Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This study aims to design vehicle routes based on cost minimisation and the minimisation of greenhouse gasses (GHG) emissions to help companies solve the vehicle routing problem with pickup and delivery (VRPPD) via particle swarm optimisation (PSO). An effective metaheuristics search technique called particle swarm optimisation (PSO) was applied to design the optimal route for these problems. Simulated data from Li and Lim (2001) were used to evaluate the PSO performance for solving green vehicle routing problems with pickup and delivery (Green VRPPD). The findings suggest that green vehicle routing problems with pickup and delivery should be used when distributing products to customers living in a specific area called a cluster. However, the design of vehicle routes by Green VRPPD costs more when used to distribute products to customers living randomly in a coverage service area. When logistics providers decide to use Green VRPPD instead of VRPPD, they need to be concerned about possible higher costs if an increase in the number of vehicles is needed. PSO has been confirmed for solving VRPPD effectively. The study compared the results based on the use of two different objective functions with fuel consumption from diesel and liquefied petroleum gas (LPG). It indicates that solving VRPPD by considering the emissions of direct greenhouse gases as an objective function provides cleaner routes, rather than considering total cost as the objective function for all test cases. However, as Green VRPPD requires more vehicles and longer travel distances, this requires a greater total cost than considering the total cost as the objective function. Considering the types of fuels used, it is obvious that LPG is more environmentally friendly than diesel by up to 53.61 %. This paper should be of interest to a broad readership, including those concerned with vehicle routing problems, transportation, logistics, and environmental management. The findings suggest that green vehicle routing problems with pickup and delivery should be used when distributing products to a cluster. However, the design of vehicle routes by Green VRPPD costs more when used to distribute products to customers living randomly in a coverage service area. When logistics providers decide to use Green VRPPD instead of VRPPD, they need to be concerned about possible higher costs if an increase in the number of vehicles is needed.
EN
Tramadol, a strong pain killer known for its addictive problems is either co-administrated or co-formulated with other analgesics or muscle relaxants. The power of fluorescence detection in HPLC is tested to resolve such mixtures in plasma matrix to reach the required sensitivity with simple sample treatment using just protein precipitation. The aim of this work was to develop an eco-friendly and sensitive HPLC method with fluorimetric detection for analysis of Tramadol in its two binary mixtures with Ibuprofen (mixture 1) and Chlorzoxazone (mixture 2) in two combined dosage forms and spiked plasma. Separation was done using a C18 column with mobile phase of acetonitrile and water (pH 3.5) in gradient elution and 1 mL/min flow rate. Detection was carried out with λ excitation/λ emission of 220 and 307 nm, respectively. The method was applied to detect the two binary mixtures in real plasma samples after invivo application to rats, to assure that the drugs’ metabolites do not affect the sensitivity or selectivity of the assay. Evaluation of greenness of the proposed method was done using semi-quantitative Eco‐Scale and new Green Analytical Procedure Index which showed that this method can be a greener alternative with higher sensitivity for analysis of both mixtures. The method (15 min-assay) was linear over concentrations of 0.1–10 μg/mL and 0.1–33 μg/mL in plasma. In addition, the proposed method was validated per ICH as well as FDA bioanalytical methods’ validation guidelines.
PL
Sosna oścista (Pinus aristata Engelm.) to dla nas roślina prawdziwie egzotyczna. Opisał ją w 1862 r. George Engelmann (1809–1884), północnoamerykański lekarz i botanik. Nazwa gatunkowa „oścista” pochodzi od cienkich, wygiętych, ościstych kolców na piramidkach łusek szyszkowych. Sosna ta naturalnie występuje w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, od gór ciągnących się w Newadzie, Utah i Kolorado do północnej Arizony, północnego Nowego Meksyku i południowo-wschodniej Kalifornii. Rośnie w górach na wysokości od 2500 do 3400 m n.p.m., w luźnych drzewostanach, na suchych stokach skalnych, i tworzy tam górną granicę lasu.
PL
Treścią artykułu jest interpretacja krajobrazu Wenecji, polegająca na odejściu od oglądania go jako zbioru ceglano-kamiennych wnętrz ulicznych i placowych, wyposażonych w wodne drogi transportowe, czyli kanały. W tym nowym podejściu nic z elementów składających się na historyczno-turystyczny obraz miasta nie ginie, ale ważniejszy staje się holistycznie rozumiany krajobraz błękitno-zielony, jak dziś nazywamy to, co widać tam, gdzie mamy do czynienia z przewagą obszarów wodnych i zielonych nad dodatkiem architektury. Punktem wyjścia do takiego rozumienia krajobrazu Wenecji są refleksje wielu pisujących o niej autorów, a potem pogłębiane analizy, rodzące się wtedy, gdy oglądamy ją nie „od wnętrza”, idąc wzdłuż zatłoczonych szlaków, polecanych jako „turystyczne”, ale „od zewnątrz”, gdzie związki wody i miejskiej zieleni stają się bardziej oczywiste. W takich widokach najwspanialsze nawet budynki łączą się w większe całości z zacierającymi się różnicami, z zanikającym detalem. Stają się pasmami koloru podporządkowanymi grze światła i cienia, i pór roku, tak samo jak woda kanałów i laguny oraz zdumiewająco duże obszary weneckiej zieleni.
EN
The content of the article is an interpretation of the landscape of Venice, proposing departure from seeing it as a collection of brick and stone street and square interiors, equipped with water transport routes, i.e., canals. None of the elements that make up the historical and tourist image of the city are lost in this new approach, but the holistically understood blue green landscape, as we now describe what we see where there is a predominance of water and green areas with the addition of architecture, becomes more important. The starting point for such an understanding of the landscape of Venice are reflections by many authors describing it and then in-depth analyses coming to life when we see Venice not “from the inside,” walking along the crowded routes recommended as “tourist,” but “from the outside,” where the relationship between water and the city the greens become more obvious. In such views, even the most magnificent buildings merge into larger entities, blurring any differences between them and losing their details. They become bands of color, subordinated to the play of light and shadow and the seasons, just like the water of the canals and lagoons, and astonishingly large areas of Venetian greenery.
5
Content available Review of Green Buildings Spreading and Levels
EN
In fulfilling worldwide broad concerns about environment impacts and changes leads to global warming, green building is becoming more adopted and increasingly in owners' and occupiers' demand and provision. Source scarce and depletion imposes construction to develop sustainable green building as efficient construction innovation. The paper aims to review green building literature research in design and construction. Green building can go integrally in design, construction, and operation in sustainable operation. Green building adoption maximizes savings in energy, water for other beneficial uses, decrease waste and co2 emission and avoiding cost of treatment, transferring, and disposal of waste. From results, it is found out that construction companies and firms should follow and practice green building standards in plans and programs for new construction and rehabilitation of existing buildings, and should keep records for data in specific centers established for this purpose. In a continuous development process, records will give clear history of experience and show financial performance and benefits considering levels of environmental sustainability and green building innovations, savings, and acceptable health-environmental manners.
PL
Budownictwo energooszczędne staje się powszechne w budynkach usługowych - szczególnie w odniesieniu do kompleksów biurowych. Wraz z wyższymi wymogami wobec obiektów kubaturowych, pojawia się także tendencja do przywiązywania większej wagi do terenów zieleni.
PL
Jest taki konkurs, który od 1935 r. funkcjonuje w świadomości mieszkańców, a jego celem jest ukwiecanie i zazielenianie stolicy. Był taki człowiek, który wszystko zapoczątkował. Obecna "Warszawa w kwiatach i zieleni" to pokłosie działań prezydenta Stefana Starzyńskiego.
PL
Cmentarz jest ogrodem, co ma piękna wiele - powiedział francuski poeta Guillaume Apollinaire. Również polskie przepisy prawa utożsamiają cmentarz z terenem zieleni i zalecają, aby projektować i utrzymywać go jako założenie parkowe.
PL
Cmentarze, zwłaszcza te najstarsze, będące często pamiątkami o przeszłości i objęte ochroną, charakteryzują się znacznym udziałem roślinności. Szczególne miejsce w ich kompozycji zajmują drzewa - decydują o unikalnych walorach tych miejsc oraz ich symbolice, ale mogą być także przyczyną wielu problemów.
PL
Stare, pełne drzew cmentarze mają dużo tajemniczego wdzięuj. czy przetrwaja zalew nowoczesności? czy nadal traktujemy je jak miejsca sakralne? O cmentarzach warto myśłeć jak o parkach, w których piekne drzewa buduja nastrój dostojeństwa i powagi, a mniejsze rośliny towarzyszące mogiłom dodaja kolorytu.
PL
Sensoryczne ogrody zmysłów to specjalne miejsca, w których można w sposób zintensyfikowany poznawać otaczającą rzeczywistość. Przebywanie w przyjaznym miejscu daje odwiedzającym poczucie bezpieczeństwa i komfortu, co sprzyja pozytywnemu nastawieniu do świata i pobierania z otoczenia pozytywnych bodźców energetycznych.
PL
Nopwe odmiany roślin cieszą sie duzym zainteresowaniem osób zawodowo związanych z projektowaniem i twoerzeniem terenów zieleni. Wydarzeniem promujacym oraz upowszechniajacym nowe odmiany jest Konkurs Roślin Nowości organizowany corocznie podczas warszawskiej wystawy "Zieleń to Życie" przez Związek Szkółkarzy Polskich.
PL
W poprzednim numerze „Zieleni Miejskiej” zachęcaliśmy Czytelników do nadsyłania zdjęć i opisów placów zabaw, które wymagają interwencji lub naprawy. Dziś prezentujemy propozycję przysłaną przez Olgę Płuciennik z Krakowa.
PL
Drzewa, trawniki czy kwietne klomby to już zbyt mało na współczesną zieleń w mieście? Wielu zarządców oraz miejskich ogrodników uważa (a w ślad za tym idą oczekiwania mieszkańców), że tradycyjna zieleń to powoli przeżytek. I choć potrzebny, nie może obejść się bez nowoczesnych dodatków.
PL
Zieleń w tradycyjnej zagrodzie tak, jak w każdym innym środowisku, spełniała trzy podstawowe grupy funkcji: ochronno-techniczną, użytkową i społeczno-kulturową. Spełniała, ponieważ od końca XX w. obserwujemy zanikanie zagrody jako rozwiązania przestrzennego charakteryzującego zabudowę wsi, a za tym i zanikanie specyficznych funkcji towarzyszącej jej zieleni. Zieleń w zagrodzie, dzięki swoim wartościom użytkowym, izolacyjnym, regulacyjnym i biologicznym wywiera znaczny wpływ na warunki życia i ludzi i zwierząt. Pełniła przede wszystkim funkcję użytkową, w tym produkcyjną i ochronną. Jednak nie można nie uwzględniać jej roli społeczno-kulturalnej; przede wszystkim ozdobnej, ale też symbolicznej. Indywidualne cechy roślin użytkowanych w zagrodach znajdowały odpowiednie zastosowanie dla właściwego ich miejsca, funkcji i roli. Miały one, wywodzące się zazwyczaj z racjonalnych źródeł, określone znaczenie symboliczne, które współcześnie jest często, mniej lub bardziej świadomie, kontynuowane.
EN
Greenery in the traditional croft, as in any other environment, served three basic groups of functions, i.e. protective and technical, utilitarian as well as social and cultural. It did serve but since the late 20th century we have been observing the decline of croft as a spatial solution characterising the rural development and thus the decline of the specific functions of its accompanying greenery. Due to its utilitarian, isolating, regulating and biological properties, greenery in the croft has a considerable effect on people’s and animals’ living conditions. It primarily served the utilitarian function, which included production and protection. One must not, however, fail to take into consideration its social and cultural role, above all ornamental but also symbolic. The individual features of plants utilised at crofts found appropriate application in the right place, function and role. They had a specific symbolic meaning, which usually stemmed from rational sources and which is more or less consciously perceived even today.
16
Content available Miejsca architektury mieszkaniowej
PL
Podczas gdy dom jest najbardziej prywatnym miejsce życia, jego jakość wynika ze kombinacji zbiorowej i miejskiej przestrzeni. Aż do XIX wieku, w starej części miasta takim miejscem była ulica, miejsce pierzei i relacji, i krajobraz samego domu. Kryzys zasad budowy nowoczesnego miasta wymaga nowej definicji charakteru i kształtu tej przestrzeni a w konsekwencji zasad kompozycyjnych budynków mieszkalnych i osiedli. Chociaż niezwykła tradycja badań tego tematu w ciągu XX wieku otwarła kwartał zabudowy i zastąpiła go ulicą z parkami i ogrodami, kwestia jest wciąż otwarta. Tekst pokazuje kilka przykładów i proponuje rozważania związane z projektem dużego zdemilitaryzowanego obszaru w Mediolanie.
EN
While the house is the most private place of life, its quality results from the collective and urban space that, combined with others, it achieves. Until the nineteenth century, in the old city this place was typically the street, a place of frontage and relations, and the landscape of the house itself. The crisis of the principles of construction of the modern city requires a new definition of the nature and shape of this space and, as a consequence, of the compositional principles of housing and its settlement units. While the remarkable tradition of studies developed on this issue during the twentieth century opened the block and replaced the street with parks and gardens, the question is still pretty much open. The essay offers some examples and proposes a meditation starting from the project for a large decommissioned area in Milan.
PL
Cmentarze w różnych częściach świata różnią się od siebie formą, stylem i uwarunkowane są tradycjami kulturowymi społeczności danego regionu. Ludzie od zarania dziejów stawiali swoim bliskim nagrobki i kurhany, ale też inne budowle oraz sadzili przy nich rośliny.
PL
Cmentarze są miejscem pamięci i kultu zmarłych, dlatego podlegają szczególnej opiece. Jednocześnie jako obiekty zadrzewione wchodzą w skład miejskich terenów zieleni.
EN
Highly concentrated hydrogen peroxide solutions have been widely known and used as rocket mono-propellants and oxidisers in the aerospace industry. However, the use of hydrogen peroxide is becoming more and more important in other fields of modern industry – being applicable to novel formulations of base high explosives for use in mining as a kind of industrial “green explosive”. The authors, explain the facts and dispel some of the myths concerning both the medium and the potentially explosive mixtures based on it. The method of preparation and safe handling of 98%+ hydrogen peroxide is briefly presented and advocated by some of the experimental and literature examples. The paper contains both historical and modern approaches to concentrated hydrogen peroxide based mixtures that have been reported as undergoing detonation. The safety concerns, especially those related to their potential explosiveness during preparation, handling or utilisation are analysed as well. New potential applications of hydrogen peroxide based mixtures that can be used as industrial explosives with low NOx emission levels are presented. The potential of the medium as a “green” and easy to handle oxidising compound that may replace ammonium nitrate in a variety of emulsion and blended ANFO-emulsion commercial explosives that currently constitute the majority of explosives used in the mining industry, is underlined.
PL
„Szare na zielone” to wrocławski program zmieniający mało atrakcyjne tereny przy szkołach i przedszkolach w uporządkowane, funkcjonalne ogrody, a przede wszystkim bardziej „zielone” miejsca aktywności dla dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany przez Departament Oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu od czerwca 2009 r.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.