Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oszczędności energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Energetic efficiency
EN
Currently, one of the main goals to achieve is the optimization of the use of energy to reach the highest energetic and economical savings. Therefore, regulations are focused on promoting and including policies that help to accomplish this aim progressively. However, most of them are mainly based on the use of LEDs and other similar elements. This project has developed a managing method to turn on and off the lighting based on the twilights (civil and nautical) instead of the current methods, which are based on the sunrise and the sunset or in the luminosity variations. So, the developed method calculates the exact position of the Sun every day of the year and it provides the time of turning on and off with a higher accuracy. In comparison with current methods, it also produces energetic and economical savings.
PL
Obecnie jednym z głównych celów do osiągnięcia jest optymalizacja zużycia energii w celu osiągnięcia najwyższych oszczędności energetycznych i ekonomicznych. W związku z tym regulacje koncentrują się na promowaniu i uwzględnianiu polityk, które pomagają stopniowo osiągać ten cel. Jednak większość z nich opiera się głównie na zastosowaniu diod LED i innych podobnych elementów. W tym projekcie opracowano metodę zarządzania włączaniem i wyłączaniem oświetlenia w oparciu o zmierzch (cywilny i morski) zamiast obecnych metod, które są oparte na wschodzie i zachodzie słońca lub zmianach jasności. Tak więc opracowana metoda oblicza dokładną pozycję Słońca każdego dnia w roku i zapewnia czas włączenia i wyłączenia z większą dokładnością. W porównaniu z obecnymi metodami zapewnia także oszczędności energetyczne i ekonomiczne.
2
Content available remote System białych certyfikatów w Polsce. Spojrzenie na fakty
PL
W artykule, na podstawie zbudowanej bazy danych szczegółowych na temat wydanych w Polsce świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dokonano analizy krajowego systemu wspomagania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Baza obejmuje 4440 rekordów od początku istnienia krajowego mechanizmu białych certyfikatów (2013 r.) do końca 2018 r. Zaprezentowano i krytycznie omówiono trendy ilościowe (liczby wydanych świadectw oraz sumaryczne oszczędności energii pierwotnej i finalnej) w podziale czasowym i geograficznym. Przedstawiono efekty funkcjonowania dotychczasowego systemu wydawania świadectw oraz pierwsze doświadczenia po zmianie wynikającej z nowej ustawy o efektywności energetycznej.
EN
In the article, on the basis of the database on energy efficiency certificates (White Certificates) issued in Poland, an analysis of the national system for supporting energy efficiency projects was made. The database includes 4440 records from the establishment of the national White Certificates Mechanism (2013) until the end of 2018. Quantitative trends (the number of certificates issued and the total primary and final energy savings) in time and geographical distribution were presented and critically discussed. The paper presents the effects of the existing system of issuing certificates and the first experiences after the amendment stemming from the new Polish Energy Efficiency Act.
PL
W procesie wydobycia i przeróbki kruszyw żwirowo-piaskowych występuje wiele elementów składających się na całkowity koszt prowadzonej działalności - zakup gruntów i przygotowanie do eksploatacji, koszty inwestycyjne zakupu maszyn oraz budowy stacjonarnego zakładu przeróbczego czy zakup przewoźnych i przejezdnych instalacji przeróbczych. Zależnie od specyfiki danego zakładu wydobycia i produkcji będą miały one różną strukturę. Czy można efektywnie obniżać koszty produkcji kruszyw piaskowo-żwirowych, szczególnie w zakresie energochłonności wytwarzania?
PL
Ten przewrotny tytuł nie do końca odzwierciedla stanowisko autora. Autor niniejszej publikacji chciałby w ten sposób zwrócić uwagę na pewne fakty, które nie mogą być pomijane teraz, gdy uwaga wszystkich zainteresowanych stron skupia się na efektywnych energetycznie rozwiązaniach systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Niniejszy artykuł opisuje rozwiązania, które przeczą pewnym utrwalonym przez projektantów stereotypom dotyczącym central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono możliwe do uzyskania oszczędności energetyczne przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań układów klimatyzacyjnych, w których wykorzystywana jest współpraca tradycyjnych systemów sprężarkowych z wymiennikiem wyparnym.
6
Content available remote Energy savings in public lighting
EN
This article deals with possibilities of energy saving in the area of public lighting:achieving energy savings in the framework of particular components of public lighting; the potential for savings in public lighting according to the size of towns and municipalities; benefits of hitherto realized energy saving measures; overall evaluation of possibilities of energy saving.
PL
W artykule przedstawiono możliwości oszczędzania energii w oświetleniu publicznym: uzyskanie oszczędności energetycznych w różnych sektorach oświetlenia publicznego; potencjalne oszczędności w oświetleniu publicznym wynikające z wielkości miast i społeczności; korzyści wynikające ze stosowania miar energetycznych; uogólniona ocena możliwości oszczędzania energii.
PL
Przedstawiono analizę czynników wpływających na energooszczedność instalacji oświetlenia drogowego i ulicznego. Scharakteryzowano wpływ wybranych elementów konstrukcyjnych opraw na ich sprawność optyczną i użytkową.
EN
Analysis of factors which influence the energy savings in road and street lighting is presented. Impact of selected constructional elements on optical and usable coefficient of utilization of fittings is characterized.
PL
Wiele spółdzielni mieszkaniowych w kraju w ostatnich latach, podjęło działania mające na celu obniżenie kosztów dostawy energii cieplnej dla ogrzewania eksploatowanych budynków. Najbardziej rozpowszechnionym działaniem w tym zakresie była modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca: montaż zaworów termostatycznych i podzielników kosztów przy grzejnikach oraz automatycznych odpowietrzników na pionach instalacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.