Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W wielu kopalniach istotny problem stanowią drgania gruntu wywoływane silnymi wstrząsami indukowanymi prowadzonymi robotami górniczymi. W rejonach, w których stwierdza się występowanie drgań powierzchni terenu generowanych wstrząsami górotworu, konieczne jest sporządzanie prognoz parametrów drgań gruntu, które mogą wystąpić w trakcie realizacji założeń projektowych zakładów górniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie możliwości zastosowania, do prognozy parametrów drgań gruntu wywoływanych wstrząsami, sieci neuronowych. Wykorzystano obserwacje drgań gruntu pochodzące z obszaru jednej z silnie zagrożonych sejsmicznie kopalń GZW. Otrzymane rezultaty wykazały możliwość zastosowania sieci neuronowych do obliczania wartości prędkości i przyspieszeń drgań powierzchni terenu powodowanych wstrząsami. Dla rozpatrywanego zbioru rejestracji uzyskano dokładniejsze wyniki niż w przypadku zastosowania powszechnie wykorzystywanego, prostego modelu regresji liniowej.
EN
In many mines there is a problem with ground vibrations caused by severe tremors induced by carried out mining works. In the areas, where surface vibrations occurred due to highenergy tremors it is necessary to forecast the velocity and acceleration of vibrations that may occur during the future excavation process. This paper presents results of studies describing the possibility of using neural networks to forecast ground vibrations caused by mining tremors. During those studies data from highly seismically endangered region of Upper Silesian Coal Basin were used. The results of calculations proved the possibility of using neural networks to calculate the velocity and acceleration of ground vibrations caused by mining tremors. For the considered set of observations more precise results than, from widely used, a simple linear regression model, were obtained.
PL
W artykule przedstawiono aktywność sejsmiczną górotworu w pokładzie 209 partii "E – Wschód" i partii "Wschód" na tle budowy geologicznej złoża. Scharakteryzowano zagrożenie tąpaniami oraz zagrożenie sejsmiczne na powierzchni terenu. Omówiono metody stosowanej profilaktyki. Na podstawie wyników z prowadzonego monitoringu sejsmiczności oceniono skuteczność stosowanej profilaktyki.
EN
In the article there was presented a seismic activity of rock mass in the coal bed 209 of upthrow "E-Wschód" and upthrow "E-Zachód" against a background of coal deposifs geologie structure. It was characterized the rock burst hazard and seismic hazard on the surface of the ground. There were discussed methods of applied prevention. The efficiency of applied prevention was assessed on the grounds of results from carried out monitoring of seismic activity.
PL
W pracy Kornowskiego (2008) zaproponowano i zbadano, na czterech zbiorach obserwacji wstrząsów z rejonu Bytomia i Piekar, kilka nowych predyktorów maksymalnych amplitud przyspieszeń a[max] od wstrząsów górniczych, wskazując wśród nich najkorzystniejszy. W celu przetestowania podanych tam wyników na niezależnych zbiorach danych w niniejszej publikacji przedstawiono wyniki analogicznych badań porównawczych wykonanych na czterech zbiorach wstrząsów z rejonu Rydułtowy-Anna. Otrzymane wyniki dokładnie potwierdzają wcześniejsze rezultaty i upoważniają do przedstawienia konstruktywnych wniosków o jakości niektórych predyktorów a[max].
EN
In Kornowski, 2008 some new predictors of a[max], maximum acceleration from mining tremors, have been introduced and tentatively tested with four data sets from Bytom and Piekary regions. The experiment allowed to find the best and worst predictor among the checked ones. In this paper, we test the predictors and the earlier conclusions with an analogous experiment with four new data sets from the Rydułtowy-Anna coal mine region. Our results and conclusions are practically identical with the earlier ones, allowing to formulate definite conclusions concerning the quality of examined predictors.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę reprezentatywnych wstrząsów z obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Analiza ww. zjawisk objęła charakterystykę prędkościową, przyspieszeniową oraz częstotli--wościową (z wykorzystaniem spektrum odpowiedzi) drgań powierzchniowych. Omówiono proponowane przez Górnicze Skale Intensywności GSI-2004 kryteria i sposoby oceny wpływu drgań sejsmicznych wywołanych wstrząsami na powierzch--owe obiekty budowlane. Dokonano oceny szkodliwości wybranych wstrząsów na podstawie GSI-2004, podano wnioski i uwagi.
PL
Praca ta dotyczy problemów prognozy maksymalnych przyspieszeń (a max). W szczególności badane są źródła błędów prognozy, powodujące, że wynik jest zmienną losową o dużym lub bardzo dużym rozrzucie. Zdaniem autora, wynik prognozy powinien więc w praktyce mieć postać kwantyla rozkładu a max - czyli wartości [mm/s2], np. G 0.95, która z dużym prawdopodobieństwem (np. 95%) nie będzie "na obiekcie" przewyższona - określonego pod warunkiem wystąpienia w znanym miejscu wstrząsu o znanej energii. Taka prognoza jest zawsze możliwa do przybliżonego obliczenia a jej wynik, właściwie rozumiany, jest zawsze bardziej pewny i użyteczny od nadal stosowanych prognoz wartości średniej (a max). Praca zawiera pewne nowe wyniki, ale ma też charakter dydaktyczny, stąd drobiazgowość wyjaśnień i powtórzenia.
EN
The subjects of this paper are problems of a max (maximum acceleration) prediction and especially analyse sources of prediction errors causing that the results are random variables of large dispersion. So, in this author's opinion, prediction results ought to be expressed - at a given place - as quantile (eg. G 0.95) of a max distribution, estimated conditionally (given tremors' source location and energy). It is always possible to approximately calculate such prediction and its result, properly interpreted, is more certain and useful then (still used) prediction of the mean value (a max) of maximum acceleration. This paper contains some new results but it is mainly tutorial, what is the reason of - possibly - overdetailed descriptions and repetitions.
PL
W artykule omówiono metody prognozowania hazardu sejsmicznego na terenach górniczych oraz prognozowania parametrów drgań gruntu. Opisano metodykę prognozy krótkookresowej wstrząsów dla projektowanej eksploatacji w horyzoncie czasowym 3-5 lat. Wskazano na wykorzystanie takiej prognozy do oceny potencjalnych skutków projektowanej eksploatacji w zabudowie powierzchniowej, przy wykorzystaniu empirycznych skal intensywności drgań. Prognozy krótkoterminowe nie nadają się natomiast do wykorzystania przy określaniu warunków zabudowy oraz do projektowania nowych budynków. Przedstawiono również metodykę długookresowej prognozy wstrząsów, odpowiedniej do wykorzystania dla projektowania nowych obiektów budowlanych. Zasygnalizowano różnice między parametrami drgań podłoża oraz w opracowaniu względnych wzorcowych spektrów odpowiedzi, w podejściu ujętym polskich instrukcjach ITB oraz w EUROKOD 8.
EN
It the paper, methods of prognosing of seismic hazard on mining terrains were discussed, as well as the prognosing of parameters of ground tremors. The methodology of short-time prognosis of shocks was described for projected exploitation in time horizon of 3-5 years. It was pointed at use of such prognosis for assessment of potential effects of projected exploitation in surface buildings, with the use of empirical scales of tremors intensity. However, the short-term prognoses are not suitable to use for defining the conditions for building, as well as to projecting the new buildings. The methodology of long-term prognosis of shocks was also presented, suitable to use for projecting the new building objects. The differences were signaled among the parameters of the ground tremors, as well as in development of the relative standard spectra of response in an approach formulated in Polish ITB (Building Research Institute) instructions as well as in EUROKOD 8.
PL
Podstawą oceny możliwości przeprowadzenia projektowanej eksploatacji górniczej z uwagi bezpieczeństwo obiektów budowlanych, jest sprawdzenie stanów granicznych nośności, rozumianych jako sprawdzenie zachowania bezpieczeństwa ludzi i ograniczenia ryzyka nadmiernych strat. Przedstawiono, zalecany przez Polskie Normy, sposób sprawdzania stanów granicznych nośności konstrukcji budowlanych oparty na metodzie częściowych współczynników bezpieczeństwa i sposób oparty na metodzie probabilistycznej. Uwzględniono wpływ na obiekty budowlane deformacji ciągłych i drgań powierzchni. Przedstawiono relacje, jakie powinny zachodzić między oddziaływaniami górniczymi a odpornościami obiektów dla zachowania pożądanego, to znaczy akceptowanego społecznie, prawdopodobieństwa niezawodności.
EN
A basis of assessment of possibility of realization of designed mining exploitation with respect to safety of building objects is checking of boundary conditions of load capacity, understood as checking of people safety preserving and of excessive losses risk limiting. The recommended by Polish Standard, based partial safety coefficients way of checking the boundary conditions of building constructions load capacity, and a way based on a probabilistic method were presented. An impact was considered of continuous deformation and surface vibrations onto building objects. Interdependencies were presented, which should take place between mining influences and objects' resistances, for desirable behavior, it means for socially accepted probability of reliability.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki obliczeń dotyczących efektywności różnych typów przegród umieszczanych w gruncie na redukcję drgań powierzchniowych. Obliczenia przeprowadzono systemem metody elementów skończonych Algor FEA. Problem analizowano w dziedzinie czasu. Wymuszenie przyjęto jako harmoniczne o częstotliwościach odpowiadających dominującym częstotliwościom drgań gruntu wzbudzanych przejazdami pojazdów samochodowych i tramwajów. Równanie ruchu rozwiązywano metodą bezpośredniego całkowania. Grunt w postaci jednorodnej warstwy modelowano jako płaską tarczę o właściwościach przyjętych na podstawie normy. Analizowano zmianę wartości maksymalnych przemieszczeń i przyspieszeń składowej pionowej oraz poziomej drgań na powierzchni gruntu w różnych odległościach od źródła wzbudzania drgań i przegrody oraz w poziomie posadowienia budynków. Porównanie wartości maksymalnych przemieszczeń i przyspieszeń stanowiło podstawę do wstępnej oceny efektywności rozpatrywanych typów przegród wibroizolacyjnych.
EN
The study refers to preliminary estimation of effectiveness of surface vibrations damping due to barriers placed in the ground. Frequencies of harmonic excitations correspond to domain frequencies of transportation - related vibrations. The homogeneous shield model has been adopted. The ground properties have been assumed using Polish code. The maximal values of displacements and accelerations calculated at different distances from source of excitation and barriers as well as in different depth of the model are the base for estimation of effectiveness of the proposed solutions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki weryfikacji Górniczej Skali Intensywności GSI-2004 do oceny skutków drgań na powierzchni wywołanych wstrząsami górniczymi. Weryfikacji dokonano po roku stosowania skali w LGOM, a analizie poddano 40 wstrząsów dla których znane były informacje o skutkach drgań w miejscach ich rejestracji. Analiza ta wskazała na bardzo dobrą korelację pomiędzy skutkami obserwowanymi makroskopowo a szacowanymi na podstawie skali GSI-2004V. Górnicza Skala Intensywności GSI-2004 w pełni nadaje się w warunkach LGOM do oceny skutków drgań wywołanych wstrząsami górniczymi.
EN
In this paper the validation results of the GSI-2004 scale to assess of the impact of seismic tremors on the surface in the LGOM area is presented. Validation process was performed on 40 tremors. For these tremors information on damaging effect around registration area were known. Analysis indicated very good correlation between observed and calculated intensity. Mining Intensity scale GSI-2004 is suitable and credible to estimate damaging effect in the buildings in the LGOM area.
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy systemów monitorujących oddziaływanie robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Doświadczenia wynikające z kilkuletniej pracy systemów pozwalają na uwypuklenie korzyści jak również na wskazanie ich niedociągnięć, które stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i programowych.
EN
The article shows the analysis of work of systems monitoring the impact of blasting on the surrounding of quarries. Experiences resulting from systems work of last couple of years allow to emphasize profits, as well as shortcomings which were the base for introducing structural and program changes.
PL
W artykule przedstawiono analizę odporności dynamicznej wież szybowych znajdujących się na terenie zakładu KWK "Jas-Mos". Omówiono prognozowane wartości przyspieszeń drgań gruntu oraz metodykę określania odporności dynamicznej obiektów. Przeprowadzona analiza umożliwia określenie maksymalnych obciążeń dynamicznych indukowanych wstrząsami górniczymi, które mogą bezpiecznie zostać przeniesione przez konstrukcję analizowanych wież szybowych.
EN
The paper presents an analysis of dynamic structural resistance of hoist towers located in the premises of the coal mine "Jas-Mos". The prognosed acceleration values of ground vibrations as well as the methodology of determining the dynamic structural resistance of objects were discussed. The analysis carried out allowed for the definition of maximal rate of dynamic load induced by mining tremors, which may be safely transmitted by the structure of the analyzed hoist towers.
PL
Od wielu lat istnieje problem z wiarygodną oceną skutków drgań wywołanych wstrząsami górniczymi na zabudowę powierzchniową, infrastrukturę techniczną oraz budowle geotechniczne. Obecnie stosowana w LGOM i na Górnym Śląsku do tego celu skala MSK, opiera się na przypisaniu poszczególnym stopniom intensywności drgań, odpowiednich wartości amplitud przyspieszenia i prędkości w określonym przedziale częstotliwości. Badania przeprowadzone przez autorów artykułu dowodzą, że stopnie intensywności drgań przypisane na podstawie danych pomiarowych nie korelują się ze stopniami intensywności drgań określonymi na podstawie skutków zaobserwowanych w budynkach. Intensywność drgań określana dla wstrząsów górniczych z danych pomiarowych jest wyższa od intensywności faktycznie obserwowanej. Korelację obserwowanych stopni intensywności z rejestrowanymi przyspieszeniami drgań badano dla wstrząsów z lat 2000-2002, a wyniki obserwacji naniesiono na skalibrowaną mapę topograficzną w programie Maplnfo.
EN
The problem due to assessment of damaging effect induced by mining tremors on the surface has been existing since many years. The MSK intensity scale is applied in LGOM and Upper Silesia at present. The basis of the MSK scale is the acceleration and velocity of ground motion. The results presented by authors prove, that intensity obtained from records are higher than observed intensity. Study was performed for mining tremors that occurred from 2000 to 2002. Results were laid on topographic maps using Maplnfo software.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.