Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1754

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 88 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  górnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 88 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania niskobudżetowego skanera LiDAR zaimplementowanego w smartfonie iPhone 13 Pro do kontroli prac w głębionym szybie górniczym. Celem badań było określenie przydatności oraz dokładności wygenerowanych modeli 3D. Badania przeprowadzono na obiekcie powierzchniowym będącym makietą szybu. Na podstawie walidacji zebranych danych, z użyciem profesjonalnego skanera, stwierdzono możliwość zastosowania smartfona iPhone 13 Pro do zadań niewymagających wysokiej dokładności. Na podstawie kontroli otrzymanych danych pomiarowych stwierdzono, że testowany LiDAR zapewnia pomiary odległości do 5 m z klasą dokładności 2,5, co przy jednoczesnej rejestracji z kamery/aparatu fotograficznego smartfona zapewnia szybkie pozyskanie trójwymiarowego odwzorowania badanego obiektu z przypisaną kolorystyką i teksturą materiału konstrukcyjnego.
EN
Article aims to present possibility of application low-cost LiDAR scanner of iPhone 13Pro for workings inspections in mining shaft sinking process. Main goal of research was to verify accuracy and usefulness of generated 3D models. Measurements were conducted inside model of mining shaft on the surface. Based on validation, conducted with use of professional TLS, iPhone 13 Pro LiDAR scanner usefulness was proved for inspections that don’t need high accuracy. Tested iPhone 13 Pro LiDAR scanner measures up to 5m with accuracy class 2,5. With simultaneous camera recording provides quick triaxial reflection of object with color and texture of material.
PL
Wpływ czynników negatywnych na komfort i ergonomię pracy człowieka ma ogromne znaczenie. Dlatego współczesna nauka podejmuje działania ograniczające, minimalizujące lub redukujące do zera ich wpływ na stanowisko pracy. Artykuł opi suje warunki negatywne na stanowisku pracy w podziemnym górnictwie węglowym wraz z zastosowaniem miernika rozwoju. Na jego podstawie zostanie dokonana ocena stanu zagrożenia podziemnego stanowiska pracy.
EN
The impact of negative factors on human comfort and ergonomics is of great im portance. Therefore, modern science takes measures to limit, minimize or reduce to zero their impact on the workplace. This article describes the negative conditions at work in underground coal mining along with the use of a developmental measure. It will be used to assess the hazard status of the underground workstation.
EN
Purpose: On the basis of their own research, the authors of the article undertook to determine the factors determining future social and economic development and to develop recommendations for strengthening active economic, social and labour market policies in mining municipalities and districts in Poland – in the perspective of the "European Green Deal" plan and "Just Transition" Design/methodology: the results presented in the article were obtained on the basis of the implementation of questionnaire research, expert interviews, literature review, critical literature analysis, documentation analysis, statistical descriptive analysis. Findings: As a result of the analyses and surveys carried out, the article presents an extensive set of conclusions, the most important of which are those relating to social. The presented attempt of the prospective approach to the phenomena and processes which may result from the transformation of the hard coal mining in Poland is aimed at better understanding of the role which may be fulfilled in the future by the local self-government in the area of which the operating or disused mines and mining enterprises are located. Secondly which are related to the perspective of the hard coal mining transformation process, first of all showed terms the scale of challenges faced by mining municipalities. The indicated processes are nowadays dominated by the challenge of creating new ecological solutions of high quality both in the sphere of their social acceptance in the utilitarian dimension. It is a process that allows for a better understanding of the role of local government in the transformation process, which will probably take up, in a fragmentary way, economic, social and environmental challenges resulting from the contemporary development of economy based on knowledge and determined by the Industrial Revolution 4.0. Originality: the findings and recommendations of the study may become relevant for practitioners and researchers dealing with climate change mitigation, strategy implementation, cross-sectoral partnerships and sustainable development of transformed areas.
EN
Purpose: Recent years have brought a very dynamic increase in the importance of the environmental aspects of the activities conducted by enterprises in the mining industry. This is mainly due to the currently binding legal requirements in the field of environmental protection, which impose a number of obligations on business entities, aimed at limiting the impact of activities on the natural environment, removing effects, as well as rehabilitating areas affected by this activity. In order to be able to fully manage the environmental costs incurred by companies in connection with pro-ecological activities, it is necessary to provide appropriate tools and enable people dealing with the above-mentioned issues to raise their qualifications. In the article, in addition to the literature review, an attempt was made to present the issues related to the reporting of environmental costs in the mining sector, both in terms of creating reports, classification of costs and the knowledge of employees dealing with the above mentioned issue and identification of areas requiring improvement. For this purpose, a specially created questionnaire was used, the results of which were also presented in the article. Design/methodology/approach: The article presents the results of a survey on the awareness of environmental costs in people who deal with the above-mentioned costs. The test results are presented by means of graphs. Findings: The most important problems related to environmental cost reporting by mining companies include: reporting only those costs that are required by law, insufficient knowledge of environmental costs among employees preparing reports, lack of a detailed classification of environmental costs dedicated to the mining sector. As part of the survey, problems related to reporting of environmental costs by mining plants were identified. They were mainly related to the knowledge of the concept of environmental costs by those responsible for reporting them and adequate training in the field of these costs. Additionally, the level of employee interest in participation in conferences and courses related to environmental costs was examined. Originality/value: This article is dedicated to employees of the mining sector and students of mining faculties. The article presents a change in the perception of environmental costs incurred by hard coal mines as only negative, and the extension of environmental reports to include costs incurred, inter alia, for preventive measures and the use of questionnaire surveys as a method of measuring employees' awareness of environmental costs was proposed.
PL
Władysław Dudek – dr hab. inż. elektryk, profesor AGH i Politechniki Krakowskiej, był: organizatorem, wychowawcą, projektantem, wielkim patriotą. Był żołnierzem AK, uczestnikiem działań partyzanckich przeciw okupantom niemieckim.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania w technologiach górnictwa podziemnego ubocznego produktu spalania węgla brunatnego pochodzącego z energetyki zawodowej – popiołu lotnego wapiennego. Na bazie przedmiotowego UPS-u wytworzono hydro mieszaniny popiołowo-cementowe, które poddano badaniom wg normy PN-G 1101:1998, która funkcjonuje w górnictwie, a która odnosi się do technologii podsadzania i wypełniania różnego rodzaju wyrobisk podziemnych. Udział masowy cementu w mieszaninie z popiołem wynosił 3, 6 i 9%. Wielkość wody zarobowej (wskaźnik W/S) dobrano tak, aby powstałe mieszaniny miały przede wszystkim konsystencję płynną, ponieważ wytwarzane są w instalacjach powierzchniowych, skąd za pomocą rurociągu w sposób grawitacyjny transportowane są do miejsca ich aplikacji w podziemnych wyrobiskach górniczych. Odnosząc uzyskane wyniki badań do wymagań normy PN-G 11011:1998 należy stwierdzić, że generalnie wszystkie badane mieszaniny ją spełniają, z wyjątkiem tych które nie mają konsystencji płynnej, a więc mieszanin o wskaźniku W/S większym od 1,0 z udziałem cementu większym niż 3%.
EN
The paper presents the possibility of using in underground mining technologies a by-product of lignite combustion that comes from the utility power industry - lime fly ash. Based on the UPS in question, hydro-ashcement mixtures were produced, which were tested according to the PN-G 1101:1998 standard, which is used in the mining industry and refers to the technology of backfilling and filling various types of underground workings. The mass proportion of cement in the mixture with ash was 3, 6 and 9%. The size of the mixing water (W/S ratio) was selected so that the mixtures would be primarily of liquid consistency, as they are produced in surface installations from where they are gravitationally transported by pipeline to the place of their application in underground mine workings. Relating the test results to the requirements of PN-G 11011:1998 standard, it should be stated that in general all the tested mixtures comply with the standard, except for those that do not have the fluid consistency, i.e. mixtures with W/S ratio greater than 1.0 and cement content greater than 3%.
8
Content available Górnictwo pozaziemskie w Polsce
PL
Autorzy przedstawili aktualny na połowę 2022 roku stan szeroko rozumianego górnictwa pozaziemskiego w Polsce. Analiza autorów objęła wszelkie inicjatywy, projekty i badania, które dotyczą różnych aspektów eksploracji pozaziemskich ciał Układu Słonecznego pod kątem rozpoznania i wykorzystania znajdujących się na nich złóż różnorodnych surowców. W Polsce mamy obecnie wiele możliwości rozwoju sektora górnictwa pozaziemskiego. Sytuacja ta jednak w najbliższym czasie będzie się pogarszać, jeśli nie zostaną stworzone warunki do rozwoju tej dziedziny wiedzy i przemysłu. Oczywiście istotne jest zainwestowanie odpowiednich środków finansowych, ale także wykreowanie odpowiedniej polityki rozwoju i podjęcie kompleksowych działań sprzyjających rozwojowi dydaktyki i nauki w zakresie górnictwa i górnictwa pozaziemskiego. Równie istotne jest także wspieranie, a najlepiej realizowanie spójnej koncepcji rozwoju górnictwa pozaziemskiego, jako bardzo istotnej części przemysłu sektora kosmicznego.
EN
The Authors presented the current state of the broadly understood extraterrestrial mining in Poland in mid-2022. The authors’ analysis covered all initiatives, projects and research that relate to various aspects of the Solar System’s extraterrestrial bodies exploration in terms of the identification and use of various raw materials on them. Currently we have many opportunities for the development of the extraterrestrial mining sector in Poland. However, this situation will deteriorate in the near future, if the conditions for the development of this field of knowledge and industry are not created. Of course, it is crucial to invest appropriate funds, but also to create an appropriate development policy and undertake comprehensive activities conducive to the development of teaching and science in the field of mining and extraterrestrial mining. It is also equally important to support, and preferably implement, a coherent concept for the development of extraterrestrial mining as a significant part of the space sector industry.
PL
Tematem badań przedstawionych w artykule są zmiany ukształtowania terenu wywołane podziemną działalnością górniczą wydobywającą węgiel kamienny stanowiące przyczynę przekształceń krajobrazu rejonu Knurowa. Analizą objęto powstałe osiadania terenu w latach 2008-2017 oraz prognozowane do roku 2040. Otrzymane wyniki wykazały istotne przeobrażenia rzeźby terenu w latach 2008-2017 w postaci 22 niecek osiadań, dochodzących do 5 metrów. Dalsza projektowana eksploatacja złóż węgla kamiennego, co najmniej do roku 2040 przewiduje powstanie 21 obniżeń terenu sięgających 10 metrów.
EN
The subject of the research presented in this paper is changes in land relief caused by underground coal mining activities, which are the cause of landscape transformation in the Knurów region. The analysis focused on land subsidence in the years 2008-2017 and predicted subsidence until 2040. The results showed significant changes in relief in the years 2008-2017 in the form of 22 subsidence troughs which were up to 5 metres deep. Further projected exploitation of hard coal deposits, at least until 2040, will probably result in 21 subsidence troughs which are up to 10 metres deep.
10
Content available remote New trends for mechanization, automation and robotics in mining
EN
Mining, as one of mankind’s oldest undertakings and the first organized industry at all, is a very well established market with many opportunities for new technologies first of all mechanization and automation. Raw materials are elemental for almost every modern industry and technological developments and new processes have over the decades enabled broad availability of raw materials at acceptable prices. At the same time, due to novel processes and mechanization, the safety of the personnel working in the mining sectors has increased greatly and higher levels of sustainability and environmental friendliness were achieved. Mining, unlike other industries, is however dependent on finite resources. Consequently, the basic conditions for mining are constantly becoming more difficult. Many untouched deposits are located in greater depths, which means they can only be mined economically with higher raw material prices or when higher productivity levels are achieved. Moreover, aging workforce and skill shortage requires optimal usage of resources.
EN
Pulse plasma sintering PPC of functionally graded tools containing cutting volumes made of diamond enhanced carbide DEC attached on tungsten carbide substrates intended for mining and road planning picks, and construction drills was successfully conducted and density near full theoretical achieved. Near net shape tool geometries were made including truncated tips for the picks and pre-fluted points for the drills.
PL
Przeprowadzono z powodzeniem spiekanie plazmą impulsową PPC (pulse plasma compaction) funkcjonalnie gradientowych narzędzi zawierających części tnące z węglika wzmocnionego diamentem DEC (diamond enhanced cemented carbide), na podłożu z węglika wolframu, przeznaczonych na ostrza górnicze, do planowania i frezowania dróg oraz jako wiertła budowlane, uzyskując gęstość bliską gęstości teoretycznej. Wykonano geometrie narzędzi o kształcie zbliżonym do finalnej, w tym stożkowe końcówki noży górniczych i wstępnie uformowane ostrza wierteł.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące gipsu – jego rodzaje, złoża, sposoby pozy-skiwania oraz kwestie związane z jego pozycją na rynku.
EN
The article presents the most important issues concerning gypsum – its types, deposits, methods of mining and issues related to its position on the market.
PL
Przenośniki taśmowe stanowią niezastąpiony środek transportu dla stale zwiększającej się wielkości wydobycia (kopaliny) surowców podstawowych i pospolitych. Wielkość tego wydobycia sięga miliardów ton; w 2011 r. wielkość wydobycia węgla kamiennego na świecie wynosiła ok. 7 miliardów ton. W artykule omówiono kwestie związane m.in. z układami napędowymi przenośników taśmowych oraz z samymi taśmami przenośnikowymi.
EN
Belt conveyors are an indispensable means of transport for the constantly increasing extraction of basic and common raw materials (minerals). The volume of this extraction reaches billions of tons; in 2011, the volume of hard coal extraction in the world was approx. 7 billion tons. The article discusses issues related to, inter alia, drive systems of belt conveyors and conveyor belts themselves.
EN
Thiourea, as an alternative medium, is one of the most promising leaching agents for gold recovery by its commercial benefits and research challenges associated with performance and environmental impacts. This review article describes the operational conditions for the use of Thiourea vs cyanide, its chemistry, limitations, toxicity factors, environment, and recovery processes. Although thiourea gold extraction processes have not been applied on a large scale due to the instability of the reagent, its potential to overcome the limitations of cyanide is attractive to the process; with pH, potential, oxidant dosage, and temperature control, solubilized gold thiourea species are achieved. These can be recovered from the pregnant leach solution through methods such as activated carbon absorption and adsorption, polyurethane foams, ion exchange, and electrodeposition.
EN
The methane hazard is one of the natural hazards occurring in hard coal mining. The content of natural methane in hard coal seams, the so-called methane-bearing capacity, is one of the key parameters that allow for proper assessment of the methane hazard and the state of the threat of gas and rock outbursts. For safety purposes, there is a constant need to improve the methods for the determination of this parameter. In the conditions of Polish mining, the method used for methane-bearing capacity determination is the direct drill cuttings method. This paper contains a comparative study presenting three different methods of methane-bearing capacity determination. Tests were conducted using two direct methods (the drill cuttings method and the United States Bureau of Mines (USBM) method), and the indirect method based on the desorption intensity index. On the basis of the obtained test results, it was found that the results obtained with the USBM method were slightly higher than those obtained with the direct drill cuttings method. Gas losses, an important element affecting the final value of the assay, were also analysed. This comparative study will evaluate the validity and applicability of the above methods under specific conditions in hard coal mining.
EN
The liquidation process of mines is very complex and long. It relates to various hazards, including post-mining seismicity and deformations of ground surface. The above issues are the subject of the research project under which the monitoring of ground surface movements is carried out in the area of the closed coal mine “Kazimierz-Juliusz”, which is currently being flooded. The monitoring is carried out using the GNSS technique and satellite radar interferometry (InSAR). The project makes use of radar data from the Copernicus project, which is being implemented by the European Commission in cooperation with the European Space Agency (ESA). InSAR monitoring started in December 2020. Additionally, we analyzed the impact on ground surface of 5 rock tremors of the energy not exceeding 6.5E + 05 J (tremor magnitude Mw = 2.1), which were reported in the investigated area in 2018–2020. The article presents the results of qualitative analysis involving the relationship between seismic activity and vertical movements of ground surface. To investigate potential changes in altitude, DInSAR technology was applied. On the basis of interferometric images generated from radarograms in the periods before and after the tremor, in January 2019, it was found that vertical movements of ground surface were possible to occur. Altitude changes can be characterized with the values in the range of single millimeters, which are only slightly beyond the accuracy range of the InSAR method. The analysis of interferograms, comprising wider time databases, indicated that the impact of the tremor on the deformations of ground surface is incidental.
PL
Proces likwidacji kopalń jest bardzo złożony i długotrwały. Towarzyszą mu różne zagrożenia, wśród których można wymienić sejsmiczność pogórniczą oraz deformacje powierzchni terenu. Problematyka ta jest przedmiotem projektu badawczego, w ramach którego wykonywany jest monitoring ruchów powierzchni na terenie nieczynnej już kopalni „Kazimierz-Juliusz”, która jest obecnie zatapiania. Monitoring realizowany jest z wykorzystaniem techniki GNSS oraz satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR). W projekcie wykorzystywane są dane radarowe z projektu Copernicus, który realizowany jest przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA – European Space Agence). Monitoring techniką InSAR rozpoczęto w grudniu 2020 roku. Dodatkowo przeanalizowano powierzchniowe skutki pięciu wstrząsów górotworu o energii nieprzekraczającej wartości 6,5E+05 J (magnituda wstrząsu Mw = 2,1), które zarejestrowano w rejonie badań w latach 2018–2020. W artykule przedstawiono wyniki analizy jakościowej związków aktywności sejsmicznej z ruchami pionowymi powierzchni terenu. W celu zbadania potencjalnych zmian wysokościowych wykorzystano technologię DInSAR. Na podstawie obrazów interferometrycznych wygenerowanych z radarogramów w okresach przed i po wstrząsie, w styczniu 2019 roku, stwierdzono możliwość wystąpienia pionowych ruchów powierzchni terenu. Zmiany wysokościowe scharakteryzować można wartościami w zakresie pojedynczych milimetrów, wykraczających tylko nieznacznie poza zakres dokładności metody InSAR. Analiza interferogramów, obejmujących szersze bazy czasowe, wskazała na incydentalny wpływ wstrząsu na deformacje powierzchni terenu.
PL
Sytuację energetyki w Polsce zdominowały skutki wydarzeń z roku poprzedniego, a niespotykane dotąd wyzwania płynęły ze zdarzeń tegorocznych na wschodzie. Te sprzed kilkunastu miesięcy dotknęły wiele gospodarek świata. W dynamice i skali - jak dawno nie było. Z zawirowań na globalnych rynkach paliw i energii przede wszystkim energetyki. Naszej gospodarki, w tym energetyki, nie ominęły.
PL
Globalna produkcja górnicza osiąga właśnie najwyższe poziomy w historii – w 2018 roku liczba ta wynosiła ponad 17,7 miliarda ton. Wraz z rozwojem górnictwa, rośnie również zapotrzebowanie na wdrażanie rozwiązań, które pomogą w większym stopniu zadbać o bezpieczeństwo pracowników kopalni. Z pomocą przychodzi technologia, która nie tylko minimalizuje ryzyko, ale pozwala podnosić efektywność operacyjną.
PL
W publikacji przedstawiono analizę przydatności metody scoringowej do szacowania poziomu dopuszczalności przyjętych modeli przewidywania liczby wypadków w kopalniach węgla kamiennego. Na podstawie danych o wypadkach ogółem w latach 2007-2018, przy zastosowaniu 25 wybranych modeli ekonometrycznych opracowano krótkoterminowe prognozy liczby wypadków ogółem w kopalniach „Brzeszcze", „Budryk" i „Mysłowice- -Wesoła". Do oceny prognoz zastosowano standaryzowaną wagową ocenę sumaryczną (SWOS).
EN
The publication presents an analysis of the usefulness of the scoring method for estimating the level of acceptability of the adopted models for predicting the number of accidents in hard coal mines. On the basis of the total accident data in 2007-2018, using 25 selected econometric models, short-term forecasts of the total number of accidents in the „Brzeszcze", „Budryk" and „Mysłowice-Wesoła" coal mines were developed. To evaluate the forecasts, a standardized, weighted sum score (SWOS) was used. The best fit of the model to empirical data for „Brzeszcze" and „Mysłowice-Wesoła" coal mines was obtained using the creeping trend model (SWOS - respectively: -1.1677 and -1.4610), while for „Budryk" coal mine using the square Holt model in the additive formula (SWOS = -1.1643). However, there is no one universal prognostic method in forecasting accidents in general.
EN
The publication describes the genesis, characteristics and objectives of the „360° coal mines of the Jastrzębska Coal mine Company" application which has been designed to present mining work to the audience in a high-tech and innovative way. Video and photographic materials, as well as the presentations and texts have been designed, developed and produced by JSW Capital Group staff. Thanks to the application, available on the JSW website, you can view representative objects and places of the Company, creating a realistic coal mine image. The multimedia walk allows you to follow the miner's daily "route" from the mine gate, down the pit to the longwall. It also enables a closer look at what happens to coal and associated methane below and on the surface of the mine. With „360 VR video" technology, you can also look around. The use of a 360° camera, as opposed to „regular film", creates an illusion of being at the center of events. The app is best used with VR goggles for an unforgettable expe¬rience and close contact with daily mine life. The heart of the project is a peculiar mosaic of several dozen films, enriched with a variety of illustrative materials, photographs and videos, curiosities and information about hazards at JSW S.A.'s mining plants.
PL
Praca opisuje genezę oraz charakterystykę i cele aplikacji „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 360°", która powstała, by w nowoczesny i nowatorski sposób przybliżyć odbiorcom pracę górniczą. Dzięki niej można obejrzeć reprezentatywne obiekty i miejsca JSW S.A., tworzące realistyczny obraz kopalni węgla kamiennego.
first rewind previous Strona / 88 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.