Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 282

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  packaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Vision system test bench
EN
The present paper is the third part in our consideration of the following issue: attempts to compare the work of the detection sensor with the ZFV vision system in the packaging labelling project.
PL
Artykuł jest trzecią częścią w naszym rozpatrywaniu zagadnienia jakim jest próba porównania pracy czujnika detekcji z systemem wizyjnym ZFV w procesie etykietowania opakowań.
PL
W pracy analizowano wpływ rodzaju opakowania (karton, plastik, szkło) na wybrane wyrożniki oceny towaroznawczej sokow owocowych (kwasowość, ekstrakt, cechy sensoryczne: barwę, klarowność, zapach i smak oraz pożądalność). Wykazano, że najlepszymi właściwościami w tym zakresie cechują się soki w opakowaniach kartonowych, ktore charakteryzowały się najbardziej intensywnym smakiem i zapachem (w przypadku soków jabłkowych) i najlepszą klarownością (w przypadku sokow pomarańczowych). Rodzaj stosowanej technologii pakowania nie wpływał na odczyn soków, natomiast na poziom ekstraktu wpływał w niewielkim zakresie.
EN
The paper analyzes the impact of the type of packaging (cardboard, plastic, glass) on selected characteristics of the commodity evaluation of fruit juices (acidity, extract, sensory features: color, clarity, smell and taste, and desirability). It has been shown that the best properties had juices in carton packs, which were characterized by the most intense taste and smell (in the case of apple juices) and the best clarity (in the case of orange juices). The type of used packaging technology did not affect the pH of the juices, but it had a small effect on the level of the extract.
3
Content available remote Wpływ bisfenolu A na człowieka oraz wybrane organizmy wodne i lądowe
PL
Podjęto problematykę szkodliwego oddziaływania bisfenolu A (BPA) w środowisku naturalnym. Opisano obecność BPA w opakowaniach produktów, w których na co dzień przechowuje się żywność. Rozpatrzono jego szkodliwy wpływ na zwierzęta lądowe oraz wodne, na rośliny, a także na zdrowie człowieka. Przedstawiono sposoby jego rozprzestrzeniania oraz działanie analogów. Omówiono też regulacje prawne dotyczące stosowania BPA.
EN
A review, with 42 refs., of both bisphenol A and products of its conversion to resins and their decomp. during waste storage were taken into consideration. In particular, their harmful effects on animals and plants were discussed. The legal regulations regarding the use of bisphenol A were also presented.
PL
Tektura falista jest powszechnie wykorzystywanym materiałem do wytwarzania opakowań [1, 12, 13], ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe [4, 5]. Podczas jej produkcji kładzie się duży nacisk na właściwości mechaniczne. To decyduje o walorach produkowanych opakowań, w szczególności zbiorczych, które mogą być składowane w wysokich stosach [6-8, 14]. Osiągnięcie dobrej wytrzymałości przy małej masie opakowania jest także uzasadnione ekonomicznie oraz minimalizuje zużycie zasobów naturalnych. Pakowanie produktów w handlu detalicznym w opakowania tekturowe wymaga wysokich walorów estetycznych tych opakowań. O jakości powierzchni tektury decyduje zarówno jakość użytych do jej produkcji papierów [15], jak i sam proces jej wytwarzania [14]. Coraz większe znaczenie ma możliwość kontrolowania jakości wytwarzanej tektury w czasie produkcji.
EN
Corrugated cardboard is a commonly used material for the production of packaging [1, 12, 13]. Their usefulness is determinated by the strength properties [4, 5]. Therefore, during the production of corrugated board, great emphasis is placed on its mechanical properties, which determines the properties of packaging produced from it, in particular collective packaging that can be stored in high piles [6-8, 14]. Achieving good strength at a low package weight is also economically justified and minimizes consumption of natural resources. Packaging products in the retail trade in cardboard packaging requires high aesthetic values of these packaging. The quality of the cardboard surface is determined both by the quality of the papers used for its production [15] and the corrugated borad manufacturing process itself [14]. It is increasingly important to be able to control the quality of the produced board during production.
EN
Product certification is currently an excellent tool connecting consumers with producers. The certificate marks placed on the packaging are primarily the first factor that determines the purchase or use of the service, testifying in a special way to the constantly growing awareness of consumers and the desire to use only the best available products. The certificate and certification mark placed on packaging and products prove the manufacturer’s commitment to care for the highest quality and safety of products introduced to the market that meet the requirements of consumers. By obtaining the certificate, any organization involved in the production of all kinds of products and packaging can demonstrate its commitment to the production of safe, functional, compliant products. The certification applies to packaging, intermediate bulk containers (IBCs), large packaging and packaging accessories, sacks, bags, as well as boxes, crates and cage intendend for raod, rail, sea and air transport of dangerous materials – UN mark, in accordance with ADR, ADN, RID, IMDG-Code and IATA-DGR regulations. The list of dangerous goods that require certified packaging is included in the RID, ADN, IMDG-Code and IATA-DGR regulations. The above regulations also specify the requirements for individual types of packaging, as well as test methods.
EN
This paper presents the results of computer simulations related to the selection and optimisation of parameters for a robotic yoghurt mixing process. The authors proposed a station configuration using the RobotStudio environment for off-line robot programming and virtual controller technology and determined the performance of the robotised production line. The main component of the study was a computer simulation of the station based on the Picking PowerPac package and Pick Master 3 program. As a result of the simulations, numerical values were obtained informing about the number of handled and rejected products, filled containers and the times of production cycles of the station.
PL
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych związanych z doborem i optymalizacją parametrów zrobotyzowanego procesu miksowania jogurtów. Autorzy zaproponowali konfigurację stacji przy użyciu środowiska RobotStudio do programowania robotów w trybie off-line oraz w technologii wirtualnego kontrolera i wyznaczyli wydajność zrobotyzowanej linii produkcyjnej. Głównym elementem badań była symulacja komputerowa stanowiska w oparciu o pakiet Picking PowerPac oraz Pick Master 3. W wyniku przeprowadzonych symulacji uzyskano liczbowe wartości informujące m. in. o liczbie obsłużonych i odrzuconych produktów, zapełnionych kontenerów oraz czasach cykli produkcyjnych stacji.
7
Content available remote General concepts in the labelling process
EN
The present paper is the first part of a series of articles, introducing the comprehensive issue of an attempt to compare the work of detection sensor with the ZFV vision system in the process of labelling the packaging.
PL
Artykuł jest pierwszą częścią wprowadzającą w obszerne zagadnienie jakim jest próba porównania pracy czujnika detekcji z systemem wizyjnym ZFV w procesie etykietowania opakowań.
EN
In the paper, the review of the implemented and planned changes in the legislation concerning packaging, including the packaging intended to come into contact with food, was presented.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wdrożonych i planowanych zmian dotyczących otoczenia prawnego opakowań w tym do kontaktu z żywnością.
EN
During the recent years, we may observe a quick development of packaging sector. One of the promising directions of development includes the so-called active and intelligent packaging. It is commonly considered that the demand on the packaging of such type results from the new preferences of the consumers who more and more frequently seek for the products of a higher quality but less processed and containing the smaller number of additives which improve their properties. At the same time, the consumers expect longer storage period (shelf-life) and easier preparation of food for consumption. Somewhat different functions are played by the intelligent packaging which facilitates monitoring of possible changes by the consumer. The important task of the active and intelligent packaging is to limit food losses. In the present paper, the definitions, used in literature concerning active and intelligent packaging and legal acts enabling their introduction to the market, have been analysed. On the grounds of it, the classification of active and intelligent packaging was carried out. Their characteristics were performed and then, the analysis of publishing and patent activity concerning the discussed solutions was conducted. There were also presented the data illustrating the degree of the knowledge of active and intelligent packaging among the consumers and also, their inclination to buy food products in the discussed packaging. Based on the conducted analyses, it was found that active and intelligent packaging has a considerable potential for further development but their attractiveness in not univocal.
PL
W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój branży opakowaniowej, a jednym z obiecujących kierunków rozwoju są tzw. opakowania aktywne i inteligentne. Uważa się, że zapotrzebowanie na takie rodzaje opakowań wynika z nowych preferencji konsumentów, którzy coraz częściej poszukują produktów o wyższej jakości, ale mniej przetworzonych i zawierających mniejszą liczbę dodatków poprawiających ich właściwości. Jednocześnie, konsumenci oczekują dłuższego okresu przechowywania oraz łatwego przygotowania żywności do spożycia. Ważnym zadaniem, które stawia się przed opakowaniami aktywnymi i inteligentnymi jest ograniczenie strat żywności. W pracy podano definicje dotyczące opakowań aktywnych i inteligentnych oraz akty prawne umożliwiające ich wprowadzanie na rynek. Na tej podstawie dokonano podziału opakowań aktywnych i inteligentnych oraz krótko je scharakteryzowano, a następnie dokonano analizy aktywności publikacyjnej i patentowej dotyczącej tych rozwiązań. Przedstawiono również wyniki badań znajomości opakowań aktywnych i inteligentnych wśród konsumentów oraz ich skłonność do zakupu produktów żywnościowych w takich opakowaniach. Podano także wartość sprzedaży tych opakowań oraz jej prognozy na przyszłość.
EN
The growing popularity of online shopping contributed to an increase in the amount of packaging used, and consequently packaging waste. With regard to packaging used for online shopping, there is a need to create conditions for full recycling and/or multiple use. Thus, enterprises operating in the area of e-commerce, and consequently also the customers who would be responsible for the return of packaging, face a challenge – the use of reusable packaging. The article presents the results of own research focused on the position of customers in relation to the functional features of unit packaging in e-commerce and returnable packaging that can be introduced. The tool was a questionnaire. The results were analyzed in statistical analysis. The study shows that it is important for customers who buy online that the unit transport packages fulfill the basic protective functions. The respondents indicated that returnable packaging should have similar features as the packaging currently used in online shopping. It seems that more attention should be focused on determining the method of return that is convenient for customers. Redesigning supply chains to improve reverse logistics, investing in new returnable packaging for online distribution of products, and creating customer-friendly and cost-effective return processes can deliver the following benefits: less waste, reduction of the carbon footprint, promoting a circular economy, cost optimization.
PL
Rosnąca popularność zakupów internetowych przyczyniła się do wzrostu ilości zużywanych opakowań, a co za tym idzie odpadów opakowaniowych. W odniesieniu do opakowań wykorzystywanych do zakupów internetowych istnieje potrzeba stworzenia warunków do pełnego recyklingu i/lub wielokrotnego użytku. Tym samym przedsiębiorstwa działające w obszarze e-commerce, a co za tym idzie, także klienci, którzy odpowiadaliby za zwrot opakowań, stają przed wyzwaniem – wykorzystaniem opakowań wielokrotnego użytku. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych ukierunkowanych na pozycję klientów w odniesieniu do cech funkcjonalnych opakowań jednostkowych w e-commerce oraz możliwych do wprowadzenia opakowań zwrotnych. Narzędziem był kwestionariusz ankiety. Wyniki poddano analizie statystycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla klientów dokonujących zakupów online ważne jest, aby jednostkowe opakowania transportowe spełniały podstawowe funkcje ochronne. Respondenci wskazywali, że opakowania zwrotne powinny mieć podobne cechy jak opakowania stosowane obecnie w zakupach internetowych. Wydaje się, że więcej uwagi należy poświęcić określeniu dogodnej dla klientów metody zwrotu. Przeprojektowanie łańcuchów dostaw w celu usprawnienia logistyki zwrotów, inwestowanie w nowe opakowania zwrotne do dystrybucji produktów online oraz stworzenie przyjaznych dla klienta i efektywnych kosztowo procesów zwrotów może przynieść następujące korzyści: mniej odpadów, zmniejszenie śladu węglowego, promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, optymalizację kosztów.
PL
Rok 2023 przyniósł ogrom zmian w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Realne wydaje się również, że w bieżącym roku będzie miało miejsce, tak długo wyczekiwane, podpisanie noweli Ustawy z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
EN
The packaging industry is one of the most important parts of agricultural products processing. A popular method of increasing the shelf life of agricultural products is modified atmosphere packaging (MAP). The main objective of this paper was to increase the adaptability and flexibility of the machines for packaging of different vegetables including lettuces, broccolis, cabbages, cauliflowers, etc. To achieve this goal, a supervisory control and data acquisition (SCADA)-based system was designed and developed for controlling and monitoring of MAP process of fresh vegetables. The system was divided into three physical layers: field devices, remote terminal unit (RTU) and master terminal unit (MTU). For packaging width adjuster system, the R2, maximum error (ME), mean absolute error (MAE) and root mean square error (RMSE) were obtained as 0.999, 8 mm, 2.96 mm and 3.44 mm, respectively. For packaging height adjuster system, the R2, ME, MAE and RMSE were obtained as 0.994, 10 mm, 3.53 mm and 4.57 mm, respectively. The SCADA system can be able to accurately adjust the speed of the conveyor and the temperature of the sealing jaws, based on the desired values. For gas injection unit, the value of 1.66 L/min, 0.557 L/min and 0.667 L/min were recorded for ME, MAE and RMSE, respectively. Four types of trends including temperature, speed, flow and digital parameter trends were designed. In addition to displaying screen alarms, the occurred alarms are stored, automatically as a text file for troubleshooting. Finally, the results showed that the designed system can be reliably used for MAP of various varieties of fresh vegetables.
EN
Purpose: The aim of the article is to identify the quality control methods used in companies producing packaging and to obtain knowledge of the scope of the use of optical sensors. Design/methodology/approach: Enterprises located in Poland in the Greater Poland Voivodeship, producing paper, board, corrugated and plastic packaging. The triangulation strategy was used in the study in which Computer Assisted Web Interview (CATI), Individual In-depth Interviews (IDIs), and Case Study were applied. The subject of research was the identification of quality control methods at individual stages of packaging production and the responsibility for carrying it out, as well as the method of presenting the control results. In addition, the use of optical sensors for quality control was assessed. Findings: Digitalization of manufacturing leading to the Industry 4.0 concept provides novel tools for quality control and data storing. It enables real-time data collection and processing for even better even better management of the production process and quality control. However, the concept of Industry 4.0 (including Big Data Analysis, Internet of Things, Artificial Intelligence, Neural Networks) is not new, still many companies find it difficult to implement it and benefit from its capabilities. The surveyed packaging companies are characterized by low use of the possibilities related to the use of more advanced methods of product quality control at individual stages of the production process. The potential for improvement is the area of process and product control through the use of optical sensors/actuators, etc., and the form of keeping records of the product quality checks carried out. Research limitations/implications: The results of this research are not representative, but they encourage the authors to carry out a broader and more in-depth analysis of the research subject on a national scale. Practical implications: Research indicates the need to improve the quality control process in the production of packaging and a wider use of modern solutions with the use of optical sensors. Originality/value: An article can be an element influencing the management to better select quality control methods at various stages of the production process.
EN
The article presents the results of the analysis of metal contents in selected plastic products used for the production of containers which are divided into polyolefins, polyethylene, polypropylene, poly(ethylene terephthalate). This work includes the sample preparation and testing by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-OES) and FT-IR spectroscopy (ALPHA II). All tested packaging met the requirements of the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) in the context of heavy metals content. The spectra of the tested materials showed peaks at those mentioned in Ph. Eur. wavenumber for a given sample. The spectrum obtained is identical to that obtained with the material selected for the type sample. This study showed that packaging for medicinal products can be approved for use in the European Union.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zawartości metali w wybranych wyrobach z tworzyw sztucznych, stosowanych do produkcji pojemników - poliolefin, do których zalicza się m. in. polietylen, polipropylen, poli(tereftalan etylenu). W pracy uwzględniono etap przygotowania i badania próbek metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES oraz spektroskopii podczerwieni FT-IR (ALPHA II). Wszystkie badane opakowania spełniły wymagania określone w Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) w kontekście zawartości metali ciężkich i analizy tożsamości A. Widma badanych tworzyw wykazują maksima przy wymienionych w Ph. Eur. liczbach falowych dla danej próbki i są identyczne z widmem otrzymanym dla tworzywa wybranego na próbkę standardową. Badania wykazały, że opakowania do produktów leczniczych mogą zostać dopuszczone do zastosowania ich na terenie Unii Europejskiej.
PL
Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia środowiskowa, ale kompleksowe podejście firmy (wspólnie z jej klientami) do lepszego sposobu prowadzenia działalności i rozwoju. Kluczowymi czynnikami w zrównoważonej produkcji opakowań jest możliwość ich ponownego użycia i recyklingu oraz wykorzystywanie do produkcji materiałów odnawialnych i biosurowców. Opisano rolę opakowań do żywności w Gospodarce Obiegu Zamkniętego (GOZ) oraz w zrównoważonym rozwoju. Zaprezentowano najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań w celu ograniczenia powstawania odpadów oraz zwiększenia ich przydatności do recyklingu. Dążenie do zamkniętego obiegu surowców i odpowiedzialnego wykorzystywania materiałów opakowaniowych, w aspekcie zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu środowiska i zmniejszania ich śladu węglowego staje się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w przemyśle opakowaniowym.
EN
Sustainability is not only an environmental issue, but a comprehensive approach to a better way of doing business and growing a company together with its customers. A key factor in the sustainable production of flexible packaging is its reusability, recyclability and the use of renewable materials and bio-based materials. The article describes the role of food pack-aging in the Circular Economy (circular economy) and its role in sustainable development. The most important principles of eco-design of packaging in order to reduce waste genera-tion and its suitability for recycling were presented. Striving for a closed circulation of raw materials and responsible use of packaging materials, in the aspect of preventing further environmental pollution and reducing their carbon footprint, is becoming an important competitive advantage factor in the packaging industry.
PL
Opakowanie „musi zabezpieczyć to, co sprzedaje, i sprzedawać to, co zabezpiecza” – określił J.H Brinston [3]. Nic dodać nic ująć. Wszystko co ważne zawarte w jednym zdaniu. Opakowania same w sobie stały się niemal sztuką: są kreatywne, nnowacyjne, indywidualne – i coraz częściej interaktywne. Chronią towary, ułatwiają ich przenoszenie, transport i magazynowanie. W dzisiejszych czasach opakowanie pełni wręcz rolę narzędzia marketingowego deklarując proekologiczne walory. Aktualne trendy to przede wszystkim bezpieczeństwo, inteligentne opakowania i ochrona środowiska. Obserwowany jest intensywny rozwój nowych technologii związanych z materiałami i wyrobami przeznaczonymi do bezpośredniego kontaktu z żywnością, wynikający z rosnących wymagań i oczekiwań producentów i konsumentów. Globalizacja, urbanizacja oraz rosnąca świadomość konsumentów determinują rozwój i zmiany w bezpieczeństwie opakowań. W artykule scharakteryzowano pojęcie bezpiecznego opakowania starając się w sposób skrótowy i przystępny opisać nie tylko ich rolę ochronną, ale przedstawić także jak pandemia wpłynęła na rozwój bezpiecznych opakowań.
EN
Packaging has to protect what it sells and sell what it protects, J.H Brinston said. Nothing more nothing less. Everything important is contained in this one sentence. Packaging itself has almost become an art: it’s creative, innovative, individual - and increasingly interactive. They protect products, facilitate their handling, transport and storage. Nowadays, the packaging even plays the role of a marketing tool, thus declaring its pro-ecological values. The current trends are primarily safety, inteligent packaging and environmental protection. There is an intensive development of new technologies related to materials and products intended for direct contact with food, resulting from the growing requirements and expectations of producers and consumers. Globalization, urbanization and growing consumer awareness determine the development and changes in the field of packaging safety. The article describes the concept of safe packaging, trying to briefly and accessible to describe not only their protective role, but also to present how the pandemic influenced the development of safe packaging.
PL
Światowy rynek opakowań do żywności osiągnął w 2020 r. wartość 311,4 mld USD. Opakowanie to bardzo istotny element oferowanego produktu, który m.in. pozwala wykreować wizerunek marki. Opakowania do żywności odgrywają kluczową rolę w przechowywaniu i transporcie artykułów spożywczych. Chronią zawartość przed wilgocią i toksynami, zapobiegają rozlaniu i uszkodzeniu produktów oraz pomagają zachować ich kształt i jakość. Opakowania żywności zyskały również popularność jako środek przekazu informacji, takich jak zawartość składników odżywczych, okres przydatności do spożycia, cena i pochodzenie pakowanych produktów. Rynek opakowań podlega nieustannej ewolucji we wszystkich swych wymiarach: pojawiają się nowe maszyny i materiały do produkcji opakowań, nowe wzornictwo, jesteśmy też świadkami stopniowej ekspansji opakowań inteligentnych, które w swych funkcjach wykraczają już poza typowe zadania ochrony produktu. Od wielu lat można obserwować dynamiczny rozwój rynku opakowań. Branża opakowań oferując wysokojakościowe produkty stała się nieodzownym elementem wpływającym na sprzedaż m.in. produktów spożywczych.
EN
The global food packaging market reached USD 311.4 billion in 2020. Packaging is a very important element of the offered product, which allows to create a brand image. Food packaging plays a key role in storing and transporting food items. It protects the contents from moisture and toxins, prevents spillage and damage to products, and helps to maintain their shape and quality. The packaging market is constantly evolving in all its dimensions: there are new machines and materials for their production, new designs, and a gradual expansion of intelligent packaging, which in its functions go beyond the typical tasks of product protection. The dynamic development of the packaging market has been observed for many years. The industry, by offering high-quality products, has become an indispensable element influencing the sale of the products packed in them.
PL
Do końca 2022 roku zostało już tylko kilka miesięcy, a rok ten i poprzedni przyniosł już kilka interesujących trendów w branży opakowaniowej. Ponieważ handel elektroniczny nadal jest preferencją konsumentów, a postęp technologiczny i zrównoważony rozwój nadal są priorytetem, branża opakowaniowa wdrożyła i dostosowała się do różnych trendów branżowych na całym świecie. Od roli użytkowej opakowania, poprzez marketingową, dotarliśmy do miejsca, w którym pojawiła się odpowiedzialność i troska o środowisko. Zwłaszcza, że COVID-19 nadal jest powszechnym problemem na całym świecie, klienci szukają marek, które mogą monitorować i zapewniać, że kupowany i spożywany produkt jest higieniczny i nie został naruszony. W.artykule przedstawiono perspektywy branży opakowań, innowacyjne rozwiązania jakimi kieruje się branża opakowaniowa oraz ich stan aktualny.
EN
Although there are only a few months left of 2022, the this year and 2021 has brought about some interesting trends within the packaging industry. With e-commerce continuing to be a consumer preference, technological advancement and sustainability continue to be a priority, the packaging industry has implemented and adapted to various industry trends worldwide. From the functional role of the packaging, through the marketing role, we have reached the place where responsibility and concern for the environment appeared. Especially since CO VID-19 is still a common problem around the world, customers are looking for brands that can monitor and ensure that the product they buy and consume is hygienic and has not been opened up. The article presents the perspectives of the packaging industry, innovative solutions used by the packaging industry and their current state.
PL
Zainteresowanie rozwojem inteligentnych i aktywnych materiałów opakowaniowych wzrasta, ponieważ producenci żywności starają się pozytywnie wpływać na zrównoważony rozwój i środowisko swoich produktów, przy jednoczesnym zachowaniu ich jakości i bezpieczeństwa. Aktywne materiały opakowaniowe zawierają składniki zwiększające ich funkcjonalność. Przykładami takich składników są: środki przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniacze czy stabilizatory UV. Inteligentne materiały opakowaniowe zawierają elementy wykrywające, które zapewniają wskazanie zmiany kontrolowanych parametrów żywności, takich jak jakość, dojrzałość lub bezpieczeństwo. W artykule omówiono kilka rozwiązań stosowanych w opracowywaniu aktywnych i inteligentnych materiałów opakowaniowych dla przemysłu spożywczego.
EN
The interest in the development of intelligent and active packaging materials, especially biodegradable ones, is increasing as food producers try to improve the sustainable development and environmental impact of their products, while maintaining their quality and safety. Active packaging materials contain ingredients that increase their functionality, such as antimicrobials agents, antioxidants, UV stabilizers. Smart packaging materials contain sensing elements that provide an indication of changes in food parameters such as quality, maturity or safety. The article discusses several solutions used in the development of active and intelligent packaging materials in the food industry.
PL
W artykule, będącym wprowadzeniem do dalszych badań, przedstawiono otrzymywanie papierów opakowaniowych metodą nanoszenia warstwy barierowej techniką fleksograficzną. Omówiono właściwości wybranych papierów oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać papiery barierowe. Stwierdzono, że opakowania wytworzone z tych papierów można poddać recyklingowi, co zostanie ostatecznie potwierdzone w kolejnych etapach badań.
EN
This article is an introduction to further research on obtaining barrier paper using flexographic printing technique. Properties of selected base papers and the requirements for coated papers are discussed. It war found that packaging produced from these papers can be recycled what will be confirmed in next publications.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.