Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zawarto analizę pola magnetycznego, momentu elektromagnetycznego i SEM dla nowej konstrukcji synchronicznego silnika tarczowego z magnesami trwałymi o wydatnych biegunach stojana. Analizę przeprowadzono przy użyciu dwu oraz trójwymiarowych modeli numerycznych opartych na metodzie elementów skończonych. W pracy porównano wyniki obliczeń składowych momentu i SEM, uzyskane z modeli dwu i trójwymiarowych oraz wyznaczono podstawowe parametry całkowe dla nowej konstrukcji silnika tarczowego z magnesami trwałymi.
EN
The article includes an analysis of the magnetic field for the new axial flux permanent magnet (AFPM) motor. A comparative study was carried out using 2-D and 3-D FEM motor models. Based on the developed models, series of calculations were done to determine the electromagnetic torque, cogging torque and back-electromagnetic-force (back-EMF) characteristics. Finally, considering the calculation results, the basic parameters were defined for the new design of axial flux permanent magnet motor.
EN
A radial-flux twin-rotor brushless permanent magnet motor is presented. The slot-less cylindrical stator core has 3-phase Gramme’s type winding. A double-sided stator is placed between two cylindrical rotors with permanent magnets, which face the stator winding. To determine the electromagnetic torque and back electromagnetic force induced in the winding a magnetic field is analyzed in 3D space using software developed by the authors. This software is based on edge element method. An influence of permanent magnet configuration on inductance and torque waveforms is studied.
PL
W artykule przedstawiono budowę oraz zaprezentowano wybrane wyniki obliczeń projektowych bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi posiadającego dwustronny cylindryczny stojan z uzwojeniem typu Gramme oraz podwójny wirnik. Obliczenia wykonano metodą elementów krawędziowych. Dla silnika o określonych parametrach konstrukcyjnych wyznaczono przestrzenne rozkłady pola magnetycznego, parametry schematu zastępczego, charakterystyki momentu elektromagnetycznego oraz siły elektromotorycznej. Ponadto zbadano wpływ zmiany parametrów magnesów na indukcyjności oraz moment elektromagnetyczny.
PL
Przedmiotem referatu są trójwymiarowe obliczenia polowe trójpasmowego bezszczotkowego silnika tarczowego prądu stałego z magnesami trwałymi. W referacie przedstawiono wyniki obliczeń parametrów całkowych badanej maszyny elektrycznej. Rozważano między innymi: siłę elektromotoryczną rotacji, indukcyjność własną i wzajemną uzwojeń oraz moment elektromagnetyczny rozwijany przez silnik. Obliczenia wykonano korzystając z metody elementów skończonych (MES). Wyniki obliczeń częściowo zweryfikowano na modelu fizycznym silnika. Uzyskano zadowalającą zbieżność wyników obliczeń oraz pomiarów, co zachęca do prowadzenia dalszych prac badawczych.
EN
A 3-D space analysis of the magnetic field and the torque of a disc-type three-phase, brushless dc motor with co-axial magnetic flux in the stator is presented. Calculations were carried out using an OPERA (3d) package with the TOSCA module. The electromagnetic torque and cogging torque were determined from the Maxwell's stress tensor. The calculation results of the torque, mutual and self inductances of the motor windings and back EMF were compared partially with the test results. The analysis can be used in optimisation of the motor design.
5
Content available remote Performance of disc-type brushless DC motor with single-phase winding
EN
Permanent magnet motors become more and more popular machines nowadays mainly due to high-energy permanent magnets, which allow them to reach a very high performance. In the paper a newly designed disc-type brushless DC motor with a single-phase winding is presented. A motor operation and its performance are discussed on the basis of the characteristics obtained from the test carried out on the machine prototype. An attention is paid to converter the motor operates with and to special magnet arrangement that allows developing the starting torque.
PL
Silniki z magnesami trwałymi stają się coraz bardziej popularnymi maszynami dzięki wysokoenergetycznym magnesom, które pozwalają uzyskać bardzo dobre właściwości elektromechaniczne. W artykule przedstawiono nową konstrukcję tarczowego, bezszczotkowego silnika prądu stałego z uzwojeniem jednopasmowym. Omówiono działanie i osiągi silnika na podstawie charakterystyk pomierzonych na prototypie silnika. Zwrócono uwagę na szczególny układ magnesów pozwalający uzyskać moment rozruchowy w silniku.
EN
The operation of the motor takes place usually at constant voltage supply. To analyse the behaviour of a disc-type induction motor with double-sided stator and twin solid rotors in such a supply condition the equivalent circuit parameters are determined firstly from the mathematical field model. Next the electromechanical characteristics are found at single-phase and two-phase supply. The simulation results are partially verified by the data obtained from the experiment carried out on the real object.
PL
Silnik pracuje zwykle przy stałym napięciu zasilania. Aby analizować zachowanie silnika indukcyjnego tarczowego z dwustronnym stojanem i podwójnym litym wirnikiem w takich warunkach zasilania należy określić parametry schematu zastępczego, które w artykule są wyznaczone na podstawie matematycznego modelu polowego. Charakterystyki elektromechaniczne zostały obliczone dla jedno- i dwufazowego zasilania. Wyniki obliczeń zostały częściowo zweryfikowane pomiarami eksperymentalnymi wykonanymi na rzeczywistym obiekcie.
PL
Przedstawiono budowę tarczowego bezszczotkowego silnika prądu stałego z uzwojeniem jednopasmowym. Omówiono jego układ sterowania oraz właściwości ruchowe.
EN
Design features of a d.c. brushless disk-type motor with a single-band winding. Discussion of its control system and operational properties.
PL
Opisano konstrukcję separatora cząstek ferromagnetycznych. Przedstawiono rozkład sił w szczelinie roboczej separatora. Omówiono weryfikację doświadczalną wyników obliczeń.
EN
Design features of a ferromagnetic particle separator. Distribution of forces in the working gap of a separator. An experimental verification of the results of calculations.
9
PL
Opisano budowę i właściwości elektromechaniczne tarczowych silników bezszczotkowych prądu stałego z poosiowym strumieniem magnetycznym w stojanie o wysokoenergetycznych magnesach trwałych. Cewki uzwojeń silników z komutacją elektroniczną mogą być łączone w układy jedno- i wielopasmowe. Układ połączeń decyduje o charakterze zastosowanego komutatora i w pewnym stopniu o właściwościach silnika. Przedmiotem referatu są silniki jedno- i trójpasmowe, zasilane przez prostownik, ze źródła napięcia przemiennego odpowiednio o wartościach 220 V i 24 V. Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów na prototypach, wykonanych przez firmę AQUA-SZUT we Wrocławiu. Silniki o wirnikach pracujących w środowisku wodnym (silniki z mokrym wirnikiem) stanowią napęd zintegrowanych agregatów pompowych małej mocy.
EN
There is a growing interest in brushless permanent magnet motors in recent years caused mainly by the progress in technology of high-energy magnets and electronics, whose prices are steadily going down on the market. These motors offer much better performance than the machines with electromagnetic excitation and in particular, their efficiency is high. In the paper a construction and a performance of disc-type brushless dc motor with co-axial magnetic flux in the stator is presented. In particular, a single-phase and three-phase motors are the subject of measurements carried out on the motor prototypes supplied via rectifier from the ac source of 220 V and 24 V voltage and 50 Hz frequency respectively. The single-phase and three phase motors develop the power of 900 W at 1800 rpm and 720 W at 1500 rpm respectively. The electromechanical characteristics are similar to those of dc shunt motors with the exception of speed-torque characteristics, which at low torque strongly depends on load due to the influence of winding inductance. The particular motors were manufactured by the firm AQUA-SZUT in Wrocław as the drive of integrated water pump aggregates with the wet rotors.
PL
W referacie opisano konstrukcje i przedstawiono parametry elektromechaniczne silników bezszczotkowych prądu stałego zaprojektowanych i przebadanych w Politechnice Opolskiej. Są to silniki cylindryczne i tarczowe. Te ostatnie wykonane w wersji silnika typu torus oraz z poosiowym strumieniem w stojanie.
EN
An analysis of magnetic field, forces and power losses in a disc-type induction motor with double-sided stator and twin rotors, is presented. A calculation method that is used bases on the Fourier's series, which allows to carry out the analysis of the motor operation applying the harmonic equivalent circuit of the motor with asymmetrical winding and asymmetrical voltage supply. The calculation results of magnetic field distribution in air-gap, force and power losses distribution in the double-layer solid rotor are presented along with motor electromechanical characteristics found at a single- and two-phase supply. These results are partially verified by the experimental ones.
PL
W artykule przedstawiono analizę pola elektromagnetycznego, sił i strat mocy w indukcyjnym silniku tarczowym z dwustronnym stojanem i podwójnym wirnikiem. Metoda obliczeniowa, bazująca na szeregu Fouriera, pozwala wyprowadzić analizę pracy silnika przy zastosowaniu równoważnych obwodów harmonicznych silnika z niesymetrycznym uzwojeniem i przy zasilaniu z niesymetrycznego źródła napięcia. Wyniki obliczeń rozkładu pola w szczelinie, sił i strat mocy w obu warstwach litego wirnika są zaprezentowane wraz z charakterystykami elektromechanicznymi przy zasilaniu jedno- i dwufazowym. Powyższe wyniki są częściowo zweryfikowane przez pomiary doświadczalne.
PL
Omówiono wymagania dotyczące napędu i dane konstrukcyjne silnika. Przedstawiono układ sterowania i parametry elektromechaniczne silnika.
EN
Requirements relating to the a.m. drive and constructional data of the motor. A control system and electromechanical parameters of the motor.
PL
Silnik indukcyjny tarczowy dwutwornikowy, który jest przedmiotem referatu, i posiada stojan w kształcie toroidu z uzwojeniem typu Gramme'a składającym się z oddzielnych cewek. Cewki te można łączyć ze sobą w dowolne układy. W referacie porównano własności elektromechaniczne silnika klatkowego, którego cewki połączone zostały w układzie dwufazowym i trójfazowym. Własności te zilustrowane są charakterystykami elektromechanicznymi otrzymanymi z obliczeń opartych na schemacie zastępczym, którego parametry wyznaczone zostały z wyników pomuiarów przeprowadzonych na rzeczywistym silniku.
EN
A small-power disk-type induction motor with double-sided stator and twin rotors is a subject of the paper. The motor structure is shown diagrammatically in Fig. 1. The stator consists of toroidal shaped iron core with the double-sided slots. The stator winding is the Gramme's type one, made of separate coils wound around the core. This allows to connect the coils in different modes forming either three-phase or two phase windings of different number of poles, what results in variable rotor speed. With the number of slots for the stator Ż1=24 the number of poles that can be obtained are for 3-phase winding connection: p=1,2 and 4, and for 2-phase winding: p=1,2 and 6. The stator coils are connected first as a two-phase, then a three phase two-pole winding, in the way as shown in Fig. 2. The parameters of the motor equivalent circuit shown in Fig. 3, that were determined experimentally at 50 Hz supply frequency, at three- and two-phase connections are contained in Tab. 1. The motor was tested at two-phase and three-phase supplies. The current and torque-speed characteristics calculated on the basis of equivalent circuit parameters are shown in Figs 4 and 5. They are compared with the measured results. As one can see (Tab. 1) the ratio of circuit parameters determined for two-phase to three-phase connection are equal to 3/2. This is equal to the value of coefficient obtained from conversion of three-phase to two-phase motor model. Thus the motor has the same performance at these two connections when the stator winding connected in two-phase system is supplied with the phase voltage 3/2 times of that supplied at three-phase connection. Fig. 6 illustrate the electromechanical characteristics of three-phase motor.
EN
A reluctance network method is applied to calculate the magnetic field in a 3-D space of magnetic separator used for the fine-grained materials. A scheme of separator structure is shown and a mathematical model of a separator is defined. Calculation results are presented. Some of them are compared with experimental data.
PL
Metoda Sieci Reluktancyjnej została zastosowana do obliczeń pola magnetycznego w trójwymiarowej przestrzeni separatora magnetycznego używanego do materiałów drobnoziarnistych. Pokazano schemat konstrukcji separatora oraz sformułowano jego model matematyczny. Przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego. Niektóre z nich porównano z wynikami badań eksperymentalnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.