Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the article is to present the key features, stages, advantages and threats of servitization as a concept for managing the development of small and medium-sized enterprises. A literature review and empirical research carried out in the form of a case study of the medium-sized company Mikomax sp. z o.o. from Poland served to achieve the aim of the article. The obtained results indicate a significant role of servitization in the development of the analyzed company. A phased approach to the implementation of this concept has been identified, requiring a number of changes to be made in the management systems of the enterprise. Servitization is a source of strategic, marketing and financial benefits for the company, and the management plans to further develop servitization activities aimed at expanding its market offer and building a sustainable competitive advantage.
PL
Jako cel artykułu wyznaczono przedstawienie kluczowych cech, etapów, zalet i zagrożeń serwicyzacji jako koncepcji zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacji celu pracy poświęcono przegląd literatury oraz własne badania empiryczne przeprowadzone w formie studium przypadku firmy średniej wielkości Mikomax sp. z o.o. z Polski. Uzyskane wyniki wykazały istotną rolę serwicyacji w rozwoju badanej firmy. Zidentyfikowano etapowe podejście do wdrażania tej koncepcji, wymagające przeprowadzenia szeregu zmian w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. Serwicyzacja jest źródłem korzyści strategicznych, marketingowych i finansowych dla firmy, a kierownictwo planuje dalszy rozwój działań serwicyzacyjnych nakierowanych na rozbudowę oferty rynkowej i budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej.
2
Content available remote Studia podyplomowe jako forma doskonalenia kompetencji menedżerskich
PL
Artykuł pokazuje znaczenie studiów podyplomowych w procesie kształtowania kompetencji menedżerskich. Studia podyplomowe posiadają już długą tradycję w polskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, ale w ostatnich latach szczególnie widoczny jest rozwój tej formy w odniesieniu do pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz adeptów zawodu menedżera. W tym artykule określono miejsce studiów podyplomowych wśród innych form doskonalenia menedżerów oraz przedstawiono analizę opinii uczestników studiów podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
EN
The article shows the meaning of postgraduate studies in the process of managerial competences' formation. Postgraduate studies have already had a long tradition in the polish education system and professional development. However, over the last few years the development of this form is particularly visible in relation to employees on the executive positions or entrants to managerial positions. This study determines the place of postgraduate studies among others forms of managerial professional development and presents the analysis of postgraduate studies participants' opinion conducted by Management Department of Politechnika Łódzka.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w procesie realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych. Problematyka skutecznej – zakończonej sukcesem realizacji projektów w tym sektorze nabiera szczególnego znaczenia ze względu na coraz większą rolę różnorodnych projektów w działalności inwestycyjnej. Oddziałują na to zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości oraz w jego otoczeniu. Obejmują one procesy konsolidacji przedsiębiorstw, działania restrukturyzacyjne i naprawcze, jak również zaostrzająca się walka konkurencyjna pomiędzy podmiotami działającymi w tym sektorze, wynikająca z malejącego popytu na różnego rodzaju nieruchomości, np. lokale handlowe i biurowe, obiekty magazynowo-produkcyjne czy nawet lokale mieszkalne. Prowadzi to do sytuacji, w której skuteczna realizacja projektów inwestycyjnych jest często jednym z czynników decydujących o możliwości rozwoju lub nawet przetrwania wielu, zwłaszcza mniejszych przedsiębiorstw działających w sektorze nieruchomości.
EN
This article shows results of survey focused on two groups of respondents, participating in the project management process in the real estate sector. These two groups of respondents were: project managers and members of project teams involved in the analysed project-process. Results of survey show that there are two main groups of success indicators of this process. Decisive for the project management process and the final result of investment projects are: project cost and various factors associated with project teams. The awareness of these problems and their importance – impact for the project management process should enable effective implementation of projects in the real estate sector.
4
Content available remote Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie
PL
W opracowaniu przedstawiono znaczenie działalności menedżerów w procesie promowania zmian. Szczególną uwagę zwrócona na funkcje związane z inicjowaniem zmian, tworzeniem klimatu innowacyjności oraz z reprezentowaniem zespołów wprowadzających zmiany. W drugiej części artykułu omówiono ewolucję roli menedżera jako promotora zmian w polskich przedsiębiorstwach, w okresie ostatnich 25 lat. Jest to okres nasilenia przekształceń strukturalno – własnościowych, globalizacji gospodarki oraz pojawienia się zjawisk kryzysowych. Realizacja roli promotora zmian napotykała więc w tym czasie na różne pozytywne determinanty, ale też na bariery i ograniczenia. Niezależnie od tych uwarunkowań kierunek ewolucji funkcji menedżerów w stronę promowania zmian jest bardzo widocznym procesem w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw.
EN
The article presents value of tasks and forms of managers’ activity in the process of changes promotion. Particular attention is paid to functions connected with changes initiation, creating climate of innovation and representing teams which introduce changes. Evolution of manager’s role as changes promoter, during last 25 years, in polish enterprises was discussed in the second part of the article. It is the time of structural – ownership transformations, globalization of economy and emergence of crisis phenomena. Therefore, realization of promoter’s role faced during that time not only variety of positive determinants but also barriers and limits. Irrespective of these determinants, evolution of manager’s functions towards changes promotion is very noticeable process in evolution of present enterprises.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące roli innowacyjności oraz konkurencyjności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę i kierunki badań tych procesów w polskich warunkach gospodarczych. Wzrost skali globalizacji, a także duże znaczenie firm z sektora MSP w gospodarce polskiej uzasadniają celowość analizy uwarunkowań i barier innowacyjności oraz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
Development of SME in Poland reach stage at which innovation and competitiveness` improvement became important factors of success. The paper presents role of innovation and competitiveness for SME development and analyses Scientific research in this field conducted by Polish academic and R&D institutions.
EN
Technology entrepreneurship as a process of ensuring greater practical usefulness to results of scientific research by means of efficient cooperation between science and technology sphere and commercial sphere, can be conducive to increase in technological innovativeness, contemporariness and competitiveness of small and medium-sized enterprises. Internal environment of these entities, external environment and interactions between these two spheres influence the process of its creation in enterprises belonging to SME sector. The article presents the role of external environment in creating technology entrepreneurship in SMEs. Particular attention is paid to the role of networks between enterprises and business support institutions that fulfil significant functions in the process of development of technology entrepreneurship.
PL
Przedsiębiorczość technologiczna jako proces zapewnienia większej użyteczności praktycznej wynikom badań naukowych poprzez skuteczną współpracę pomiędzy sferą nauki i techniki oraz sferą komercyjną może sprzyjać zwiększeniu innowacyjności technologicznej, nowoczesności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Na proces jej kreowania w firmach sektora MSP ma wpływ zarówno środowisko wewnętrzne tych podmiotów, otoczenie zewnętrzne, jak również interakcje zachodzące między tymi dwoma strefami. W artykule przedstawiono rolę środowiska zewnętrznego w kreowaniu przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich firmach. Szczególną uwagę zwrócono na rolę powiązań sieciowych pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami składającymi się na otoczenie biznesu, pełniącymi istotne funkcje w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej.
7
Content available remote Network organizations and outsourcing as forms of partnership relations
EN
Modern enterprises search for various chances to enhance the growth of their activities. Various forms of partnership relations (co-operation and contract ones) between economic entities are some of the possibilities. This article presents the comparison of two solutions of this type, similar in some spheres, i.e. network organization and outsourcing.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa poszukują różnych możliwości rozwoju prowadzonej działalności. Jedną z nich stają się różnorodne formy związków partnerskich, kooperacyjnych i kontraktowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W niniejszym artykule przedstawiono porównanie dwóch rozwiązań tego typu, o zbliżonym w pewnych obszarach charakterze, to jest: organizacji sieciowej i outsourcingu.
EN
Organizational structures of modern enterprises undergo constant changes. Therefore, analysis of basic structure-forming factors influencing the form of these structures gains importance. The article presented mainly the results of research over this problem conducted in telecommunications sector. The research proved the dominant role of the level of technology applied by enterprises as the main structure-forming factor.
PL
Struktury organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw podlegają ciągłym zmianom. Dużego znaczenia nabiera więc analiza podstawowych czynników strukturotwórczych oddziałujących na kształt tych struktur. W opracowaniu przedstawiono główne wyniki badań nad tym problemem, prowadzonych w sektorze telekomunikacji. Badania te potwierdziły dominującą rolę poziomu technologii stosowanej przez przedsiębiorstwa jako głównego czynnika strukturotwórczego.
9
Content available remote Top management in the corporate owenership system
EN
The article presents the question of the role of top management in the corporate structure. In the conditions of Polish economy, the term 'corporation' Eludes capital companies whose number has dramatically increased in recent ars due to the process of privatization of state enterprises. In the article emphasis was put on the issue of qualifications and attitudes of top management, which to a great extent was formed during the years of planed economy and had to adapt to the requirements of market economy and corporate ownership system.
PL
W artykule przedstawiono problem roli naczelnej kadry kierowniczej w strukturze korporacji. W warunkach polskiej gospodarki przez korporację rozumie się spółki kapitałowe, których liczebność znacznie wzrasta w ostatnich latach z uwagi na proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię kwalifikacji i postawa naczelnej kadry kierowniczej, która w dużej części została ukształtowana w latach gospodarki centralnie planowanej i musiała adaptować się do wymagań gospodarki rynkowej i systemu własności korporacyjnej.
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenie menedżerskiego systemu zarządzania w jednostkach służby zdrowia, oświaty i innych należacych do tzw. sektora publicznego. Konieczność ta wynika z wymagań współczesnej gospodarki rynkowej i potrzeby głębokiej restrukturyzacji tych jednostek.
EN
In this article the problems of necessity of professional management in the institutions of polish public sector have been analysed. The transformation of the public sector in Poland has a big influence on this process.
11
Content available remote Restrukturyzacja czy redukcja zatrudnienia?
PL
W artykule omówiono specyficzne cechy restrukturyzacji zatrudnienia w dawnych państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. Na podstawie analizy czterech wybranych przedsiębiorstw z różnych sektorów przemysłowych stwierdza się, że w procesach przekształceń w tych przedsiębiorstwach dominowały w latach dziewięćdziesiątych działania związane z redukcją personelu. Natomiast rzeczywista restrukturyzacja zatrudnienia dokonywała się w niewielkim stopniu, co posiadało wiele różnorodnych przyczyn, o których napisano w końcowej części artykułu.
EN
In this article the specific conditions of the restructuring of employment in Polish industrial enterprises have been analysed. The analysis is based on the study of four transformed firms from Central Poland. The recapitulation of this article is that in the 90's in many Polish industrial enterprises more often the staff was reduced than there was a real restructuring of human resources.
PL
Sektor małych i średnich firm należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki ale jednocześnie jest on mocno podatny na oddziaływanie różnorodnych czynników i barier. W artykule ukazano dynamikę rozwoju tego sektora w województwie łódzkim na podstawie analizy liczby firm zakładanych i likwidowanych w poszczególnych okresach.
EN
SME sector belongs to the most dynamically developing economic area, but it simultaneously is very much addicted to different factors and barriers variety influence. In this article it is presented the dynamics of this sector development in Łódź region on the basic of established and liquidated firms number in particular periods.
PL
W artykule przedstawiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej oraz analizę tej grupy firm ze względu na kryterium formy własnościowo-prawnej i liczebności zatrudnienia. Analizę tę odniesiono do zbiorowości firm funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.
EN
In this article is presented the role of SME in Polish economy together with these firms group analysis taking the legal-proprietary form and employment quantity into consideration. This analysis is referred to the community of firms which operate on the territory of Łódź region
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.