Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 515

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  robotyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł obejmuje historię powstawania i rozwoju Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz związanego z tym powstawania i rozwoju na Wydziale kierunku studiów automatyka i robotyka. W kształceniu studentów tego kierunku studiów uczestniczyły także i inne katedry Wydziału. Zajęcia dydaktyczne z zastosowań automatyki prowadzili również pracownicy: Katedry Miernictwa Elektrycznego, Katedry Trakcji Elektrycznej, Katedry Maszyn Elektrycznych, Katedry Napędów Elektrycznych, Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Katedry Systemów Elektroenergetycznych. Oczywiście, w kształceniu studentów brały też udział katedry przekazujące studentom wiedzę ogólną oraz podstawową wiedzę techniczną.
EN
This article covers the history of establishment and development of the Control Engineering Department at the Faculty of Electrical and Control Engineering of the Gdańsk University of Technology and related establishment and development at this Faculty of the Automation and Robotics field of study. Other Departments of the Faculty also participated in the education of students in this field of study. Classes in automation applications have been conducted by: Department of Electrical Measurement, Department of Electrical Traction, Department of Electrical Machines, Department of Electrical Drives, Department of Power Electronics and Electrical Machines, and Department of Power Systems. Of course, in the education some other departments providing students with general and basic technical knowledge have been also involved.
PL
W artykule przedstawiono opracowany głównie na potrzeby robotyki mobilnej system sterowania bezwładnościowego, który opiera się na pomiarach sił w postaci przyspieszeń i prędkości obrotowych działających na mikroukład. Opisano ideę konwersji danych pomiarowych na sygnały sterowania, poprawiając ich dokładność przy wykorzystaniu filtru komplementarnego lub Kalmana.
EN
The paper presents inertial control system meant mainly for mobile robotics. System uses accelerations and angular speeds measured by inertial measurement unit in order to convert them to control signals. Idea behind conversion is described, and the way to improve measurements by implementing either complementary or Kalman filter.
3
Content available Modern Industrial Robotics
EN
In the past decade, robots have become the basic tools for the automatization and robotization of industrial production, as they used to be in the 70s programmable controllers, in the 80s processor drive controllers, in the 90s of the twentieth century frequency controlled AC motors and in the first years of the 21st century digitization, expressed in the significant advancement and dissemination of computerization, telecommunications and internetization. This role is evidenced by further, beyond conventional robotics, extension of its application and the emergence of new hardware and software solutions oriented towards joint, by robots and human, undertaking of hitherto not rationalized production tasks. This essay is devoted to these transformations in contemporary robotics.
PL
Roboty stały się w mijającym dziesięcioleciu podstawowymi narzędziami automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej, tak jak kiedyś, w latach 70. sterowniki programowalne, w latach 80. procesorowe regulatory napędów, w latach 90. XX wieku nastawniki częstotliwościowe silników prądu przemiennego i w pierwszych latach XXI wieku cyfryzacja, wyrażająca się istotnym zaawansowaniem i upowszechnieniem informatyzacji, telekomunikacji i internetyzacji. Świadectwem tej roli jest dalsze, poza obszary konwencjonalnej robotyki, rozszerzanie jej aplikacji i pojawienie się nowych rozwiązań sprzętowych i programowych ukierunkowanych na wspólne, przez roboty i człowieka, podejmowanie dotychczas nie racjonalizowanych zadań produkcyjnych. Tym właśnie przemianom we współczesnej robotyce poświęcony jest ten esej.
4
Content available Wpływ druku 3D na gospodarkę i życie społeczne
PL
Wpływ druku 3D na gospodarkę i życie społeczne rozpatruje się na ogół w szerszym kontekście następnej trzeciej (lub czwartej) rewolucji przemysłowej i związanego z nią rozwoju robotyki, sztucznej inteligencji, nanotechnologii, genetyki, druku 3D/AM, biotechnologii i innych dziedzin1, które będą się wzajemnie wzmacniały, tworząc podstawę rewolucji bardziej wszechstronnej i wszechogarniającej niż cokolwiek, z czym mieliśmy dotychczas do czynienia. Pomyślmy np. o inteligentnych systemach, nie tylko domach, lecz również fabrykach, gospodarstwach rolnych czy miastach, które będą potrafiły reagować na pojawiające się problemy, np. zmiany klimatyczne. Z drugiej strony rozwój robotyzacji, nanotechnologii i innych dziedzin spowoduje również skutki negatywne: zostaną utracone liczne miejsca pracy, a nowe będą wymagały wysokich kwalifikacji.
5
PL
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jest stanem dającym poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Bezpieczeństwo odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego, m.in. życia, zdrowia i dóbr (materialnych i niematerialnych). W odniesieniu do stanowisk zrobotyzowanych stanowi ono bardzo szeroki zakres wiedzy oraz kompetencji i odgrywa ważną rolę na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji zarówno maszyn, jak i całych stanowisk produkcyjnych.
PL
Od wielu lat światowy rynek robotyki rozwija się dynamicznie. Świadczą o tym coroczne rekordowe wyniki sprzedaży robotów przedstawiane w raportach publikowanych przez Międzynarodową Federację Robotyki (ang. IFR – International Federation of Robotics). Międzynarodowa Federacja Robotyki jest profesjonalną organizacją non profit założoną w 1987 r. Jej głównym celem jest wspieranie badań naukowych, rozwoju, wykorzystania i współpracy międzynarodowej w zakresie robotyki, robotów przemysłowych i robotów usługowych. Ponadto IFR jest koordynatorem, związanego z badaniami w dziedzinie robotyki, Międzynarodowego Sympozjum Robotyki (ang. ISR – International Symposium of Robotics), jednej z najstarszych (organizowanej od 1970 r.) konferencji z zakresu robotyki. Dział badań statystycznych IFR corocznie publikuje analizy, zamieszczając w nich szczegółowe dane dla ponad 50 krajów, z podziałem na obszary zastosowań, gałęzie przemysłu, rodzaje robotów i inne dane techniczne i ekonomiczne.
7
PL
Rozwój robotów przemysłowych jest uwarunkowany czynnikami technicznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wśród czynników technicznych często wyróżnia się: rozwój przemysłu 4.0; rozwój mechaniki precyzyjnej i układów sterowania; rozwój nowych technologii materiałowych oraz zmiany w wydajności energetycznej; rozwijający się rynek konsumentów; wzrost zapotrzebowania na specjalne operacje produkcyjne wynikające m.in. z dużej masy, złożonych kształtów czy szkodliwych i niebezpiecznych warunków pracy; zapewnienie wysokiego i jednolitego standardu wyrobów, wynikającego z rosnącej globalnej konkurencji na rynkach zbytu; skrócenie cyklu życia produktów oraz zwiększenie ich gamy, czyli konieczność elastycznej automatyzacji; rozwój robotów kolaboracyjnych oraz pełne wykorzystanie ich w produkcji; rozwój robotów kompaktowych z prostym programowaniem.
PL
Czy nam się to podoba, czy nie - trwa kolejna rewolucja przemysłowa. Już czwarta. Droga od Przemysłu 1.0 do Przemysłu 4.0 zajęła ludzkości niespełna 400 lat. Niewiele, jeśli zważyć, że na jej starcie stanęła maszyna parowa, a obecnie pałeczkę postępu przejęły w tej sztafecie roboty.
EN
The paper presents the evaluation of weldability of unalloyed high strength heat-treated steels using of a laser beam welding robotic station. The key factors and properties affecting the usability of the aforesaid welding technology when welding the above-named steels were identified on the basis of the assessment of the microstructure and the measurements of hardness distribution in the related butt welded joints.
PL
Artykuł prezentuje krótką historię rozwoju robotyki ze społecznego i kulturowego punktu widzenia. Unaocznia to, że skonstruowanie pierwszego robota w XX wieku wymagało wpierw wielu przełomów intelektualnych, dokonujących się stopniowo na przestrzeni setek lat, jak też powolnego dojrzewania do tego wynalazku ludzkiej świadomości.
EN
The article presents a short history of the development of robotics from a social and cultural point of view. This shows that the construction of the first robot in the twentieth century required, first, many intellectual breakthroughs, occurring gradually over the space of hundreds of years, as well as the slow maturing of this invention in human consciousness.
PL
W artykule przedstawiono projekt systemu nawigacji lokalnej w mieszkaniu jednopoziomowym. System jest kierowany do zastosowań monitoringu mieszkania za pomocą samochodu czterokołowego. Jego struktura pozwala także na lokalizację ludzi. Zaproponowano rozmieszczenie w każdym pomieszczeniu, pod sufitem, dwóch stacjonarnych nadajników nawigacji, będących punktem odniesienia dla odbiornika zamontowanego na pojeździe. Takie rozwiązanie daje informację o pozycji pojazdu w mieszkaniu z dokładnością do ± 2 centymetrów.
EN
A project of a local navigation system in a one-story apartment was presented in the paper. The system is dedicated to monitor an apartment using a four-wheeled car. It's structure allows to localize the people, as well. In each room, under the ceiling, two stationary navigation beacons, which are the reference point for the mobile beacons mounted on the vehicle, were proposed. Such a solution gives an exact position of the car in the apartment with an accuracy of ± 2 centimeters.
PL
W artykule opisano projekt oraz wykonanie robota czterokołowego. Do budowy urządzenia wykorzystano klocki Lego Technic. Do sterowania wykorzystano Raspberry Pi2 wraz z dołączonymi rozszerzeniami. Urządzenie zostało zbudowane w celu zdalnego monitoringu mieszkania. Pojazd posiada kamerę, której obraz rejestrowany jest na serwerze.
EN
A project and construction of a four-wheel robot were presented in the paper. Lego Technic bricks were used to build the device. The main controller is based on the Raspberry Pi2 board with additional modules. The device was built for remote monitoring of the flat. The device | has a camera whose video is registered on an external server.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną i wykonaną konstrukcję robota mobilnego wyposażonego w system wbudowany oparty na układzie STM32F4, którego oprogramowanie utworzono za pomocą graficznego interfejsu użytkownika środowiska Matlab/Simulink oraz dodatkowych narzędzi i bibliotek dla nich przeznaczonych. Opisane przykłady demonstrują możliwości wybranych komponentów pakietu Simulink.
EN
The article presents a real developed mobile robot equipped with an STM32F4 embedded system, and it’s software generated with the help of Matlab/Simulink’s graphical users interface, and an additional provided tools and libraries. Described examples demonstrate capabilities of the selected Simulink's components.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska typu pick and place z robotem typu SCARA serii RH-3FHR-Q z wykorzystaniem funkcji śledzenia transportera. Integracja wszystkich urządzeń na stanowisku została zrealizowana z zastosowaniem platformy iQ firmy Mitsubishi. Autorzy skupili się na opracowaniu programu dla systemu wizyjnego oraz aplikacji umożliwiającej pobieranie nieuporządkowanych detali z podajnika bez jego zatrzymywania oraz odkładanie ich zgodnie z przyjętym wzorem.
EN
The article presents the project of a robotic pick and place cell with the SCARA robot series RH-3FHR-Q using the transporter tracking function. The integration of all devices in the station was carried out based on the Mitsubishi iQ platform. The authors focused on developing a program for the vision system and an application enabling the retrieval of unstructured details from the feeder without stopping it, and laying them down in accordance with the accepted pattern.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska do pakowania konwerterów LM2596 za pomocą robota IRB 360. W pierwszym etapie pracy opracowano wirtualne stanowisko w środowisku RobotStudio. Zaproponowane stanowisko zostało przetestowane pod względem wydajności i jakości. Przetestowana w środowisku wirtualnym aplikacja została zaimplementowana na rzeczywistej stacji, gdzie potwierdzono przyjęte założenia.
EN
The article presents the project of robotic cell for packaging step-down LM2596 converters with the use of IRB 360 robot. In the first stage of work was to develope a virtual cell in the RobotStudio environment. The proposed cell has been tested in terms of performance and quality. The application tested in a virtual environment was implemented in a real position where the assumptions were confirmed.
PL
W artykule przedstawiono sposób integracji sterownika PLC z robotem firmy ABB za pomocą protokołu ProfiBus DP. Zadanie zostało zrealizowane na przykładzie stanowiska do paletyzacji. W pierwszej kolejności, w środowisku TIA Portal, została opracowana aplikacja dla sterownika PLC wyposażonego w panel HMI. Panel HMI zawiera okienkowe menu i umożliwia intuicyjne tworzenie, zapisywanie i uruchamianie receptur paletyzacji. Sterownik PLC jest odpowiedzialny za sterowanie procesem paletyzacji, w tym za komunikację z robotem przemysłowym. Następnie opracowano aplikacje dla robota przemysłowego realizującego fizycznie proces. Poprawność funkcjonowania aplikacji przetestowano na rzeczywistym stanowisku.
EN
The article presents the method of integration of a PLC controller with an ABB robot using the ProfiBus DP protocol. The task was carried out on the example of a palletizing cell. First, in the TIA Portal environment, an application for a PLC controller equipped with an HMI panel was developed. The HMI panel includes a windowed menu and allows intuitive creation, saving and running of palletizing formulas. The PLC controller is responsible for controlling the palletizing process, including communication with the industrial robot. Then, applications for an industrial robot that physically implemented the process were developed. The correct functioning of the application has been tested in the actual position.
EN
Inspection and engineering work inside ducts are a serious challenge in terms of logistics and processing. Processing-wise, a major obstacle is the remote control over a modular mobile unit with a variable cinematic configuration and intended to manage complex operating processes. This paper presents the results of the development of a mobile robot for inspection and engineering work. The items of a specific focus of the development work were the remote-control system structure and the control algorithms for the propulsion module control and the operating module control.
PL
Realizacja prac inspekcyjno-inżynieryjnych w przewodach kanalizacyjnych stanowi poważne wyzwanie logistyczne jak i technologiczne. W aspekcie technologicznym znaczącym utrudnieniem jest sterowanie urządzeniem modułowym, o zmiennej konfiguracji kinematycznej, realizującym złożone procesy technologiczne. W artykule przedstawiono wyniki prac polegających na opracowaniu modelu robota mobilnego do prac inspekcyjno-inżynieryjnych ze szczególnym uwzględnieniem struktury systemu sterowania oraz algorytmów sterujących, odpowiadających za realizację procesu sterowania modułem jezdnym i modułem technologicznym.
PL
Realizacja prac inspekcyjno-inżynieryjnych w przewodach kanalizacyjnych stanowi poważne wyzwanie logistyczne i techniczne. Rozwój konstrukcji robotów mobilnych stwarza możliwość ich wykorzystania w tego typu zadaniach. W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych prac, mających na celu opracowanie konstrukcji robota inspekcyjno-inżynieryjnego, przeznaczonego do kontroli, naprawy oraz instalowania przewodów teletechnicznych (światłowodowych) w przewodach kanalizacyjnych o zakresie średnic 200÷800 mm. Opisano konstrukcję robota oraz modułów, z których składa się demonstrator (modułu jezdnego, modułu nosiciela, modułu technologicznego), a także wyniki testów służących weryfikacji parametrów pracy demonstratora.
EN
Implementation of inspection and engineering works in sewage pipes is a serious logistic and technological challenge. The development of mobile robot construction technology makes it possible to use them in this type of tasks. The paper presents the results of work aimed at developing the construction of an inspection and engineering robot, intended for inspection, repair and installation of tele-technical wires (fiber optic) in sewer pipes with a diameter range of 200÷800 mm. The design of the robot as well as the modules of the demonstrator are described (driving module, carrier module, technological module) and the results of tests aimed at verifying the work parameters of the developed demonstrator.
EN
This essay deals with problem of the utilizability robotic technology in the military conditions. The main aim of the essay is description of rational reasons for introduction and development this technology not only into army but also in military logistics namely. The essay shows economic background of robotics technology, points out not only economic but also military and socio-political consequences of implementation of this technology. The essay indicates an array of advantages for military logistics, too.
EN
The article presents selected results of technological tests involving the welding of high-strength steel (with a guaranteed yield point of 1100 MPa) using a robotic laser beam welding station. The joints made in the tests were subjected to visual, macroscopic and microscopic tests as well as to hardness measurements. The obtained results revealed the presence of martensitic-bainitic structure in the cross section of the welded joint and the presence of a narrow zone characterised by low hardness (softened zone).
PL
Przedstawiono wybrane wyniki z prób technologicznych spawania stali o wysokiej wytrzymałości (gwarantowanej granicy plastyczności 1100 MPa) przy wykorzystaniu zrobotyzowanego stanowiska do spawania wiązką laserową. Wykonane złącza poddawano badaniom wizualnym, makroskopowym i mikroskopowym oraz pomiarom twardości. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie martenzytyczno-bainitycznej struktury w przekroju poprzecznym złącza spawanego oraz występowaniu wąskiej strefy o niskiej twardości (strefy zmiękczenia).
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.