Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MEB
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Static and dynamic stress intensity factors of branched cracks
EN
The boundary element method (BEM) is applied to analysis of static and dynamic stress intensity factors (SIF) of branched cracks. The numerical solution is obtained by discretization of external boundaries and crack surfaces. The problem of coincident crack boundaries is solved by the dual BEM in which for nodes on crack surfaces simultaneously the displacement and the traction boundary integral equations are applied. The dynamic problem is solved by using the Laplace transform method. Static stress intensity factors (SIF) are computed by the path independent J-integral and dynamic SIF by the crack opening displacement (COD) method. Numerical examples of a single crack and two interacting branched cracks in rectangular plates are presented. The influences of dimensions and shapes of voids in the centers of the branched cracks and the orientations and distances between two interacting cracks on SIF are analyzed.
PL
Zastosowano metodę elementów brzegowych (MEB) do analizy statycznych i dynamicznych współczynników intensywności naprężeń (WIN) pęknięć rozgałęzionych. Rozwiązanie numeryczne otrzymano w wyniku dyskretyzacji brzegów zewnętrznych tarczy i krawędzi pęknięć. Zastosowano sformułowanie dualne MEB do analizy pokrywających się krawędzi pęknięcia, w którym stosuje się jednocześnie dla węzłów pęknięcia brzegowe równanie całkowe przemieszczeń i sił powierzchniowych. Zagadnienie dynamiczne analizowano metodą transformacji Laplace’a. Statyczne współczynniki intensywności naprężeń (WIN) obliczono za pomocą J-całki niezależnej od konturu całkowania, a dynamiczne WIN na podstawie rozwarcia krawędzi pęknięcia. Przedstawiono przykłady numeryczne pojedynczego pęknięcia i dwóch oddziałujących pęknięć rozgałęzionych w tarczach. Badano wpływ wielkości i kształtu pustek w środku pęknięcia rozgałęzionego oraz orientacji i odległości między dwoma pęknięciami na WIN.
EN
The article presents two elements associated with the practice of application of the boundary element method. The first is associated with BEM ability to analyze an open boundary objects and application of infinite boundary elements in the area of mammography. The second element is associated with the damped wall investigations. Wall humidity and moisture represents heterogeneous environment (Functionally Graded Materials) which has to be treated in a special way.
PL
Artykuł prezentuje dwa elementy związane z praktyką stosowania metody elementów brzegowych w zagadnieniach mammografii i środowisk niejednorodnych. Pierwszy związany możliwością analizy obszarów nieograniczonych i zastosowaniem tym celu elementów brzegowych nieskończonych w zagadnieniach mammograficznych. Drugi związany jest z badaniami zawilgoceń murów stanowiących z punktu widzenia obliczeń środowisko niejednorodne.
3
Content available Dynamically loaded branched and intersecting cracks
EN
The boundary element method (BEM) is applied to analysis of statically and dynamically loaded plates with branched and intersecting cracks. The numerical solution is obtained by discretization of external boundaries and crack surfaces using quadratic three-node boundary elements. The problem of coincident crack boundaries is solved by the dual BEM in which for nodes on crack surfaces simultaneously the displacement and the traction boundary integral equations are applied. The dynamic problem is solved by using the Laplace transform method and the solution in the time domain is computed by the Durbin numerical inversion method. The Laplace transform method gives very stable and accurate results and requires small computer memory. Static stress intensity factors (SIF) are computed by the path independent J-integral and dynamic SIF by the crack opening displacement (COD) method. Numerical examples of a branched crack in a rectangular plate and a star-shaped crack in a square plate are presented. Static SIF are compared with available results presented in literature showing good agreement. The maximum dynamic SIF are approximately two times larger than the corresponding static SIF. The influences of angles between branches of the crack and dimensions of the plate for the star-shaped crack on dynamic SIF are analyzed.
PL
Metodę elementów brzegowych (MEB) zastosowano do analizy obciążonych statycznie i dynamicznie tarcz z pęknięciami rozgałęzionymi i przecinającymi się. Rozwiązanie numeryczne otrzymano w wyniku dyskretyzacji brzegów zewnętrznych tarczy i krawędzi pęknięć z zastosowaniem kwadratowych trójwęzłowych elementów brzegowych. Zastosowano sformułowanie duale MEB do analizy pokrywających się krawędzi pęknięcia, w którym stosuje się jednocześnie dla węzłów pęknięcia brzegowe równanie całkowe przemieszczeń i sił powierzchniowych. Zagadnienie dynamiczne analizowano metodą transformacji Laplace’a, a rozwiązanie w dziedzinie czasu wyznaczono metodą numerycznej transformacji odwrotnej Durbina. Metoda transformacji Laplace’a pozwala na wyznaczenie stabilnego i dokładnego rozwiązania i wymaga małej pamięci komputerowej. Statyczne współczynniki intensywności naprężeń (WIN) obliczono za pomocą J-całki niezależnej od konturu całkowania, a dynamiczne WIN na podstawie rozwarcia krawędzi pęknięcia. Przedstawiono przykłady numeryczne rozgałęzionego pęknięcia w tarczy prostokątnej i pęknięcia gwiaździstego w tarczy kwadratowej. Statyczne WIN porównano z wynikami dostępnymi w literaturze, wykazując dobrą zgodność rozwiązań. Maksymalne wartości dynamicznych WIN są około dwukrotnie większe niż odpowiednie statyczne WIN. Badano wpływ kąta między pęknięciami rozgałęzionymi i wielkości tarczy z pęknięciem gwiaździstym na dynamiczne WIN.
EN
We consider a numerical solution of the initial-boundary value problem for the homogeneous wave equation with the Neumann condition using the retarded double layer potential. For solving an equivalent time-dependent integral equation we combine the Laguerre transform (LT) in the time domain with the boundary elements method. After LT we obtain a sequence of boundary integral equations with the same integral operator and functions in right-hand side which are determined recurrently. An error analysis for the numerical solution in accordance with the parameter of boundary discretization is performed. The proposed approach is demonstrated on the numerical solution of the model problem in unbounded three-dimensional spatial domain.
PL
W pracy przeprowadzono symulację rozkładu temperatury w miejscu połączenia ściany klatki schodowej ze stropem w wariancie z izolacją i bez izolacji w celu określenia ryzyka wystąpienia powierzchniowej kondensacji pary wodnej i określenia zasadności izolacji ścian pomiędzy klatką schodową a lokalem mieszkalnym. Przyjęto różne wartości temperatury oraz wilgotności względnej powietrza wewnętrznego. Obliczenia wykonano za pomocą autorskiego programu komputerowego wykorzystującego algorytm MEB do rozwiązania ustalonego procesu przewodzenia ciepła w obszarach wielospójnych.
EN
In the paper, the temperature distribution in staircase wall – floor junction is determined in order to estimate the risk of surface condensation both with the necessity of insulation of staircase wall. The results were achieved for wall with and without insulation and for various conditions of inner temperature and relative humidity. The simulation was performed with the use of authoring program, assigned for solving the steady heat transfer problems in multi-regions.
PL
Przedstawiono obliczenia projektowego obciążenia cieplnego w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w trzech wariantach: z uwzględnieniem przybliżonych wartości współczynników przenikania ciepła liniowych mostków cieplnych wg PN-EN ISO 14683:2008, z uwzględnieniem wartości z katalogu mostków cieplnych oraz przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych wykonanych przy użyciu autorskiego programu komputerowego, bazującego na algorytmie metody elementów brzegowych (MEB). Określono wpływ poszczególnych metod na całkowite projektowe straty ciepła w lokalu mieszkalnym.
EN
The results of calculation of design heat load in flat in residential building are presented. Calculation was performed allowing of approximate values of linear thermal transmittance determined with PN-EN ISO 14683:2008, allowing of values from catalogue of thermal bridges and values determined with the use of authoring computer program, basing on boundary element method (BEM) algorithm. The effect of each method on overall design heat loses in flat was determined.
7
Content available remote Wpływ gazu składowiskowego na środowisko i możliwości jego unieszkodliwiania
PL
Obecnie prawie 60% polskich składowisk nie posiada instalacji odgazowania, natomiast na 30% stosuje się systemy pasywne. W obydwu przypadkach gaz składowiskowy trafia do atmosfery, co w świetle obowiązujących umów międzynarodowych i przepisów Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Jak widać problem biogazu powstającego na polskich składowiskach odpadów jest ogromny. W przedstawionym referacie scharakteryzowano odpady komunalne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 r. wytworzono ich w Polsce 12 128,8 tys. Mg z czego zebrano 9 827,6 tys. Mg. Zdecydowana większość odpadów, bo aż 70,9% trafiła na składowiska, pozostała część poddana była recyklingowi (11,4%), unieszkodliwianiu biologicznemu (16,7%) i przekształcaniu termicznemu (1,0%). W dalszej części referatu omówiono czynniki mające wpływ na skład gazu składowiskowego i jego właściwości. Następnie opisano oddziaływanie biogazu na środowisko naturalne. Dwa jego główne składniki, czyli metan i dwutlenek węgla zalicza się do najważniejszych gazów cieplarnianych. Biogaz powoduje również osiadanie terenu składowiska, zanieczyszczenie wód gruntowych, zmianę składu mineralnego gleb i degradację strefy ukorzenienia roślin. Uciążliwy zapach, wywołany przez składniki śladowe gazu składowiskowego działa na człowieka toksycznie i dusząco. Metan stwarza także ryzyko samozapłonu i wybuchu, zwłaszcza w ostatnich fazach eksploatacji składowiska oraz po zaprzestaniu przyjmowania odpadów. W referacie omówiono także technologie ujmowania gazu składowiskowego, połączone z produkcją energii elektrycznej i układy kogeneracyjne. Innymi stosowanymi rozwiązaniami jest wytwarzanie z biogazu gorącej wody lub pary oraz zasilanie przy jego użyciu promienników podczerwieni.
EN
Currently, almost 60% of Polish landfill does not have a degassing installation, while 30% of landfills apply passive systems. In both cases, landfill gas goes into the atmosphere, which based on the international agreements and regulations of the European Union is unacceptable. As can be seen the problem of generated at landfills Polish biogas is huge. In the presented report municipal waste was characterized. According to data from the Central Statistical Office in 2011, produced them in Poland 12 128.8 thousand. Mg of which 9 827.6 Mg thousand were collected. Most of the waste, as many as 70.9% went just wide to landfills, the remainder was subjected to the recycling (11.4%), biological neutralization (16.7%) and thermal transformation(1.0%). In the following part of the report it discussed the factors affecting the composition of the landfill gas and its properties. Further described is the impact of the biogas on the environment. Two of its main components, namely methane and carbon dioxide is one of the most important greenhouse gases. Biogas also results subsidence of the landfill area, groundwater contamination, changing the mineral composition of the soil and degradation of the rootingplant zone. Oppressive odor, caused by trace components of landfill gas is to the man toxic and suffocating. Methane poses a risk of ignition and explosion, especially in the last phases of the operation of the landfill and after discontinuation of the waste. The article were also discussed technologies the recognition of the landfill gas, combined with the production of electricity and cogeneration systems. Other used solutions is the production the biogas from hot water or steam and power from infrared radiators.
8
PL
Zastosowanie bibliotek numerycznych pozwala na znaczne skrócenie czasu obliczeń i ułatwienie pisania kodu programu. Popularne biblioteki BLAS i LAPACK doczekały się dojrzałych implementacji pozwalających na wykorzystanie procesorów wielordzeniowych i środowisk obliczeń rozproszonych w postaci odpowiednio PBLAS i SCALAPACK. Aktualnie podobny proces rozwoju dotyczy środowisk związanych z obliczeniami wykonywanymi na procesorach GPU w dwóch głównych implementacjach GPGPU: NVIDIA CUDA i Kronos/ATI OpenCL. Równolegle z rozwojem tych ostatnich toczą się prace nad mieszanymi CPU-GPU wersjami tych bibliotek czego doskonałym przykładem jest MAGMA. W artykule przedstawione zostaną efekty implementacji kilku wybranych bibliotek z tego zakresu zastosowanych do rozwiązania dwuwymiarowego modelu kondensatora płaskiego metodą elementów brzegowych wykorzystującą stałe elementy brzegowe.
EN
Numerical library usage effectively reduce computation time and facilitate code programming. There are modified versions of popular BLAS and LAPACK libraries, dedicated to multi-core and distributed programming respectively PBLAS and SCALAPACK. Currently, a similar development applies to the GPU programming in two major implementations of GPGPU: NVIDIA CUDA and Kronos / ATI OpenCL. In the same time hybrid CPU-GPU versions of these libraries are intensively developed, a good example of that is MAGMA. This paper will present the effects of some of those libraries implementation used to solve the two-dimensional planar capacitor model by the boundary element method with constant boundary elements.
PL
W wielu zagadnieniach inżynierii środowiska i budownictwa są stosowane przewody prostoosiowe o przekroju wielokąta foremnego, np. w wymiennikach płaszczowo-rurowych o różnych kształtach przekrojów rurek. Głównym parametrem opisującym przekroje wielokąta foremnego jest liczba boków lub wymiar kąta tworzącego wielokąt foremny. Podstawowymi wielkościami fizycznymi, które opisują izotermiczne przepływy w przewodach prostoliniowych, to średnia prędkość w przewodzie oraz naprężenia styczne na ściance przewodu. Głównymi wielkościami bezwymiarowymi opisującymi te przepływy są liczba Reynoldsa, współczynnik tarcia, liczba Poiseuille’a, współczynnik Coriolisa i współczynnik Boussinesqa. W literaturze współczynnik tarcia jest określany jako współczynnik Nikuradsego. Liczba Poiseuille’a jest to rezultat współczynnika tarcia i liczby Reynoldsa. Współczynnik Coriolisa określa stosunek rzeczywistego strumienia energii kinetycznej do strumienia obliczonego z prędkości średniej, natomiast współczynnik Boussinesqa koryguje pęd. W pracy wyznaczono zależności liczby Poiseuille’a, współczynnika Coriolisa i współczynnika Boussinesqa przy przepływie laminarnym w przewodach o przekroju wielokąta foremnego całkowicie wypełnionych płynem w zależności od liczby boków tworzących przekrój przewodu foremnego. Liczbę Poiseuille’a przybliżono funkcją wymierną, natomiast współczynnik Coriolisa i współczynnik Boussinesqa – funkcją potęgową. Symulacje wyznaczania pól prędkości przeprowadzono za pomocą autorskiego programu komputerowego napisanego w języku Fortran, w którym zastosowano metodę elementów brzegowych (MEB). MEB nie wymaga budowy pracochłonnych i przestrzennych siatek jak to ma miejsce w klasycznych metodach obszarowych. Rezultaty obliczeń MEB zostały porównane ze znanymi wynikami obliczeń w literaturze.
EN
For the fully developed laminar flow in a regular polygonal ducts are used in a lot of problems in environmental engineering and civil engineering. The regular polygon is a polygon that is equiangular (all angles are equal in measure) and equilateral (all sides have the same length). Fluid average axial velocity and wall shear stress are two important physical quantities. The principal dimensionless group are described by a Reynolds number, friction factor, Poiseuille number, kinetic energy correction factor (Coriolis factor) and momentum flux correction factor (Boussinesq factor). The friction factor definitions is in common use in the literature Nikuradse: friction factor. The Poiseuille number is the product of a friction factor and the Reynolds number.In this paper presented the solutions of Poiseuille number, Coriolis coefficient, Boussinesq coefficient driven unidirectional laminar flow in regular polygonal ducts using the application of the boundary element method (BEM). Rational functions are used to approximate Poiseuille number and power function to approximate Coriolis coefficient and Boussinesq coefficient. Boundary element not required 3D mesh, alternative mesh methods require discretizing the whole of the solution domain. The BEM results of calculations dimensionless groups of unidirectional flow through regular polygonal ducts are compared with numeric solutions in the literature. The computer program was written in Fortran programming languages.
EN
Purpose: The paper presents numerical modeling of the artificial hyperthermia induced by the electric field in order to destroy the abnormal tissue. In particular, the possibility of process control in order to increase the temperature of only the tumor tissue was discussed. Due to the fact, that the external electrodes which generate the additional heat, heats not only the area of the tumor, but also healthy tissue which surrounds the tumor, increasing the temperature inside the cancer is possible by introducing the paramagnetic nanoparticles into the interior. Additionally, the proper selection of voltage on the electrodes and the number of nanoparticles will achieve the optimal effect of hyperthermia treatment. Methods: The multiple reciprocity BEM is applied to solve the coupled problem connected with the biological tissue heating. In order to determine the appropriate values of the parameters the inverse problem has been formulated, connected with simultaneous identification of the voltage of the electrodes and the number of nanoparticles, which is solved using the evolutionary algorithm. Results: The changes of the voltage of electrodes cause the changes of temperature in the entire domain considered, but the possibilities of temperature field control (e.g. a concentration of maximum temperature at the central point of tumor) are rather unrealizable, because the maximum temperature we could observe in the neighbourhood of the electrodes. Conclusions: The idea consisting in the introduction of nanoparticles to the tumor region (for the concentrated energy deposition at the target tissue) is very effective. We obtain the maximum temperature exactly in the tumor domain.
11
EN
The analysis of electroconductive field nearby thin highly conductive bodies is considered in this paper. The model uses the boundary element method (BEM), but it simplifies the analysis by using a limiting version of the boundary integral equation. The model can be used in the analysis of current density distribution in electrolyte nearby thin electrodes or metallic sheets.
PL
W artykule rozpatruje się sposób analizy pola przepływowego w pobliżu cienkich dobrze przewodzących warstw. Model wykorzystuje metodę elementów brzegowych (MEB), ale upraszcza analizę poprzez zastosowanie granicznej postaci równania całkowo-brzegowego. Można go zastosować na przykład do analizy rozkładu gęstości prądu w elektrolicie w otoczeniu cienkich elektrod lub blach.
PL
W artykule opisano możliwości wybranych programów komputerowych, w kontekście ich zastosowania w obliczeniach izolatorów (rozkłady potencjału i natężenia pola), zwłaszcza izolatorów zanieczyszczonych. Tematyka badań i analizy pracy izolatorów w zanieczyszczonych warunkach nie jest tematyką nową, ale ciągle jest aktualna. Zanieczyszczone środowisko, w którym pracuje izolator ma wpływ na jego pracę, na zmniejszenie jego wytrzymałości. Występujące na powierzchniach wysokonapięciowych izolatorów napowietrznych nierównomierne warstwy zabrudzeniowe stwarzają problemy eksploatacyjne. Badania prowadzone są na rzeczywistych izolatorach w ich normalnych warunkach pracy, a także w laboratoriach. Prowadzone są również badania symulacyjne za pomocą programów komputerowych, których algorytmy obliczeniowe oparte są na metodzie elementów skończonych (MES) oraz na metodzie elementów brzegowych (MEB). Metody te znajdują się w grupie metod, które znalazły najszersze zastosowania, spośród tzw. metod komputerowych stosowanych w badaniach zjawisk fizycznych. W artykule opisano przykłady różnych podejść w modelowaniu warstwy zabrudzeniowej na powierzchni izolatora.
EN
The paper presents abilities of selected computer programs in the context of applying them to calculations of insulators (distribution of the potential and the field intensity), especially of polluted insulators. The subject matter of examination and work analysis of insulators under polluted conditions is not a new subject matter but it is still important. The polluted environment, in which insulator operates affects its work and reduces its durability. Uneven contamination layers which are found on the surface of high voltage insulators cause actual problems during their work. Examinations are conducted on real insulators under their normal working conditions, as well as in research laboratories. Simulation examinations are also conducted based on computer programs, of which computational algorithms are based on the finite element method (FEM) and on the method of boundary elements (BEM). These methods are in a group of methods of widest applications, out of the so-called computer methods applied to the research on physical phenomena. The paper describes examples of different attempts in the modeling of a contamination layer on the surface of an insulator. Also, chosen findings of simulation tests performed by the author are presented (distribution of the potential and the field intensity) received, among others, for the insulator covered with the contamination layer. There are given some examples of modelling a contamination layer as a constant layer, evenly spread along the insulator surface, and as a discontinuous layer being found in fragments of insulator sheds. The contamination layer is described by the thickness in mm and the electrical conductivity in S/m.
PL
Komputerowe wspomaganie obliczeń polega na zastosowaniu oprogramowania do symulacji modeli określonych obiektów i urządzeń, i późniejszej analizy ich zachowania w zadanych warunkach, odpowiadających warunkom pracy rzeczywistego urządzenia w konkretnym środowisku. Obliczenia te przeprowadza się nie tylko w celu oceny działania urządzeń w normalnych (ale także i w zmieniających się) warunkach pracy, lecz również w celach optymalizacyjnych (np. w celu poprawy konstrukcji ze względu na określone aspekty wytrzymałościowe). W artykule opisano zalety i wady symulacji komputerowych, przedstawiono metody badania zjawisk fizycznych (np. rozkładu pola w rozważanym obszarze), przedstawiono założenia przyjmowane podczas symulacji komputerowych, stosowanych w obliczeniach izolatorów. Od poprawności przyjęcia tych założeń zależy w dużym stopniu jakość, wiarygodność otrzymanych wyników.
EN
Computer assisted calculations consists in applying software for the simulation of models of certain devices and later analysing their behavior under given conditions corresponding to real working conditions in a specific environment. These calculations are carried out not only to assess the functioning of devices under normal (and also in changing) working conditions, but also to optimize (e.g. for the purpose of improving in terms of certain strength aspects). The advantages and disadvantages of computer simulations are described in the paper. Examination methods of physical phenomena (e.g. electric field distribution in considered area) and assumptions adopted during computer simulations applied to calculations of insulators are also presented. The fundamental assumptions taken in calculations made with the help of computers comprise, among others, the following: assuming certain accuracy of the analysis of the tested model, determining the grade of "condensation" of the network applied to the analysed area (example of fig. 2), setting the right size of area which surrounds the examined model (examples of Fig. 3) and establishing appropriate boarder conditions (e.g. Neumann, Dirichleta). Apart from that one should try to consider possibly all the details resulting from the very model itself, that is e.g. precisely copied shape of the model of the tested object and materials from which it is made. It depends on the correctness of making the above mentioned assumptions whether we receive, as a result of computer simulations, results reliable enough to predict with great certainty the appearance of specific phenomena on the actual objects.
EN
This paper focuses on a possibility of using an approximate computational model in the analysis of the magnetic field around a current lines enclosed in a thin conductive shield. The model uses the boundary element method (BEM), but the field in the shield is expressed with an approximate expression due to small thickness of the shield. This reduces the computational effort and avoids evaluating the nearly-singular integrals. (Przybliżona analiza harmonicznego pola magnetycznego przewodów z prądem w cienkościennej osłonie za pomocą MEB).
PL
Rozpatruje się możliwość zastosowania przybliżonego modelu obliczeniowego do analizy pola magnetycznego przewodów z prądem umieszczonych wewnątrz cienkościennej przewodzącej osłony. W tym celu wykorzystuje się metodę elementów brzegowych (MEB), lecz ze względu na założenie o małej grubości osłony pole wewnątrz niej wyraża się teoretyczną zależnością przybliżoną. Pozwala to zmniejszyć nakład obliczeń, a także uniknąć ewaluacji całek prawie osobliwych.
PL
W artykule zaprezentowano połączenie metody elementów brzegowych i metody zbiorów poziomicowych w poszukiwaniu nieznanego kształtu w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Pokazane zostało jak wyznaczyć prędkość na symulowanym brzegu, jak ją rozszerzyć i wykorzystać do przesunięcia brzegu jak również w jaki sposób reinicjować funkcję poziomicową, ostatecznie przedstawiono przykład identyfikujący trzy obszary niejednorodne przy wykorzystaniu zbioru poziomicowego zawierającego wiele poziomic zerowych.
EN
In this paper was presented coupling Boundary Element Method and Set Level methods for identification of unknown shape of interface in electrical impedance tomography (EIT). It's shown how determinate velocity, how extend it, how use it to move interface and finally how to reset level function. Finally the example showing identification of three areas of heterogeneous sample, using multi zero levels function is presented.
EN
In the paper the model of temperature field in cold bridge is discussed using Boundary Element Method. The equations describing the steady heat conduction problem in cold bridge have been solved. Presented examples show efficiency of Boundary Element Method modeling in cold bridge in comparison with mesh method as Finite Difference Method, Finite Element Method or Finite Volume Method.
PL
Specjalne stopy magnezu (MgCa0.8, Ax30) o podwyższonej biozgodności mogą być zastosowane do produkcji resorbowalnych nici chirurgicznych. Problem stanowi ich niska plastyczność w temperaturze pokojowej. Proponowany model numeryczny pozwoli dobrać parametry procesu ciągnienia i określić graniczne możliwości produkcji. Model numeryczny odkształcenia w skali mikro został wykonany za pomocą metody elementów brzegowych. Procedurę kalibracji modelu oparto na eksperymentalnych badaniach w skali mikro, przeprowadzonych w mikrokomorze do SEM. Jako funkcję celu zaproponowano kwadrat różnicy porowatości próbki obliczonej w modelu i otrzymanej eksperymentalnie. Do kalibracji wykorzystano wyniki testów na rozciąganie, natomiast do weryfikacji modelu przeprowadzono inny rodzaj badań in situ opartych o ścinanie próbki. Powstałe narzędzie numeryczne może być połączone z modelem procesu ciągnienia w skali makro, dzięki czemu możliwa będzie optymalizacja procesu, uwzględniająca mechanizmy, zachodzące w mikrostrukturze.
EN
Special magnesium alloys (MgCa0.8, Ax30) with high biocompatibility can be applied for production of soluble surgical threads. The problem is low plasticity of these alloys at room temperature. The proposed model allows to set the drawing process parameters and to determine the maximum of production possibility. The numerical model of deformation in mi croscale is developed by boundary element method. The procedure of model calibration is based on experiments in microtensile/compression stage for a SEM. As a goal function the square of difference between theoretical and experimental values of porosity was proposed. The results of "in situ" tensile tests were used for calibration purpose and shear test was prepared for verification of model. The developed numerical tool can be coupled with macroscale drawing process model, so the optimization of drawing process will be possible with considering microstructural mechanisms.
18
Content available remote Approximate BEM analysis of thin electromagnetic shield
EN
A method of approximate analysis of a thin electromagnetic shield is considered and proposed in the paper. Due to presumably small thickness of the shield, its numerical analysis is troublesome. Applying the Boundary Element Method (BEM) to solve equations for a thin shield creates two difficulties: significant increase of the number of algebraic equations, and the presence of nearly singular integrals. The proposed model avoids them both by using an approximate analytical solution for the shield. Numerical examples confirm its usability.
PL
W pracy zaproponowano przybliżoną metodę analizy pola elektromagnetycznego w otoczeniu cienkościennego ekranu elektromagnetycznego z zastosowaniem metody elementów brzegowych (MEB). Z powodu założonej niewielkiej grubości ekranu analiza numeryczna napotyka na problemy. Zastosowanie MEB niesie ze sobą dwie trudności: znaczny wzrost liczby równań algebraicznych oraz obecność całek prawieosobliwych. Przedstawiona metoda unika obydwu trudności poprzez zastosowanie przybliżonego analitycznego rozwiązania w obszarze ekranu. Zaprezentowane przykłady numeryczne potwierdzają jej użyteczność w rozpatrywanej klasie zagadnień.
19
EN
A method of approximate analysis of a thin conductive shell in static electroconductive field is considered and proposed in the paper. Thin shells almost always lead to problems in numerical calculations. When applying the Boundary Element Method (BEM) to solve equations for a thin shell, two difficulties arise: significant increase of the number of algebraic equations, and the presence of nearly singular integrals. The proposed model avoids them both by using an approximate analytical solution for the shell. Numerical examples confirm its usability.
PL
W pracy zaproponowano przybliżoną metodę analizy pola przepływowego w otoczeniu cienkiej przewodzącej powłoki z zastosowaniem metody elementów brzegowych (MEB). Analiza pola w cienkich warstwach za pomocą metod numerycznych prawie zawsze napotyka na problemy. W przypadku zastosowania MEB pojawiają się dwie trudności: znaczny wzrost liczby równań algebraicznych oraz obecność całek prawie osobliwych. Przedstawiona metoda unika obydwu trudności poprzez zastosowanie przybliżonego analitycznego rozwiązania w obszarze powłoki. Zaprezentowane przykłady numeryczne potwierdzają jej użyteczność w rozpatrywanej klasie zagadnień.
20
Content available remote Coupling boundary element method and set level methods for interface problems
EN
In this paper was presented coupling BEM and Set Level methods for identification of unknown shape of interface in electrical impedance tomography (EIT). It's shown how determinate velocity, how extend it, how use it to move interface and finally how to reset level function.
PL
Niniejszy artykuł opisuje połączenie metody elementów brzegowych i metody zbiorów poziomicowych w poszukiwaniu nieznanego kształtu w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Pokazane zostało jak wyznaczyć prędkość na symulowanym brzegu, jak ją rozszerzyć i wykorzystać do przesunięcia brzegu jak również w jaki sposób zresetować funkcję poziomicową.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.