Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 902

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
PL
W.artykule przedstawiono poziom i zmiany produkcji oraz spożycia i eksportu soków pitnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych w Polsce w latach 2012-2021. Oceniono także pozycję polskiego sektora soków i napojów w Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w minionym dziesięcioleciu dynamicznie wzrastała produkcja, a także eksport i spożycie soków pitnych owocowych, przede wszystkim soku jabłkowego. W.efekcie umocniła się pozycja Polski jako jednego z największych w UE producentów, eksporterów i konsumentów soków. W.Polsce mniejsza była natomiast dynamika produkcji i spożycia soków warzywnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych. Polska pod względem wartości produkcji soków zajmowała wysokie, trzecie miejsce, a pod względem spożycia soków na osobę piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, lepsze niż w 2020 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania. Obniżeniu uległa jednak ich aktywność inwestycyjna.
EN
The article presents the level and changes in the production, consumption and export of juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable beverages in Poland in the years 2012-2021. The position of the Polish juice and beverages sector among other European Union countries was also assessed. The analysis shows that the production, export and consumption of drinking fruit juices, especially apple juice, increased dynamically in the past decade. As a result, Poland’s position as one of the EU’s biggest producers, exporters and consumers of juice has strengthened. However, the dynamics of production and consumption of vegetable juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable drinks was lower in Poland. In terms of the value of juice production, Poland came in a high third place, and in terms of juice consumption per capita, fifth in the EU. The producers financial results, better than in previous year, provided companies with security of operation. However, their investment activity decreased.
PL
Kolejny już rok wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się na świecie. Wszyscy odczuwają skutki, jakie powoduje pandemia COVID-19 wywołana przez ten wirus. Celem artykułu jest ocena sytuacji przemysłu spożywczego i handlu rolno-spożywczego Polski w 2021 r., a więc w warunkach trwania kryzysu ogólnogospodarczego wywołanego przez pandemię. W I części opracowania przedstawiono niektóre dane produkcyjno-finansowe za kilka miesięcy roku, w szczególności dotyczące produkcji, cen, kondycji finansowej i aktywności inwestycyjnej. Z.analizy wynika, że sektor przetwórstwa spożywczego w Polsce dość dobrze radzi sobie z utrudnieniami, jakie wynikają z funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Utrzymanie dobrych wyników produkcyjno-finansowych będzie jednak coraz trudniejsze. Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne (wzrost kosztów produkcji, podatków itp.) stanowią dla firm spożywczych duże wyzwanie i będą wymagały od nich szeregu działań dostosowawczych.
EN
Another year, the SARS-CoV-2 virus spreads around the world. Everyone is feeling the effects of the COVID-19 pandemic caused by this virus. The aim of the article is to assess the situation of the food industry and agri-food trade in Poland in 2021 during the overall economic crisis caused by the pandemic. The first part of the study presents some production and financial data for several months of the year particular concerning production, prices, financial condition and investment activity. The analysis shows that the food processing sector in Poland copes quite well with the difficulties that result from functioning in a pandemic reality. However, maintaining good production and financial results as well as high export dynamics will be more and more difficult. Changing external conditions (increase in production costs, taxes, etc.) pose a great challenge for food companies and require a number of adaptation measures.
PL
W 2020 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego, sprzedaż detaliczna żyw-ności, napojów i wyrobów tytoniowych oraz spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyły się od 1,5% do 3%. PKB Polski spadł o 2,2%, ale eksport produktów rolno-spożywczych zwiększył swoją wartość do 34,3 mld euro i był o 7% większy niż w 2019 r. W 2021 r. zaczęła rosnąć inflacja, ale realny wzrost średnich płac w gospodarce był 3 pkt% od niej wyższy. PKB w Polsce wzrósł o 5,9%, sprzedaż detaliczna żywności, sprzedaż przemy-słu spożywczego oraz spożycie w gospodarstwach domowych zwiększyły się od 1,9% do o 6,1%, a eksport produktów rolno-spożywczych o 9%. W I kwartale 2022 r. nastąpił wstrząs na rynkach światowych, na skutek wybuchu wojny w Ukrainie. Drastycznie wzrosły świato-we ceny surowców rolnych oraz ceny nośników energii. Przyspieszyła inflacja, która w Pol-sce, w czerwcu br. osiągnęła 15,5%, tj. najwyższy poziom od 25 lat. Rada Polityki Pienięż-nej (RPP) od października 2021 r. rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce do 6,5% obecnie. Wysokie ceny surowców rolnych spowodują wzrost cen na poziomie prze-twórstwa oraz handlu detalicznego, co przy mniejszej sile nabywczej konsumentów (spadek realnej wartości dochodów), ograniczy popyt na żywność, ale udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem może się zwiększyć, z uwagi na jej rosnące ceny.
EN
The year 2020 was under the pressure of the spreading COVID-19 pandemic and the fight against it, practically in all areas of socio-economic life. The value of sold production of the food industry (food products, beverages and tobacco products), retail sales of food, beverag-es and tobacco products as well as consumption in the household sector decreased from 1.5% to 3.0%. Poland’s GDP decreased by 2.2%, but the export of agri-food products in-creased in value to EUR 34.3 billion and was 7% higher than in 2019. In 2021 the increase resulted in a growth in production costs. Inflation also started to rise, but the real increase in average wages in the economy was 3.0 percentage points higher than it. GDP in Poland increased by 5.9%, retail sales of food, sales of the food industry and consumption in households increased from 1.9% to 6.1%, and exports of agri-food products by 9%. In the first quarter of 2022, world markets experienced a shock as a result of the outbreak of the war in Ukraine. The world prices of agricultural commodities and the prices of energy carriers have increased signifi-cantly. Inflation accelerated in Poland, in June this year it reached 15.5%, it means the high-est level in 25 years. The Monetary Policy Council began to raise interest rates from October 2021 to 6.5%. High prices of agricultural commodities will increase prices at the level of processing and retail trade, which, with lower purchasing power of consumers (decrease in the real value of in-come), will reduce the demand for food, but the share of food expenditure in total expendi-ture may increase due to its rising prices.
PL
Celem artykułu było przedstawienie dziejów papierni w Mazanowie. Praca wnosi nową wiedzę na temat tej papierni. Przyczyną podjęcia badań stało się źródło rękopiśmienne, informujące o dużej liczbie papierni w Lubelskiem, które funkcjonowały w pierwszej połowie XIX w. [11]. Wiadomości o papierni w Mazanowie dostarczyły źródła rękopiśmienne [1], drukowane [12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25], kartograficzne [26 ], a także publikacje [10, 22].
EN
The aim of the article was to present the history of the paper mill in Mazanów. The work brings new knowledge to this paper mill. The reason for starting the research was a handwritten source informing about a large number of paper mills in the Lublin region that operated in the first half of the 19th century [11]. Information about the paper mill in Mazanów was provided by manuscripts [1], printed [12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25], cartographic sources [26], as well as publications [10, 22].
PL
Automatyzacja i robotyzacja produkcji i pracy to już nie przyszłość, a rzeczywistość fabryk.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wskazujące na istotny wpływ analizowanych parametrów pracy kruszarki na wybrane cechy jakościowe uzyskiwanych produktów kruszenia. Niezależnie od typu kruszonego materiału można określić uogólnione zależności pomiędzy szerokością szczeliny kalibrującej czy też prędkością obrotów.
EN
Influence of selected crusher operation parameters on the efficiency of aggregate production circuits The article presents the results of research showing the significant impact of the analysed crusher operation parameters on the selected quality characteristics of the obtained products of crushing. Regardless of the type of material to be crushed, it is possible to define generalised relations between the width of the calibration gap or the rotational speed of the rotor and selected effects of crusher operation.
9
Content available remote Doskonalenie procesów logistycznych według metodyki DMAIC
PL
Współczesne organizacje działające na konkurencyjnym, globalnym rynku obserwują znaczący wzrost zainteresowania problematyką zarządzania jakością początkowo wyrobów i usług, a w konsekwencji systemów zarządzania, co powoduje rozwój nowych metod doskonalenia jakości w organizacjach. Proces ten determinowany jest coraz mocniejszym naciskiem na obniżenie kosztów produkcji i generowanie oszczędności w połączeniu z redukcją zbędnych kosztów. W efekcie powstały korzystne warunki do rozwoju nowych metod zarządzania jakością, takich jak: Six Sigma, Lean Manufacturing i Kaizen, które są szeroko rozpowszechnione w organizacjach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach z różnych branż i o różnych profilach działalności na całym świecie. W artykule zaprezentowano wybraną koncepcję doskonalenia procesów logistycznych według metodyki DMAIC w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości praktycznej aplikacji koncepcji doskonalenia procesów według metodyki DMAIC, zmierzającej do redukcji wartości złomu produkcyjnego w przedsiębiorstwie wytwarzającym okucia okienne.
EN
Contemporary organizations, that are operating in a competitive, global market observe a significant increase of interest in the issues of quality management, initially in products and services, and in the consequence in the management systems, which results in the development of new methods of quality improvement in organizations. This process is determined by increasing emphasis on reducing production costs and generating savings combined with the reduction of unnecessary costs. As a result, advantageous conditions were created for the development of new quality management methods, such as: Six Sigma, Lean Manufacturing and Kaizen, which are widespread in many organizations, especially in enterprises of various industries and business profiles around the world. The article presents a selected concept of the improvement of logistics processes according to the DMAIC methodology in theoretical and practical terms. The aim of the article is to present the possibility of a practical application of the process improvement concept according to the DMAIC methodology, heading to reducing the value of production scrap in an enterprise that produces window fittings.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod zastosowania wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych – rozważono finalne zastosowanie w energetyce, w transporcie indywidualnym i zbiorowym, w przemyśle oraz w gazownictwie poprzez zatłaczanie do sieci gazu ziemnego. Ocenie podlegała sprawność i systemowa efektywność łańcucha wodorowego z uwzględnieniem magazynowania pod ciśnieniem zależnym od sposobu wykorzystania finalnego. Sprawność procesu waha się od 24% (wykorzystanie wodoru w turbinach gazowych) do 60,8% (wykorzystanie w przemyśle lub gazownictwie), jednak w tym drugim przypadku produkowany nośnik podlega jeszcze dalszej konwersji energii. Porównując procesy zastąpione (np. zasilanie samochodów spalinowych, produkcja wodoru z reformingu) uzyskuje się ranking efektywności systemowej, w którym najkorzystniej wypada motoryzacja indywidualna (efektywność 144,8%, czyli mniejsza energochłonność względem obecnych paliw), w dalszej kolejności przemysł i transport autobusowy. Każdy z wariantów wykorzystania wodoru zapewnia także oszczędność emisji CO2, najwyższą dla motoryzacji indywidualnej i energetyki, a najmniejszą w przypadku zatłaczania wodoru do sieci gazu ziemnego.
EN
The paper reports selected methods of green hydrogen utilisation: for power generation, private cars and public transport, for industry and for blending with natural gas in distribution networks. The evaluated parameters comprise the efficiency and system performance of the hydrogen value chain, accounting for its storage under the pressure required for the given process. The process efficiency ranges from 24% (gas turbines) to 60.8% (industry, gas networks), however, in the latter case the produced hydrogen is not a final energy carrier. Another ranking is obtained if the analysis also comprises the corresponding replaced processes (e.g. cars using oil-based fuels, steam methane reforming for hydrogen production); in this case hydrogen-fuel cell passenger cars yield the best system performance (144.8%, i.e. the processis less energy consuming than the existing one), followed by industry and hydrogen-fuelled buses. Each method of hydrogen utilisation also provides a reduction in CO2 emission, the ranking is openedby passenger cars followed by power generation, and it is closed by hydrogen injection into natural gas grid.
12
Content available remote EMAG przedstawia kompaktowe rozwiązanie produkcyjne
13
Content available remote Od piasku do szkła. Historia - technologia - zastosowanie
PL
W artykule przedstawiono poziom i zmiany produkcji soków zagęszczonych oraz soków pitnych, nektarów i napojów, owocowych i warzywnych w Polsce w latach 2011-2020. Przedstawiono także tendencje spożycia tych produktów w kraju na tle Unii Europejskiej. Oceniono ponadto pozycję polskiego sektora soków i napojów wśród innych krajów UE. Z analizy wynika, że w strukturze produkcji krajowej zwiększa się udział soków pitnych, kosztem soków zagęszczonych. Jest to w dużym stopniu wynikiem rosnącego zapotrzebowania na soki pitne w kraju, ale także zwiększającego się eksportu soków bezpośrednio tłoczonych z owoców, głównie z jabłek. Jednocześnie umacnia się pozycja Polski jako jednego z najważniejszych w UE producentów i konsumentów soków. Polska pod względem wartości produkcji soków znalazła się na wysokiej, trzeciej pozycji, a pod względem spożycia soków na osobę zajmowała piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, mimo pogorszenia w ostatnim roku, zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania.
EN
The article presents the level and changes in the production of concentrated juices as well as fruit and vegetable drinking juices, nectars and beverages in Poland in the years 2011-2020. The trends in the consumption of these products in Poland against the background of the European Union are also presented. Moreover, the position of the Polish juice and beverage sector among other EU countries was assessed. The analysis shows that the share of drinking juices in the structure of domestic production is growing at the expense of concentrated juices. This is largely due to the growing demand for drinking juices in the country, but also to increasing exports of juices directly pressed from fruit, mainly apples. At the same time, Poland’s position is strengthening as one of the EU’s most important producers and consumers of juices. In terms of the value of juice production, Poland ranked high, third position, and in terms of juice consumption per person, it was in the fifth place in the EU. The financial results of producers, despite the deterioration in the last year, ensured the companies’ operational security.
PL
Na podstawie danych statystycznych pochodzących z bazy FAS Departamentu Rolnictwa Stanow Zjednoczonych (USDA) oraz bazy FAOSTAT Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przeprowadzono analizę zmian, jakie zaszły w strukturze jednolitego rynku europejskiego surowców oleistych w latach 2000-2019. Unijny rynek przez większość analizowanego okresu charakteryzowały tendencje rosnące. W kontekście produkcji wszystkich roślin oleistych, wzrost wyniosł ponad 70%, przy zwiększeniu powierzchni upraw o 61,4%. Dynamiczny trend wzrostowy dotyczył upraw rzepaku, słonecznika oraz soi. Tempo zmian upraw oliwki europejskiej było znacznie niższe. UE pozostaje liczącym się na świecie producentem oliwek (53,6% udziału w światowej produkcji w 2019 r.), rzepaku (24,3%)oraz słonecznika (18,3%). Ponad połowa unijnych zbiorów rzepaku pochodzi z Francji, Niemiec oraz Polski. Produkcja słonecznika w 70% skupiona jest w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech, a aż 90% oliwek uprawianych w UE pochodzi z Hiszpanii, Włoch oraz Grecji. W Polsce jedyną rośliną oleistą uprawianą na skalę przemysłową pozostaje, niezmiennie od wielu lat, rzepak.
EN
Based on statistical data from the United States Department of Agriculture (USDA) FAS database and the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) FAOSTAT database, an analysis changes in the structure of the single European oil raw materialsmarket in 2000-2019 was carried out. The EU oil crops market has demonstrated upward trends for most of the period analysed. In the context of production of all oil crops, the increase was over 70%, with an increase in cultivated area by 61.4%. A dynamic upward trend could be observed for rapeseed, sunflower and soybean, however the rate of change in the context of olives was significantly lower. The EU remains a globally important producer of olives (53.6% share of world production in 2019), rapeseed (24.3%) and sunflower seeds (18.3%). More than half of the EU rapeseed comes from France, Germany and Poland. Sunflower seeds production is in 70% concentrated in Romania, Bulgaria and Hungary, and as much as 90% of the olives produced in the EU come from Spain, Italy and Greece. In Poland, the only oil crop grown on an industrial scale is rapeseed, which has remained unchanged for years.
PL
Dotychczasowe wyniki produkcyjno-ekonomiczne, finansowe i handlowe za 2020 r. świadczą o dość dużej odporności polskiego przemysłu spożywczego na kryzys spowodowany przez pandemię COVID-19. Mimo dobrych wyników na poziomie całego sektora występuje jednak wyraźne zróżnicowanie sytuacji pomiędzy poszczególnymi branżami. W największym stopniu ucierpiała branża mięsna (w tym drobiarska), mleczarska oraz napojów. Ma to związek głównie z ograniczeniem działalności sektora hotelarsko-gastronomicznego (HoReCa) w okresie lockdownu w Polsce i na świecie. To, że sektor spożywczy dobrze radzi sobie z wyzwaniami, jakie wynikają z funkcjonowania w trudnej pandemicznej rzeczywistości, wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, żywność jest produktem pierwszej potrzeby i cechuje ją niższa elastyczność dochodowa popytu. Po drugie, w porównaniu z innymi działami przetwórstwa przemysłowego łańcuchy dostaw w przemyśle spożywczym są krótsze i mniejsze jest ryzyko ich zerwania. Po trzecie, polscy producenci i eksporterzy żywności konkurują na rynkach zagranicznych głównie ceną. Utrzymanie dobrej kondycji przemysłu spożywczego i wysokiej dynamiki eksportu w warunkach trwającej wciąż pandemii będzie coraz trudniejsze. W dużej mierze zależeć będzie od działań dostosowawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz od polityki gospodarczej realizowanej w trakcie kryzysu.
EN
The current production, economic, financial and trade results for 2020 prove that the Polish food industry is quite resistant to the crisis caused by the COVID-19 pandemic. Although the whole sector performed, on average, well, the situation differed clearly across sectors. The meat, including poultry, dairy and beverage industries suffered the most. This was mainly the result of the limitation of the activities in the hotel and catering industry (HoReCa) during the lockdown in Poland and in the world. The relatively good results of the food industry during the pandemic is as follows. First, food is a basic necessity and is characterized by lower income elasticity of demand. Secondly, compared to other branches of the manufacturing the food industry, supply chains are shorter and there is less risk of breaking them. Third, Polish food producers and exporters compete in foreign markets mainly on price. Maintaining the good results of the food industry and the high dynamics of exports in the conditions of the ongoing pandemic will be more and more difficult. To a large extent it will depend on adjustment measures undertaken by enterprises and on the economic policy implemented during the crisis.
PL
Po blisko dekadzie względnie stabilnych warunków zewnętrznych dla rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce, rok 2020 okazał się trudny nie tylko dla polskiej gospodarki, ale dla całej gospodarki światowej. Głównym czynnikiem wzrostu produkcji przemysłu spożywczego w ostatnich latach w Polsce był eksport wspierany rosnącym popytem wewnętrznym.W roku pandemii wirusa COVID-19 oba czynniki uległy zachwianiu i krótkotrwałemu spowolnieniu, zwłaszcza w II kw. 2020 r., gdy zaczęły obowiązywać obostrzenia i reżimy, m.in. zamknięcie sektora HoReCa. Zerwane zostały łańcuchy dostaw, co bezpośrednio wpłynęło na wymianę handlową. Pomimo tego, produkcja sprzedana przemysłu spożywczego w 2020 r. wzrosła nominalnie o ok. 3%, a realnie zmalała o 0,3%, zaś eksport produktów rolno-spożywczych zwiększył swoją wartość do 34 mld euro i był o 7% większy niż w 2019 r. W Polsce w 2020 r. nastąpił spadek PKB (o 2,8%), spożycia w sektorze gospodarstw domowych (o 3%), sprzedaży detalicznej żywności i napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,9%), produkcji przetworstwa przemysłowego (o 1%), nakładów inwestycyjnych (o 9,6%), zaś wyniki I.kw. 2021 r. wskazują na poprawę tych parametrów. Według projekcji Narodowego Banku Polskiego w 2021 roku PKB wzrośnie o 5%, a inflacja wyniesie 4,2%. Możliwy jest kilkuprocentowy wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych, przy umiarkowanym wzroście popytu wewnętrznego na żywność, napoje i wyroby tytoniowe ze względu na mniejszą siłę nabywczą obywateli na skutek obniżki realnej wartości dochodów.
EN
After nearly a decade of relatively stable external conditions for the development of the food industry in Poland, 2020 turned out to be difficult not only for the Polish economy, but for the entire world economy. The main factor of production growthin the food industry in Poland inrecent years was export supported by growing internal demand. In the year of the COVID-19 virus pandemic, both factors were disrupted and slowed down for a short period of time, especially in the second quarter of 2020, when restrictions and regimes took effect, such as the HoReCa sector closure. Supply chains were disrupted, which indirectly affected trade. Despite these adversities, last year nominal sold production of the food industry increased by approx. 3%, and declined by 0.3% in real terms, while agri-food export increased to EUR 34 billion and was 7% higher than in 2019. In Poland, in 2020 there was a decrease in GDP (by 2.8%), household consumption (buy 3%), retail sales of food, beveragesand tobacco (by 1.9%), industrial processing production (by 1%), investment expediture (by 9.6%). The results of the first quarter of 2021 indicate their improvement. According to the forecast of National Bank of Poland in 2021 the GDP will grow by 5%, and inflation willamount to 4.2%. Export of agri-food products may increase by a few percent, with a moderate increase in domestic demand for food, beverages and tobacco products due to lower purchasing power of citizens as a result of lower real income value.
PL
W artykule przeanalizowano zmiany na polskim rynku zbóż w latach 2010-2020, kiedy to utrwaliły się skutki zmian, które w poprzedzającym okresie występowały na światowych rynkach rolnych. W UE doszło do reform Wspólnej Polityki Rolnej skutkujących redukcją wsparcia i jego powiązaniem z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. Na polskim rynku zbóż wyraźnie przyspieszyły procesy koncentracji produkcji. Pomimo tego, struktura producentów jest nadal silnie spolaryzowana. Z jednej strony występuje nieliczna grupa producentów wyspecjalizowanych w produkcji zbóż, a z drugiej duża liczba małych gospodarstw rolnych. Rosnący udział pierwszej grupy w produkcji skutkuje wzrostem poziomu technologicznego oraz plonów i zbiorów. Zwiększają się obroty rynkowe i towarowość produkcji. Wzrost produkcji przy mniejszych zmianach zużycia pozwolił na wygenerowanie trwałych nadwyżek i branża umocniła się na pozycji eksportera netto. Zmiany strukturalne wśród producentów zbóż są korzystne dla przetwórców tej branży, w tym szczególnie dla przemysłu młynarskiego, paszowego, spirytusowego i słodowniczego. Dzięki rosnącej koncentracji produkcji maleją koszty transakcyjne zakupu i transportu surowca.
EN
The paper analyses the changes on Polish cereal market over the period of 2010-2020, when earlier changes in the world agricultural markets resulted in certain effects on the domestic market. The EU reformed its policies (CAP) so as to reduce of the scope of the support and link it with actions aimed at the environment protection. The Polish cereal market was featured with accelerating production concentration processes. Nevertheless, the agrarian structure of cereal producers in Poland is still fragmented and polarised, with a small group of specialised large farms on one hand and numerous small farms on the other. The importance of the first group (in terms of land held and share in production) is constantly growing, increasing the overall level of technology applied and thus yields and crops. The increase in production with relatively small changes in demand resulted in permanent surpluses and strengthened position of a net exporter. Structural changes among cereal producers favour cereal processors, particularly in the milling, feed, distillery and malt industries. The growing concentration of production means lower transaction costs for the purchase and transport of grain.
19
Content available remote Początki produkcji i stosowania silikonów w Polsce
PL
Nadzwyczajna popularność i szeroka ekspansja rozwiązań komputerowych doprowadziły m.in. do znacznego ograniczenia zastosowania papierów graficznych, szczególnie do pisania i ilustrowania. Dotyczy to zarówno środków masowego przekazu, jak i obiektów zawodowych. Wobec obecnych, wciąż zmieniających się warunków, popyt na papiery graficzne utrzymuje się jedynie w produkcji specjalnych wyrobów. Obejmują one aktywności artystyczne, estetyczne opakowania i specjalne papiery biurowe.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.