Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluidized bed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Określono wpływ rodzaju złoża na zawartość wybranych składników spalin podczas spalania pojedynczych ziaren węgla w reaktorze fluidyzacyjnym. Proces prowadzono w złożu piaskowym i cenosferowym w temp. 600, 700 i 800°C. Porównano zawartość NO, CO i LZO w spalinach. Stwierdzono, że emisja NO i LZO w wyniku spalania ziaren węgla w złożu cenosferowym była zdecydowanie mniejsza niż przy spalaniu w złożu piaskowym.
EN
Granulated coal (grain size 10–11 mm) was combusted in sand or cenosphere-fluidized beds at 600, 700 and 800°C. The contents of NO, CO and volatile org. compds. (VOC) in the flue gases generated in each bed were compared. Emission of NO and VOC during combustion in cenosphere bed was much lower than during combustion in the sand bed.
2
Content available remote Titanium Grade 2 hybrid oxidation for biomedical applications
EN
Results from the investigations regarding the method of manufacture and assessment of titanium substrate properties where its surface zone is Ti α (O) solid solution formed with fl uidized bed (FB) diffusion process (8 hours soaking time at 640°C) and the top layer is TiO 2 compound produced by magnetron sputtering are presented and discussed. Effects of such hybrid oxidation (HO) on titanium surface properties were investigated with scanning electron microscopy (SEM), scanning-transmission electron microscopy (STEM), confocal laser scanning microscopy (CLSM), Raman spectroscopy (RS) and nanoindentation tests (NI). Results showed that HO treatment made it possible to generate synergistic effect between FB and magnetron sputtered oxide layer interface. In turn, different share of TiO 2 phases (rutile and anatase mixture) obtained at the titanium surface allowed for a signifi cant enhancement of its biocompatibility which was confi rmed by Kokubo test.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące sposobu wytwarzania oraz oceny właściwości podłoża tytanowego, w którym strefę powierzchniową stanowi stały roztwór atomów tlenu w tytanie α (Ti α (O)) utworzony w procesie dyfuzyjnym w złożu fluidalnym (FB) (640°C, 8 h), na którą przez rozpylanie magnetronowe nanosi się warstwę ditlenku tytanu TiO 2 . Wpływ hybrydowego utleniania (HO) na właściwości powierzchni tytanu anali- zowano z zastosowaniem metod badawczych SEM, STEM, CLSM, RS oraz NI. Wykazano, że utlenianie hybrydowe umożliwia uzyskanie korzystnego synergicznego efektu w strefi e międzyfazowej Ti α (O)/TiO 2 oraz zmniejszenie naprężeń na granicy faz. Z kolei zmienny udział faz TiO 2 (mieszanina rutylu i anatazu) uzyskanych na powierzchni tytanu pozwolił na znaczącą poprawę biokompatybilności podłoży, co potwierdzono testem Kokubo.
EN
This paper discusses the effects of partial replacement of cement with fluidized bed bottom ash on the properties of mortars. The analyzed ash samples originating from four Polish power plants were separated by grain size selection into fine and coarse-grained fractions. This process leads to a creation of derivative samples of differing physical properties and, partially, phase compositions, as tested in XRD and TG analyses. Despite its high water demand, the obtained fine-grained fraction has the potential for application in cement based composites as a reactive, pozzolanic additive. An acceptable activity index may be reached when the sulfate content is limited, implying benefits of combining the ash with low gypsum cements. The coarse-grained fraction is significantly less reactive, while a high silica and aluminate content is related to improved mechanical properties of the composite. It can, therefore, potentially be used as a quasi-inert additive or a substitute for sand.
4
Content available remote Termiczna degradacja materiałów polimerowych w ultralekkim złożu fluidalnym
PL
Przeprowadzono termiczną utylizację poliolefin w cenosferowym złożu fluidalnym. Zastosowanie materiału cenosferowego pozwoliło na otrzymanie emulsji fluidalnej charakteryzującej się niską gęstością, pozwalającą na swobodne zatapianie się materiału polimerowego do wnętrza złoża. Uzyskano blisko 90-proc. wydajność całkowitego spalenia węgla zawartego w próbkach już w 650°C. Ponadto scharakteryzowano dynamikę rozkładu próbek w zależności od stopnia przereagowania. Nieoczekiwanie maksimum szybkości termicznej degradacji w funkcji ułamka masowego pozostającego węgla nie pokrywało się z maksimum emisji produktów niepełnego spalania. Efekt ten jest związany z zaistnieniem lub nie zaistnieniem zapłonu wewnątrz pęcherza.
EN
Cenospheres (300 g, 25-300 μm grain size) and air (30 L/min) were used in a fluidized bed reactor (96 mm diam., 500 mm length) for sep. utilization of 3 polyethylene and 2 polypropylene types at temp. 450-650°C. IR spectroscopy with Fourier transformation was used to det. the content of CO, CO₂ and the sum of org. compds. in the exhaust gas for each type of raw material. The CO₂ was the dominant component of the exhaust gas generated from polyethylene, regardless of the process temp. and polyethylene type. The polypropylene combustion at 450°C resulted in the formation of combustion gases with a dominant content of org. compds. (but depending on the polypropylene type) which decreased with increasing temp.
PL
Uboczne produkty spalania (UPS) pochodzące ze spalania węgla w kotłach fluidalnych nie znajdują jak dotąd szerszego wykorzystania. Tymczasem mogą one stanowić cenny surowiec, zarówno przy produkcji spoiw, jak i betonów. W artykule przedstawiono wyniki badań mieszanek betonowych i uzyskanych z nich betonów, które świadczą, że popioły fluidalne mogą nie tylko częściowo zastępować konwencjonalne popioły lotne, ale również pozwalają na uzyskiwanie betonów o podwyższonych klasach wytrzymałościowych (BWW). W tym drugim przypadku szczególnie interesujące rezultaty otrzymano przy zastosowaniu do mieszanek betonowych dodatków rozfrakcjonowanych popiołów fluidalnych.
EN
Coal combustion products (CCPs) from fluidized beds have not been widely applied yet. Meanwhile, they can be used as a raw material for binders, mortars and concretes. The presented results of the tests of concrete mixtures containing CCPs from fluidized bed combustion show that such by-products can not only substitute conventional fly ashes but also allow to obtain high performance concretes (HPC). In the latter case, the results were especially promising in the case of applying different fractions of fluidized bed combustion fly ashes.
EN
The paper presents modeling and simulation results of the operation of a three-phase fluidized bedbioreactorwith partial recirculation of biomass. The proposed quantitative description of the bioreactortakes into account biomass growth on inert carriers, microorganisms decay and interphase biomasstransfer. Stationary characteristicsof the bioreactorand local stability of steady-states were determined.The influence of microbiological growth kinetics on the multiplicity of steady-states was discussed.The relationship between biofilm growth and boundaries of fluidized bed existence was shown
7
Content available remote Application of circulating fluidized bed boilers in the fuel combustion process
EN
The combustion of fuels plays an important role in the field of industry and power engineering. Nowadays, a lot is being done to reduce the industry's interference in the environment, due to ecological considerations. Not only is the fluid technology environmentally friendly, but also it is a convenient method of energy production from wide range of fuels. The article presents a summary of the most significant events in the history of fluidized bed boilers, there is also a description of construction and operation of a circulating fluidized bed boiler and its comparison with technologically similar bubbling fluidized bed boiler. The usage of diverse types of fuels is discussed and compared. Special emphasis is placed on the application of fluidized bed boilers in Polish industry.
PL
Spalanie paliw odgrywa ważną rolę w dziedzinach przemysłu i inżynierii energetycznej. Obecnie, dokonuje się wielu starań, mających na celu zmniejszenie wpływu przemysłu na środowisko, ze względu na względy ekologiczne. Technologia fluidalna jest nie tylko przyjazna środowisku, ale także jest dogodną metodą produkcji energii z szerokiej gamy paliw. Artykuł przedstawia kilka najważniejszych wydarzeń historycznych, które przyczyniły się do rozwoju technologii fluidalnej. Umieszczono w nim opis konstrukcji i działania kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną, a także jego porównanie z podobnym pod względem technologicznym kotłem z bąbelkową warstwą fluidalną. Opisane i porównane jest użycie różnych typów paliw. Szczególny nacisk położony jest na użycie kotłów fluidyzacyjnych w polskim przemyśle.
EN
The motion characteristics of mineral particles in a modified fluidized bed (mFB) with inclined plates have been studied both theoretically and experimentally. A particulate sedimentation model is built on the fluidization superficial velocity, terminal settling velocity, the device dimensions, the particle properties, and the volume fraction of the particulate suspensions in the inclined channel, which is to describe the motion behavior of particles in mono-disperse suspensions. The experimental particles are a mixture of silica and sand particles with the sizes in the range of 425 - 710 μm and 710 - 880 μm, respectively. Further, the model is extended to describe bi-disperse suspensions. The experimental system is established to be consistent with the theoretical arrangements, aiming to provide more accurate measurements. Specifically, the prediction results are in good agreement with the experimental data with the absolute deviation less than 11%. The results showed that the average solid volume fraction in the inclined channel fluctuates slightly for a given total solid inventory. The theoretical model is of certain practical significance for applications of this system to the classification, separation, and desliming of minerals.
PL
Twardość wody, powodowana obecnością jonów wapnia i magnezu, nie jest czynnikiem stanowiącym zagrożenie zdrowia konsumentów. Jednakże woda o podwyższonej twardości może nie być akceptowana przez odbiorców z powodu wytrącania się osadów i wówczas zmniejszenie twardości wody staje się koniecznym warunkiem komfortu jej użytkowania. Zmiękczanie wody może być prowadzone na drodze chemicznej lub fizycznej, w takich procesach jak wymiana jonowa, procesy membranowe, strącanie chemiczne czy krystalizacja. Możliwości zmiękczania wody podziemnej metodą krystalizacji heterogenicznej, łącznie z usuwaniem związków żelaza i manganu, określono doświadczalnie w stacji pilotowej, której podstawowym elementem był reaktor ze złożem fluidalnym z piasku kwarcowego, pełniącego rolę zarodków krystalizacji węglanu wapnia. Twardość ogólna wody podziemnej wynosiła 160÷166 gCaCO3/m3, zawartość żelaza – 0,44÷0,66 gFe/m3, a manganu – 0,16÷0,23 gMn/m3. Do zmiękczania wody zastosowano ług sodowy (NaOH), dawkowany w ilości odpowiadającej w przybliżeniu dawce stechiometrycznej wymaganej do usunięcia jonów wapnia. W badaniach pilotowych nad zmiękczaniem wody podziemnej w procesie krystalizacji heterogenicznej z użyciem ługu sodowego wykazano możliwość zmniejszenia twardości ogólnej wody o 40% przy użyciu dawki NaOH o połowę mniejszej od stechiometrycznej. Stwierdzono selektywne usuwanie jonów wapnia, przy stosunkowo niewielkim zmniejszeniu zawartości jonów magnezu, a także jednoczesne usunięcie z wody związków żelaza i manganu. Przeprowadzona analiza porównawcza procesu krystalizacji heterogenicznej i nanofiltracji potwierdziła przydatność obu procesów do zmniejszania twardości wody wprowadzanej do systemu dystrybucji oraz jej negatywnych skutków.
EN
Hardness of water caused by calcium and magnesium salts does not pose any health risk to consumers. However, harder water may not be widely accepted due to the build-up of scale deposits. Hence, hardness reduction becomes a critical factor of water usage comfort. Water hardness may be reduced via chemical or physical processes, such as ion exchange, membrane processes, stripping or crystallization. Potential application of heterogeneous crystallization to groundwater hardness reduction, including iron and manganese removal, was determined empirically at the pilot station with fluidized bed reactor of arenaceous quartz, serving as a nuclei of crystallization for calcium carbonate. Total hardness of groundwater was ranging from 160 to 166 gCaCO3/m3, the iron content – from 0.44 to 0.66 gFe/m3, while the manganese – from 0.16 to 0.23 gMn/m3. Sodium hydroxide (NaOH) was used for the purpose of water softening, at the amount close to the stoichiometric dose required for the calcium ion removal. Pilot studies on groundwater softening using the heterogeneous crystallization with sodium hydroxide revealed a possibility to reduce the total water hardness by 40% at the half stoichiometric point. Selective calcium ion removal was demonstrated with relatively small reduction in magnesium content. Iron and manganese cations were co-removed. A comparative analysis of heterogeneous crystallization and nanofiltration confirmed suitability of the both processes for hardness reduction of water entering the distribution system and elimination of its adverse effects.
EN
Phosphorus scarcity is no longer a distant future, therefore the idea of phosphoru recovery is currently widely adopted and developed. Technologies based on the struvite precipitation are consider to address the future P challenges in the optimum way. This paper presents the results of the pilot scale implementation of fluidized bed reactor for struvite precipitation at the wastewater treatment plant. The test was carried out to assess the applicability of the technology in terms of robustness and final product quality, operating at low pH level (7,5-7,8). Obtained struvite pellets were characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) with an energy dispersive spectrometer (EDS). The presence of foreign ions and particulate impurities in the feed source, affected the uniform growth of the crystal structure, resulting in highly porous structure of the pellets. Despite the varying physiochemical conditions, typical for wastewater, obtained pellets were determined with 95% struvite purity.
PL
Kurczące się zasoby fosforu kopalnego jak i ich niekorzystny rozdział geopolityczny, powodują iż koncepcja odzysku fosforu z różnego rodzaju odpadów staje się rozwiązaniem niezbędnym dla zapewnienia dalszego, sprawnego funkcjonowania ludzkości. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, opracowany został cały szereg technologii, dostosowanych do pracy w układach oczyszczania ścieków. Biorąc pod uwagę możliwości wdrożeniowe jak i właściwości agronomiczne uzyskanego produktu w danym procesie odzysku fosforu, technologie oparte o proces wytrącania fosforu w postaci fosforanu magnezowo-amonowego/struwitu (MgNH4PO4 •6H2O), uznane są powszechnie za jedno z najlepszych rozwiązań. W artykule scharakteryzowano granulat uzyskany w reaktorze o złożu ruchomym zasilanym odciekami z komory fermentacji. Reaktor wykonany był w technologii Ostara PEARL. Ciecz procesową utrzymywano w przedziale pH 7,5-7,8, tym samym ograniczając ilość dozowanych chemikaliów. Jako źródło magnezu wspomagające proces krystalizacji struwitu wykorzystano chlorek magnezu. Pomiary składu chemicznego i morfologii uzyskanego materiału wykonano przy użyciu technik dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM-EDS). Uzyskane wyniki wykazują wysoką (95%) zawartość struwitu w granulacie oraz śladowe ilości zanieczyszczeń organicznych wbudowanych w strukturę przestrzenną materiału. Obecność jonów Ca oraz kwasów humusowych, zaburzyła równomierny rozrost sieci krystalicznej, powodując wysoką porowatość materiału. Badanie potwierdziło potencjał wdrożeniowy technologii produkcji struwitu, w szczególności w odniesieniu do odporności procesu na występujące wahania składu chemicznego cieczy procesowej.
11
EN
Modeling a flow thorough a fluidized bed is a complicated, time-consuming and power-demanding task. However, in some cases such a flow could be simplified as a porous media flow, when we treat it as a fixed bed. This publication presents a comparison between free flow and porous media flow in order to assess the effect on the surface layer erosion.
PL
Modelowanie przepływu przez złoże fluidyzacyjne jest zadaniem skomplikowanym, bardzo czasochłonnym oraz wymagającym dostępu do bardzo dużych mocy obliczeniowych. W niektórych jednak przypadkach modelowanie tego typu przepływu można uprościć do przepływu przez warstwę porowatą, tak jakby złoże miało postać stałą. W artykule przedstawiono porównanie przepływów bez złoża oraz ze złożem stałym w celu oszacowania wpływu na erozję warstwy wierzchniej.
PL
Zaprezentowano konfigurację i model procesowy układu produkcji metanolu zintegrowanego z rozwijaną w IChPW technologią zgazowania węgla w złożu fluidalnym przy wykorzystaniu ditlenku węgla. Model procesowy instalacji produkcji metanolu obejmuje główne węzły technologiczne układu: suszenie i zgazowanie węgla, oksy-spalanie karbonizatu, konwersję metanu i smół, usuwanie H₂S i CO₂ z gazu, syntezę metanolu i sprężanie CO₂ oraz układy kotła odzyskowego i turbiny parowej. Model wykorzystano do obliczeń procesowo-bilansowych i opracowania projektu technologicznego demonstracyjnej instalacji zgazowania węgla przy wykorzystaniu CO₂.
EN
The developed model included drying lignite, its gasification with CO₂/O₂ mixt. In a circulating fluidized bed reactor, oxy-combustion of the produced char, syngas processing (conversion of MeH and tars, H₂ enrichment, removal of H₂S, CO₂ and Hg, MeOH synthesis, compression of sepd. CO₂, S recovery), heat recovery and power generation. The model was used to prep. the process heat and mass balance sheets and to develop a technol. design of a demonstration plant together with feasibility study of com. scale plant.
PL
Praca dotyczy modelowania procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej z zastosowaniem specjalistycznego kodu komputerowego CeSFaMB. Zaprezentowane w artykule symulacje numeryczne ograniczono wy-łącznie do oceny pracy układu fluidalnego. Ponadto wyniki symulacji numerycznych porównano z wynikami uzyskanymi na drodze eksperymentu przeprowadzonego na zimnym modelu FB-CLC-SF, znajdującym się w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. Badania zrealizowano w ramach Polsko - Norweskiego projektu badawczego NewLoop „Innowacyjna metoda spalania paliw stałych wykorzystująca tlenkowe pętle chemiczne”. Ze względu na początkowy etap modelowania z wykorzystaniem kodu komputerowego CeSFaMB artykuł przedstawia wyniki symulacji wyłącznie dla komory powietrznej.
EN
This paper presents a Computational Fluid Dynamics model for Chemical Looping Combustion process of solid fuels in fluidized test rig by using specialized commercial software CeSFaMB - Comprehensive Simulator of Fluidized and Moving Bed equipment. The numerical simulations focused on the evaluation of operation the fluidized bed system. The results of simulation model were compared with the measurements obtained on the cold model of FB-CLC-SF unit, which is located in Institute of Advanced Energy Technologies, Czestochowa University of Technology, Poland. The study are implemented within the framework of the Polish-Norwegian Research Programme NewLoop: „Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology”. The modeling stage by using CeSFaMB software has started recently. Due to the short duration of new stage the full simulation is not over yet. Therefore, this work contains only the results of simulation for the air chamber.
EN
The paper presents results of a study of oxidative decomposition of methanol in a fluidized bed of silver catalyst. The process of methanol oxidation was carried out on Ag-coated cenospheres core-shell catalyst. The catalyst was obtained by precipitation of silver from methanolic solution of silver nitrate on cenospheres. Cenospheres are lightweight, inert, hollow spheres, which can be easily introduced into a fluidized bed. Application of the catalyst in a form of fluidized bed should ensure good temperature equalization which is very important at low temperatures due to the possibility of generation of formaldehyde. It turned out that local hot points occur in that kind of a catalyst (in the form of a fluidized bed but with very low density), thus use of additional acoustic wave is necessary to ensure good control over the temperature of the process. The products of the process of methanol oxidation were monitored on-line by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). The catalyst has proven to be highly active in the oxidative decomposition of methanol. Full of methanol conversion in reaction of complete oxidation was achieved at 350°C.
15
Content available remote Probabilistyczny model procesu klasyfikacji grawitacyjnej w warstwie fluidalnej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych procesu klasyfikacji w młynie fluidalnym. W badaniach eksperymentalnych określono wpływ strumienia objętości powietrza roboczego i prędkości obrotowej wirnika klasyfikatora na masę materiału w warstwie fluidalnej. Przedmiotem analizy teoretycznej przedstawionej w artykule jest proces klasyfikacji grawitacyjnej w warstwie fluidalnej. W tym przypadku rozdział ziaren względem ich rozmiaru jest wynikiem losowego unoszenia ziaren drobnych z warstwy. W związku z tym do matematycznego opisu tego procesu zaproponowano model probabilistyczny. W modelu wykorzystano zależności z zakresu fizyki statystycznej. W artykule przedstawiono także wyniki weryfikacji eksperymentalnej modelu klasyfikacji grawitacyjnej, które świadczą o adekwatności opisu matematycznego i procesu rzeczywistego.
EN
The results of theoretical and experimental studies of the classification process in a fluidized bed jet mill are presented in the paper. In the experimental studies, the effect of both working air volumetric flow rate and classifier rotor speed on material mass in the fluidized bed was investigated. The gravitational classification process in the fluidized bed is the subject of theoretical analysis presented in the paper. In this case, the size distribution of particles occurs due to the random drifting of fines from a layer. Therefore, a probabilistic model is proposed to the mathematical description of the process. The principles of statistical physics are used in the model. The article also presents results of the experimental verification of the gravitational classification model that prove the adequacy of the mathematical description and the real process.
EN
The article describes aspects of drying corn in a classic pulsed fluid bed dryer (PFB) and a spouted pulsed fluid bed dryer (SPFB). Experimental results demonstrate a modest difference in drying kinetics and time between the PFB and SPFB for the same amount of seeds. Analysis of data showed that drying kinetics is dependent on the temperature, bed height and the frequency of the disc in the gas distributor. Drying kinetics was modeled mathematically using classic models and the best correlation was obtained for the modified Page's model. A modification of the Page's model was proposed which led to a 97.6% and 99.4% correlation between experimental and calculated values of moisture content for PFB and SPFB, respectively.
PL
Artykuł zawiera aspekty suszenia nasion kukurydzy w klasycznym układzie pulsofluidalnym (PFB) oraz układzie pulsofluidalnym fontannowym (SPFB). Wyniki badań wskazują, że dla tej samej masy materiału w komorze suszenia nie ma istotnych różnic w czasie suszenia miedzy klasycznym a fontannowym złożem pulsofluidyzacyjnym. Ustalono, że na kinetykę suszenia oprócz temperatury gazu i wysokości złoża wpływa również częstotliwość obrotu tarczy rozdzielacza. Do opisu kinetyki suszenia wykorzystano klasyczne modele matematyczne. Najlepsze dopasowanie modelu do danych eksperymentalnych uzyskano dla modyfikowanych modeli Page’a. Zaproponowano modyfikację modelu Page i uzyskano model wyjaśniający 97,6% wyjaśnionej zmienności wilgotności materiału w klasycznym złożu PFB oraz 99,4% zmienności wyjaśnionej w odmianie fontannowej.
PL
Nagrzewanie indukcyjne jest rozwojową metodą elektrotermiczną, stosowaną współcześnie w wielu technologiach zaawansowanych. Istotne zalety tego rodzaju grzejnictwa, wynikające z miejscowej przemiany energii elektrycznej w ciepło oraz łatwości kształtowania pól temperatury przesądzają często o jej wykorzystywaniu w dziedzinach, w których dominowały do tej pory inne techniki, w tym paliwowe. Jedną z nowych technik wykorzystujących nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednia generacja ciepła w złożach fluidalnych. Potencjalne zastosowania tej metody dotyczą zarówno aplikacji medycznych, jak i przemysłowych. Tym niemniej modele fizyczne i matematyczne aplikacji tej klasy nie są pełne. Znaczna liczba parametrów wpływających na bilanse energetyczne złóż fluidalnych (wielkość, zagęszczenie i materiał złoża, częstotliwość pola elektromagnetycznego) utrudniają projektowanie układów grzejnych o racjonalnych parametrach. Dodatkowo zjawiska związane z poruszaniem drobin oraz skomplikowany rozkład pola wewnątrz złoża, czynią ten odbiornik odmiennym w stosunku do ciał stałych. W niniejszym artykule zaprezentowano właściwości złoża fluidalnego opartego o mieszaninę oleju transformatorowego oraz sproszkowanego ferrytu. Podstawowym celem było określenie zastępczych parametrów złoża (rezystancji i reaktancji), w oparciu o serię autorskich badań. Zaprezentowano konstrukcję układu pomiarowego, wyniki badań oraz ocenę stosowalności proponowanego modelu w zakresie ich wykorzystania do projektowania indukcyjnych układów grzejnych. Określono również kierunki dalszych prac zmierzających do opracowania autorskich konstrukcji urządzeń grzejnych wykorzystujących przewodzące złoża fluidalne.
EN
Induction heating is modern and growing electrothermal technique. Basic advantages of induction heating systems results from large efficiency, local and direct energy conversion. Such merits cause that induction heating is implemented in many modern and advance technologies. One of most important is heating of fluidized bed. This technique can be implemented in many medical applications (like cancer therapy) or industrial applications. Basic difficulty is a precise simulation of electromagnetic field distribution in fluidized bed region. The distribution of electromagnetic field energy affects the local and global temperature values in heated area. In the article basic numerical models of fluidized bed surrounded by inductor were presented. Some calculations were done and results were compared to typical electromagnetic energy distribution in sold cylinder typical in many induction heating applications. Physical model on fluidized bed was performed and tested to show basic differences in resistances and reactances of fluidized bed charge (in comparison to solid charge).
18
Content available remote Obróbka cieplno-chemiczna stali w złożu fluidalnym aktywnym chemicznie
PL
Rosnące wymagania dotyczące właściwości materiałów narzucają konieczność poszukiwania nowych rozwiązań technologii obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych. Nowoczesne procesy wymagają precyzyjnej kontroli składu atmosfery oraz wartości temperatury, przy jednoczesnym zapewnieniu redukcji kosztów obsługi oraz ograniczeniu emisji szkodliwych dla środowiska substancji [1]. Wymagania te spełnia nowo opracowana technologia obróbki cieplno-chemicznej w złożach fluidalnych aktywnych chemicznie. Dzięki swoim zaletom, takim jak: szybkie nagrzewanie wsadu, równomierna temperatura w przestrzeni roboczej pieca, możliwość obrabiania przedmiotów o skomplikowanych kształtach oraz łatwość obsługi urządzeń, technologia ta stanowi ciekawą alternatywę dla konwencjonalnie stosowanych procesów obróbki cieplno-chemicznej.
EN
Growing requirements for material properties impose the need to seek new solutions for heat and thermo-chemical treatment technologies. Modern processes require precise control of the composition of the atmospheres and temperature values, while ensuring a reduction in maintenance costs and reduced emission of environmentally harmful substances. The above requirements are met by the thermo-chemical treatment in chemically active fluidized beds. Due to its advantages, such as the rapid heating of the charge, uniform temperature distribution in the furnace, possibility of treatment of workpieces with complex shapes and easiness of carrying out of the processing, the technology is an interesting alternative to conventionally used thermo-chemical treatment processes.
PL
W artykule przedstawiono uzasadnienie podjęcia tematu, problematykę transformacji i transportu rtęci w obiegu atmosferycznym, toksyczności rtęci, a także w oparciu o przegląd stosowanych w kraju technologii spalania osadów ściekowych w złożu fluidalnym, mechanizm emisji rtęci z procesów spalania i skuteczność wybranych metod jej redukcji. Określono też zmienność stężenia rtęci w osadach ściekowych województwa śląskiego.
EN
The article contains the justification for tackling the matter, the problems of Mercury transformation and transport in atmospheric circulation, Mercury toxicity as well as, based on the review of the applied sewage sludge combustion technologies in fluidized beds, the mechanism of Mercury emission from combustion and the effectiveness of the selected method of its reduction. Additionally, the variability of Mercury concentration in wastewater sludge in Silesia has been specified and the improvement of low Hg effectiveness thanks to the applications of the wet method instead of the dry method has been proposed.
EN
In order to improve the service life and functionality of various structural steel components such as gear wheels, toothed rollers, crankshafts, etc., which are subjected to tribological and corrosion impact, a thermo-chemical treatment such as nitrocarburizing is recommended. The aim of the paper is to present the properties of nitrocarburized layers formed on 42CrMo4 alloy steel by the new type of fluidized bed thermo-chemical treatment which is carried out in chemically active powders. Presented method combines the most important advantages of the box and atmospheric fluidized-bed methods. The source of carbon and nitrogen elements is based on a powder mixture of active carbon and the potassium ferrocyanide. Chemically active bed is fluidized by forced vibrations resulted from mechanical vibrations which are subjected to retort. The paper presents corrosion and wear resistance of 42CrMo4 steel after the new method of nitrocarburizing. The results of studies show positive influence of the presence of a thin iron carbonitrides layer formed during nitrocarburizing. Corrosion resistance test performed in a neutral salt spray atmosphere showed increased corrosion properties of steel after such treatment. Thermo-chemically treated samples revealed the first signs of corrosion after 72 hours of test. Wear test carried out in a 3 rollers-cone system showed above 3 times lower wear in comparison with steel after basic heat treatment.
PL
W celu poprawy trwałości i niezawodności działania różnych stalowych elementów konstrukcyjnych (takich jak koła zębate, wałki uzębione, wały korbowe, itp.), podlegających zużyciu przez tarcie oraz oddziaływaniu korozyjnemu, zalecana jest obróbka cieplno-chemiczna polegająca na wegloazotowaniu. Celem pracy jest zaprezentowanie właściwości warstw węgloazotowanych, otrzymanych na powierzchni stali stopowej 42CrMo4 przy użyciu nowego typu procesu obróbki cieplno-chemicznej w złożu fluidalnym, przeprowadzanej w mieszaninie proszków aktywnych chemicznie. Prezentowana metoda łączy w sobie największe zalety metody skrzynkowej oraz atmosferowo-fluidalnej. Źródłem węgla i azotu jest specjalna mieszanina na bazie aktywnego węgla oraz żelazocyjanku potasu. Aktywne chemicznie złoże fluidalne poddawane jest fluidyzacji wibracjami wynikającymi z wymuszonych drgań mechanicznych jakim poddawana jest retorta. W pracy zaprezentowano odporność korozyjną i na zużycie przez tarcie stali stopowej 42CrMo4 poddanej węgloazotowaniu nową metodą. Wyniki badań pokazują pozytywny wpływ obecności cienkiej warstwy węgloazotków Fe3(C,N), utworzonej w trakcie procesu węgloazotowania. Ocena odporności korozyjnej wykonana w atmosferze obojętnej mgły solnej wykazała lepsze właściwości antykorozyjne stali po zastosowaniu takiej obróbki. Próbki po obróbce cieplno-chemicznej wykazywały pierwsze ślady korozji po 72 godzinach badań. Próba zużycia wykonana na układzie 3 wałeczki-stożek wykazała natomiast ponad trzykrotnie mniejsze zużycie próbek węgloazotowanych w porównaniu ze stalą poddaną konwencjonalnej obróbce cieplnej.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.