Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terminal kontenerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest określić czy działalność Portu Zewnętrznego przyczyni się do zwiększenia wolumenu kontenerów przeładowywanych w polskich portach. Na wstępie przedstawiono powód, dla którego podjęto decyzję o budowie Portu Zewnętrznego. W pierwszym rozdziale zaprezentowano historię konteneryzacji oraz obecne realia towarzyszące przewozom kontenerowym w Polsce i na świecie. Następnie zdefiniowano czym jest port i terminal kontenerowy. Określono rolę terminali kontenerowych we współczesnym handlu światowym oraz sposób ich współdziałania. Opisano inwestycje, które mają lub prawdopodobnie będą mieć miejsce w Porcie Gdynia. Na koniec poddano analizie projekt budowy Portu Zewnętrznego pod kątem przeładunku kontenerów.
EN
The aim of the article is to determine if activity of the External Port will contribute to increase the numer of containers passing through the Polish ports. The introduction shows the reason why decision of building the External Port was made. First chapter shows the history of containerization and present-day reality of container transport in Poland and the world. Then it is define what is a port and container terminal. Next, the role of container terminals in modern world trade and the way of their cooperation was determined. The article describes the investments that take, or probably will take place, in the Port of Gdynia. In the end project of building the External Port was analyzed in terms of containers flow.
PL
W artykule omówione zostały procesy logistyczne zachodzące wewnątrz morskiego terminala kontenerowego od momentu przyjęcia ładunku, do momentu jego wydania, zarówno w procesie eksportu, jak i importu. Zwrócono uwagę na urządzenia transportu wewnętrznego, które manipulują ładunkiem oraz na ilość koniecznych operacji od punktu przyjęcia kontenera do punktu wydania. W związku z licznymi procesami zachodzącymi wewnątrz terminala, opierającymi się na wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, przeprowadzono charakterystykę typowego systemu do zarządzania terminalem TOS (Terminal Operating System) oraz wskazano ich liczne funkcje oraz zalety. Celem artykułu jest zaprezentowanie zalet i korzyści płynących ze stosowania systemów typu TOS.
EN
The article explains and discusses the logistic processes occuring inside a maritime container terminal. The processes relate to import as well as export of the goods. A brief characteristics of the handling equipment, such as: Automated Guided Vehicle, Rail Mounted Gantry Crane, Rubber Tyred Gantry Crane and Ship-to-shore crane has been carried out. During the internal transportation of the containers within the terminal, all the procedures must integrate together. Due to large number of processes taking place in terminals, they base on operating systems such as: Terminal Operating Systems. The characteristics of TOS operating in polish container terminals has been performed. The TOS are IT tools facilitating management of the terminal and leading to improve its efficiency and effectiveness. The purpose of the article is to highlight advantages and benefits of using systems such as TOS.
EN
This paper examines one of the most important operational problems in seaport terminals, namely the Berth Allocation Problem (BAP) which finds an optimal assignment of ships to the berths that minimize the total waiting time of all ships and reduce congestion in ports. Our problem is to affect and schedule n ships on m berths to minimize the processing time and the waiting time for all the ships in the port. Therefore, ships stay time in the port known by the flow time, while respecting the physical constraints existing at the port (such as the depth of the water berth and the draft of the ship’s water), knowing that each ship can only accommodate one ship at a time. It is as if it was a case of n tasks and m machines in parallel, and we wanted to schedule the passage of different tasks on different machines, knowing that each task can only pass on one machine and that the interruption of the task is not allowed. For example, if a job started on a machine, it will remain on this machine up to its completion. In our case, tasks are ships and machines are berths that are opting to minimize the total flow time and, therefore, to decrease the residence time of all the ships in the port. In a first step, a Mixed Integer Linear Program model is designed to address the BAP with the aim of minimizing the flow time of the ships in the port, our sample can be used for both static and dynamic berth allocation cases. In a second step, this model is illustrated with a real case study in the Tunisian port of Rades and solved by a commercial solver CPLEX. Calculation results are presented and compared with those obtained by port authorities in Radès.
4
Content available Simulation model for maritime container terminal
EN
For logistic chains that have a maritime component, the ports transition involves a set of specific operations inside maritime container terminals. This can be cargo handling operations from the terrestrial vehicle in the storage area of ports, from port storage area in the maritime ships, as well as storage operations in the port area and other container terminal activities. Taking into consideration the multi-flow interactions and the non-uniform arrival of vessels and in-land vehicles, discrete event simulation stands as a feasible technique for investigating berthing capacity during the initial planning stage of the terminal or for operative planning of logistic processes at the terminal. If the storage area is analysed as a queuing system, the quality serving attributes could be evaluate. When different distributions for arrival flows of the containers in the maritime container terminal are taken into consideration, the quality serving attributes are difficult to estimate. In our paper, a discrete simulation model is developed in ARENA software for case of a maritime container terminal. The estimation of the general measures of performance for the container port terminals through simulation could provide data for the implementation in the management plans by port administrations.
PL
Wykonanie nawierzchni platformy drogowej na nowym nabrzeżu Portu Gdańskiego – DCT T2 o konstrukcji zaprojektowanej indywidualnie, opartej na modelu obliczeniowym zakładającym ponadstandardowe obciążenia, nieporównywalnie większe od nawet najcięższych obciążeń na drogach publicznych – jako wyzwanie sprostania reżimowi czasowemu realizacji inwestycji, technologicznemu i materiałowemu.
EN
Execution a pavement of the road platform on the new jetty embankment of the Port of Gdansk – DCT T2 individually designed, based on a calculation model assuming above-standard loads, incomparably bigger than even the heaviest loads on public roads – as a challenge to meet the schedule of investment, regime of technology and material.
PL
Podstawą funkcjonowania gospodarki jest transport morski. Związana z nim jest działalność terminali kontenerowych, których nieprawidłowości w funkcjonowaniu mogą powodować zagrożenia dla wielu podmiotów. Jednakże odpowiednio zarządzane przynoszą wiele korzyści dla państw. W artykule przedstawiona została działalność terminalu kontenerowego DCT Gdańsk oraz jego wpływ na bezpieczeństwo gospodarcze państwa.
EN
Maritime transport is essential for well-functioning economy. It is connected with the activity of containers' terminals which malfunctioning can cause multipile threats for many subjects. However, they can bring a lot of profits for states, if well-managed. In this article is presented, as well as activity of Deepwater Container Terminal Gdańsk including its role in econimic security of Poland.
PL
W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania teorii masowej obsługi i jej metod analitycznych do badania prakseologicznego systemu działania, którym jest morski port handlowy, traktowany jako wielokanałowy system masowej obsługi. We wstępie zaprezentowano założenia metodologiczne i podstawowe narzędzia badawcze teorii masowej obsługi, ukierunkowane na analizę morskiego portu handlowego. W dalszej części został przedstawiony wielokanałowy model morskiego portu handlowego, obejmujący 5 terminali portowych. Wybrany terminal kontenerowy posłużył do szczegółowych badań analitycznych za pomocą metod teorii masowej obsługi.
EN
The paper presents a proposal to use the theory of mass service and its analytical methods to study the praxeological operating system, which is a commercial sea port, treated as a multi-channel mass service system. The introduction presents the methodological assumptions and basic research tools of mass service theory focused on the analysis of the commercial sea port. In the next part, a multi-channel model of the commercial sea port was presented, covering 5 port terminals. The selected container terminal was used for detailed analytical research using the methods of mass service theory.
PL
W referacie poruszono kluczowe zagadnienia, odnoszące się do organizacji i dynamiki rozwoju przewozów kontenerowych w polskich portach morskich na tle zjawisk zachodzących w gospodarce, w tym w systemach transportowych. Wskazano też czynniki traktowane w kontekście szans oraz ograniczeń determinujących tempo rozwoju polskich terminali kontenerowych, a także osiągnięte przez nie wyniki przeładunkowe.
EN
The paper discusses key issues related to the organization and dynamics of container terminal development in Polish seaports in the context of phenomena occurring in the economy, including transport systems. Factors treated in the context of opportunities and constraints determining their pace of development and their transhipment results have been also discussed.
EN
The article presents a method for evaluating the efficiency of port container terminals. The research was conducted for nine European terminals which use different handling technologies. The terminals have been divided due to the level of automation of transport processes. In the efficiency research DEA (Data Envelopment Analysis) method is applied, that was previously used in studies of the relative productivity in the industry. This method allows you to multicriteria process analysis based on the properly selected production system model processing input parameters on output. Conclusions from analysis can be a ground for making a decision on organizational or investment issues.
PL
Artykuł prezentuje metodę oceny efektywności portowych terminali kontenerowych. Badania przeprowadzono dla dziewięciu terminali europejskich, które stosują odmienne technologie przeładunkowo-składowe. Terminale zostały podzielone ze względu na poziom automatyzacji procesów transportowych. W badaniu efektywności zastosowano metodę DEA (Data Envelopment Analysis), wykorzystywaną wcześniej do w badaniach produktywności względnej w przemyśle. Metoda ta pozwala na wielokryterialną analizę procesu w oparciu o właściwie dobrany model przetwarzający parametry wejściowe na wyjściowe. Wnioski z analizy mogą być podstawą do podjęcia decyzji o charakterze organizacyjnym lub inwestycyjnym.
EN
The article presents the continuation of the authors’ research on the problem of the operational fluidity of cargo handling sea terminals, based on the example of the DCT. The article presents a solution based on the multiequation models and applied to analyze the operational fluidity of terminals in the transshipment and feeder relation. To provide a solution to the problem of the functioning of sea-land supply chains at the terminal, the GRETL software has been applied.
PL
Wzrost masy towarowej przepływającej przez multimodalne terminale kontenerowe niesie za sobą wzrost ryzyka wystąpienia poważnych awarii z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. W pierwszej części referatu autor zadaje pytanie w jaki sposób zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Analizując europejskie i polskie wymagania prawne rozważa czy multimodalny terminal kontenerowy jest tzw "zakładem Seveso-wskim" W odpowiedzi wykazuje, że nie jest. Równocześnie z uwagi na czasowe składowanie różnych towarów niebezpiecznych, na terenie multimodalnego terminala kontenerowego zaleca opracowanie i wprowadzenie do stosowania planu operacyjno-ratowniczego wzorowanego na planach opracowywanych dla "zakładów Seveso - wskich", którego dwie główne części omawia w dalszej części referatu. Zdaniem autora pozwoli to na uniknięcie sytuacji jaka miała miejsce na terminalu kontenerowym w Chinach w mieście Tiencin 12 sierpnia 2015 r. gdzie zginęło 139 osób, 34 uznano za zaginione, a ponad 700 odniosło obrażenia.
EN
The increase in the volume of goods flowing through multimodal container terminals carries an increased risk of major accidents involving dangerous chemical. In the first part of the paper the author asks the question of how to take care of the appropriate level of security. Analyzing the European and Polish legal requirements considering whether multimodal container terminal is the so-called "Seveso-wskim" In response shows that it is not. At the same time, due to a variety of temporary storage of dangerous goods in multimodal container terminal it recommends the development and introduction to the use of emergency plan modeled on plans developed for "Seveso-wskich", whose two main parts discussed later in this paper. According to the author this will avoid the situation that took place at the container terminal in China in Tiencin on 12 August 2015. where 139 people were killed, 34 were found to be missing, and more than 700 people were injured.
PL
Zainteresowanie transportem intermodalnym ciągle rośnie. W Polsce infrastruktura punktowa i liniowa rozbudowuje się, powstają również nowe terminale. Przedsiębiorstwo Schavemaker Invest jest dobrym przykładem na dostosowanie się do potrzeb rynku. W artykule dokonano analizy rynku przewozów w Europie i na świecie. Przedstawiono analizę trendu wzrostu przewozów w poprzednich latach, a także prognozę do 2020 roku. Scharakteryzowany terminal w Kątach Wrocławskich po rozbudowie mającej na celu dostosowanie go do współczesnych potrzeb oraz przedstawiono założenia dalszego rozwoju.
EN
Focus on intermodal transport is still increasing. In Poland, the point and linear infrastructure are developed and are built new terminals. The company Schavemaker Invest is a good example to adapt to market needs. This article consists of several parts. The first part is analyzed transport market in Europe and the world. Then we presented analysis of the growth trend of transport in the previous years, and forecasting as well as by 2020. In next part of the article we describe the terminal in Katy Wroclawskie, after expansion, and also presented plans for further expansion in the near future. The last section provides a brief summary and conclusions.
PL
Morze Bałtyckie, pomimo iż znajduje się daleko od głównych szlaków morskich, ma ogromne znaczenie dla międzynarodowej wymiany towarowej. Prawie 15% światowych przewozów odbywa się właśnie po akwenie bałtyckim. Rynek morskich przewozów kontenerowy rozwija się bardzo szybko, a po morzach i oceanach pływa prawie 6 tys. statków kontenerowych o pojemności blisko 17,8 mln. TEU. Przyjmuje się, że potencjał przeładunkowy terminali na świecie przekroczył liczbę 950 mln TEU, a w samych terminalach bałtyckich zbliżył się do się do około 10 mln TEU, co stanowi mniej więcej 10% wszystkich przeładunków w portach europejskich. Głównym celem artykułu było ukazanie rozwoju transportu kontenerowego w rejonie Morza Bałtyckiego oraz wynikające z niego konsekwencje.
EN
Baltic Sea, although it is far from the main sea routes, have great importance for the international exchange of goods. Almost 15% of the world transport takes place on the Baltic waters. Container shipping market is growing very quickly, and approximately 6 thousand container ships with a capacity of nearly 17.8 mln. TEU swims on seas and oceans. It is assumed that the potential of the terminals in the world exceeded the number of 950 million TEUs, and in Baltic terminals quantity of handled TEUs approached to around 10 million TEU, which is approximately 10% of all cargo handling in European ports. The main purpose of the article was to show the development of container transport on the Baltic Sea and its consequences.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie depotu armatorskiego jako rodzaju terminala kontenerowego. Przedstawione zostały zasady funkcjonowania i korzyści dla przewoźników oraz właścicieli kontenerów, wynikające z użytkowania rozbudowanej sieci depotów na lądowych terminalach kontenerowych. Omówiono wpływ funkcjonowania depotów na ogólne koszty trans-portu oraz koszty dodatkowe wynikające z obrotu intermodalnymi jednostkami transportowymi.
EN
The article discussed the issue of container depot terminals as a kind of container terminal. The function rules and benefits for carriers and owners of containers were stated as a result of extensive network of inland depot terminals. The impact of depot terminals to general and special transport costs was discussed as a result of using intermodal transport units.
15
Content available Projekt terminalu kontenerowego
PL
W artykule omówiony został projekt terminalu kontenerowego, którego zadaniem jest przeładunek oraz składowanie Zunifikowanych Jednostek Ładunkowych. Wskazano proponowane miejsce lokalizacji inwestycji oraz obliczono podstawowe parametry terminalu.
EN
The article discussed the project of a container terminal, whose task is handling, and storage containers. Indicated the proposed location of the investment and calculated the basic parameters of the terminal.
PL
W prezentowanej pracy omówiono podstawowe zagadnienia odnoszące się do barier rozwojowych transportu intermodalnego w Polsce. Starano się, poza opisaniem tych barier, określić również to, czy infrastruktura wspomnianego transportu jest wystarczająca, a także jakie perspektywy stoją przed polskim rynkiem przewozów intermodalnych. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym podjęto kwestie odnoszące się do omówienia istoty transportu in-termodalnego, a także pojęć pokrewnych, nierzadko nieprawidłowo z nim utożsamianych, czyli transportu multimodalnego oraz kombinowanego. W tej części pracy opisano także podstawowe cechy oraz typologie tego transportu. W drugim rozdziale uwaga została skupiona na scharakteryzowaniu czynników wpływających na rozwój przewozów intermodalnych w Polsce oraz korzyści z wykorzystywania tych przewozów. W trzeciej części pracy z kolei omówiono źródła barier rozwojowych transportu intermodalnego w Polsce oraz najbardziej istotne spośród tych barier.
EN
In the present paper we discuss basic issues relating to barriers to the development of intermodal transport in Poland. Efforts were made, beyond describing these barriers, determine also whether said transport infrastructure is sufficient, and what the prospects facing the Polish market for intermodal transport. The work is divided into three chapters. In the first taken matters relating to the substance of intermodal transport, as well as related concepts, often incorrectly equated with him, that is, multimodal transport, and combined. In this part of the paper also describes the basic features and typologies of transport. In the second chapter attention has been focused on the characterization of the factors influencing the development of intermodal transport in Poland and the benefits from the use of this transport. In the third part of the work, in turn, discussed the source of barriers to the development of intermodal transport in Poland and the most important of these barriers.
PL
Portowe terminale kontenerowe są zarządzane z użyciem kompleksowych rozwiązań informatycznych jakimi są systemy operacyjne terminalu TOS (ang. Terminal Operating System). Rozwój technologii informatycznych oraz zwiększająca się wydajność portowych terminali kontenerowych wymusza ciągłe doskonalenie funkcjonalności TOS. System TOS staje się obecnie podstawowym narzędziem optymalizacji procesów przeładunkowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych aspektów optymalizacji pracy terminalu przy użyciu TOS. W pracy scharakteryzowano najważniejsze procesy obsługi statków kontenerowych. Przedstawiono wspomagający ten proces system operacyjny. Zaprezentowano wyniki badań konkretnego procesu w postaci analizy wydajności, czasu obsługi oraz zdarzeń wpływających na wydłużenie w/w procesu. Wyniki badań oraz przedstawiona analiza pozwoliły na wyciągnięcie wniosków o charakterze ogólnym i szczegółowym.
EN
Seaport container terminals are managed with the use of contemporary information technology IT solutions such as terminal operating systems (TOS). The development of IT systems and continuous demand for efficiency of container terminals forces the continuous improvement of the TOS functionality. TOS systems are now becoming the primary tool for terminal processes optimization. The purpose of this paper is to present certain aspects of terminal optimization using TOS. Therefore, the key handling processes and the operating system assisting them are described. The paper gives the results of performance analysis of chosen processes, including: terminal throughput, events affecting the lengthening of the handling process, number of moves made by gantries. The analysis presented enabled to draw conclusions of a general and narrowing nature.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
567--576, CD1
PL
W artykule został opisany proces współpracy terminala kontenerowego z uczestnikami transportu intermodalnego - kontenerów. Ponadto, autor dokonał opisu procesu obsługi jednostek intermodalnych, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo i organizację pracy w rejonach manewrowych, planowanie operacji ładunkowych – załadunku i wyładunku jednostek intermodalnych – kontenerów. W celu dokonania diagnozy procesu, autor przeprowadził badania, posługując się dokumentacją źródłową (materiały wewnętrzne Bałtyckiego Terminala Kontenerowego) oraz przeprowadził wywiad skorygowany z kierownikiem ds. rozwoju transportu intermodalnego w terminalu kontenerowym.
EN
In the article author describes process of cooperation container terminal with participants of containers intermodal transport. Moreover author has presented process of intermodal units services the mainly concentrated on such aspects as: security and labour organization in maneuverings rail terminal region, planning of loading and unloading intermodal units in rail terminal. A diagnosis of the process has been conducted based on such researches as: documentations research (internal doc umentations of BCT) and focused interview which was conducted with rail terminal manager.
PL
„Suchy port” jest koncepcją przeniesienia części funkcji morskiego terminalu kontenerowego do lądowego zaplecza portu, jakim jest terminal kontenerowy dysponujący połączeniem kolejowym z terminalem morskim i przyjmujący z niego intermodalne jednostki logistyczne, głównie kontenery. Zadaniem „suchego portu” jest odciążenie terminalu morskiego od grupowania kontenerów i formowania pociągów blokowych według określonych kierunków wysyłki. Koncepcja zakłada, że kontenery są przewożone na terminal lądowy, w którym odbywa się ich sortowanie, grupowanie i wysyłka do docelowych terminali kontenerowych, skąd rozwożone są za pomocą transportu samochodowego do magazynów usługodawców logistycznych lub bezpośrednio do końcowych odbiorców. Węzeł logistyczny, pełniący rolę „suchego portu” musi dysponować określoną liniową i punktową infrastrukturą logistyczną. W artykule rozpatruje się potencjał logistyczny aglomeracji poznańskiej jako możliwego miejsca lokalizacji „suchego portu”.
EN
“Dry port” is an idea involving moving some functions of a marine container terminal to an inland port in the form of a container terminal with railway connection to a marine terminal, able to take over intermodal logistic units from that terminal, mostly containers. The aim of a “dry port” is to relieve a marine terminal of consolidating containers and forming block trains in accordance with specific directions of shipment. The idea assumes than containers are transported to the inland terminal at which they are sorted, consolidated and shipped to a container terminal of their destination from where they are delivered road to the warehouses of logistic service providers or directly to their end buyers. The logistic hub which is to perform the role of a “dry port” must have at its disposal certain logistic infrastructure, both linear and nodal. The article analyses the logistic potential of the Poznań urban agglomeration as a possible area for the location of a “dry port”.
PL
Terminal kontenerowy stanowi przykład systemu transportowego realizującego obsługę kontenerów z ładunkami niebezpiecznymi, które dostarczane są przez środki transportu lądowego i morskiego. Celem badań takiego systemu transportowego jest określenie zachodzących w nim procesów.
EN
Container terminal is an example of transport system, which provide the proper service of the containers containing dangerous goods. Dangerous goods are supplied to this terminal by different means of transport. The aim of examination this terminal is determination of process.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.