Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motywowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The process of engaging employees in their workplace is perceived to be a foundation of the human resources process. From the point of view of the organization, the mechanism of finding new employees, as well as keeping the existing ones is highly important. Employers start to notice the potential of human forces and learn how to improve their value. One of the most popular form of investing in the employees is the “work-life balance program”. The aim of the article is to present the matter of the programs as a tool of stimulating their influence on both – personal and organizational life of the employees.
PL
U podstaw optymalnego zarządzania siłami roboczymi leży umiejętność angażowania jednostek ludzkich w wykonywaną pracę. Z perspek-tywy zarządzania zasobami ludzkimi priorytetowe znaczenie ma nie tylko pozyskiwanie nowych pracowników, ale przede wszystkim utrzymywanie i zachowanie obecnych. Pracodawcy, dostrzegając w pracowniku potencjał oraz wachlarz potencjalnych korzyści dla organizacji, inwestują w ich wartość. Jedną z najczęściej stosowanych form inwestycji jest wdrażanie programów praca-życie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty programów „work-life balance” jako narzędzia programującego rozwój oraz ich wpływu na życie zawodowe i pozazawodowe, jednostki.
PL
W artykule przedstawiono ciąg dalszy wyników badań ankietowych dotyczących stosowania empowermentu w procesie decyzyjnym i w organizowaniu pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się również w kolejnych obszarach: w podejmowaniu decyzji menedżerskich w realizacji projektów, w zachodzących relacjach występujących pomiędzy przełożonym a podwładnym, w stosowaniu instrumentów motywacyjnych przez kierownika przy zwiększonej delegacji uprawnień ze szczególnym uwzględnieniem finansowych i pozafinansowych środków motywacyjnych. Badania uwiarygodniają wcześniej postawioną tezę, iż udział pracowników w procesie decyzyjnym stawia przed kadrą menedżerską obowiązek doboru takich instrumentów motywacyjnych, aby zachęcały one podwładnych do angażowania się w wykonywanie obowiązków.
EN
In the article a continuation of results of the questionnaire survey concerning applying was described empowerment in decision-making processes and in organising the career of employees and the senior staff in organizations. Empowering employees and executive personnel takes places in the following areas: in managers’ decision-making while working on projects, in relations between subordinates and superiors, in using motivational tools by directors with increased delegation of powers, especially financial and non-financial incentives. The research lends credence to the thesis that employees’ participation in decision-making process makes executive personnel obliged to choose motivational tools which encourage employees to do their tasks.
EN
Paper deals with the motivation and motivating the individuals. It focuses on the investigation of flexibility which is the basis of effective influencing motivation and results in exploring various aspects of managing and motivating people, i.e. gender, age, education, and work experience. The methodological part is devoted to the presenting the most important results of questioning conducted in Polish and Slovak organisations that examined the motivation and process of managing the individuals’ motivation. The opinions of 1,946 Slovak and 1,736 Polish respondents show the motivation differs significantly according to the most studied aspects. Results confirm the need to pay attention to the sufficiently flexible and differentiated way of managing and motivating employees and managers.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy motywacji i motywowania jednostek. Skupia się on na badaniu elastyczności, która jest podstawą skutecznie wpływającej motywacji i skutkuje badaniem różnych aspektów zarządzania i motywowania ludzi, tj. płeć, wiek, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Część metodologiczna poświęcona jest prezentacji najważniejszych wyników badań prowadzonych w polskich i słowackich organizacjach, dotyczących motywacji i procesu zarządzania motywacją osób. Opinie 1.946 słowackich i 1.736 polskich respondentów pokazują, że motywacja różni się znacznie w zależności od najczęściej badanych aspektów. Wyniki potwierdzają potrzebę zwrócenia uwagi na wystarczająco elastyczny i zróżnicowany sposób zarządzania i motywowania pracowników i menedżerów.
4
Content available remote Metody motywowania pracowników we współczesnej organizacji
PL
Celem artykułu jest wskazanie metod motywowania pracowników we współczesnej organizacji. We wstępie przedstawiono pojęcie i znaczenie motywowania. W dalszej części pracy porównano podejście do motywowania w nowoczesnej firmie polskiej i zagranicznej oraz wskazano oryginalne sposoby motywowania na przykładzie znanych firm. Na koniec autor podjął rozważania na temat, jak skutecznie motywować w dobie kryzysu, podkreślając, że nie należy zapominać, iż motywacja to nie tylko wynagradzanie, ale również między innymi pobudzanie do rozwoju, umacnianie przywiązania do pracy i swojego przedsiębiorstwa. Z motywacji płyną same korzyści, dlatego też tak istotne jest właściwe motywowanie we współczesnej organizacji, które przekłada się na osiągane przez nią wyniki.
EN
Indicating methods of motivating employees in the contemporary organization is a purpose of the article. To begin with this publication was described the notion and the significance of motivating. Hereinafter the work was compared attempt at motivating in the modern Polish and foreign company and original ways of motivating on the example of reputed firms were indicated. In the end the author took considering to the subject, how effectively to motivate in twenty four hours of the crisis emphasizing that one should not forget that motivation isn’t only rewarding, but also among others stimulating to the development, strengthening tying to the work and one’s enterprise. From motivation very benefits are swimming, therefore due motivating is so significant in the contemporary organization which is being transferred into results achieved by her.
EN
This article is a an attempt to draw attention to the psychological aspect of management in the context of the use of emotions to motivate the employee, co-worker or co-operator. The article refers to the three stories, in which author indicates on the importance of enthusiasm and creative activity in differentiated issues of management process. The last part of the work refers to achievements of Silesian University of Technology the aspect of education of managerial staff and so-called area of soft management. Examples presented in the work may be inspiration to study the transfer of enthusiasm as a form of motivation in management.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na aspekt psychologiczny w zarządzaniu w kontekście wykorzystania emocji, w celu motywowania pracownika, kooperanta lub współpracownika. Artykuł nawiązuje do trzech historii wskazujących na znaczenie entuzjazmu i kreatywnej aktywności w zróżnicowanych zagadnieniach procesu zarządzania. Ostatnia część pracy nawiązuje do osiągnięć Politechniki Śląskiej w aspekcie kształcenia kadr menedżerskich oraz tzw. zarządzania miękkiego. Przykłady prezentowane w pracy mogą być inspiracją do badań nad przekazywaniem entuzjazmu jako formy motywacji w zarządzaniu.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki poszerzonych badań pilotażowych oraz oparty na ich wynikach autorski model systemu motywowania pracowników do zachowań proinnowacyjnych w postaci „domu motywowania” pracowników do tej działalności. Szczegółowo omówiono najważniejsze elementy tego systemu. W opracowaniu zawarto również wnioski dotyczące wykorzystania modelu w praktyce.
EN
This paper presents the results of extended pilot research and based on them the original model of the system to motivate employees to pro-innovation activities in the form of “house of motivation”. The key aspects of the system were discussed in detail. The paper also includes proposals for applications of the model in practice.
7
Content available Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
PL
W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia, jakie muszą być spełnione, aby przy pełnym zaangażowaniu i pracy zatrudnionych ludzi organizacja osiągnęła sukces. Efekt taki jest możliwy tylko wtedy, gdy odpowiedni ludzie znajdują się na odpowiednich stanowiskach. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zasadniczym stopniu zależy od sposobu planowania zatrudnienia, a wpływ na nie mają wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące jego wielkość i strukturę. Rekrutacja jest zadaniem organizatorskim, mającym na celu zatrudnienie pracowników najbardziej odpowiednich, jeśli chodzi o ich kwalifikacje i cechy osobowościowe. Wyszukiwanie kandydatów do pracy w liczbie i stanie kwalifikacyjnym zgodnymi z planem zatrudnienia jest celem naboru. Pracowników o stosownych kompetencjach można poszukiwać wewnątrz organizacji lub na zewnątrz. Każda organizacja ma własny system oddziaływań na swoich pracowników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania korzystnych zachowań na rzecz firmy, a unikania niekorzystnych. Największe znaczenie w systemie motywowania odgrywa wynagrodzenie. Formy płac są uzależnione od ilości i efektów pracy, a zakres ich stosowania ulega ciągłej zmianie. Najczęściej spotykane formy wynagradzania to: elementarne formy płac – dotyczą one wynagrodzenia zasadniczego; formy płac uzupełniających, np. premie i płace zadaniowe. Umiejętne zarządzanie pracą i płacą jest sposobem na realizację wspólnego dążenia ludzi i organizacji do zbieżnych ze sobą celów.
EN
In this study were discussed all the issues necessary for the company to achieve success at full involvement of the staff employed. This goal can only be achieved if the properly qualified employees occupy suitable posts. The functioning of a company largely depends on the employment policy dependable on internal and external factors which determine its size and structure. A recruitment process is an organizational task with a view to employing the most suitable workers considering their personal qualities and professional skills. The search for candidates according to a required quantity and required qualifications is the goal of recruitment. The search for suitable candidates may involve an area inside or outside the company. Each company has its own system of impact upon their workers in order to encourage them to adopt positive attitude towards the company and avoid the negative one. Remuneration plays the biggest role in the employee motivation system. The forms of remuneration depend on the amount of work done and the effects of work and their scope is subject to constant changes. The most frequent forms of remuneration are; elementary - they refer to basic salaries and sup-plementary remunerations such as bonuses and performance bonuses. Skilful management of work and salary is a good way to involve common aspirations of employees and a company to concurrent goals.
8
Content available Menedżer w organizacji
PL
W prezentowanym artykule podjęta została próba przedstawienia roli menedżera w organizacji. Określono etyczną i praktyczną powinność dobrego kierownika oraz wskazano na pożądane kompetencje, jakimi przywódca grupy powinien się charakteryzować. Przedstawiono również obraz pracy menedżera, który wzbogaca nakreślenie funkcji, jaką spełnia jego działalność. Ponadto w artykule zostały wskazane czynniki warunkujące skuteczność zarządzania.
EN
In the article the role of the manager in organization is presented. The text defines ethical and practical tasks of the ‘good manager’. What is more, the desired abilities of the group leaders are profoundly characterized. Additionally, the image of the manager is enhanced by the outlined manager’s functions. Furthermore, the author in the article identifies factors which influence the management effectiveness.
PL
Badania empiryczne przeprowadzone wśród respondentów z 28 krajów świata dostarczyły wielu ciekawych wniosków, rysujących obraz potrzeb współczesnych pracowników. Różnorodność pracowników to kluczowy czynnik, który należy brać pod uwagę dążąc do optymalizacji skuteczności realizacji funkcji motywacyjnej. Oczekiwania pracowników są zróżnicowane, co implikuje konieczność ich identyfikacji, wziąwszy pod uwagę znane kryteria różnorodności. Spełnienie powyższego warunku pozwoli modelować systemy motywacyjne z większym prawdopodobieństwem osiągnięcia efektów zgodnych z zamierzeniami.
EN
The empirical research conducted on a sample of respondents from 28 countries generated many interesting results, reflecting needs of a contemporary employee. Personnel diversity is the key factor to be taken into account when striving to optimize effectiveness of achieving the motivation function. Employee expectations vary which implies the need to identify them on the basis of the existing diversity criteria. By meeting this condition it is possible to model motivation systems with more likelihood to achieve results consistent with intentions.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych aspektów postrzegania pojęcia motywowania definiowanego w różnych kręgach kulturowych. Stanowi on, opartą o wybrane pozycje literatury przedmiotu, analizę perspektyw Japonii oraz UE i USA w sprawie postrzegania motywacji, zatrudnienia, przynależności do organizacji oraz stylów zarządzania. Autorzy starali się pokazać czytelnikowi wpływ japońskich technik zarządzania na motywację pracowników Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
EN
The purpose of this article is to present the most important aspects of the perception of the concept of motivating defined in different cultures. It is based on the selected items of literature, analysis of the prospects for Japan and the EU and the U.S. on the perception of motivation, employment, membership in the organization and management styles. The authors tried to show the reader the impact of Japanese management techniques motivation in the European Union and the United States of America.
PL
W artykule poruszono problematykę motywowania wśród pracowników produkcyjnych. Autorskie badania przeprowadzono na grupie pracowników produkcyjnych w firmie bieliźniarskiej mającej swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego. Przedmiotem badania były motywatory stosowane w odniesieniu do pracowników fizycznych; szczególną rolę zwrócono na motywacyjne znaczenie wynagrodzenia. Na potrzeby artykułu sformułowano następujące pytania badawcze: Jakie czynniki motywują pracowników uzyskujących zarobki poniżej przeciętnych? Czy czynniki pozapłacowe i niematerialne są w stanie zrekompensować zbyt niską płacę?
EN
The article discusses the issue of motivating production workers. The author’s study was conducted on a group of production employees in an undergarment company based in the province of Podlaskie. Motivators applied to blue-collar workers constituted the subject of the study and special attention was paid to the importance of salary as an incentive. For the purposes of this article the following research questions were formulated: What factors motivate employees with wages below the average? Are non-wage and non-material fators able to compensate for a too low salary?
12
Content available remote Rola przywództwa w kształtowaniu motywacji
PL
Artykuł ukazuje rozważania dotyczące motywacji oraz motywacyjnej roli menedżera podejmowane w dominujących teoriach motywowania. W tym kontekście podjęto próbę przełamania standardowego podejścia do motywowania, przy którym na pewnym etapie kończą się możliwości stymulowania pracowników do bardziej efektywnej pracy. Nie ma bowiem możliwości ciągłego dodawania zmiennych motywujących pracowników i osiągania nieskończonej wydajności człowieka. Wskazano, że jedną z możliwości oddziaływania na wzrost poziomu wykonywanych przez pracownika zadań jest realizowanie przez menedżera filozofii przywództwa służebnego, która ukazuje motywy do działania zarówno pracownikom, jak i samym menedżerom.
EN
The article presents the concept of motivation and motivation manager’s role showed in dominant motivation theories. In this context, it has been made an attempt to break the standard approach to motivate, where it’s not possible to stimulate employees to work more efficiently. There is no possibility to add new variables, still motivating employees and achieve infinite human capacity. It was pointed out that the way to a better job is to implement the philosophy of servant leadership, which shows motives for action, both for the employees and for the managers.
EN
The article presents considerations on the issue of motivation in quality management. The aim is to determine the relationship between motivation and quality management in terms of TQM and ISO quality management system. It explains the concept of motivation, and discusses some theories of motivation. This constituted the basis for analysis, which aimed at identifying the relationship between motivation theories and the philosophy and models of quality management. Analysis results show that interaction, satisfaction and recognition are the determinants of quality management theories, which are reflected in the theories of motivation and their tools. Comparison of recommendations and requirements of ISO quality management system allowed saying that they have no direct connection with motivation. It is therefore only their reference in the philosophy of quality management (TQM).
14
Content available Istota zarządzania zasobami ludzkimi
PL
W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia, jakie muszą być spełnione, aby przy pełnym zaangażowaniu i pracy zatrudnionych ludzi, przedsiębiorstwo osiągnęło sukces. Efekt taki jest możliwy tylko wtedy, gdy odpowiedni ludzie znajdują się na odpowiednich stanowiskach. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zasadniczym stopniu zależy od sposobu planowania zatrudnienia, a wpływ na nie mają wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące jego wielkość i strukturę. Rekrutacja jest zadaniem organizatorskim, mającym na celu zatrudnienie pracowników najbardziej odpowiednich, jeśli chodzi o ich kwalifikacje i cechy osobowościowe - Wyszukiwanie kandydatów do pracy w ilości i stanie kwalifikacyjnym, zgodnym z planem zatrudnienia jest celem naboru. Pracowników o stosownych kompetencjach Można poszukiwać wewnątrz organizacji lub na zewnątrz. Szkolenia nie tylko przygotowują nowych pracowników do pracy, ale poprawiają efektywność działania pozostałych. Zazwyczaj szkolenia odbywają się dwuetapowo: przyg przygotowanie teoretyczne - poza miejscem pracy i praktyczne - na stanowiskach pracy. Każda organizacja ma własny system oddziaływań na swoich pracowników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania korzystnych zachowań na rzecz firmy a unikania niekorzystnych. Największe znaczenie w systemie motywowania odgrywa wynagrodzenie. Formy płac są uzależnione od ilości i efektów pracy, a zakres ich stosowania ulega ciągłej zmianie. Najczęściej spotykane formy wynagradzania to: elementarne formy płac- dotyczą one wynagrodzenia zasadniczego; formy płac uzupełniających np. premie i płace zadaniowe. Umiejętne zarządzanie pracą i płacą jest sposobem na realizację wspólnego dążenia ludzi i organizacji do zbieżnych ze sobą celów.
EN
In this study were discussed all the issues necessary for the company to achieve success at full involvement of the staff employed. This goal can only be achieved if the properly qualified employees occupy suitable posts. The functioning of a company largely depends on the employment policy dependable on internal and external factors which determine its size and structure. A recruitment process is an organizational task with a view to employing the most suitable workers considering their personal qualities and professional skills. The search for candidates according to a required quantity and required qualifications is the goal of recruitment. The search for suitable candidates may involve an area inside or outside the company. Professional trainings not only prepare new workers for performance of their duties but also have impact on better work performance of others. Professional trainings are usually carried out in two phases; theoretical preparation which takes place outside the company and practical on-the-job training. Each company has its own system of impact upon their workers in order to encourage them to adopt positive attitude towards the company and avoid the negative one. Remuneration plays the biggest role in the employee motivation system. The forms of remuneration depend on the amount of work done and the effects of work and their scope is subject to constant changes. The most frequent forms of remuneration are; elementary- they refer to basic salaries and supplementary remunerations such as bonuses and performance bonuses. Skilful management of work and salary is a good way to involve common aspirations of employees and a company to concurrent goals.
PL
W niniejszym artykule poddaje się analizie charakterystykę kultury organizacji i jej wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Artykuł opisuje badania przeprowadzone na potrzeby jednego z większych przedsiębiorstw znajdującego się w powiecie nowosądeckim. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem metody AHP wspartej danymi pozyskanymi dzięki kwestionariuszom OCQ, MSQ i TQ. Celem stawianym przez badane przedsiębiorstwo było wskazanie tych elementów kultury organizacji, których pobudzanie skłaniać będzie pracowników uznanych za wartościowych dla przedsiębiorstwa do kontynuowania pracy w jego strukturach. Utylitarny charakter artykułu polega na wskazaniu wzorców do przeprowadzenia podobnych analiz przez te struktury podmiotów gospodarczych (działy, sekcje, komórki), które odpowiedzialne są za zarządzanie zasobami ludzkimi.
EN
In the present article, we explore the characteristics of organizational culture and the influence it has on the process of managing human resources in a business enterprise. The article describes research conducted for one of the largest companies located in the area of Nowy Sącz. The analysis utilizes the AHP method, which is additionally substantiated by the data acquired via the OCQ, MSQ and TQ questionnaires. The aim of the commissioned research was to determine which elements of organizational culture should be stimulated in order to encourage valuable employees to continue their work within the company's structures. The article is utilitarian in that it suggests models for similar analyses which may be conducted by structures (branches, sections, cells) responsible for managing human resources.
PL
Artykuł pokazuje najważniejsze sposoby motywowania kluczowych pracowników dzisiejszych organizacji, którymi są menedżerowie globalni. Menedżerowie pracujący w środowisku międzynarodowym to osoby o bardzo wysokich kompetencjach, których firmy nie mogą utracić i wobec których powinny zastosować nowoczesne instrumenty motywowania zarówno finansowego, jak i pozafinansowego.
EN
This paper explores the most import motivational instruments of core employees in today organizations - global managers. Managers that work within international environment are people with high competencies. Therefore any firm cannot allow them to leave and should motivate them by using modern instruments both those financial, as well as nonfinancial ones.
17
Content available Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa
PL
W pierwszej części niniejszego artykułu opisano podstawowe kwestie z zakresu polityki kadrowej. Zdefiniowano pojęcia, cel i zakres zarządzania zasobami ludzkimi, omówiono szereg istotnych elementów z zakresu planowania zasobów ludzkich, pozyskiwania nowych pracowników, jak również motywowania pracowników. Przedmiotem drugiej części artykułu będzie zarządzanie w głównych obszarach zadaniowych funkcji personalnej jakimi są m.in. rozwój i ocenianie pracowników oraz kształtowanie wynagrodzeń.
EN
The first part of the article is introducing the main definitions, goals and range of management of human resources in every organization. The author is describing planning of human resources, recruitment and people motivation. The second part will be devoted to staff development, staff assessment and salary policy in the organization.
18
Content available Motywacja kształtowania płac
PL
W omawianym artykule przedstawiono relację pomiędzy procesem motywacji, a kształtowaniem płac w organizacji. Zwrócono szczególną uwagę na złożoność tego zjawiska oraz na fakt, iż pobudzanie motywacji jest procesem, który rozpatrywać należy w wielu aspektach. Odniesiono się również, do funkcji, jaką pełni w organizacji płaca zasadnicza oraz system premiowania pracowników, wskazując na możliwe rozwiązania w zakresie budowania strategii wynagradzania, a szczególnie, jak jest ona kształtowana w zależności od celu, jaki chce osiągnąć pracodawca.
EN
The article describes relations between motivation process and salary forming in organization. Complexy of this phenomenon especially was taken in consideration as well as fact that stimulation of motivation process has many aspects. The author discusses the function of basic salary and premium system and indicate possible solutions in payment strategy in dependence on employer.s goals.
19
Content available remote A background to changes in the incentive systems in small and medium enterprises
EN
This article presents the background to changes in the incentive systems in small and medium enterprises. The research results presented in this article show that incentive systems in small and medium enterprises, just like in the case of big enterprises, are influenced by factors coming from internal and external environment of an enterprise.
PL
W artykule zaprezentowano uwarunkowania zmian systemów motywowania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zaprezentowano doświadczenia badawcze, z których wynika, że tak samo jak w dużych przedsiębiorstwach na kształt systemów motywowania w małych i średnich przedsiębiorstwach wpływ mają czynniki z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.
20
Content available remote Kreatywni pracownicy w kręgu oddziaływań twórczego otoczenia
PL
Miejsce pracy musi sprzyjać rozwojowi kreatywności, odzwierciedlać misję i system wartości przedsiębiorstwa. Zarządzanie kreatywnością polega na zaszczepianiu pasji, zachęcaniu do swobodnego myślenia, co jest jedyną drogą do innowacji. Zarządzanie kompetencjami nawiązuje do koncepcji organizacji uczącej się i zarządzania wiedzą uwypukla znaczenie posiadanych przez ludzi umiejętności, podkreśla konieczność ich rozwoju oraz wykorzystywania w zgodzie ze strategią firmy. Istota zarządzania kompetencjami zakłada, że o konkurencyjności firmy decydują w większym stopniu specyficzne i unikalne kompetencje umożliwiające elastyczne i innowacyjne działanie niż dopracowane procedury zarządzania ludźmi. Podejście to promuje ciągły rozwój pracowników i rozszerzanie ich umiejętności, a także uprawnień.
EN
A work place has to be conducive to development of creativity, reflect the mission and value system of an enterprise. Creativity management consists in instilling passion, encouraging free thinking, which is the only way to innovation. Competence management refers to the concept of learning organization and intelligence management, it emphasizes the meaning of skills possessed by people, and the necessity of their development and utilization in accordance with firm's strategy. The essence of competence management assumes that increasingly a decisive meaning for firm's competitiveness are specific and unique competences enabling flexible and innovative operation rather than precisely developed procedures of human resources management. This approach promotes the continuous development of employees and their skills, as well as their powers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.