Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W komunikacie przedstawiono zagadnienia związane z problematyką ograniczania emisji tlenków azotu do atmosfery. Przedstawiono argumenty uzasadniające wybór selektywnej redukcji katalitycznej NOx za pomocą amoniaku jako najlepszej dostępnej technologii. Omówiono najnowsze osiągnięcia światowe w stosowaniu tej technologii.
EN
In the communication, the issues connected with limitation of nitrogen oxides emission to the atmosphere are presented. Arguments justifying the choice of selective catalytic NOx reduction by means of an ammonia as the best accessible technology are shown. The latest world achievements in the application of this technology are listed.
PL
Analizatory elementarne węgla i siarki działają na zasadzie pomiaru całkowitej masy tlenków węgla i siarki powstałych w wyniku spalenia badanej próbki. W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym opracowano i wdrożono do produkcji szereg urządzeń pomiarowych tego typu. W pracy opisano teoretyczne podstawy ich pracy, a w szczególności sposób pomiaru stężeń gazów metodą absorpcji w podczerwieni. Następnie przedstawiono wybrane konstrukcje analizatorów, służących do oznaczania węgla i siarki w paliwach stałych oraz węgla błyszczącego. Przedstawiono najważniejsze parametry poszczególnych urządzeń.
EN
Sulfur and carbon elemental analyzers operate by measuring the total weight of the carbon and sulfur oxides resulting from the combustion of a sample. Tele & Radio Research Institute has developed and put into production a number of measuring devices of this type. This paper describes their operational principle, in particular a method for measuring concentrations of gases using infrared absorption. The designs and specifications of selected analyzers for the determination of carbon and sulfur in solid fuels and lustrous carbon, are also presented.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z badaniem, w warunkach przemysłowych, aparatury pomiarowej do oznaczania reakcyjności koksu wobec ditlenku węgla metodą analizy gazów poreakcyjnych. Zaprezentowano opracowaną aparaturę pomiarową, zastosowaną metodę wykonywania oznaczeń oraz wyniki badań reakcyjności próbek koksu z wykorzystaniem tej aparatury.
EN
In the paper, issues related to the examination of a measuring apparatus determining a coke reactivity in the presence of carbon dioxide, under industrial conditions, are described. An application of the dynamic method of a post-reaction gases analysis is discussed. The elaborated measuring apparatus, the applied method of analysis, and the results of investigations of a coke simples reactivity using this apparatus are presented.
PL
W komunikacie omówiono zagadnienia związane z badaniem reakcyjności koksu wobec ditlenku węgla poprzez pomiary chwilowych wartości stężeń gazów poreakcyjnych. Zaprezentowano także opracowaną procedurę prognozowania końcowej wartości współczynnika reakcyjności koksu w trakcie trwania pomiaru.
EN
The problems connected with coke reactivity to carbon dioxide determination on the basis of the measurements of actual values of concentration of reaction outlet gases are described in the paper. The procedure of the prediction of finał value of coke reactivity index during the measurement execution is presented.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane badaniem reakcyjności koksu wobec ditlenku węgla w trakcie trwania reakcji oraz dostepną na rynku aparaturę pomiarową przeznaczoną do tego typu badań. Zaprezentowano także opracowaną metodę oznaczania reakcyjności koksu wobec ditlenku węgla poprzez pomiary chwilowych wartości stężeń gazów poreakcyjnych oraz wyniki oznaczeń reakcyjności koksu wykonanych z wykorzystaniem tej metody.
EN
Issues connected with a study of the coke reactivity towards carbon dioxide in the reaction duration and commercially available measurement equipment designed for this study were described. Moreover, worked out method of determination of the coke reactivity towards carbon dioxide by measurements of the temporary values of post-reaction gases concentrations was presented. Use of the method in measurements of the coke reactivity was shown.
6
Content available remote Oznaczanie redukcyjności rud żelaza metodą analizy składu gazów poreakcyjnych
PL
W artykule omówiono procedurę oznaczania redukcyjności rud żelaza wobec tlenku węgla. Zaprezentowano także opracowaną w ITR metodę oznaczania redukcyjności rud żelaza za pomocą modułów detekcyjnych NDIR lub modułów cieplnoprzewodnościowych.
EN
In this paper, the procedure of iron ores reducibility determination in the presence of carbon oxide was described. Worked out in ITR, the method of iron ores reducibility determination was also presented. The method consists in measurements of temporary concentrations of liberating gases by NDIR detective modules or thermoconductivity detective modules.
PL
W artykule omówiono aktualnie prowadzone w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym prace nad opracowaniem rodziny analizatorów do oznaczania frakcji węgla wielopostaciowego w materiałach węglopochodnych. Omawiane analizatory są nowymi rozwiązaniami technicznymi wykorzystującymi unikalną metodę pomiarową, polegającą na selektywnym utlenianiu zawartego w badanym materiale węgla wielopostaciowego i określaniu zawartości jego poszczególnych frakcji za pomocą modułów detekcyjnych NDIR. Proces oznaczania wielopostaciowych odmian węgla jest w pełni zautomatyzowany i sterowany komputerowo.
EN
Current work, carried out in the Tele & Radio Research Institute, on the elaboration of the analysers for determination of polymorphic carbon fractions in carbonic materials has been described. In the presented analysers new design solutions, based on an unique method of measurements, have been used. The method consists in selective oxidation of a polymorphic carbon included in the investigated material to determine a content of various kinds of carbon by NDIR detecting modules. The process of determination of various forms of carbon is fully automatized and computer controlled.
PL
W artykule omówiono procedurę oznaczania reakcyjności koksu wobec ditlenku węgla metodą NSC. Zaprezentowano także opracowaną w ITR metodę oznaczania reakcyjności koksu, bezpośrednio w trakcie trwania oznaczenia, poprzez pomiary chwilowych wartości stężeń gazów reakcyjnych za pomocą modułów detekcyjnych.
EN
In this paper, the procedure of coke reactivity determination in the presence of carbon dioxide by NSC method was described. Worked out in ITR, the method of coke reactivity determination immediately during the measurement was presented. The method consists in measurements of temporary concentrations of involving gases by detective modules.
PL
W artykule omówiono metodykę oznaczania zawartości węgla organicznego TOC w badanym materiale, omówiono rozwiązania konstrukcyjne analizatorów węgla organicznego stosowane przez światowych wytwórców tego typu analizatorów oraz przedstawiono schemat modelu analizatora TOC opracowanego w ITR.
EN
In the paper, the method of determination of total organic carbon content in an investigated material was reported. Moreover the structure of carbon analysers constructed by word-wide producers was discussed. The author presented the scheme of the model of TOC analyser proposed by ITR.
PL
Omówiono wpływ węgla błyszczącego na jakość odlewów, metody jego oznaczania, w tym opracowany w PIE model analizatora do oznaczania węgla błyszczącego w zamiennikach pyłu węglowego oraz w masach formierskich.
EN
In this paper, the importance of the pyrolytical carbon in the foundry process as well as the review of the analitycal methods for determination of the lustrous carbon are presented. The new methodology as well as equipment enables the direct determination of lustrous carbon in coal carriers is also presented.The analyzer is suitable for controlling the quality of carriers of lustrous carbon.
PL
W artykule omówiono rolę jaką odgrywa stosowanie węgla błyszczącego w procesach odlewniczych oraz zaprezentowano metody jego oznaczania.
EN
Lustrous carbon, which is the form of pyrolytical carbon, is produced by thermal degradation of carbonaceous additives in foundry moulds. The quantitative determination of the lustrous carbon content in the foundry moulds as well as in the carbonaceous additives is dificult and not fully solved problem. In this paper, the importance of the pyrolytical carbon in the foundry process as well as the review of the analytical methods for determination of the lustrous carbon are presented. The preliminary results of investigation on differentiation of various forms of pyrolytical carbon are described.
PL
Proces syntezy i polikrystalizacji fosforku indu przebiega w hermetycznych reaktorach kwarcowych w temperaturze do 1100°C oraz przy ciśnieniu dochodzącym do 3 MPa bez możliwości bezpośredniego pomiaru tych wielkości wewnątrz reaktora. Nieprawidłowości przebiegu procesu mogą, doprowadzić do eksplozji lub implozji reaktora i w konsekwencji zniszczenia pieca oraz zanieczyszczenia wnętrza autoklawu przez substancje, które są agresywne, palne i trujące, np. biały fosfor. Ze względu na niemożność sterowania bezpośredniego przebiegiem procesu konieczne stało się pośrednie wieloetapowe sterowania rozkładem temperatury wielosekcyjnego grzejnika. W pierwszej części artykuł omawia konstrukcje urządzenia i sposób jego sterowania i autodiagnostyki. Druga część jest poświęcona sposobom wykrywama obecności niebezpiecznych substancji na zewnątrz reaktora.
EN
The process of synthesis and polycrystallization of indium phosphide is realized in hermetic quartz reactors in temperature up to 1100°C and pressure up to 3MPa without possibility of direct measurement of these variables inside reactor. The irregularities of the process realization can cause explosion or implosion and in consequence destruction of the furnace and contamination of the autoclave by chemicals which are aggressive, flammable and poisonous e.g., white phosphorus. Because of impossibility of direct control of process realization the multi-step indirect control of temperature distribution of the multi-section heater is necessary. The first part of the paper describes construction of the installation and way of the control and the autodiagnostics. The second part is devoted to methods of detection of hazardous chemicals outside of the reactor.
PL
Proces syntezy i polikrystalizacji związków półprzewodnikowych przebiega w hermetycznych reaktorach kwarcowych w temperaturze do 1250°C oraz przy cisnieniu dochodzącym do 3 MPa bez możliwości bezpośredniego pomiaru tych wielkości wewnątrz reaktora. Nieprawidłowości przebiegu procesu mogą doprowadzić do eksplozji lub implozji reaktora i w konsekwencji zniszczenia pieca oraz zanieczyszczenia wnętrz autoklawu przez substancje, które są agresywne, palne i trujace, np. biały fosfor. Ze względu na niemożliwość sterowania bezpośredniego przebiegiem procesu konieczne stało się pośrednie wieloetapowe sterowanie rozkładem temperatury wielosekcyjnego grzejnika. Opisano konstrukcję urządzenia i sposób jego sterowania oraz sposoby wykrywania obecności niebezpiecznych substancji na zewnątrz reaktora.
EN
The process of synthesis and polycrystallization of semiconductor compounds is realized in hermetic quartz reactors in temperature up to 1250°C and pressure up to 3 MPa without possibility of direct measurement of these variables inside reactor. The irregularities of the process realization can cause explosion or implosion and in consequence destruction of the furnace and contamination of the autoclave by chemicals which are aggressive, flammable and poisonous e.g. white phosphorus. Because of impossibility of direct control of process realization the multi-step indirect control of temperature distribution of the multi-section heater is necessary. The construction of the installation and way of the control and methods of detection of hazardous chemicals outside of the reactor are presented.
EN
The construction material for vacuum equipments is mainly austenite steel (stainless steel). The composition and some properties important for vacuum technology of the different stainless steel type are discussed. The main preparation method of steel surface e.g. degreasing, surface polishing and thermal treatments in vacuum oxidizing athmosphere on degassing rate are also discussed. As the hydrogen is the main component of the gaseous phase in UHV and XHV the role of diffusion barrierformed on steel surfaces is shown. The barriers consist from thin chromium oxide layer formed during electro polishing and thermal treatment. Other method of a barrier formation is the deposition on stainless steel surface a thin layer of oxides and nitrides.
EN
The outgassing rates of stainless steel H17N13M2T (SS 316) covered by chromium oxide and titanium nitride have been presented. It was shown, that the modificated layers are good hydrogen diffusion barrier and possess abbility of decreased sorption of water steam.
EN
Outgassing rates of stainless steel covered with chromium oxide layer have been measured. The layers were vapour deposited at "as received' substrates as well as at electro-polished stainless steel substrates. In the two cases outgassing rates measured in the range from room temperature up to 200°C were significantly Iower than measured from uncovered stainless steel substrates.
EN
The application of ultra high vacuum subassemblies and technologies which has been developed in the frame of Project No 041-06 for Scanning Probe Miscroscopy construction is presented.
PL
Na podstawie doniesień literaturowych przedstawiono sposoby chemicznego przygotowania powierzchni aluminium do aplikacji w technice UHV i XHV. Omówiono wpływ stosowanych technologii na skład chemiczny powierzchni i warstw przypowierzchniowych, a w konsekwencji na szybkość desorpcji gazów.
EN
The review of several chemical surface treatment methods of aluminium for UHV and XHV is presented. The influences of the several individual technologies on chemical composition of surface together with desorption rates of gasses are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.