Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono tematykę systemowego ujęcia logistyki miejskiej jako bytu nadrzędnego względem dystrybucji ładunków w mieście. Przedstawiono niezbędne definicje i dokonano charakteryzacji jej elementów. Omówiono koncepcję fizycznej dystrybucji dóbr oraz zaprezentowano podstawowe schematy funkcjonowania wraz ze wskazaniem wad i zalet. Najważniejszą częścią artykułu jest wnikliwa, wielowymiarowa analiza specyfiki miejskiego transportu ładunków, poparta licznymi przykładami, przedstawionymi na fotografiach pochodzących z prywatnego archiwum autora. Wskazano również wiodące trendy w dziedzinie poprawy efektywności dostaw.
EN
This article presents a systemic view of city logistics as an entity superior to urban freight distribution. The necessary definitions are presented and its elements are characterised. The concept of physical distribution of goods is discussed and the basic schemes of functioning are presented, along with their advantages and disadvantages. The most important part of the article is a thorough, multidimensional analysis of the specifics of urban freight transport, illustrated with numerous examples, in many cases presented with photographs from the author’s private archive. Leading trends in improving delivery efficiency are also identified.
PL
Artykuł przedstawia powietrzne taksówki elektryczne, jako innowacyjne rozwiązanie w logistyce miejskiej. Wprowadzeniem do tematu jest opis teorii dynamicznie rozwijającej się koncepcji Smart City, pozwalającej na eliminację niekorzystnych skutków rozwoju aglomeracji oraz dokładniejszą koordynację miasta jako organizmu. Spośród 6 obszarów, które obejmuje Smart City, artykuł poświęcony jest mobilności oraz nowoczesnym rozwiązaniom elektromobilnym, takim jak: elektryczne i hybrydowe samochody, metro, hulajnogi elektryczne, drony itd., wprowadzane w celu dywersyfikacji transportu. Druga połowa artykułu skupia się na opracowywanych obecnie modelach powietrznych taksówek elektrycznych oraz infrastrukturze niezbędnej do ich działania. Istotną inspiracją do powstania artykułu były Światowe Wystawy EXPO2020 w Dubaju, podczas których zostały zaprezentowane niektóre z opisywanych modeli. W polskiej literaturze niewiele źródeł porusza opisywaną tematykę, ale prace nad prototypami są na takim etapie zaawansowania, że wprowadzenie tego rozwiązania w niektórych miejscach na Ziemi jest jedynie kwestią czasu.
EN
This article presents electric air taxis as an innovative solution in urban logistics. An introduction to the subject is presented with a description of the theory of the dynamically developing Smart City concept, which makes it possible to eliminate the disadvantages of agglomeration development and to coordinate the city as an organism more accurately. Of the 6 areas that SmartCity covers, the article focuses on mobility and modern electromobility solutions, such as electric and hybrid cars, metros, electric scooters, drones, etc., being introduced to diversify transport. The second half of the article focuses on the electric air taxi models currently under development and the infrastructure required for their operation. An important inspiration for the article was the EXPO2020 World Expo in Dubai, during which some of the models described were presented. Few sources in the Polish literature address the described issues, but work on prototypes is at such a stage of advancement that the introduction of this solution in some places on Earth is only a matter of time.
EN
Transport has a great impact on human activities but contributes to many negative phenomena occurring in road traffic, for example, road traffic accidents, emission of toxic exhaust fumes into the atmosphere and a high share of cars in road traffic. For the above reasons, many initiatives have been taken in the field of road traffic management and urban logistics. Based on a literature review, it was found that the problem of the phenomenon of traffic congestion in urban areas remains an ongoing issue. In the first part of this article, the theoretical issues of traffic flow and congestion formation in the city road networks were presented. While the second part outlines the situation of transport congestion in 10 Polish cities based on the worldwide TomTom Traffic Index in the years 2008-2018. This study is a brief analysis of the trends relating to transport congestion based on the TomTom Traffic Index in these cities.
EN
A holistic approach and stakeholder consultation are necessary before implementing a particular city logistics measure. The need to implement sustainable urban logistics solutions is particularly important in seaports located in cities. Such cities, particularly Gdynia, have a high intensity of cargo flows resulting from transport connected with their port facilities. The purpose of this article was to identify the level of acceptance of sustainable and innovative urban logistics solutions by entities that use the services of the seaport in Gdynia. We investigated whether the proposed solutions found sufficient acceptance among the respondents, and which of the proposed solutions were the most preferred by stakeholders. We hypothesized that urban logistics solutions were not sufficiently accepted by the stakeholders of the seaport of Gdynia. In order to analyze the awareness of the involved parties, we surveyed parties at the Port of Gdynia as part of the Interreg project called TENTacle. Our findings did not support this hypothesis with respect to such measures as FQP, the use of interactive city maps, night deliveries, and the use of ITS, as these are the solutions most preferred by the stakeholders of Gdynia. The results of this study can therefore serve as an important tool for the city of Gdynia, and similar cities, when preparing sustainable urban logistics plans.
EN
Introduction/background: The problem of municipal waste management is an increasingly popular topic. The overproduction of waste is dangerous for human health, but also for the whole environment. For this reason, the coordination of the municipal waste management process is important for the general public, but at the same time it is not an easy process and involves many organisational and social challenges. Aim of the paper: The aim of the paper is to identify problems occurring in the process of municipal waste management together with a proposal for improvement measures. Materials and methods: The paper was prepared on the basis of a critical review of the literature and an interview conducted with 9 employees of the Town Office in Wodzisław Śląski. The article was created on the basis of the diploma thesis. Results and conclusions: As a result, the issues of municipal waste management were described, the process of municipal waste management in the municipality of Wodzisław Śląski was characterised, disturbances in the process were detected and improvements correcting the occurring errors were proposed.
EN
Purpose. The main purpose of the article is to assess the economic and socio-environmental costs of the urban delivery of small shipments in difficult weather conditions with a combination of different delivery means - a car, a motorcycle, a bicycle and a pedestrian courier. Methodology. The methodology for determining the integrated costs of urban logistics for small shipments in difficult weather conditions is based on an assessment of the region's synoptic data, statistics on road accidents and congestion levels, as well as on the specific operating conditions of the delivery company. Results. The result of the work is the cost of combining all - season delivery means with a motorcycle and a bicycle, which can only be used under favorable weather conditions. The theoretical contribution. The theoretical contribution consists in the presentation of a methodology that makes it possible to estimate the complex costs of a combination of various urban delivery means. Practical implications. Practical implementation consists in calculating the total costs for the delivery of goods for an online store in Kyiv with various combinations of delivery means, which allows to choose the most successful alternative.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych, których celem była ocena problematycznego zjawiska nierespektowania przez uczestników ruchu drogowego art. 18 ustawy — Prawo o ruchu drogowym. W szczególności skoncentrowano się na ocenie wpływu zachowań innych uczestników ruchu drogowego w kontekście tego przepisu na opóźnienia autobusów należących do systemu transportu zbiorowego w mieście. Oprócz wyników badań terenowych przedstawiono także wyniki badań przeprowadzonych wśród kierowców autobusów komunikacji miejskiej MZK Opole. Wykazano, że skala zjawiska jest istotna, co potwierdziły zarówno badania w ruchu drogowym, jak i opinia kierowców autobusów. Średnio około 5% całkowitego czasu podróży stanowi czas, jaki kierowca autobusu oczekuje na możliwość wyjazdu z zatoki autobusowej. Jest to czas marnotrawiony, niewnoszący żadnej wartości dodanej do jakości obsługi pasażera.
EN
The article presents the results of research aimed at assessing the problematic phenomenon of failure to respect Art. 18 of the Traffic Law Act. In particular, attention was paid to the assessment of the impact of the behavior of other road users in the context of this provision on the delays of public buses. Apart from that research, the results of the research conducted among the drivers of the MZK Opole public transport buses were also presented. It was shown that the scale of the phenomenon is significant, which was confirmed by both road traffic studies and the opinion of bus drivers. On average, about 5% of the total travel time is the time the bus driver waits for the possibility of leaving the bus bay. It is wasted time and does not bring any added value to the service of passenger.
EN
The article concerns the study of communication behavior of high school and university students in Piła and Chodzież counties. The main problem is the mobility preferences of pupils and students. The article characterizes the concept of city, urban transport and mobility, and then proposes a mobility model that takes into account the preferences of residents when choosing the means of transport. The article ends with a presentation of survey results and drawing appropriate conclusions. They will help in presenting the proposed directions of development of transport infrastructure in the Piła and Chodzież counties. The aim of the article is to assess the communication behavior of high school and university students and the ways of their movement.
PL
Artykuł dotyczy badania zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów w powiecie pilskim i chodzieskim. Głównym problemem są preferencje uczniów i studentów w zakresie mobilności. W artykule scharakteryzowano pojęcie miasta, transportu miejskiego oraz mobilności, a następnie zaproponowano model mobilności uwzględniający preferencje mieszkańców przy wyborze środka transportu. Artykuł kończy się prezentacją wyników badań ankietowych i wyciągnięciem stosownych wniosków. Pomogą one w przedstawieniu propozycji kierunków rozwoju infrastruktury transportowej na terenie powiatu pilskiego i chodzieskiego. Celem artykułu jest ocena zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów oraz sposobów ich poruszania się.
9
Content available Traffic congestion in chosen cities of Poland
EN
The dynamic development of motoring observed in the last two decades contributes to many negative phenomena occurring in road transport Distinguished among these negative phenomena are high share of car traffic, road accidents, emission of toxic exhaust fumes into the atmosphere, etc. For these reasons, many initiatives are taken in the field of road transport management and city logistics. Traffic problems are solved from many aspects, such as the development of transport infrastructure, changing of urban transport organisation, parking organisation in city centre and Park & Ride system, as well as the progress of alternative means of transport. The problem of traffic congestion in urban areas is still a current topic. This article presents the formation of congestion in urban areas in chosen big cities in Poland. The first part of the article deals with the theoretical issues of traffic flow and congestion formation in the city road networks. The second part of the article outlines the situation of transport congestion with these cities based on the worldwide TomTom Traffic Index within the period of 2008-2016. This study is a brief analysis of the trends relating to the transport congestion based on the TomTom Traffic Index in Polish cities, which will allow future researchers a wider study of this problem. The authors suggest some solutions to reduce the level of transport congestion and harmful emissions from means of transport.
10
EN
Purpose: The main aim of the article is identification of passengers' preferences and satisfaction with public transport services as the basis for evaluating the quality of urban public transport services and it’s improvement. Design/methodology/approach: The research included a satisfaction survey of urban passenger transport customers in the city of Żory, where free public transport operates. The literature review provided an opportunity to identify the factors to be assessed in the survey. Findings: The survey has shown that respondents indicate the frequency of buses, punctuality, the technical condition of the means of transport, the number of seats available on the bus during peak hours and the efficiency of air conditioning and heating as the most important improvements in the quality in organization and realization of public passenger transport. These results are the basis for action by the transport provider. Research limitations/implications: The survey concerns only the city of Żory public passengers transport, while the proposed research approach can be used in research for other cities. Practical implications: Adaptation of the transport offer to the passengers requirements in order to encourage them to use public transport more often. This solution will increase the competitiveness of this form of transport in relation to individual transport modes. Social implications: The quality of passenger transport services in the city plays a key role in shaping the quality of inhabitants life. The competitiveness of this form of transport also influences the environmental aspect – among others, the reduction of low emissions. Nevertheless, in order to ensure the use of this form of transport, it is necessary to continuously improve the offer and quality of service provision. Originality/value: The presented research is important in the activities of urban passenger transport operators as it provides information on the importance of factors influencing the growth of interest in this type of services, and therefore is important in building a customer service strategy.
PL
Miasta są motorami rozwoju gospodarczego — to między nimi odbywają się przepływy kapitału, są najważniejszymi ośrodkami edukacji i innowacji. Ponad połowa ludności światowej żyje w miastach i liczba ta jeszcze się zwiększy. Szybki rozwój obszarów miejskich staje się coraz większym wyzwaniem dla planistów miejskich, szczególnie ważnym jeżeli chodzi o planowanie systemów transportowych i logistycznych w zakresie przepływów pasażerów i dóbr na obszarach miejskich. Urbanizacja sprzyja jednak innowacjom, prowadzącym do projektowania i wdrażania nowych modeli organizowania przepływów w miastach. W artykule zostanie zaprezentowane koncepcje organizacyjne rozwiązań z zakresu crowd logistics, zmierzające do usprawnienia i zoptymalizowania procesów przepływów pasażerów i ładunków na obszarach miejskich. Analizie zostaną poddane możliwości zastosowania koncepcji crowd logistics, rodzaje rozwiązań, które w tym zakresie można stosować, a także korzyści wynikające z ich wdrażania, zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów jak i władz. Autorka dokona przeglądu doświadczeń i rozwiązań crowd logistics stosowanych w metropoliach światowych.
EN
Cities are the engines of economic development — between them flows of capital take place, they are the most important centers of education and innovation. More than half of the world's population lives in cities and this number will increase further. Rapid development of urban areas is becoming an increasing challenge for urban planners, especially when it comes to planning transport and logistics systems for passenger and goods flows in urban areas. However, urbanization is conducive to innovations that lead to the design and implementation of new models for organizing flows in cities. The article will present organizational concepts of crowd logistics solutions aimed at streamlining and optimizing the processes of passenger and cargo flows in urban areas. The analysis will cover the possibilities of using the crowd logistics concept, the types of solutions that can be used in this regard, as well as the benefits resulting from their implementation. The author will review the crowd logistics experience and solutions used in metropolitan areas.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena działalności jednego z pierwszych w Polsce systemów wypożyczalni rowerów miejskich. W artykule opisano rozwój Wrocławskiego Roweru Miejskiego (WRM) na przestrzeni 8 lat jego istnienia. Przedstawione zostały dane dotyczące liczby stacji oraz dostępnych do wypożyczenia rowerów w każdym z sezonów wiosenno-letnich, w których możliwe było korzystanie z rowerów miejskich. Opis został uzupełniony o analizę funkcjonalności systemu przeprowadzoną na podstawie badania ankietowego pod koniec ostatniego sezonu w ramach pierwszej zleconej przez Urząd Miejski Wrocławia usługi dotyczącej obsługi Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było również zebranie opinii użytkowników dotyczących funkcjonowania WRM oraz jego oceny. Badania zostały uzupełnione także o analizy opracowane na podstawie wyników obserwacji towarzyszących, które pozwoliły zidentyfikować mocne i słabe strony systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Przedstawione wnioski stanowić mogą podstawę do określenia warunków funkcjonowania tego typu systemów w przyszłości zarówno we Wrocławiu jak i innych miastach.
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate the activity of one of the first bike-sharing system in Poland. The article describes the development of Wrocław City Bike (WRM) over the eight years of its existence. In the article were presented data on the number of stations and bikes available for rental in each of the spring and summer seasons in which it was possible to use city bikes. The description has been supplemented with an analysis of the functionality of the system based on a survey at the end of the last season. The purpose of the conducted surveys was also to collect user opinions on the functioning of WRM and its evaluation. The research was also supplemented with analyzes developed on the basis of the results of accompanying observations, which allowed to identify the strengths and weaknesses of the city bike-sharing system. The conclusions presented can be the basis for determining the conditions for the functioning of such systems in the future, both in Wrocław and in other cities.
EN
The manuscript deals with the subject of determining the optimal delivery routes in terms of supplying urban distribution centers when minimizing the distance traveled in a particular region for the purpose of addressing city logistics issues using the specific Operations Research method, namely the Clarke-Wright method. Thus, the main paper objective is to examine the issue: what are the optimal transport journeys from the specific object among individual customers in a certain region in order to execute minimum transport performance? First two sections of the manuscript specify the relevant concepts regarding the issue of distribution tasks and vehicle routing problem, and presents data and methods in relation to this research study. The most significant part of the article models the individual routes to determine the optimal interconnections of urban distribution center and their supply from one logistics service center in a regional logistics network at a city logistics scale when applying the Clarke-Wright method. The last sections of the elaborated research study evaluate the major findings and discuss the possible future initiatives in the topic addressed.
EN
This paper proposes an assessment of the links between freight trip generation (FTG) rates and accessibility. First, the paper overviews the background, sets the context and motivates the research. Second, it presents the proposed methodology, which combines an FTG model, two accessibility indicators and a linear regression analysis to assess the relationships between freight trip demand and a set of socio-demographic variables including accessibility. The FTG modelling framework, adapted from previous works, allows estimating the number of freight trips with a small amount of standard data, even when no surveyed data is available. The two gravity accessibility indexes, one potential and one exponential, are defined in the continuity of recent freight accessibility works. To those indicators, a set of socio-demographic variables, including population, area or a zone (or density), are introduced. The relationships between FTG and all those variables are assessed via standard linear regression methods completed by the verification of the corresponding linear relationship hypotheses. Third, the framework is applied to the urban area of Lyon (France), where no urban goods survey data is available. Results show that potential accessibility seems to have a better correlation to FTG and could be a good decision support indicator when combined with the population as an explanatory variable. The population can be added to accessibility as an explanatory variable, the resulting models with two variables have a slightly lower accuracy but remains close to that of models with only accessibility as an explanatory variable. This work remains exploratory and finishes by proposing practical implications and further development lines.
PL
Sprawna obsługa logistyczna mieszkańców miast, ułatwiająca przemieszczanie osób wewnątrz miasta oraz połączenia z obszarami zewnętrznymi, może być realizowana poprzez systemy multimodalnego transportu zbiorowego. Obejmują one rożne środki transportu i elementy infrastruktury. Realizacja tych inwestycji zazwyczaj jest kapitałochłonna i wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych. Od kilkunastu lat zwraca się uwagę na sektor prywatny jako na potencjalnego inwestora dla przedsięwzięć publicznych, a jedną z form jego uczestnictwa jest partnerstwo publiczno-prywatne PPP. Celem artykułu jest analiza „dobrych praktyk” realizacji inwe-stycji miejskiej infrastruktury logistycznej w formule PPP. Przeprowadzone badania obejmowały: budowę szybkiego tramwaju w Nottingham, aktualnie realizowany system nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej, kolei w Bolonii oraz pilotażowy projekt budowy i utrzymania linii szybkiego tramwaju w Krakowie. Właściwa analiza została poprzedzona syntetycznym omówieniem aktualnej polityki rządu w kwestii rozwoju PPP, ponieważ wsparcie instytucji państwowych ma istotny wpływ na udaną implementację projektów.
EN
Efficient logistics service for city residents, facilitating the movement of people inside the city and connection with external areas can be implemented through multi-modal collective transport systems. They include various means of transport and infrastructure elements. The implementation of these investments is usually capitalintensive and requires significant investment expenditures. For over a dozen years, attention has been paid to the private sector as a potential investor for public projects, and one of the forms of its participation is the PPP - public-private partnership.The article presents the current government policy on the development of PPPs, because the support of state institutions has a significant impact on the successful implementation of projects. Moreover, a PPP analysis of „good practices” was carried out: construction of a fast tram in Nottingham, currently implemented system of a modern, fully automated railway in Bologna and a pilot project of construction and maintenance of a fast tram line in Krakow.
PL
Artykuł obrazuje współczesną sytuację i problemy związane z logistyką miejską, a także prezentuje rozwiązania, które w sposób przyjazny środowisku przyczyniają się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Celem referatu jest ukazanie korzyści związanych z inwestycją w elektromobilność na użytek mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Podane zostały przykłady, które wprowadzone do codziennego życia mieszkańców miast, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu poprawią przede wszystkim funkcjonowanie w wielkim mieście. Dodatkowo została przeprowadzona analiza porównawcza, mająca na celu porównanie kosztów dojazdu samochodem własnościowym wraz z metodą carsharingu, czyli wypożyczenie samochodu od firmy zewnętrznej.
EN
The lecture shows not only the contemporary situation and issues connected with urban logistics, but also presents environmentally friendly solutions which contribute to the implementation of sustainable development in urban agglomerations. The main purpose of the report is to reveal the advantages of investment in electromobility for inhabitants living in metropolitan areas. There have been described proper examples, that implemented to people’s everyday life, in an eco-friendly way improve the functioning of the city. Furthermore, the comparative analysis that has been made, shows the comparison of costs in using own car and in using carsharing - renting a car from external company.
PL
Transport towarów miejskich ma istotny wpływ na życie mieszkańców oraz funkcjonowanie lokalnej gospodarki. Wytwarza jednocześnie liczne problemy związane z oddziaływaniem na środowisko i otoczenie. Dystrybucja towarów w mieście ma więc znaczący wpływ na życie mieszkańców i na wrażenia turystów. Z uwagi na fakt, że 25 proc. emisji pochodzących z transportu w UE pochodzi z obszarów miejskich, miasta odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu negatywnych skutków transportu. Wiele miast wdraża obecnie Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP), które skupiają się na mobilności ludzi. W większości przypadków dystrybucja towarów nie jest poruszana w SUMP lub jest zdawkowo wspomniana. W przypadku braku jasnych wytycznych dotyczących rozwiązywania kwestii transportu miejskiego, niektóre miasta przyjęły różnorodne strategiczne dokumenty i środki. Przy braku standaryzacji dokumentów, trudno jest je porównywać i ustalać poziom zaawansowania miasta we wdrażaniu środków logistyki miejskiej. Aby przezwyciężyć ten problem, KE zainicjowała koncepcję Planów Zrównoważonej Logistyki Miejskiej (ang. Sustainable Urban Logistics Plan, SULP). W artykule zaprezentowano strukturę i plan wdrażania SULP.
EN
Transport of urban goods has a significant impact on the lives of residents and the functioning of the local economy. At the same time, it creates numerous problems related to the impact on the environment and the surroundings. Thus, the distribution of goods in the city has a significant impact on the lives of residents and tourists' impressions. Due to the fact that 25 percent EU emissions from transport come from urban areas, cities play a key role in mitigating the negative effects of transport. Many cities are currently implementing Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) that focus on people's mobility. In most cases, the distribution of goods is not mentioned in the SUMP or is mentioned briefly. In the absence of clear guidelines for resolving urban transport issues, some cities have adopted various strategic documents and measures. In the absence of standardization of documents, it is difficult to compare them and determine the level of city advancement in the implementation of urban logistics measures. To overcome this problem, the EC initiated the concept of Sustainable Urban Logistics Plan (SULP). The article presents the structure and plan of implementing SULP.
PL
Jedną z podstawowych funkcji miasta jest zapewnienie mieszkańcom obszaru do rekreacji, wypoczynku i zacieśniania więzi społecznych. Obecnie szybki rozwój terenów zurbanizowanych utrudnia aranżowanie przyjaznych przestrzeni publicznych. Sposobem na ich stworzenie mogą stać się narzędzia i rozwiązania wypracowane w ramach logistyki miasta, która jako jeden z celów przyjmuje zaspokajanie potrzeb mieszkańców, podkreślając znaczenie miasta jako organizacji społecznej. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja roli logistyki w kreowaniu przestrzeni publicznej na obszarze zurbanizowanym.
EN
One of the main functions of the city is to provide the residents of the area for recreation, rest and strengthening social ties. Currently, the rapid development of urbanized areas hinders the creation of friendly public spaces. A way to create them can become tools and solutions developed as part of the city's logistics, which, as one of the objectives, welcomes the needs of residents, emphasizing the importance of the city as a social organization. The aim of this study is to identify the role of logistics in creating public space in an urbanized area.
PL
Decyzje logistyczne, podejmowane w ramach logistyki miasta, wydają się mieć raczej obiektywny charakter. Obserwacje funkcjonowania miast wskazują jednak na coś zupełnie innego — u podstaw tych decyzji znajdujemy przesłanki ideologiczne. Artykuł poświęcony jest temu właśnie zagadnieniu.
EN
Logistics' decisions taken as a part of the city logistics tend to be rather objective in their nature. Observations of the functioning of cities, however, indicate something completely different — at the basis of these decisions we find ideological premises. The paper is dedicated to this issue.
PL
Logistyka miejska to narzędzie do skutecznego rozwiązywania różnych problemów, z zakresu funkcjonowania aglomeracji miejskie. Nasilające się mankamenty przewozowe, organizacyjne i społeczne potwierdzają potrzebę jej ciągłego rozwoju. Powstające w tym zakresie nowe pomysły powinny opierać się na nowatorskich technologiach, które odpowiednio usprawnią zarządzanie systemem logistyki miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju transportu. Celem artykułu jest analiza logistyki miejskiej, jako elementu usprawniającego zarządzanie systemem logistycznym miasta. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: Jakie rozwiązania (koncepcje działań), mogą usprawnić działanie systemu logistycznego miasta? W celu wyjaśnienia tego problemu badawczego, podjęto się analizy dostępnej literatury przedmiotu.
EN
City logistics is a tool to effectively solve various problems related to the functioning of urban agglomerations. Increasing transport, organizational and social problems confirm the need for continuous development of city logistics. New ideas arising in this respect should be based on innovative technologies that will properly improve the management of the city logistics system, while ensuring sustainable development of transport. The aim of the article is to analyze city logistics as an element improving the management of city logistics system. The research problem was formulated in the form of a question: What solutions (concepts of actions) can improve the operation of the city logistics system? In order to explain this research problem, the analysis of available publications was undertaken.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.