Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siły powietrzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera ocenę obecnego stanu i możliwości wykorzystania formacji inżynieryjnych Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zarządzania kryzysowego oraz propozycję ich antycypacyjnego wykorzystania w przedmiotowym zakresie. Celem przeprowadzonych badań naukowych, których pisemne opracowanie zawiera się w treściach przedkładanej publikacji, była identyfikacja aktualnych zdolności formacji inżynieryjnych Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zarządzania kryzysowego i przedstawienie projektu koncepcyjnego organom odpowiedzialnym za kierowanie inżynierią wojskową w Wojsku Polskim. Dodatkową wartością przedkładanego wydawnictwa jest porównanie wyników badań naukowych – w prezentowanym zakresie – z adekwatnymi badaniami autorów, prowadzonymi w odniesieniu do całości formacji inżynieryjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
The paper presents the evaluation of the current state and capability to use engineering units of The Air Forces of The Republic of Poland in the disaster risk management system as well as recommendations for the anticipatory use of the engineering units in that system. The aim of the empirical studies described in this paper was to identify the current capabilities of the engineering units of The Air Force of The Republic of Poland in disaster risk management and present the conceptual project to the bodies responsible for command and control of military engineering in The Polish Army. The added value of the presented publication is the comparison of the results of the empirical studies on the discussed issue to the relevant studies conducted by the Authors, on the all engineering units of The Armed Forces of The Republic of Poland.
2
Content available Flight Screening of Military Pilots in Poland
EN
This article diagnoses and evaluates the process of selecting and preparing candidates for military pilots in Poland. The presented changes in the screening training system are to help with understanding the principles of organizing an effective system of recruitment and selection of military pilots at present. It also indicates directions for improvement. The organization of initial flight screening contributes to improving the efficiency of flight training and can serve as a model for use by flight training systems in other countries. The purpose of the article is to diagnose and evaluate recruitment and selection of candidates for military pilots in Polish Armed Forces. The problem that the author addresses is expressed in the following question: in what directions should the current solutions in the selection and training of candidates for military pilots, be improved in order to reduce the attrition rate at subsequent stages of flight training in the future? The research has been conducted at the Military University of Aviation using case study methods. The theoretical research methods, such as analysis and synthesis of information contained in literature and source materials, conclusions and comparison were used to develop the article. In order to confirm the conclusions drawn with the use of theoretical methods, an empirical method was used, which consisted in examining the opinions with the use of expert interviews. Experts were selected from the group of commanders of training units and military pilots involved in selection training, who had an impact on the applicable aviation training and recruitment system in Polish Armed Forces. The results shows main directions of military pilots initial flight screening improvement.
3
EN
The list of organisational factors that may constitute accident premises represents a good analysis instrument, equally preventive, but also retrospective, in investigation situations. Forming an effective safety culture is a vital element of acquiring and maintaining an appropriate level of safety and implicitly limiting aviation events. The safety culture “growth” process starts by successfully choosing the right model for the organisation, evaluating the safety culture with the help of the right tools and capitalising the results by taking improvement measures. Once acquired, the safety culture gives the organisation an increased level of security and confidence, thus: low accident rate, active involvement and responsibility from all members, initiative in operations, safety procedures, direct and effective feedback, careful and constant research of procedures, continuous and intense training, setting performance standards both indoors and outdoors, planning several scenarios to create the required variety, the desire to try new ideas, accepting the risk, the failure.
EN
The focal point of the paper is to assess the air security on the NATO’s eastern flank in the context of the dynamic changes that have occurred in its immediate vicinity. The authors, beginning with an overview of the current framework of the air security situation in the region, have analysed the developments that have taken place in that regard. The modernisation of missile systems, as well as air and space forces by the Russian Federation, both in qualitative and quantitative terms, have been the subject of thorough scrutiny. The challenges generated by the new situation have been weighed against the current and future NATO’s defence capabilities against air threats.
PL
Artykuł skupia się na ocenie bezpieczeństwa powietrznego wschodniej flanki NATO w kontekście dynamicznych zmian w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Autorzy rozpoczynając od przeglądu obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa powietrznego w regionie, dokonali analizy rozwoju tego środowiska. Szczególną uwagę zwracając przy tym na proces modernizacji systemów rakietowych, sił powietrznych i kosmicznych Federacji Rosyjskiej, zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Wyzwania wynikające z nowej sytuacji zostały porównane z obecnymi i przyszłymi zdolnościami obronnymi NATO przed zagrożeniami lotniczymi.
PL
System Obrony Powietrznej stanowi niezwykle ważne ogniwo w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego. Odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej kraju oraz nienaruszalności jej granic. W jego skład wydzielane są środki pochodzące z sił zbrojnych, w szczególności z sił powietrznych, posiadających właściwe narzędzia do realizacji tego typu zadań. Systemowi Obrony Powietrznej nadano strukturę, która pozwala na jego samodzielne funkcjonowanie w wypadku podjęcia działań na arenie krajowej, ale również umożliwia realizację postanowień traktatowych w ramach organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). System OP posiada możliwości do wykonywania zadań defensywnych oraz ofensywnych przeciw statkom powietrznym naruszającym przestrzeń powietrzną kraju, stanowi również pierwsze ogniwo w Powszechnym Systemie Ostrzegania o Zagrożeniach Uderzeniami z Powietrza.
EN
Air Defence System is an extremely important link in the System of National Security. Is responsible for ensuring safety in the airspace of the country and the inviolability of its borders. It includes measures are secreted from the Armed Forces, particularly the Air Force, with the appropriate tools to carry out such tasks. Air Defense System has been given a structure that allows it to function independently in the event of action on the national, but also allows the implementation of the Treaty in the framework of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). The Ari Defense System has the capacity to perform tasks defensive and offensive anti-aircraft violating the air space of the country, is also the first link in the Generalized System of warning information impacts of air.
PL
Artykuł przedstawia potencjalne możliwości logistyczno-transportowe samolotów CASA C-295M oraz Boeing 737 w zakresie przewozu ludzi lub ładunków. Możliwości takie mogą być bardzo przydatne podczas operacji kryzysowych. Przedstawiono warianty wyposażenia oraz konfiguracji kabin ładunkowych.
EN
The article presents potential of CASA C-295M and Boeing B-737 transport aircraft for logistics in the transport of people or cargo. Such opportunities can be very useful during emergency (crisis) operations. Variants of the equipment and cargo cabin configuration have been presented here.
PL
Wydaje się, że przestrzeń pomiędzy pokojem a wojną stanowi obszar przejściowy dla wykorzystania innych środków niż bezpośrednie użycie siły prowadzące do konfliktu o dużej intensywności. To właśnie w tej domenie wysiłki polityków i dyplomatów w coraz większym stopniu opierają się na groźbie użycia siły, która w konsekwencji może zapobiec eskalacji konfliktu prowadzącego do wybuchu wojny. Jest to obszar strategicznego wymuszania, w którym staramy się przekonać potencjalnego przeciwnika do zachowania status quo albo do zmiany zachowania zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Odpowiada to dwóm kategoriom wymuszania: odstraszaniu oraz podporządkowaniu. Jednym z kluczowych instrumentów strategicznego wymuszania są siły powietrzne. Predysponują je do tego specyficzne atrybuty: globalny zasięg, elastyczność użycia, mobilność i szybkość, których kombinacyjne użycie pozwala w skalowalny sposób na użycie siły lub groźbę jej użycia. W konsekwencji w określonej sytuacji, siły powietrzne mogą samodzielnie osiągać założone cele działań. W artykule dokonano deskrypcji zjawiska związanego z obszarem strategicznego wymuszania oraz przedstawiono praktyczne aspekty użycia sił powietrznych jako instrumentu strategicznego wymuszania.
EN
It seems that the space between peace and war constitutes an area for the use of other measures than direct application of force, which leads to a conflict of high intensity. In this domain, the efforts of politicians and diplomats have been increasingly relying on the threat of using force, which, in consequence, may prevent the escalation of the conflict leading to war. This is the area of strategic coercion, in which we try to convince a potential enemy to maintain the status quo or to change its behaviour in accordance with our expectations. This corresponds to two categories of coercion: deterrence and compellence. One of the key instruments of strategic coercion is the air force. The air force is predisposed for this task due to specific attributes: global reach, flexibility of use, mobility and speed, which, in combination, allow for the use of force in a scalable manner or for the threat of using it. In consequence, in a specific situation, the air force may achieve the assumed goals of the actions on its own. This paper contains a description of the phenomena associated with the area of strategic coercion and a presentation of the practical aspects of the use of air force as an instrument of strategic coercion.
EN
The article provides a brief introduction to the achievements of the Polish Air Force (POL AF) in the fields of command and control. The author elaborates on the achievement and approaches for development of the POL AF AIR command and control (C2) system. The activities related to the implementation of the Polish Air Force C2 system modernisation projects and NATO interoperability are thoroughly presented.
EN
Use of Unmanned Aerial Vehicles in air reconnaissance is one of the integral part of the modern battlefield. Dynamism and area of those activities are carry out causing the need for a permanent battlefield observation. Irrespective of the level of those activities are carried out (strategic, operational, tactical) information is a crucial factor in obtaining superiority over the opponent. In many cases effective reconnaissance have a decisive impact for the achievement of the objectives of the operations. The aim of this publication is to present experience and possibility of using unmanned aerial vehicles in the air reconnaissance in selected military conflict.
PL
W artykule przedstawiono zarówno ogólne możliwości interaktywnego systemu symulacyjnego JTLS, jak i szczegółowe w obszarze symulowania działań sił powietrznych w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo. Zaprezentowano zasadnicze etapy procesu przygotowania, prowadzenia i omówienia ćwiczenia wspomaganego komputerowo. Na tym tle omówiono wybrane metodyczne aspekty wykorzystania systemu JTLS w symulacji działań sił powietrznych.
EN
The article presents the general possibility of interactive simulation system JTLS, and itemized in air force branch. The author describes the main phases of computer assisted exercise process. On this background the author features some extracted methodical aspects of using JTLS system in simulation of air force operations.
PL
W dniu 8 listopada 2006 r. w bazie lotniczej Poznań– Krzesiny wylądował pierwszy samolot F-16. Dzień ten wyznaczył nowy rozdział w historii polskiego lotnictwa wojskowego. Można sobie zadać pytanie, czy samolot ten jest lepszy od dotychczas eksploatowanych samolotów produkcji radzieckiej? Na pewno jest inny, wymaga innego podejścia i innej kultury technicznej. Personel techniczny i logistyczny musiał opanować zupełnie nowe procedury obsługowe by utrzymać w pełnej sprawności technicznej samoloty i całą infrastrukturę z tym związaną. Mniejszy problem z opanowaniem samolotu mieli piloci, którzy przeszli pełny cykl szkolenia w Stanach Zjednoczonych. Technicy musieli opanować wiele instrukcji, które dostępne były tylko w języku angielskim. Patrząc z perspektywy lat można uznać, że zadanie to wykonali wzorowo i nigdy nie doszło o poważnego incydentu z winy personelu technicznego, czy też logistycznego. Celem artykułu jest prezentacja wybranych procedur związanych obsługą techniczną samolotu F-16. Autorzy poruszyli tylko wybrane procedury jako, że cały proces obsługi technicznej i logistycznej jest dość złożony.
PL
Artykuł obejmuje problemy dowodzenia siłami powietrznymi we współczesnych operacjach, wskazując na wybrane problemy reformy systemu dowodzenia siłami zbrojnymi i ich potencjalnie negatywne oddziaływanie na uwarunkowania i zasady użycia sił powietrznych w systemie obronnym państwa. Autor, bazując na osobistych doświadczeniach, prowadzonych badaniach oraz wnioskach z przeprowadzonego seminarium na ten temat, wskazuje na problemy i niedostatki istniejącego systemu dowodzenia sił powietrznych, wskazując także na możliwości poprawy efektywności tego systemu.
EN
The article covers problems of air force commanding in modern operations, pointing to some problems of air force command system reforms and their potentially negative impact on the conditions and rules of air force employment in national defence system The author, basing on personal experience, conducted researches and conclusions on the performed seminar on that subject, points out couple of problems and shortcomings of the existing air force command system, showing also the possibilities of improving the efficiency of this system.
PL
Tradycyjne role sił powietrznych w walce zbrojnej polegają na opanowaniu przestrzeni powietrznej i utrzymaniu przewagi w powietrzu, w celu stworzenia dogodnych warunków do wsparcia i pomyślnego prowadzenia operacji lądowych i morskich. Obecnie siły powietrzne przejmują niekiedy rolę dominata (komponentu wspieranego) i wówczas operacje połączone prowadzone są sposobem dominacji z powietrza. Pozwala to, zwłaszcza w konfliktach asymetrycznych, uzyskiwać cele militarne i polityczne bez dokonywania inwazji lądowej i morskiej. Są to nowe zjawiska w sztuce wojennej, które w artykule autor próbuje opisać, nazwać i usystematyzować. Aby prowadzenie wojny sposobem dominacji z powietrza było możliwe, siły powietrzne muszą mieć absolutną swobodę wykorzystywania przestrzeni powietrznej. Dotychczasowa terminologia dotycząca dominowania (przewagi/panowania) w przestrzeni powietrznej nie przewiduje takiej sytuacji. W artykule autor poddaje krytycznej ocenie poglądy w tym zakresie, jakie obowiązywały w NATO i Układzie Warszawskim oraz obowiązują nadal w Siłach Powietrznych USA, NATO i Federacji Rosyjskiej oraz proponuje się nową systematykę terminologii dotyczącej dominowania w przestrzeni powietrznej.
EN
Traditional roles of air force in the combat mean taking control and then maintaining air supremacy in order to create favourable conditions to support and successfully conduct land and sea operations. Nowadays, air force sometimes assumes the dominant role (a supported component) and then joint operations are conducted by using air superiority. This allows, especially in asymmetrical conflicts, to achieve military as well as political objectives, without either sea or land invasion. The article contains the attempt to describe, name and systematize these new phenomena in the art of war. In order to make waging war by means of air supremacy possible, air force must have absolute freedom in using airspace. Terminology referring to superiority in the airspace which has been used so far, does not pertain to sucha situation. In the article, the views in this respect which used to be accepted in NATO and the Warsaw Pact and which are still valid in the air forces of the USA, NATO and Russian Federation are the subect of critical evaluation; moreover, the new taxonomy of the terminology pertaining to the supremacy in the airspace has been suggested.
EN
Wooded-lake area is a relatively challenging for troops, since its distinctive character causes the necessity to employ specific tactics. A number of obstacles on a given ground and low road density contribute to limited operational mobility and the necessity of fighting in opposite and often remote directions while equally employing helicopters to a large extent. Therefore, both planning and establishment of military activities on wooded-lakes areas create a favorable opportunity to employ unconventional tactics, develop the initiative, and stimulate various activities.The data included in the study presented hereby was verified in the course of the military rehearsals held at the National Defense University in years past, the scenarios of which were located in the Masurian Lake District. Not only did the above-mentioned fact enable the exploration of the crucial aspects affecting the operations of helicopter-borne combat assaults and air assault task forces in the circumstances, but it also helped to identify the challenges faced by such elements of combat formations carrying out both offensive and defensive activities on wooded-lake terrain. In the author’s point of view, the conclusions drawn may be as well employed in the processes of planning and fighting in more convenient area’s conditions.
15
Content available Dominacja w powietrzu i z powietrza
EN
Traditional roles of air forces in combat involve the subjugation of air space and the maintaining of superiority / domination in the skies in order to create favourable conditions to conduct successful land and naval operations. They are, thus, a component supporting other forces in joint military operations. Nowadays, air forces sometimes take the role of the dominant force (a component supported by other forces) and then the joint operations of armed forces are conducted in a way (as called in the article) of dominance from the air. This allows, especially in the so-called asymmetric conflicts, to obtain the military and political goals of the war without land or naval invasion. This is a new phenomenon in the Art of War, which the author of the article tries to identify, describe and systematise. To make waging a war through dominance from the air possible, airforces must have absolute freedom to use the air space in the whole area of a conflict and in the whole territory of an opponent. The current terminology related to dominance (superiority / domination) in the air and the theory of war in the air does not provide (describe) such a situation. In this article, the views in this respect, which were in force in NATO and the Warsaw Pact and are still in force in the US Armed Forces, NATO and the Russian Federation, are critically evaluated and a new terminology taxonomy for dominance in the air is suggested.
PL
Autorzy w artykule przedstawili podstawy nowej koncepcji oraz zasadnicze kierunki rozwoju walki elektronicznej w NATO. Na wstępie omówili nową terminologię oraz nowo utworzone komórki WE Sojuszu. Następnie zaprezentowali wymagania stawiane współczesnym systemom WE, a także zasadnicze kierunki rozwoju w zakresie prowadzenia WE przez siły powietrzne. Autorzy uzupełnili rozważania teoretyczne i doktrynalne przykładami najnowszych prac koncepcyjnych i badawczych oraz wymagań długoterminowych dotyczących uniemożliwienia dostępu do spektrum elektromagnetycznego, tworzenia sieci platform walki elektronicznej oraz osłony statków powietrznych.
EN
Summary In the article a novel concept as well as the main developments in the electronic warfare within NATO are presented. At the beginning the new terminology and recently established allied electronic warfare cells are discussed. This is followed by general description of requirements for modem electronic warfare systems and development trends related to the conduct of electronic warfare by the air force. The authors exemplify theoretical and doctrinal considerations with some examples of the latest research programmes and long-term capability requirements concerning not only electromagnetic spectrum denial, but also the creation of the network of electronic warfare platforms as well as aircraft protection.
PL
Przemiany polityczne ostatniego dziesięciolecia XX wieku oraz powiązane z nimi nasilenie wewnętrznych i międzypaństwowych konfliktów zapoczątkowało proces wzmacniania systemu interwencji pokojowych. Głębokim przewartościowaniom uległy funkcje sił zbrojnych i weryfikowane są strategie obronne wielkich mocarstw i sojuszy. Z członkostwa Polski w UE wynika konieczność rozwoju sojuszniczej interoperacyjności, zapewnienia zdolności w ramach ustalonej specjalizacji narodowej oraz gotowości do budowy zdolności obronnych. Dlatego też, Siły Zbrojne RP biorą czynny udział w kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez udział w militarnych działaniach stabilizacyjnych. Nieopisaną rolę w tych działaniach odgrywają Siły Powietrzne (SP). Obecnie realizują one głównie zadania transportowe jednakże w bliskiej perspektywie spektrum zadań ulegnie znacznemu rozszerzeniu włącznie z realizacją zadań stricte bojowych. Możliwe to będzie dzięki rozszerzeniu naszych narodowych deklaracji zaangażowania nowoczesnego potencjału bojowego. Stąd głównym celem autora artykułu jest określenie możliwości wykorzystania potencjału SP RP w przyszłych operacjach UE.
EN
The European Union has the ambition to be an effective contributor to global stability and security. So far the EU has undertaken 17 successful operations 5 of which are military. The EU action is appreciated on international level and the EU has become an appreciated partner of the UN or NATO. However, the EU must be capable of growth and flexibility and be prepared for new capabilities, especially to utilize asymmetric strategies to defend against emerging and unpredictable threats. An aviation plays undeniable and inestimable role in all crisis situations. The air power can quickly concentrate on or above any point on the surface; using its inherent speed, range and flexibility to attack any facet of an enemy’s power in support of national or coalition strategic objectives; theatre or regional operational objectives; or more localized tactical objectives in any order chosen by political or military leaders. So that is way the Polish Air Force (POLAF) should be considered as indispensable element of strengthening the UE military capability. The main aim of the article is to establish new concept of using the POLAF in the future UE crisis operations.
18
Content available remote The Polish air component command headquarters : challenges for future
EN
After the collapse of the Warsaw Pact, Poland started a major revision of its security and defense thinking. Poland, as a new democracy, saw membership of NATO as a way to guarantee security. As a consequence sovereignty and membership of NATO was declared to be a strategic goal of Polish security policy. In 1992, the Polish government published “doctrinal” texts setting out the security and defense policy of Poland, their view of potential threats, and the new purposes and tasks of the armed forces. This doctrine on Polish security and defense policy was the basis for further Polish security considerations. In 1998, Warsaw adopted the “Program for Integration into the North Atlantic Treaty Organization and Modernization of the Polish Armed Forces 1998-2012,” which took a long-term approach. Later, on 6 March 2001, the government adopted the Project of Technical Reorganization, Modernization and funding of the Armed Forces of the Republic of Poland in years 2001-2006,which provided a short-term option. These plans provided a strategy for integrating Poland into NATO. The eight-year Polish effort to gain acceptance to join NATO finally succeeded on March 12, 1999. Since that time the POLAF has undertaken an initiative to reorganize its training system according to NATO standards and procedures, modernize infrastructure and introduce new equipment, such as combat aircraft and radar systems. The next aspect of integration involved improvements of command and control system. A lot of changes in these field of activity were undertaken. The new Centrum Operacji Powietrznych - COP (similar to Combined Air Operation Centre - CAOC) together with four Ośrodkami Dowodzenia i Naprowadzania - ODN (similar to Air Control and Reporting Center - CRC) was created. Furthermore, the corps level of command and control, i.e. ADC was abolished. However, to achieve compatibility and interoperability within the NATO command system it is necessary to create and sustain a new military organization in Polish air force chain of command. A new structure which will be able to fulfil national and allied expectations in the fields of planning process, collaboration with other components, execution of missions, training, and exercises. So, the main aim of this article is to define the role and mission of the new POLAF command organization - Air Component Command Headquarters. To solve this problem it is necessary to find solutions for the following questions: How is the NATO Air command and control system (C2) organized? ; What is the mission and organization of the NATO Air Component Command Headquarter? ; What does the Polish Air Force command and control system look like? ; How to organize Polish Air Component Command Headquarter?
EN
The article presents general research results relating to the way points of gravity are perceived in war operation theory and practice, drawing particular attention to two opposing combat systems, i.e. potential enemy’s air defence and air forces. According to the author’s methodology the scope of reality is described corresponding to the current theoretical knowledge in the area of the points of gravity essence, their types and methods of establishing them in the aspect of classic war operations and operations other than war. In addition, attention is paid to views’ shaping that refer to the points of gravity identification basing on historical development of the art of war, modern operations including, such as two wars in the Persian Gulf.
20
Content available remote Dowodzenie siłami powietrznymi w systemie sojuszniczym
EN
Having analysed the 19th and 20th - century armed conflicts the author draws a conclusion about air forces’ great role in them. NATO air forces many times took part in these conflicts actively using their command system capabilities. The system was always adapted to a changeable political - military situation. The aim of this article is to show the most important changes that have taken place in NATO Air Forces command system. The main problem, that the author wants to stress in this article, is expressed by a question - how the system was organized in the past, how it is organized nowadays and how is it going to look like in the nearest future. The article is focused on a particular time interval. The first part concentrates on command system solutions from the beginning of the 20th century to the 1990s. Many significant changes occurred in the system in that time. In the 21st century, the system also has been changed many times, however, the mainstreams of changes that were started in the 1990s are still relevant. Currently NATO relatively fast draws conclusions from the local armed conflicts, which have showed a necessity of mobile elements in command system. This is the direction of the new changes.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.