Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące kierowców zawodowych odnoszące się do przestrzegania czasu prowadzenia i czasu odpoczynku kierowcy. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie kierowców samochodów ciężarowych będących w różnym wieku, mających zróżnicowany staż pracy. Badania zostały przeprowadzone wśród kierowców aktywnych zawodowo, dotyczyły one głównie respektowania norm czasu pracy i wykorzystania przerw, które mają bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki pokazują, w jakim stopniu przestrzegane są przepisy dotyczące norm czasu pracy kierowców. Badania wykazały, że ponad połowa kierowców jeździ przemęczona, co prowadzi do zmniejszenia czujności i wydłużenia czasu reakcji. Powoduje to między innymi błędne odczytywanie sygnałów przekazywanych przez użytkowników dróg, a w konsekwencji niewłaściwe reakcje i zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa.
EN
The paper presents the study of professional drivers in terms of compliance with the driving and rest time. The questionnaire survey on a group of truck drivers at different age and with varied work experience in the profession of the driver was carried out. The research was conducted among working professional drivers. They mainly concerned with respecting the working time and rest regulations, what directly affect safety. The results show the degree of compliance with regulations on drivers’ working time. Studies have shown that more than half of drivers are overworked, it leads to reduction of alertness and extension of the reaction time. This causes, among others, misunderstanding of traffic signals by road users, and consequently improper reactions and reduction of safety level.
EN
This paper presents the problems associated with changes in resistance to the tribological wear of light-cured polymer matrix ceramic composites (LC PMCCs) used in conservative dentistry and in dental prosthetics (fillings of carious cavities, dental bridges, structural reinforcements of the dental arch). Wear resistance of the surface layer of PMCCs depends on the time of exposure to the conditions of the oral environment, such as alternating temperatures and the exposure to liquids. The aim of the study was to assess changes in the mechanical properties of the surface layer under thermal cycling in liquid. Indentation hardness tests and scratch tests were performed before and after conditioning. Conditioning included 10,000 cycles of step temperature changes (10–70°C). The results of the scratch tests showed that universal composites that had relatively high filler contents were more resistant to scratching than flow type composites with lower filler contents. It was found that cyclic changes in ambient temperature reduced the wear resistance of universal composites but improved the resistance of flow type composites. In addition, in the case of flow type composites, the hardness of the surface layer was also increased.
PL
W pracy zaprezentowano problematykę zmian odporności na zużycie tribologiczne światłoutwardzalnych kompozytów polimerowo-ceramicznych (LC PMCCs–light-cured polymer matrix ceramic composites) stosowanych w stomatologii zachowawczej oraz w protetyce stomatologicznej (wypełnienia ubytków próchnicowych w zębach, mosty stomatologiczne, wzmocnienia konstrukcyjne łuku zębowego). Odporność na zużycie warstwy wierzchniej PMCCs jest cechą zależną od czasu oddziaływania środowiska jamy ustnej, między innymi zmiennej temperatury i obecności płynów. Celem pracy była ocena zmian właściwości mechanicznych warstwy wierzchniej ze względu na cykliczne oddziaływanie płynów o zmiennej temperaturze. Badano twardość indentacyjną i ślad zarysowania przed i po kondycjonowaniu. Kondycjonowanie obejmowało 10 tys. cykli skokowej zmiany temperatury (10–70°C). Wyniki testu zarysowania wykazały, że materiały typu uniwersalnego o względnie dużej zawartości wypełniacza są bardziej odporne na zarysowania niż materiały typu flow o mniejszej zawartości wypełniacza. Stwierdzono, że cykliczne zmiany temperatury otoczenia zmniejszają odporność na zużycie kompozytów uniwersalnych, natomiast poprawiają odporność kompozytów typu flow. Ponadto w przypadku kompozytów typu flow obserwowano umocnienie warstwy wierzchniej polegające na wzroście twardości.
3
Content available Safety in road transport
EN
The article describes the transport process and the drivers’ approach with regard to respecting the applicable driver's working time standards. This paper presents and discusses the results of a survey conducted among professional drivers, the primary purpose of which was to obtain the response to the question whether drivers actually rest during the break. Legal regulations strictly determine the minimum daily and weekly rest periods and the maximum daily and weekly driving times. Appropriate advanced technologies represented by measuring tools to the great extent oblige drivers to take a rest at the right time. Nevertheless, on the basis of the research it was stated that drivers frequently execute other activities, thus trying to increase their profits during break time, and therefore they commit for a rest shorter time than this resulting from the current working time regulations. The introduction of newer and more advanced solutions in the recording equipment substantially limits the possibility of performing other activities related to the vehicle during a break, and forces drivers to have a rest, thereby they pose less risk on the roads.
EN
This paper reports the results of compressive strength and elasticity studies of light-cured polymer matrix ceramic composites (LC PMCCs). The main purpose was to obtain new data on experimental composites and compare them with commercial composites from the world’s leading manufacturer. The objective was to investigate the relationship between the content of reinforcing components in the composites studied and the stability of their strength in time, expressed as the number of fatigue thermal cycles.
PL
W pracy przedstawiono genezę intensywnego rozwoju napędów elektrycznych z własnymi źródłami energii w postaci akumulatorów. Scharakteryzowano najpopularniejsze obecnie ogniwa litowe będące bazą do produkcji modułów akumulatorowych. Przedstawiono parametry graniczne tych ogniw determinujące ich poprawne działanie. Na tym tle zarysowano cele konstruowania układów BMS. Oraz ich najważniejsze cechy użytkowe.
EN
The paper presents the genesis of intensive development of electric drives with their own energy sources The pa-per shows limit parameters for cells determining their correct functioning. Against this background, the goals of constructing BMS systems have been outlined. As well as their most important performance parameters.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych właściwości mechanicznych kompozytu stosowanego w konstrukcji hełmów strażackich w symulowanych warunkach operacyjnych. Do badań wykorzystano próbki z poliamidu PA66 wzmocnionego włóknem szklanym, stosowanego do wytwarzania skorup hełmów strażackich metodą wtryskiwania. Przeprowadzono testy wytrzymałości statycznej i dynamicznej (udarowej). Próbki poddane były oddziaływaniu podwyższonej temperatury przed testem wytrzymałościowym lub w jej trakcie, w zależności od rodzaju obciążenia. Wykazano znaczący wpływ historii obciążenia eksploatacyjnego na właściwości mechaniczne poliamidu PA66 wzmocnionego włóknem szklanym. Ponadto, w przypadku wymuszenia udarowego, zanotowano zmianę charakteru zniszczenia kompozytu ze sprężysto-kruchego na sprężysto-plastyczny pod wpływem oddziaływania podwyższonej temperatury. Określone w symulowanych warunkach eksploatacji właściwości mechaniczne materiału, wykorzystywanego do wyrobu skorup, mogą być przydatne do modelowania budowy hełmów strażackich i analiz, np. MES.
EN
This paper presents results of experimental studies of mechanical properties of composite applied in firefighting helmets at simulated operating conditions. For the studies samples of PA66 polyamide reinforced with fiberglass, applied for manufacturing of firefighting helmets shells by injection method have been applied. Static and dynamic strength tests have been conducted. The samples were exposed to high temperature before the test or during the test, depending on the type of the load. A significant influence of operating load history on the mechanical properties of polyamide PA66 reinforced with fiberglass has been demonstrated. Additionally, in case of the impact load change of type of composite damage from elastic–fragile to elastic–ductile under the impact of high temperature has been observed. Mechanical properties of material simulated at operating conditions, used for manufacturing of helmets’ shells, can be useful for modelling of firefighting helmets construction and analysis e.g. MES.
7
Content available Odpoczynek w pracy kierowcy zawodowego
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące kierowców zawodowych odnoszące się do sposobu pracy, systemów bezpieczeństwa, czasu prowadzenia i czasu odpoczynku kierowcy. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie kierowców samochodów ciężarowych będących w innym wieku, mających zróżnicowany staż pracy w zawodzie kierowcy oraz wykonujących przewozy krajowe i międzynarodowe. Badania zostały przeprowadzone wśród kierowców aktywnych zawodowo, dotyczyły one głównie respektowania norm czasu pracy kierowcy i wykorzystania przerw w pracy w codziennej praktyce. Uzyskane wyniki obrazują w jakim stopniu nieprzestrzegane są przepisy odnoszące się do norm czasu pracy kierowców.
EN
This paper presents the study of occupational drivers in terms of their working style, safety systems, driving and rest periods. A questionnaire survey on a group of truck drivers in different age, with varied work experience in the profession of driver, performing domestic and international transport was carried out. The research was conducted among working professional drivers. They mainly concerned the driver's working time and the use of breaks at work in everyday practice. The results show degree of non-compliance of regulations relating to the drivers' working time.
8
EN
The paper presents analysis of the availability of medium firefighting and rescue vehicles chassis used by State Fire Brigade in Warsaw. For analysis of availability of vehicles chassis the technical availability factor has been used. Additionally, in the paper time to restore of the vehicles chassis regarding causes of unavailability has been presented. In the tests the data obtained from the Decision Support System (DSS) of Warsaw State Fire Brigade were applied. The research included the period from January 2012 to May 2015. Based on the results, it can be statement that the operating mileage is the crucial factor of operating degradation of firefighting vehicles chassis.
PL
W artykule przedstawiono analizę gotowości podwozi średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych użytkowanych przez Państwową Straż Pożarną na terenie miasta stołecznego Warszawa. Do analizy gotowości podwozi samochodów pożarniczych wykorzystano współczynnik gotowości technicznej. Ponadto w artykule przedstawiono czasy odnowy podwozi samochodów w zależności od przyczyn stanu niezdatności. W badaniach wykorzystano dane pozyskane z Systemu Wspomagania Decyzji ST (SWD-ST) Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawa. Zakres badań obejmował przedział czasu od stycznia 2012 r. do maja 2015 r. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że dominującym czynnikiem degradacji eksploatacyjnej samochodów pożarniczych jest przebieg eksploatacyjny pojazdu.
PL
W artykule przedstawiono. efektywny rozwój transportu, który jest jednym ze wskaźników rozwoju kraju. Analizując liczbę nowo zarejestrowanych pojazdów możemy oszacować zarówno stan rozwoju transportu jak i przewidywania przewoźników odnośnie rozwoju kraju. Na podstawie danych dotyczących nowo zarejestrowanych ciągników siodłowych i pojazdów ciężarowych z okresu 2011 do 2 kwartału 2016 oszacowano trendy liniowe dla każdego z szesnastu województw. Nierównomierny rozwój transportu w poszczególnych województwach może być spowodowany czynnikami ekonomicznymi związanymi z rozwojem regionów oraz lokalizacją firm leasingowych.
EN
The article presents the effectiveness development of transport, which is one of the indicators of development of the country. Analyzing the number of newly registered vehicles, we can estimate both the state of development of transport and the forecasting of carriers regarding the development of the country. Based on data on newly registered trucks from the period 2011 to Q2 2016 it was estimated the linear trends for each of the sixteen provinces. The non-uniform development of transport in the individual provinces may be caused by economic factors associated with the development of regions and the locations of leasing companies.
PL
W artykule przedstawiono przepisy dotyczące kierowców zawodowych, sposobu pracy, systemów bezpieczeństwa, czasu prowadzenia i czasu odpoczynku kierowcy. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie kierowców samochodów ciężarowych oraz kierowców autobusów będących w innym wieku, mających różny staż pracy w zawodzie kierowcy oraz wykonujących przewozy krajowe i międzynarodowe. Badania zostały przeprowadzone w śród kierowców pojazdów użytkowych, które dotyczyły respektowania norm czasu pracy kierowcy w codziennej praktyce.
EN
The article presents the provisions relating to professional drivers, how to work, the safety systems, the driving time and the rest time. The surveys conducted on a group of truck drivers and bus drivers being in a different age, with different seniority in the profession of the driver and performing the domestic and international transportation. The study was conducted among drivers of vehicles, which concerned the respect of standards of drivers' hours in daily practice.
PL
W artykule porównano wybrane koszty eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem CNG oraz olejem napędowym. Analizę przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste dane uzyskane z obserwacji eksploatacji autobusów w MZK w Przemyślu. W badaniach wykorzystano autobusy marki Jelcz o podobnej konstrukcji zasilane klasycznie ON i przystosowane do zasilania gazem CNG.
EN
The article compares selected operational costs of urban communication buses fueled with CNG and diesel oil. The analysis was conducted on the basis of actual data obtained from observation of buses operation in MZK (Urban Communication Facility) in Przemysl. In the research were used Jelcz buses of similar design and classically fueled with diesel oil, and suitable for CNG supplying.
EN
Implementation of light-curing composites in dental fillings is connected with exposure of material to various factors, the effect of which may be ongoing degradation of filler material. One of exposures is cyclic thermal stress caused by the physiological functions such as drinking hot coffee and ice water. Thermal degradation is revealed by loss of adhesive bonding between matrix and ceramic filler. The tension created at phase boundary is an effect of a.o. different values of thermal expansion coefficients of composite phases. Another important factor is matrix depolymerisation. In this situation the ability of matrix to transfer load onto reinforcement is reduced, as can be seen in results of residual strength tests. This phenomenon is differentiated in composites of other ratio of filler to matrix and is dependent on the size of the particles of the filler and proper dispersion in the structure. In this article was made an attempt to determine the impact of thermal cyclical effects on residual strength on bending and strength reliability. Strength test was carried out in accordance with the procedure stipulated in the technical standard ISO 4049.
PL
Zastosowanie kompozytów światło utwardzalnych na uzupełnienia stomatologiczne wiąże się z narażeniem materiału wypełnienia na działanie różnych czynników, skutkiem działania których może być postępująca degradacja materiału uzupełnienia. Jednym z obciążeń materiału jest cykliczne oddziaływanie termiczne powodowane realizacją funkcji fizjologicznych np. picia gorącej kawy i wody z lodem. Degradacja termiczna przejawia się poprzez utratę więzi adhezyjnej pomiędzy osnową i wypełniaczem ceramicznym. Naprężenie powstające na granicy faz są skutkiem m.in. odmiennych wartości współczynników rozszerzalności temperaturowej faz kompozytu. Innym istotnym czynnikiem jest depolimeryzacja osnowy. W takiej sytuacji zdolność osnowy do przenoszenia obciążenia na wzmocnienie jest zredukowana, co uwidacznia się w wynikach badań wytrzymałości resztkowej. Zjawisko to jest zróżnicowane w kompozytach o innych proporcjach wypełniacza do osnowy oraz zależy od wielkości cząstek wypełniacza i właściwego zdyspergowania w strukturze. W artykule podjęto próbę określenia wpływu cyklicznych oddziaływań cieplnych na resztkową wytrzymałość na zginanie i niezawodność wytrzymałościową. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono zgodnie z procedurą przedstawioną w normie technicznej ISO 4049.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące hałasu jakim muszą odpowiadać wyprodukowane pojazdy aby mogły być wprowadzone na rynek. Opisano jakie zagrożenie dla słuchu i zdrowia człowieka stanowi przebywanie w otoczeniu o znacznym nasileniu dźwięku. Dokonano charakterystyki dopuszczalnej emisji hałasu przez poszczególne rodzaje pojazdów. Na przykładzie ciągnika rolniczego przedstawiono wymagania techniczne dla kabin. W oparciu o normę określono dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz kabiny oraz opisano warunki i aparaturę w jakich powinien odbywać się pomiar hałasu zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi.
EN
The article presents the requirements for noise to be met by manufactured vehicles in order to be placed on the market. It describes what threat to human health and hearing is being in the environment with a significant sound intensity. The characteristics of permissible sound level for different types of vehicles has been conducted. Technical requirements for cabins have been presented on the base of an agricultural tractor. Based on the standard the permissible level of noise inside the cabin has been defined and conditions along with the apparatus in which the noise measurement should be conducted in accordance with homologation requirements have been described.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
3703--3710, CD 2
PL
W artykule przedstawiono porównawczą analizę bezpośrednich kosztów eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG oraz klasycznym olejem napędowym. Analizę wykonano na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych z obserwacji użytkowania autobusów w MZK Przemyśl. Do badań porównawczych wykorzystano autobusy marki Jelcz o zbliżonej konstrukcji, których silniki były przystosowane do zasilania olejem napędowym oraz gazem CNG.
EN
The article presents a comparative analysis of direct operating costs of public transport buses powered by compressed natural gas (CNG) and diesel. The analysis was performed based on actual data obtained from the observation of the use of buses in Municipal Transport Company in Przemyśl (MZK Przemyśl). For comparative studies were used Jelcz buses of similar construction and engines designed to power with diesel and CNG.
PL
W artykule przedstawiono aktualne regulacje prawne, których musi przestrzegać kierowca wykonujący przewozy drogowe towarów. Praca zawiera również wymagania jakie musi spełniać spedytor, który odpowiada za logistykę transportu. Ponieważ do optymalnego wykorzystania środków transportu niezbędna jest wiedza dotycząca czasu pracy kierowcy. Ponadto opisano, że spedytor musi bardzo dobrze się orientować w jaki sposób dokonywane są czynności przeładunkowe aby odpowiednio oszacować czas potrzebny na dostarczenie towarów przestrzegając jednocześnie czasu pracy kierowcy.
EN
In this paper current legal regulations have been presented, which have to be followed by driver carrying out road transport of goods. The paper also includes requirements of the forwarder, which is responsible for transport logistics. For the optimum use of means of transportation a knowledge on working time of driver is necessary. Moreover, it has been described that the forwarder should be very well informed on how the re-loading activities are conducted, in order to adequately estimate the time needed for delivery of goods, complying at the same time with driver’s hours.
PL
Praca zawiera zakres odpowiedzialności osób za przewożony ładunek. Wprowadzone nowe przepisy, swym zakresem, objęły w sposób ścisły nową grupę podmiotów działających na rynku transportowym. Przewoźnicy uzyskali pewne korzyści zdjęto z nich część odpowiedzialności, która została przeniesiona na inne podmioty. Na nadawcę, spedytora i organizatorów transportu nałożono wiele dodatkowych obowiązków i związanych z tym kar za nieprawidłowości w zleceniach i załadunkach towarów. W pracy przedstawiono kto jest odpowiedzialny za jakie czynności w transporcie towarów i w jaki sposób za nie odpowiada.
EN
This paper describes responsibility of people for the transported cargo. Recently introduced new regulations included within its scope a new group of entities active on the transport market. Forwarders have gained some benefits, part of responsibility has been removed from them, and moved to some other entities. On sender, forwarder and transport organizers many additional obligations have been imposed and related penalties for irregularities in orders and loadings of goods. In this paper, responsibilities for particular activities in transportation of goods have been described.
PL
Artykuł przedstawia analizę wykorzystania średniego samochodu gaśniczego do działań ratowniczo-gaśniczych w mieście Warszawa. Jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Polsce wyposażone są w samochody specjalne oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. W zależności od charakteru zagrożeń mogących wystąpić w danym rejonie operacyjnym jednostki różnią się między innymi ilością oraz rodzajem pojazdów i sprzętu. Analizowane średnie samochody gaśnicze przeznaczone są zarówno do działań ratowniczych, jak i gaśniczych, z uwagi na uniwersalne zastosowanie, znajdują się na prawie każdej jednostce PSP. Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1846-1:2011 dot. samochodów pożarniczych, do samochodów średnich zaliczane się pojazdy o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 7,5 ton i nie przekraczającej 16 ton. Autorzy dokonali próby oceny przydatności wyposażenia tego rodzaju pojazdu dla zdarzeń w których konieczne było użycie sprzętu i/lub ubrań ochronnych w oparciu o wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu oraz standardów ich wyposażenia.
EN
This paper presents analysis of the use of a medium fire-fighting vehicle for rescue and fire-fighting actions in Warsaw city. In Poland fire-fighting units of the State Fire Brigade are equipped with special vehicles and special equipment enabling rescue and fire-fighting actions. Depending on the nature of hazards possible to occur in a specific operational region, the units differ among the other with a number and type of vehicles and equipment. The analyzed medium fire-fighting vehicles are dedicated to both rescue and fire-fighting actions, and due to universal application are owned by almost all State Fire Brigades units. According to the obligatory standard PN-EN 1846-1:2011 related to fire-fighting vehicles, medium vehicles are the one with total actual weight above 7.5 tons and below 16 tons. Authors made an attempt to assess the usability of equipment in such type of vehicles for the events, where the use of equipment and/or protective clothing was necessary, according to the guidelines of the Chief Commandant of the State Fire Service regarding standardization of fire-fighting vehicles and other means of transportation and standards of their equipment.
PL
Hełm strażacki ma chronić głowę strażaka przed spadającymi kawałkami cegieł, szyb, prętów stalowych, pokryć dachowych, przed uderzeniami o niskie stropy, belki w ciasnych korytarzach i zniszczonych pomieszczeniach. Wysokie wymagania stawiane hełmom strażackim zostały określone w normie PN-EN 443. Najważniejszymi własnościami wg powyższej normy, wpływającymi na bezpieczeństwo strażaka podczas akcji jest spełnienie przez nich określonych parametrów cieplnych i mechanicznych. Nawiązując do wymagań zawartych w w/w normie, przeprowadzono wstępne badania właściwości wytrzymałościowych próbek wykonanych z poliamidu PA 66 wzmocnionego włóknem szklanym, który stosowany jest do wytwarzania skorup hełmów strażackich o nazwie Calisia Vulcan produkowanych przez KZPT Kalisz. Przeprowadzono badania rozciągania i zginania w temperaturach normalnych oraz po wygrzaniu próbek w temperaturach symulujących warunki pracy strażaków podczas gaszenia pożaru. Badania są wstępem bardziej szczegółowych badań mających na celu opisanie zachowania sie struktury badanych polimerów w środowisku pożaru.
EN
Fire helmet should secure firemen’s head against the falling bricks, glass, steel rods, roofing, hitting low ceilings, beams in narrow corridors and damaged rooms. High requirements with regards to fire helmets have been set in PN-EN 443 standard. The most import_ant characteristic based on the above standard influencing firemen’s safety during fire-fighting actions is fulfilling specific thermal and mechanical parameters. Referring to requirements included in the standard, the preliminary studies of strength properties of the samples made of PA 66 polyamide reinforced with fiberglass were conducted, which is used to manufacture Calisia Vulcan helmets’ shells - produced by KZPT Kalisz. Tensile and flexural tests at normal temperatures and after heating the samples simulating firemen working conditions during fire-fighting were carried out. The studies are a prelude to more detailed studies aiming at describing behavior of structure of the studied polymers in fire conditions.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wykorzystywanych środków transportowych na koszty procesu transportowego. Wykazano w jakim stopniu zmniejszają się koszty jednostkowe transportu przy wykorzystaniu taboru o dużej zdolności przewozowej. Skalkulowano jakie są koszty transportu w towarze, który dociera do odbiorcy zależnie od zastosowanego środka transportu i od przebytej odległości. Pokazano jakie środki transportu należy wykorzystywać aby koszty jednostkowe były jak najniższe.
EN
The article presents the influence of means of transport on the costs of the transport process. It has been pointed out to what extent the unit costs of transport are reducing using fleet of large capacity. The costs of transport in the commodity, which reaches the recipient depending on the means of transport and of the distance traveled, have been calculated. The article also shows what kind of means of transport should be used to make the transport unit costs the lowest ones.
PL
W artykule zaprezentowano analizę awaryjności wybranej grupy pojazdów oraz kosztów związanych z przeprowadzonymi naprawami. Praca stanowi część badań prowadzonych przez autorów dotyczących ustalenia granicznej awaryjności pojazdów pozwalającej na efektywne ekonomicznie ich użytkowanie. W artykule ograniczono się do prezentacji uszkodzeń wybranych układów funkcjonalnych pojazdów. Pokazano rozkłady chwil uszkodzeń oraz udział kosztów napraw wybranego układu w całościowych kosztach związanych z utrzymaniem pojazdu. Stwierdzono, że największe koszty utrzymania generują uszkodzenia elementów układu napędowego, hamulców oraz wymiana opon.
EN
This paper presents analysis of failure of the selected group of vehicles and costs related to the performed repairs. The paper is a part of studies, conducted by authors, estimating limit vehicle failure enabling its economically efficient use. The article is limited to the presentation of damage to selected functional systems of vehicles. Distributions of moments of failures and share of repair costs of the selected system in the total costs related to vehicle use have been presented. Affirmed, that the largest costs of maintenance generate the damage the elements of the driving arrangement, the brakes and the exchange of tyres.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.