Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  separacja elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The study of electrical properties of components of a winter rape seed mixture
EN
Having conducted the investigation of electrical properties on the example of winter rape (Brassika napus oleifera diennis metzg) and its difficult-to-separate weed – cleavers (Galium aparine), we revealed a significant difference in their dielectric permittivity and the angle of dielectric loss in the wide frequency range. The revealed regularities allowed us to determine the value of the electric charge that can accumulate on the seed material in the separation process, and thus the strength of the electrical interaction between seed and separation surface.
PL
W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości elektrycznych, które można wykorzystać do separacji nasion roślin produkcyjnych (Brassika napus oleifera diennis metzg) od nasion roślin niepożądanych (Galium aparine), których parametry geometryczne i masowe są bardzo zbliżone. Odnotowano różnice w przenikalności dielektrycznej oraz oszacowano wartość ładunku elektrycznego, który może gromadzić się w materiale.
PL
Statyczne pole elektryczne jest wykorzystywane w wielu procesach technologicznych m. in. w procesie separacji elektrostatycznej. Jednym z urządzeń wykorzystującym różne właściwości elektryczne separowanych cząsteczek jest separator bębnowy. W urządzeniu tym cząstki o różnej przewodności elektryzują się w polu ulotu i opadają na bęben. Cząstki dobrze przewodzące oddają swój ładunek i odrywają się od bębna natomiast cząstki słabo przewodzące zachowują swój ładunek i są przytrzymywane na powierzchni bębna. Do określenia skuteczności rozdziału konieczne jest określenie trajektorii ruchu cząstek. Na trajektorie separowanych cząstek wpływa wiele czynników, wśród których najważniejsze to: układ systemu elektrod, wartość wysokiego napięcia (oba czynniki determinują rozkład pola elektrycznego między elektrodami). W artykule przedstawiono wyniki analizy rozkładu pola elektrycznego w separatorze bębnowym dla różnej konfiguracji elektrod i wartości przyłożonego napięcia.
EN
The static electric field is used in many industrial processes, such as electrostatic separation process. One of the devices that uses a difference in electrical properties of the particles is drum separator. In this device, particles of varying conductivity are electrified in the corona zone and fall on the drum. The particles of high conductivity lose their charges and brake off the drum while the particles of small conductivity keep their charges and are held on the drum surface. To determine the effectiveness of separation is necessary to determine the particle trajectories. Trajectories of separated particles are affected by many factors, among which the most important are: the electrodes configuration, value of high voltage (both factors determine the distribution of the electric field between the electrodes). The article presents the results of analysis of a distribution of the electric field in the drum separator for different configurations of electrodes and the applied voltage.
PL
Scharakteryzowano zmiany w przepisach oraz przedstawiono propozycję zmian w zakresie przedmiotowego środka ochrony, wynikającą z przeprowadzonych na poziomie IE C prac normalizacyjnych.
EN
The paper describes changes in regulations and presents a proposal of changes in the scope of protection means mentioned, arose due to IE C standardization works.
PL
Dynamika ruchu strugi ziaren w polu elektrycznym separatora odchylającego ma ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu rozdziału tych ziaren siłami elektroforezy. W pracy opisano badania nad zachowaniem się w polu elektrycznym strugi naelektryzowanych ziaren węgla.
EN
The laws of dynamics of the stream of charged particles in the electric field of the separator are essential to the correct run of electroseparation process. In this article the results of the investigations of the stream of charged carbon particles are given.
PL
Omówiono zmiany w zakresie wymagań technicznych, kryteriów oceny środków ochrony w przypadku zastosowania separacji elektrycznej oraz nieuziemionych połączeń wyrównawczych.
EN
The author discusses changes in the scope of technical requirements, assessment criteria of protection means in case of application of electric isolation and unearthed bonding.
PL
Statyczne pola elektryczne i magnetyczne są wykorzystywane m. in. w procesach technologicznych takich jak separacja elektryczna i magnetyczna. Separacja jest procesem rozdzielania dwóch lub większej ilości faz stałych, zróżnicowanych pod względem właściwości fizycznych, siłami pola: elektrycznego (separacja elektryczna), lub magnetycznego (separacja magnetyczna). Przedstawiono działanie wysokonapięciowego separatora bębnowego i wysokogradientowego separatora magnetycznego oraz model dynamicznego działania pól: elektrycznego i magnetycznego w opisanych procesach separacji. Dokonano analizy rozkładu pola elektrycznego i magnetycznego w przestrzeniach roboczych separatorów oraz sił działających na cząstki dielektryków i paramagnetyków, przedstawiono także tory cząstek w obu typach separatorów.
EN
Static electric and magnetic fields - among the others - are used in technological processes (electric and magnetic separation). Electric separation is a process where two or more solid phases, with different value of moment or electric charge, are separated with the forces of the electric field. Magnetic separation is a process of separation two or more solid phases which differ with the magnetic properties. The paper presents operation of the high voltage drum separator and high gradient magnetic filter. Electric and magnetic field in the working space of the devices has been analyzed. Author computed the forces acting on the dielectrics and paramagnetics particles situated in the working space. Paper includes computed trajectories of moving particle in the separators.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.