Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 182

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motoryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia koncepcje weryfikacji materiału kompozytowego zbrojonego włóknem szklanym w osnowie epoksydu mogącego znaleźć zastosowanie w nośnej konstrukcji ramy motocyklowej. Poddano analizie występujące typy ram motocyklowych umożliwiających zastosowanie kompozytów. Wytworzono próbki materiału kompozytowego z wykorzystaniem metody trzpieniowej dla wybranej konstrukcji ramy, badając wpływ różnej orientacji włókien szklanych. Próbki kompozytu poddano badaniom fizykochemicznym, określając podstawowe własności wytrzymałościowe, gęstość, pracę zniszczenia oraz przeprowadzono obserwację mikroskopową wykonanych próbek.
EN
The article presents the concept of a glass fiber reinforced composite in an epoxy matrix that can be used in a motorcycle frame. Motorcycle frames types enabling the composites usage were analyzed. Composite material samples with different glass fibers orientations were produced using the pin method. The manufactured composite material was subjected to physicochemical tests to determine basic strength properties, density, work of destruction, and microscopic observation was carried out.
2
Content available remote Passive safety in sports cars – safety cells
EN
The safety cell (depending on its producer also referred to as safety cage, roll cage or crash box) is an indispensable sports car element tasked with limiting results of a potential car crash. The aforesaid structure should be characterised by the highest possible and repeatable workmanship, providing strength assumed at the design stage. The collaboration of the Łukasiewicz Research Network – Upper Silesian Institute of Technology, Welding Research Centre and of the Polish Automobile and Motorcycle Federation (i.e. the institution supervising motor racing in Poland) enabled the implementation of the Certification Procedure for Safety Cages in accordance with the Homologation Regulations for Safety Cages of Federation Internationale de l’Automobile. The article discusses conclusions concerning tests performed within the Certification Procedure for Safety Cages, rescue aspects concerning the safety cell design and further research trends.
PL
Klatki bezpieczeństwa są niezbędnym wyposażeniem samochodu sportowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków potencjalnego wypadku. Konstrukcje te powinny zapewniać możliwie najwyższy oraz powtarzalny poziom wykonania, aby ich wytrzymałość była taka, jak założono na etapie projektowania. Dzięki współpracy Sieci Badawczej Łukasiewicz − Instytutu Spawalnictwa z Polskim Związkiem Motorowym − instytucją nadzorującą sport samochodowy w kraju − możliwe było wprowadzenie Procedury Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa zgodnie z Regulaminem Homologacji Klatek Bezpieczeństwa Federation Internationale de l'Automobile. Niniejszy artykuł opisuje dotychczasowe wnioski dotyczące badań przeprowadzonych w ramach Procedury Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa. Omówiono również aspekt ratowniczy, odnoszący się do konstrukcji klatek bezpieczeństwa, oraz określono dalsze kierunki badań.
EN
This paper aims to provide a performance measurement system for the automotive spare parts supply chain. We focus on an independent distributor belonging to an independent channel. The framework encompasses different performance aspects for a high supply chain visibility, as well as the required categories, subcategories and key performance indicators for the automotive spare parts supply chain performance measurement. The framework is the first contribution that advances the performance measurement in the automotive aftermarket and allows assessing the performance of the automotive spare parts supply chain as a whole.
EN
Purpose: The novelty and the aim of the article is to check the possibility of welding high 9 strength steels with a mixture containing 7000 ppm of nitrogen. Design/methodology/approach: A new welding material and method have been developed in order to obtain a high-quality joint for automotive industry and for antenna holders and towers. The properties of the joint were checked by NDT (Non Destructive test) tests and the strength and fatigue were tested. Findings: Relations between process parameters and the quality of welds. Research limitations/implications: In the future, it can be suggested to investigate the effect of micro addition of nitrogen in gaseous shielding mixtures of the MIG/MAG welding process. Practical implications: The proposed innovation will not cause problems in the production process. Only the innovate shielding gas with micro additives will be modified without affecting the technological process, management and economic aspects. Social implications: Modifying the welding method will not affect the environment and production management methods. Originality/value: It is to propose a new solution with its scientific justification. The article is addressed to manufacturers of high-strength steel for automotive industry and to manufacturers of antenna components and instrumentation.
5
Content available The global automotive consumer – case study
EN
Purpose: The purpose of the work is to present the research results of 26,000 consumers in 25 countries provided by the Deloitte Report from 2022 as the Global Automotive Consumer. Design/methodology/approach: Due to the cognitive nature of the work, the aim of the work will be achieved using the method of analyzing the literature and newest Deloitte research from 2022. Literature studies only foreign publications. Findings: The Global Automotive Consumer is very widely described in international literature. Many reports have been created and the most updated Deloitte shows overview current situation in researched matter. Originality/value: The analysis ither international literature and report from 2022 with statistics shows global automotive consumer preferences as well as most development countries next to similarities and differences between worldwide automotive community. It includes some influences due to pandemic Covid-19.
EN
The subject of the study is to verify the impact of the SARS-COV2 virus pandemic on the functioning of the automotive industry in the context of the global economy. The conducted research is important due to the enormous change in the functioning of the automotive industry due to the covid pandemic as well as megatrends affecting the industry. The paper aims to verify the determinants influencing the functioning of the automotive industry. The conclusions resulting from the study will be used to better understand the current situation and to prepare the market's strategy for the coming years. The selected research method includes literature and industry research and the Exact Systems company case study. The case study relates to a survey of car and car parts manufacturers in 12 European countries. The author's contribution is an indication of many factors influencing the potential future of the automotive industry available in the literature. Then the author compares these data with the expectations and predictions of the car manufacturers' market participants to draw consistent conclusions.
EN
Sustainable supplier development helps to improve mutually the supplier’s as well as the buying company sustainability performance. The producer could choose guidance, compliance or capacity building activities to develop its supplier or implement them all. This paper aims to present how the car producers practice sustainable supplier development taking into account different types of approaches and implementation tools. The authors applied content analysis to investigate approaches of six car producers from EU member states. The data was collected from the sustainability reports and complemented with the available information of the supplier sustainability requirements and the code of conduct of each car producer. The findings revealed that analysed car producers use similar approaches to develop their suppliers in the context of sustainability. All of them use mix of activities from all identified categories and collaborate within industry initiatives devoted to spread sustainability in supply chain.
PL
Podobno jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Jeśli jednak chodzi o ideę samochodu - ta przez niemal sto lat skutecznie opierała się temu filozoficznemu stwierdzeniu. Oczywiście mam tu na myśli samą koncepcję pojazdu - czyli silnik spalinowy, skrzynię biegów, hamulce, oświetlenie, siedzenia no i nadwozie. Oczywiście samochód z 1920 i 2020 r., to dwa różne światy, ale ich koncepcja była wciąż ta sama. Co prawda na początku XX w. był moment, kiedy samochód z napędem elektrycznym był traktowany jako konkurencja dla pojazdu spalinowego, jednak problemy z magazynowaniem energii spowodowały, że samochody z napędami elektrycznymi przez wiele, wiele lat pozostawały jedynie techniczną ciekawostką.
PL
W pracy zaprezentowana jest krótka historia polskiego oddziału Vehicular Technology Society (VTS), który na chwilę obecną jest najmłodszym oddziałem IEEE w Polsce. Oddział VTS rozpoczął swoją działalność w dniu 7 stycznia 2020 r. po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów i uzyskaniu wymaganych zatwierdzeń. Celem powstania nowego oddziału jest promowanie Polski nie tylko jako miejsca, gdzie znajdują się fabryki samochodów lub podzespołów samochodowych, ale jako kraju wysoko wykwalifikowanych naukowców i inżynierów zajmujących się tematyką pojazdową. Oddział ma umożliwiać jego członkom rozwój i podnoszenie umiejętności po zakończeniu studiów, przekazywać wiedzę i doświadczenie pomiędzy starszymi i młodszymi pokoleniami inżynierów poprzez organizację warsztatów i seminariów. Dodatkowo, organizacja ma być partnerem dla organizacji rządowych przy tworzeniu i opiniowaniu standardów i regulacji dotyczących pojazdów. Praca podsumowuje okres działalności oddziału przez ostatnie 3 lata, prezentuje kluczowe osiągnięcia i wydarzenia, jak również odnosi się do tego czego nie udało się w pełni zrealizować.
EN
The work presents a short history of the Polish Chapter of the Vehicular Technology Society (VTS), which is currently the youngest IEEE chapter in Poland. The VTS chapter began its operations on January 7, 2020 after collecting the appropriate number of signatures and obtaining the required approvals. The purpose of establishing the new chapter is to promote Poland not only as a place where factories of cars or automotive components are located, but also as a country of highly qualified scientists and engineers involved in the automotive research and development. The chapter enables its members to develop and improve their skills after graduation, transfer knowledge and experience between older and younger generations of engineers by organizing workshops and seminars. In addition, the organization should be a partner for government organizations in giving opinions on standards and regulations related to the automotive sector. The paper summarizes the period of the chapter’s activity over the last 3 years, presents key achievements and events, as well as refers to what has not been fully implemented.
EN
Automotive companies require continuous development and demonstration of huge adaptability to market requirements. The level of competition in this sector has created the need to increase productivity, productivity and quality to meet customer requirements. Despite the opportunities offered by automation of production and logistics systems, many companies, especially the automotive industry, still rely on man-made work because of its flexibility and cognitive and motor skills, which machines are unable to perform. It should be pointed out that the multivariantity and specificity of production technologies and the time of technological changeovers make a low level of automation or lack thereof the only right alternative. At work, an attempt was made to carry out an analysis of factors affecting the efficiency of low-automation production processes on the example of a polish manufacturing company from the automotive industry.
PL
Przemysł samochodowy w ostatnich latach przechodzi ogromną transformację. Wpływ na to ma nie tylko nacisk na wdrażanie ekologicznych rozwiązań zmniejszających ilość dwutlenku węgla emitowanego przez pojazdy do atmosfery, lecz także dążenie do zwiększania bezpieczeństwa na drogach systemami wspierającymi działania kierowcy.
EN
In 2020, there was the 5th anniversary of establishing, by the Director of the Motor Transport Institute, the Automotive Service Centre for the Disabled Persons together with the National Information Point, the only information, training and research centre in Poland, supporting the community of people with physical disabilities in the area of mobility. This study is an overview of the research and social work to date, scientific publications and pro-social tasks that contributed to the development of motorism in this social group. Such activities are part of the mission of the Institute, which coordinates and promotes scientific research and development works in the field of road transport, while developing innovative technical, organizational and economic solutions. ASC is an example of an innovative comprehensive organizational solution, based on the needs of people with disabilities.
PL
W 2020 roku minęła 5 rocznica powołania przez Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych wraz z Ogólnopolskim Punktem Informacyjnym, jedynego w Polsce ośrodka informacyjnoszkoleniowo- badawczego, wspierającego środowisko osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w obszarze mobilności. Opracowanie niniejsze stanowi przegląd dotychczasowych prac badawczo-społecznych, publikacji naukowych i zadań prospołecznych, które przyczyniły się do rozwoju motoryzacji tej grupy społecznej. Działania takie wpisały się w misję Instytutu, który zajmuje się koordynacją i propagowaniem badań naukowych oraz prac rozwojowych z zakresu transportu samochodowego, opracowując jednocześnie innowacyjne rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne. CUM jest przykładem innowacyjnego kompleksowego rozwiązania organizacyjnego, opierającego się o potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
EN
This paper examines the possibility to improve mixed weldability of pins to mobile platforms. There is an increasing demand for mixed joints made of hard-weldable steel used in civil engineering and the automotive industry. A good example of this is welding of movable platform elements such as a pin to arm joints. The pin is very often made of yield structural steel S690 QL (1.8928), while the arm of the movable platform is mainly made of DOCOL 1400M steel from the AHSS group (advanced high-strength steel). This kind of joint is not easy to manufacture due to the different chemical compositions and thicknesses of both grades of steel. The difference in the thickness of welded elements creates an additional difficulty. The main aim of this article is to determine the most appropriate welding parameters and select additional materials to obtain the correct joint with good mechanical properties, free from welding defects and incompatibilities. This article examines whether the application of micro-jet cooling technology during the welding process might help to overcome these issues. For the first time, micro-jet cooling was not used to weld these grades of steel. The welding parameters and the micro-jet cooling parameters were investigated.
EN
This paper analyzes the real-world experience of using Bicycle traffic as a new way of supporting logistics traffic and reducing the load on the transport network of cities. As a result of this research, it was found that the real-world experience yields positive results and that cycling is actively becoming common in most of the world's cities. In the Russian Federation, not much attention has been paid to this in comparison with other countries; nevertheless, in recent years, this has been actively pursued. Research of the transport system supporting the city Stary Oskol of the Belgorod region and the Russian Federation allowed the authors to determine the main strategies for the development of a comprehensive and integrated Cycling network consisting of a Bikeway Plan as well as an economic assessment of its implementation. To justify this Bikeway plan, a simulation of travel time on public transport, calculation of the total travel time on various modes of transport and calculation of the walking time compared to the time spent in public transport were performed.
EN
In the automotive industry, it is common practice to outsource additional processes to external companies. Outsourced processes have to be evaluated. The practice and theory related to researching the quality of services and the level of customer satisfaction in the literature are well and wide described. However, in practice, the automotive industry does not use known solutions but applies its own criteria and methods for assessing the quality of outsourcing services and testing the level of customer satisfaction. The article is an attempt to analyse the solutions used in this area in the automotive industry and to indicate the strengths and weaknesses of the solutions used. Paper includes SWOT studies for a practical example of a used customer satisfaction test. Potentials for improvement are defined.
EN
The article describes the impact of the economic crisis caused by the global COVID-19 pandemic on enterprises from the service outsourcing industry operating in 11 European countries. The following research objectives have been indicated: 1) learning the opinions of managers on the crisis and its impact on the company, 2) indicating positive and negative features of the economic situation related to the global pandemic, 3) the analysis of the financial situation during the pandemic. The methodology adopted in the research is based on the descriptive approach, using the case study analysis. For the purposes of the research, the structured interview questionnaire was used. The questions asked concerned the description of the specificity of the business, the company’s location, the impact of the economic crisis on the situation of enterprises, the description of the positive and negative impact of the crisis on the operation of enterprises. The area of interest covered the subjective opinions of managers on the existing economic situation, which is metaphorically compared to the black swan in the article. The research conducted in the companies from 11 European countries indicated that in the period of March-August 2020, due to the strong dependence of the sector on the automotive industry, the companies were affected by the crisis. The turnover and the number of employees decreased dramatically. The slow recovery of contractors from the crisis as well as the change in customer approach to staff employment have changed the operating conditions of the quality outsourcing sector companies. Flexible adaptation to customer requirements has brought about that all the analyzed companies recorded an increase in the sales of their services, counting on the further good prosperity of the industry.
PL
W artykule opisano wpływ kryzysu gospodarczego wywołanego globalną pandemią COVID-19 na przedsiębiorstwa z branży outsourcingu usług działające w 11 krajach Europy. Wskazano na następujące cele badawcze: 1) poznanie opinii menedżerów na temat kryzysu i jego wpływu na firmę, 2) wskazanie pozytywnych i negatywnych cech sytuacji gospodarczej związanej z pandemią światową, 3) analiza sytuacji finansowej podczas pandemii. Metodologia przyjęta w badaniu opiera się na podejściu opisowym, wykorzystując analizę studium przypadku. Na potrzeby badań wykorzystano ustrukturyzowany kwestionariusz wywiadu. Zadawane pytania dotyczyły opisu specyfiki działalności, lokalizacji firmy, wpływu kryzysu gospodarczego na sytuację przedsiębiorstw, opisu pozytywnego i negatywnego wpływu kryzysu na działalność przedsiębiorstw. W obszarze zainteresowania znalazły się subiektywne opinie menedżerów na temat istniejącej sytuacji gospodarczej, którą w artykule porównano metaforycznie do czarnego łabędzia. Badania przeprowadzone w firmach z 11 krajów europejskich wskazały, że w okresie marzec-sierpień 2020 r., ze względu na silne uzależnienie sektora od branży motoryzacyjnej, firmy zostały dotknięte kryzysem. Obroty i liczba pracowników drastycznie spadły. Powolne wychodzenie kontrahentów z kryzysu, a także zmiana podejścia klientów do zatrudniania pracowników zmieniły warunki działania firm z sektora outsourcingu wysokiej jakości. Elastyczne dostosowywanie się do wymagań klientów sprawiło, że wszystkie analizowane firmy odnotowały wzrost sprzedaży swoich usług, licząc na dalszą dobrą koniunkturę branży.
17
Content available remote Śruby mocujące koła samochodów
PL
Śruby mocujące koła są jednym z najważniejszych elementów każdego samochodu.
PL
Ambitne cele ogłosiło BMW Group. Koncern zamierza zobowiązać się do 2030 r. do zmniejszenia światowych emisji dwutlenku węgla o 50% w porównaniu z 2019 r. w fazie użytkowania swoich pojazdów, a także do 40% redukcji emisji podczas cyklu życia pojazdu.
PL
Dla światowych gospodarek baza dostępnych obecnie surowców odgrywa niezwykle ważną rolę, zaś stosowane technologie energetyczne, niewymagające dostaw odpowiednich surowców zawierających w sobie pokłady energii chemicznej, nie stoją jeszcze na tak wysokim poziomie rozwoju, by z powodzeniem zastępować nimi konwencjonalne źródła. Dokładnie taka sama sytuacja występuje w motoryzacji.
EN
The modern automotive industry invests more and more in electric drive technology. As a result, new challenges arise in terms of vibroacoustic optimization of the car interior. Components that were once masked by the internal combustion engine are starting to dominate the interior of vehicles. There is therefore a great need for noise reduction. For this purpose, a number of methods of its reduction are used, i.e. component optimization (source), use of active noise reduction systems or passive soundproofing materials. In order to perform the abovementioned noise reduction measures, appropriate measurements and signal analysis should be carried out. This presentation aims to present the measurement of an automotive air cooler in transient states on the stand. Measurements were made using a 3D intensity probe based on the direct measurement of the acoustic particle velocity, in 3 planes in front of the cooler. Then, order tracking analysis was performed for the run-up and coast-down. The results in the form of selected orders of intensity and acoustic particle velocity were compared with classical results made with the use of a microphone at the same measurement points locations.
PL
Współczesny przemysł motoryzacyjny inwestuje coraz bardziej w technologię napędu elektrycznego. W związku z tym pojawiają się nowe wyzwania w zakresie optymalizacji wibroakustycznej wnętrza samochodu. Komponenty, które kiedyś były maskowane przez silnik spalinowy zaczynają dominować we wnętrzu pojazdów. Istnieje zatem duża potrzeba redukcji hałasu. W tym celu stosuje się szereg metod jego redukcji, tj. optymalizacja komponentu (źródła) zastosowanie aktywnych systemów redukcji hałasu lub pasywnych materiałów wygłuszających. Aby dokonać wspomnianych zabiegów redukujących hałas, należy przeprowadzić stosowne pomiary oraz analizę sygnałów. Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie pomiaru chłodnicy samochodowej w stanach nieustalonych na stanowisku. Pomiarów dokonano przy użyciu sondy natężeniowej 3D bazującej na bezpośrednim pomiarze prędkości akustycznej cząsteczek, w 3 płaszczyznach przed chłodnicą. Następnie wykonano analizę rzędów (order tracking) dla rozbiegu oraz wybiegu. Wyniki w formie wybranych rzędów (orderów) natężeń oraz prędkości akustycznej cząstek zestawiono z klasycznymi wynikami wykonanymi przy użyciu mikrofonu w tych samych punktach pomiarowych.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.