Kalmana. Dokonano synchronizacji bloków wykonawczych z wybranym okresem próbkowania. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają wnioskować o przewadze regulacji w układzie, w którym brana jest informacja o wektorze stanu z estymacji, w porównaniu z bezpośrednim sprzężeniem zwrotnym bez filtracji Kalmana.
EN
This paper presents the possibility of reducing impact of stochastic disturbances on the quality of control by implementation of state estimation using the extended Kalman filter algorithm. Experiments were carried out on the Inteco magnetic levitation laboratory system, which mathematical model is nonlinear. A control method with the use of a state vector and a pole placement algorithm was adopted for the model which was linearized at the selected working point. For different levels of noise in the measurement signal, the operation of the system with a feedback from the measured and estimated state was tested. In order to assess the regulation, the quality of the algorithm was verified for both implementations of the feedback. The obtained time plots of each state variable were compared and the calculated integral quality indices, based on the control error, were compared. The quality of the estimation was assessed on the basis of the following mean square error and based on the errors between estimation and measurements indices. The controller was synthesized on thebasis of the continuous model, and then its discrete form was numerically implement as the extender Kalman filter algorithm. The executive blocks were synchronized with the selected sampling period. The results of the performed research allow to conclude about the advantage of control in the system in which the information about the state vector from the estimation is taken, in comparison with the direct feedback without Kalman filtering.
EN
The development of the modern economic system is becoming increasingly dependent on the sufficient provision of quality energy resources due to the intensification and transformation of the mechanization and automation of all industries. The growth of the energy needs of society is parallel to the awareness of the need to ensure the environmentally friendly development of society. There are a number of reasons for the search for new energy sources, including the limited reserves of traditional sources, dependence on oil-exporting countries, the greenhouse effect due to the entry of carbon dioxide into the atmosphere and air pollution by harmful gases. The biofuel sector offers the potential for both the development of national agriculture and for increasing its energy independence. Global trends in the rapid development of bioenergy in combination with the systemic crisis of the energy sector in Ukraine have necessitated a detailed study on the possibility of increasing the yield of biofuels from crops. The economic and mathematical modeling of the possibility of increasing the yield of bioethanol and vegetable oil from agricultural crops has been carried out. An economic optimization model has been formed, which made it possible to study an increase in the yield of bioethanol from sugar-containing and starch-containing crops and vegetable oil from oil crops from 1 ton per 1 hectare of area. Also, an assessment of the lost yield for the investigated crops has been carried out using the method of analysis of the functioning environment (Farrell’s method).
PL
Rozwój nowoczesnego systemu gospodarczego staje się coraz bardziej uzależniony od zapewnienia wystarczających zasobów energetycznych wysokiej jakości w związku z intensyfikacją i transformacją mechanizacji i automatyzacji wszystkich gałęzi przemysłu. Wzrost potrzeb energetycznych społeczeństwa idzie w parze ze świadomością konieczności zapewnienia przyjaznego środowisku rozwoju. Powodów poszukiwania nowych źródeł energii jest wiele, m.in. ograniczone zasoby źródeł tradycyjnych, uzależnienie od krajów-eksporterów ropy naftowej, efekt cieplarniany spowodowany emisją dwutlenku węgla do atmosfery, a także zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi gazami. Sektor biopaliw oferuje potencjał zarówno dla rozwoju krajowego rolnictwa, jak i zwiększenia niezależności energetycznej kraju. Światowe trendy w szybkim rozwoju bioenergii w połączeniu z systemowym kryzysem sektora energetycznego w Ukrainie wymusiły konieczność szczegółowego zbadania możliwości zwiększenia wydajności biopaliw z upraw. Przeprowadzono modelowanie ekonomiczne i matematyczne, w którym zbadano możliwości zwiększenia wydajności bioetanolu i oleju roślinnego z upraw rolniczych. Powstał model optymalizacji ekonomicznej, który umożliwił zbadanie wzrostu uzysku bioetanolu z upraw cukrowych i skrobiowych oraz oleju roślinnego z roślin oleistych z 1 tony na 1 ha powierzchni.
EN
The effect of natural and thermo-oxidative aging on the structure and physicochemical properties of LDPE films stabilized with hindered amine light stabilizers (HALS) was investigated. Based on multiple linear regression analysis (MLRA) mathematical models to predict the lifetime of the LDPE were developed. Four statistical criteria were used to evaluate the developed models: residual variance, coefficient of determination, Student’s test and the Fisher-Snedecor test. The half-life times predicted by the mathematical models were found to be statistically significant (p < 0.05).
PL
Zbadano wpływ starzenia w warunkach naturalnych i starzenia termooksydacyjnego na strukturę i właściwości fizykochemiczne folii LDPE stabilizowanych aminowymi fotostabilizatorami z zawadą przestrzenną (HALS). W oparciu o wielokrotną analizę regresji liniowej (MLRA) opracowano modele matematyczne do przewidywania czasu życia folii LDPE. Do oceny opracowanych modeli stosowano cztery kryteria statystyczne: wariancję szczątkową, współczynnik determinacji, test Studenta i test Fishera-Snedecora. Stwierdzono, że okresy półtrwania przewidywane przez modele matematyczne są istotne statystycznie (p < 0,05).
EN
The ability to disperse sepiolite suspensions is of great interest in various fields such as the production of cosmetics, pharmaceuticals, colors, etc., and in preparing the sample material for analytical purposes. In this study, the flow curves and time-dependent rheological behavior of sepiolite aqueous suspensions homogenized by Ultra-Turrax high-speed rotor-stator homogenizer were investigated under operating conditions. Forward and backward flow curves for homogenized sepiolite suspensions at different homogenization times and solid concentrations were plotted, and the amount of existing hysteresis loop was measured to determine the best conditions for the obtention of a suitable product having gel-forming properties for industrial and/or analytical applications. The results showed that the dispersed sepiolite suspensions exhibited a substantial increase in the viscosity values owing to gel formation, and thixotropic behavior that was rapidly improved by the increasing the solid content of suspension/ homogenization time, and their apparent viscosity decreased by the increasing the time of shearing, and flow characteristic was time-dependent. However, changing the distance between dispersing tool/bottom showed no favorable effect on preserving the rheological behavior of sepiolite suspensions, although the apparent viscosity decreased marginally due to increased distance between dispersing tool/bottom. Also, two time-dependent/independent models, namely the Power-law model and the Weltman model, were used to describe the thixotropy behavior, and different parameters of these models were analyzed. The Weltman model was found to be appropriate to fit the timedependency behavior of sepiolite suspensions and the most obtained value for model parameters A and B belonged to sepiolite suspension with 6 wt% at 25 min, which was considered as the optimized sample in the applied experiments, its final viscosity level increased from 0.82 to 12.55 Pas.
EN
The following paper describes the effect of the introduced vibration isolation on the operation of a hydraulic valve. The method of transmitting the external force to the valve control element and examples of vibration sources are presented. The balance of forces acting on the valve spool and the flow intensity in the tested hydraulic system are determined. The assumptions are simplified and discussed in detail. On their basis, numerical simulations have been carried out and verified by experimental tests. The paper ends with brief conclusions.
EN
A collision avoidance algorithm applicable in simultaneous localization and mapping (SLAM) has been developed with a prospect of an on-line application for mobile platforms to search and map the operation area and avoid contact with obstacles. The algorithm, which was implemented in MATLAB software, is based on a linear discrete-time state transition model for determination of the platform position and orientation, and a ‘force’ points method for collision avoidance and definition of the next-step of platform motion. The proposed approach may be incorporated into real-time applications with limited on-board computational resources.
EN
Real radar data often consist of a mixture of Gaussian and non-Gaussian clutter. Such a situation creates one or more inflexion points in the curve of the empirical cumulative distributed function (CDF). In order to obtain an accurate fit with sea reverberation data, we propose, in this paper, a trimodal gamma disturbance model and two parameter estimators. The non-linear least-squares (NLS) fit approach is used to avoid computational issues associated with the maximum likelihood estimator (MLE) and moments-based estimator for parameters of the mixture model. For this purpose, a combination of moment fit and complementary CDF (CCDF) NLS fit methods is proposed. The simplex minimization algorithm is used to simultaneously obtain all parameters of the model. In the case of a single gamma probability density function, a zlog(z) method is derived. Firstly, simulated life tests based on a gamma population with different shape parameter values are worked out. Then, numerical illustrations show that both MLE and zlog(z) methods produce closer results. The proposed trimodal gamma distribution with moments NLS fit and CCDF NLS fit estimators is validated to be in qualitative agreement with different cell resolutions of the available IPIX database.
20
Content available remote Selected aspects of modelling RFID systems in supply chains
EN
The article presents the technical and organizational assumptions of RFID implementation in selected elements of supply chains, especially in warehouses, transhipment, and terminal facilities. A method of quantifying RFID technology has been proposed. On this basis, the structure of a mathematical model was submitted to evaluate selected performance indicators of RFID solutions in logistics facilities.
PL
W artykule przedstawiono założenia techniczne i organizacyjne wdrażania RFID w wybranych elementach łańcuchów dostaw, szczególnie w obiektach maga-zynowych, przeładunkowych czy terminalach. Zaproponowano sposób kwantyfikacji technologii RFID. Na tej podstawie zaproponowano strukturę modelu matematycznego do oceny wybranych wskaźników efektywności wdrażania rozwiązań RFID w obiektach logistycznych.
first rewind previous Strona / 68 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.