Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sulphur fertilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ nawożenia siarką i azotem na azotowo-fosforową gospodarkę kukurydzy
PL
Przeprowadzono doświadczenie polowe z kukurydzą w celu porównania efektywności działania nawożenia azotem oraz azotem i siarką. Badania wykazały, że łączne stosowanie tych składników umożliwia uzyskanie wyższych plonów ziarna oraz większe pobranie azotu i fosforu przez kukurydzę. Uwzględnienie siarki w nawożeniu (ewentualnie w agrotechnice) kukurydzy może ograniczyć zanieczyszczenia wód glebowych przez te składniki biogenne.
EN
A field exp. with maize was performed to compare the fertilization efficiency of N and N + S. The common use of both nutrients resulted in increasing the seed yield and N and P uptake by maize as well as utilization degree. The soil waters pollution with the fertilizers was also decreased.
EN
The research was conducted in order to determine the yield of winter rape seeds and zinc content in seeds as a result of fertilization with different doses of nitrogen and sulphur. A three-year field experiment was conducted according to the following scheme (9 treatments): 1. control – without fertilization; 2–4. nitrogen fertilization with doses of 134, 180, and 225 kgN ha–1 in the form of ammonium nitrate (34 % N); 5–7. nitrogen fertilization with doses of 134, 180, and 225 kgN ha–1 in the form of Saletrosan 26 Makro (26 % N and 13 % S); 8. sulphur fertilization with a dose of 60 kgS ha–1 in the form of Saletrosan 26 Makro along with nitrogen complementation with ammonium nitrate to a dose of 180 kgN ha–1; 9. sulphur fertilization with a dose of 60 kgS ha–1 in the form of Saletrosan 26 Makro along with nitrogen complementation with ammonium nitrate to a dose of 225 kgN ha–1. Sulphur application led to an increase in the yield of rape seeds and seed zinc content (and, as a result, also in the element uptake with yield), in comparison with the yield and zinc content in seeds collected from treatments without sulphur application.
PL
Badania wykonano w celu określenia wielkości plonu nasion rzepaku ozimego oraz zawartości w nich cynku w efekcie nawożenia zróżnicowanymi dawkami azotu i siarki. Doświadczenie polowe prowadzone w latach 2009–2012 obejmowało 9 obiektów: 1. kontrola – bez nawożenia; 2–4. nawożenie azotem w dawkach 134, 180 i 225 kgN ha–1 w postaci saletry amonowej (34 % N); 5–7. nawożenie azotem w dawkach 134, 180 i 225 kgN ha–1 w postaci Saletrosanu 26 Makro (26 % N i 13 % S); 8. nawożenie siarką w dawce 60 kgS ha–1 w postaci Saletrosanu 26 Makro uzupełnione azotem (saletra amonowa) do dawki 180 kgN ha–1; 9. nawożenie siarką w dawce 60 kgS ha–1 w postaci Saletrosanu 26 Makro uzupełnione azotem (saletra amonowa) do dawki 225 kgN ha–1. Wykazano, że zastosowanie siarki prowadziło do zwiększenia masy nasion rzepaku i zawartości w nich cynku (a w rezultacie także pobrania tego składnika z plonem), w porównaniu z plonem i zawartością cynku w nasionach zebranych z obiektów bez siarki.
EN
The experiment was established by means of random block sampling in four replicants on the brown acid soil of V quality class. The study was conducted in the years 2006–2008 on an individual farm in Pilica administrative district, in Zawiercie county, in the region of Krakow–Czestochowa Jura, at the altitude of above 320 m. Foliar sulphur fertilization of the sward of the permanent and alternate meadows was the determination factor. After the mineralization the hay samples were subjected to the analysis of Zn, Cu, Fe and Mn by ICP-AES method. The effect of sulphur fertilization on the level of selected elements in the plant samples collected from the permanent and alternate meadow was estimated. The weighted mean content of elements in plants derived from both meadows fluctuated in the range of: 22.81–224.86 mg Zn; 3.82–16.67 mg Cu; 60.90–190.35 mg Fe; 19.58–151.37 mg Mn kg–1 d.m. It was stated that applied fertilization had the most spectacular effect on the zinc content in both meadow types and on the iron content in the case of permanent meadow. In our investigations we observed that the herbs were the richest in microelements. The grasses were characterized with the lowest content of these elements with the exception of the manganese level higher in grasses from the fields non-fertilized with sulphur than in leguminous plants.
PL
Doświadczenie polowe założono metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach na glebie brunatnej kwaśnej, zaliczonej pod względem bonitacyjnym do klasy V. Doświadczenie prowadzono w latach 2006–2008, w indywidualnym gospodarstwie rolnym położonym w gminie Pilica, powiat zawierciański na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na wysokości powyżej 320 m n.p.m. Czynnikiem doświadczenia było dolistne nawożenie siarką runi łąki trwałej i przemiennej. Po mineralizacji próbek siana oznaczono zawartość Zn, Cu, Fe i Mn metodą ICP-AES. Oceniano wpływ nawożenia siarką na zawartość wybranych pierwiastków w roślinność łąki trwałej i przemiennej. Średnia ważona zawartości wybranych pierwiastków w roślinności obu łąk wahała się w zakresie: 22,81–224,86 mg Zn; 3,82–16,67 mg Cu; 60,90–190,35 mg Fe; 19,58–151,37 mg Mn kg–1 s.m. Wykazano, że zastosowane nawożenie największy wpływ wywarło na zawartość cynku na obu typach łąki oraz żelaza na łące trwałej. W badaniach własnych stwierdzono, że największą zasobnością w mikroelementy cechowały się zioła. Trawy zawierały najmniej badanych mikroelementów, jedynie manganu miały więcej niż rośliny motylkowate, ale tylko na obiektach nienawożonych siarką.
EN
In the three-year field experiment the dry matter yields and the content of macroelements were compared with the plants derived from permanent and alternate meadows. Foliar fertilization with sulphur was applied in both types of meadows. In the green forage samples dry matter content was determined at 105 oC. On the basis of dry matter content in hay the yield of dry matter was calculated. After the mineralization the hay samples were subjected to the analyses of total nitrogen content – by the Kiejdahl method, phosphorus and magnesium content – by colorimetric method, potassium, sodium and calcium contents – using flame photometry and sulphur content – by nephelometric method. Foliar fertilization with sulphur positively affected the dry matter yield in the case of both permanent and alternate meadows. The application of sulphur in the form of Super S-450 preparation influenced respectively 10.5 and 22.2 % higher dry matter yields in comparison with the fields not supplemented with this fertilizer. The weighted mean content of macrślements in plants derived from both meadows fluctuated in the range of: 1.8–4.5 gP; 15.9–27.0 gK; 0.7–3.3 gCa; 1.2–3.1 gMg; 0.15–0.95 gNa; 1.3–3.5 gS kg–1 d.m. Fertilization with sulphur resulted in higher content of all macrślements and had the positive effect on the N : S proportion narrowing it to the level of 9.03 and 9.28 for the permanent and alternate meadow, respectively. The lower values of the N:S ratio in the forage are beneficial from the nutritional point of view.
PL
W trzyletnim doświadczeniu polowym porównywano plony suchej masy i zawartość makroelementów w roślinności łąki trwałej i przemiennej nawożonej dolistnie siarką. W próbkach zielonki oznaczono zawartość suchej masy metodą suszarkową w temperaturze 105 oC. Na podstawie zawartości suchej masy w sianie obliczono plony suchej masy. Po mineralizacji próbek siana oznaczono zawartość N – metodą Kiejdahla; zawartość fosforu i magnezu – kolorymetrycznie; potasu, sodu i wapnia – metodą fotometrii płomieniowej oraz siarkę – metodą nefelometryczną. Dolistne stosowanie siarki korzystnie oddziaływało na zwyżkę plonu suchej masy zarówno na łące trwałej, jak i przemiennej. Aplikacja siarki w formie nawozu Super S-450 spowodowała wzrost plonów suchej masy odpowiednio o 10.5 i 22.2 % w porównaniu z obiektami, na których nie stosowano tego składnika. Średnia ważona zawartości makrślementów w roślinach obu łąk wahała się w zakresie: 1.8–4.5 gP; 15.9–27.0 gK; 0.7–3.3 gCa; 1.2–3.1 gMg; 0.15–0.95 gNa; 1.3–3.5 g S kg–1 s.m. Zastosowane nawożenie siarką spowodowało zwiększenie zawartości wszystkich makrślementów oraz korzystnie wpłynęło na zawężenie stosunku N : S do wartości średnio 9.03 i 9.28 dla łąki trwałej i przemiennej. Niższe wartości stosunku N : S w paszy są korzystniejsze ze względów żywieniowych.
EN
In 2-year pot experiments the direct and consequent effect of sulphur contained in the new fertilizer: ammonium nitrate sulphate designed for manufacturing, on yielding and the contents of nitrogen and sulphur in white mustard were analyzed. Effectiveness of the new fertilizer was compared with ammonium sulphate and NPK fertilization without sulphur. Two doses of sulphur fertilizers were applied in the lst year of the experiment, while in the 2nd its consequent effect was researched at the identical NPK treatment. Mustard was harvested at flowering stage. In the lst year of the experiment increase in mustard yields depended on NPK fertilization without any significant sulphur effect. In the second year the conseąuent effect of sulphur led to an increase in yields by between 10 and 27 % and the greatest was registered in treatments where the new fertilizer was used. Sulphur fertilization nad no significant effect on nitrogen content or the degree of this element utilization from fertilizers. In comparison with NPK treatment application of fertilizers containing sulphur caused a con-siderable increase in sulphur content in mustard. Fertilization with sulphur caused an increase in nitrate(V) content in mustard shoots in the lst year of the experiment, particularly in treatments where a double dose of this element was used. In the 2nd year of the experiment at absolutely higher N-NO3 content a decline in the level of this nitrogen form was detected in plants under which sulphur was applied. The share of N-NO3 in total nitrogen content in mustard ranged between 1.73 and 7.46 % in the lst year of the experiment, whereas it was higher in the second year and ranged from 6.14 to 11.45 %.
PL
W 2-letnim doświadczeniu wazonowym badano bezpośredni i następczy wpływ siarki zawartej w projektowanym do produkcji nowym nawozie saletrosiarczanie amonu na plonowanie oraz zawartość azotu i siarki w gorczycy białej. Efektywność nowego nawozu porównywano z siarczanem amonu i nawożeniem NPK bez siarki. Nawożenie siarką w dwóch dawkach stosowano w I roku doświadczenia, a w II roku badano następcze jej działanie przy jednakowym nawożeniu NPK. Gorczycę zbierano w fazie kwitnienia. W I roku doświadczenia zwiększenie plonów gorczycy zależało od nawożenia NPK, bez znaczącego wpływu siarki. W drugim roku następcze działanie siarki spowodowało wzrost plonów o 10 do 27 %, największy w obiektach z nowym nawozem. Nawożenie siarką nie miało znacznego wpływu na zawartość azotu w gorczycy i stopień wykorzystania tego składnika z nawozów. W porównaniu z obiektem NPK stosowanie nawozów zawierających siarkę spowodowało znaczne zwiększenie zawartości siarki w gorczycy. Nawożenie siarką powodowało w I roku doświadczenia wzrost zawartości azotanów(V) w częściach nadziemnych gorczycy, zwłaszcza w obiektach z podwójną dawką tego pierwiastka. W II roku badań, przy bezwzględnie większej zawartości N-NO3, stwierdzono obniżenie poziomu tej formy azotu w roślinach, pod które stosowano siarkę. Udział N-NO3 w całkowitej zawartości azotu w gorczycy mieścił się w zakresie od 1,73 do 7,46 % w l roku doświadczenia, a w II roku był większy i wynosił 6,14-11,45 %.
6
Content available Znaczenie siarki w rolnictwie
PL
Z danych literaturowych jednoznacznie wynika, iż gleby wielu rejonów świata, w tym także Polski, obecnie mają niedostateczną dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin zawartość siarki. Związane jest to przede wszystkim z wyraźnym ograniczeniem emisji przemysłowych oraz zmniejszeniem depozycji tego pierwiastka w glebach przy jednoczesnym stosowaniu nawozów mineralnych o małej jego zawartości. Z uwagi na wiele ważnych funkcji, jakie spełnia ten składnik pokarmowy oraz jego wpływ na ilość i jakość plonu siarka nie może być pominięta w nawożeniu roślin wyższych. Dotyczy to nie tylko roślin krzyżowych, ale także zbóż, które pomimo niewielkich potrzeb pokarmowych w stosunku do tego pierwiastka reagują zwiększeniem plonów po wprowadzeniu go do gleby. Udział siarki w dawce nawozowej jest ważny równiedlatego, iż zapewnia ona właściwy metabolizm azotu. Wyraża się to nie tylko korzystnym wpływem na plon i jakość roślin, ale także ograniczeniem strat azotu w środowisku. W związku z prognozami o stale pogłębiającym się deficycie siarki w produkcji roślinnej oraz koniecznością utrzymania dużego plonowania roślin istnieje realna potrzeba nawożenia upraw tym pierwiastkiem. Dlatego ważne jest poszukiwanie nowych źródeł nawozowych siarki dla roślin uprawnych.
EN
The literature data clearly indicates that soils of many regions of the world, including Poland, are currently characterized by low content of sulphur, which is insufficient to ensure regular growth and development of plants. This can be attributed mainly to the significant reduction of industrial emission and to the decreasing deposition of this element coupled with the simultaneous increase in the application of mineral fertilizers with low sulphur content. Sulphur has to be included in higher plants fertilization, since it has a range of essential functions and affects the quality and quantity of yield. This applies not only to cruciferous plants but also to cereal crops, which, in spite of their low nutritional requirements with reference to this element, respond with a yield increase after its application to soil. Sulphur inclusion in fertilizer dose is essential also because this element ensures proper metabolism of nitrogen. This is reflected not only in the beneficial influence on yield and on the quality of plants but also in the limitation of nitrogen losses in the environment. In connection with the forecasts predicting a continuous increase in sulphur deficiency in plant growing and due to the necessity to maintain high yielding of plants, there is a real need to use this fertilizer in plants cultivation. Therefore it is so important to search for new fertilizer sources of sulphur.
EN
In the two-year pot experiment the range and direetion of the changes in content of sulphate sulphur and organic sulphur in wheat and rape in the conditions of sulphur fertilization (Na2S04, elementary S) and liming (CaCO3 + MgCO3) were analyzed. The experiments were performed using the complete randomization method. Three variable factors were used, where dose and form of lime fertilizer and dose of sulphur were applied on 3 levels while sulphur form was applied on 2 levels. In the first year of the research spring wheat was used as a test plant and in the second year - spring rape. The obtained results let us conclude that applied experimental factors significantly affected the content of S-S04 and organic S in spring forms of wheat and rape. Among the test plants the higher contents of analyzed forms of sulphur were found in the ease of rape. Experiments results show, that optimal soil reaction and adequate plants supply with sulphur largely determine sulphur metabolism and in consequence on its quality.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych oceniono zakres i kierunek zmian w zawartości siarki siarczanowej i organicznej w pszenicy i rzepaku w warunkach nawożenia siarką (Na2S04, S elementarna) i wapnowania (CaC03 + MgC03). Doświadczenia założono metodą kompletnej randomizacji. Obejmowały one trzy czynniki zmienne, z których dawkę i formę nawozu odkwaszającego oraz dawkę siarki zastosowano na trzech poziomach, a formę siarki na dwóch. W pierwszym roku badań rośliną testową była pszenica jara, zaś w drugim rzepak jary. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne wywarły widoczny wpływ na zawartość S-S04 i Sorgo w jarych formach pszenicy i rzepaku. Rzepak w porównaniu z pszenicą charakteryzował się większymi zawartościami analizowanych form siarki. Wapnowanie wpłynęło na zmniejszenie zawartości siarki siarczanowej i organicznej w roślinach. Lepsze zaopatrzenie roślin w siarkę wiązało się ze wzrostem zawartości analizowanych form siarki.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych oceniono zakres i kierunek zmian w zawartości siarki siarczanowej i organicznej w pszenicy oraz rzepaku w warunkach nawożenia siarką (Na2SO4, S elementarna) i wapnowania (CaCO3, CaCO3+MgCO3). Doświadczenia założono metodą kompletnej randomizacji. Obejmowały one trzy czynniki zmienne, z których dawkę i formę nawozu odkwaszającego oraz dawkę siarki zastosowano na trzech poziomach, a formę siarki na dwóch. W pierwszym roku badań rośliną testową była pszenica jara, zaś w drugim rzepak jary. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne wywarły wyraźny wpływ na zawartość S-SO4 i Sorg. w jarych formach pszenicy i rzepaku. Rzepak w porównaniu z pszenicą charakteryzował się większymi zawartościami analizowanych form siarki. Wapnowanie wpłynęło na zmniejszenie zawartości siarki siarczanowej i organicznej w roślinach. Lepsze zaopatrzenie roślin w siarkę wiązało się ze wzrostem zawartości analizowanych form siarki.
EN
In the two-year pot experiment the range and direction of the changes in content of sulphate sulphur and organic sulphur in wheat and rape in the conditions of sulphur fertilization (Na2SO4, elementary S) and liming (CaCO3, CaCO3+MgCO3) were analysed. The experiments were performed using the complete randomization method. Three variable factors were used - dose and form of lime and dose of sulphur were applied on 3 levels while sulphur form on 2 levels. In the first year of the research spring wheat was used as a test plant, in the second year - spring rape. The achieved results let us state that applied experimental factors have significantly influenced the content of S-SO4 and organic S in spring forms of wheat and rape. Among the test plants the higher contents of analysed forms of sulphur were found in the case of rape. Liming influenced the decrease of sulphate sulphur and organic sulphur content in plants. The better plants supply in sulphur was connected with increase in the content of analysed forms of sulphur.
PL
Celem pracy było ustalenie zakresu wpływu nawożenia siarką i wapnowania na zawartość potasu, sodu, wapnia i magnezu oraz fosforu i chloru w s.m. roślin. Dodatkowo analizowano zmiany w procentowym udziale kationów w EK i anionów w EAn. nieorg. Badania wykonano na podstawie dwuletnich doświadczeń wazonowych założonych na materiale glebowym pobranym z warstwy ornej gleby płowej o składzie granulometrycznym gliny lekkiej silnie spiaszczonej pylastej. Obejmowało ono dwa zmienne czynniki (dawka siarki, dawka wapna) na trzech poziomach. Nawożenie siarką w formie Na2SO4 i wapnowanie w postaci CaCO3 zastosowano jednorazowo przed założeniem doświadczenia. W I serii doświadczalnej rośliną testową był rzepak jary, a po nim jęczmień jary. W II serii uprawiano gorczycę białą, a po niej owies. Zastosowane czynniki doświadczalne wywarły wyraźny wpływ na zawartość analizowanych jonów oraz na procentowe udziały kationów w EK i anionów w EAn. nieorg. Aplikacja siarczanu sodu wpływała na wzrost zawartości potasu i sodu w s.m. testowanych gatunków roślin oraz na zwiększenie udziału siarczanów i spadek azotanów w LAn. nieorg. Wapnowanie natomiast przyczyniło się do wzrostu zawartości jonów wapnia i zwiększyło udział jonu wapniowego i magnezowego w EK.
EN
The aim of the research was estimation of the effect of sulphur fertilization and liming on contents of potassium, natrium, calcium and magnesium and phosphorus and chlorine in d.m. of plants. Changes in percentage share of cations in cation sum (EK) and anions in the sum of inorganic anions (EAn. inorg.) were analyled too. The research was based on two years pot experiment conducted on soil material received from arabIe layer of lessive soil light loam high sandy texture. This experiment involved 2 changeable factors (dose of sulphur, dose of liming) on three levels. Sulphur fertilization in the form of natrium sulphate and liming in the form of calcium carbonate were introduced once before the start of experiment. In 1st serie the tested plant was spring rape and after that barley. In 2nd serie the white mustard and after that oat were cultivated. The used experimental factors clearly influence contents of analyzed ions and percentage share of cations in EK and anions in EAn. inorg. Natrium sulphate used influence potassium and natrium increase in d.m. of tested plants. Increase of sulphates and decrease of nitrate in EAn. inorg. were also found out too. Liming influence an increase of calcium contents and enhance of calcium and magnesium share in EK.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.