Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geometrical deviations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano oryginalne, nowatorskie rozwiązanie uniwersalnego systemu do pomiarów odchyłek geometrycznych wielkogabarytowych wałów korbowych z tzw. elastycznym podparciem obiektu mierzonego, eliminującym ugięcia i odkształcenia sprężyste wału pod wpływem ciężaru własnego. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne najważniejszych elementów systemu, w tym podpór elastycznych i podpór ustalających, których konstrukcja umożliwia – w zależności od potrzeb – ustalenie wału zewnętrznymi czopami w pryzmach albo (po przezbrojeniu) ustalenie wału zewnętrznymi powierzchniami czołowymi w kłach. Zaprezentowano również podstawowe kryteria doboru sił reakcji w elastycznych podporach.
EN
The article presents an original, innovative solution for a universal system for measurements of geometric deviations of large crankshafts with so-called elastic support of the measured object, eliminating deflections and elastic deformations of the shaft under the influence of its own weight. The structural solutions of the most important elements of the system are presented, including flexible supports and retaining supports, the structure of which allows – depending on the needs – the setting of the shaft with external journals in the piles or (after conversion) setting the shaft with external frontal surfaces in the centers. The basic criteria for selection of reaction forces in flexible supports are also presented.
PL
Przedstawiono podstawowe elementy nowatorskiego systemu do pomiarów odchyłek geometrycznych wałów korbowych, zaopatrzonego w układ tzw. elastycznego podparcia. Umożliwia on wyeliminowanie występowania ugięć i odkształceń sprężystych obiektu mierzonego pod wpływem ciężaru własnego. Przedstawiono zasady wyznaczania najkorzystniejszych warunków podparcia, gwarantujących eliminację ugięć i odkształceń sprężystych wałów korbowych. Na podstawie sformułowanych zasad wykonano przykładowe obliczenia sił reakcji podpór, gwarantujących zerowe wartości ugięć na czopach głównych, w zależności od kąta obrotu wału, z wykorzystaniem programu do obliczeń wytrzymałościowych Nastran FX 2010. Wyniki zaproksymowano równaniem matematycznym z zastosowaniem aparatu obliczeniowego opartego na teorii analizy harmonicznej, a następnie dokonano oceny porównawczej wykresu sił otrzymanych drogą obliczeń wytrzymałościowych oraz zapisu matematycznego, wyliczając tzw. współczynnik interkorelacji wzajemnej. Ocena porównawcza wykazała wysoki stopień zgodności porównywanych wykresów. Przedstawione procedury wyznaczania sił gwarantujących eliminację ugięć i odkształceń sprężystych znajdują zastosowanie przy pomiarach odchyłek geometrycznych wałów korbowych, realizowanych na bazie zaprezentowanego systemu pomiarowego.
EN
The basic elements of an innovative system designed to measure geometric deviations of crankshafts provided with a so-called elastic support system are presented. The support system enables elimination of deflections and elastic deformations of the object measured under the influence of its own weight. The principles of the most suitable support conditions which enable elimination of deflections and elastic deformations of crankshafts under their self-weight were also presented. On the basis of the formulated principles sample calculations of force values of support reactions were performed. This guarantees zero value of deflections on main journals depending on the angle of rotation of the shaft, applying approximated with a mathematical equation applying the calculating method based on the harmonic analysis theory. Then a comparative assessment of the force diagram (the forces were obtained via strength calculations and mathematical model including so called mutual inter-correlation coefficient) was made. The results of comparative analysis showed high correspondence between the compared diagrams. Presented procedures of determining the required forces ensuring elimination of deflections and elastic deformations can be applied to measurements of crankshaft geometrical deviations on the basis of a measuring system with flexible support of a measured object.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarów i opracowania wyników pomiarów geometrycznych odchyłek zespołu powierzchni walcowych na przykładzie wielkogabarytowych elementów maszyn, jakimi są wały korbowe silników okrętowych. Opracowana metodyka jest modyfikacją odniesieniowych pomiarów odchyłek geometrycznych części maszyn ustalonych w pryzmach. Przedstawiono podstawy naukowe zastosowanych procedur obliczeniowych, w oparciu o które wyznacza się wartości odchyłek geometrycznych. Opisano algorytm specjalistycznego program obliczeniowego umożliwiającego wyliczenie wartości odchyłek geometrycznych zgodnie z przyjętą metodyką.
EN
The paper presents measurement methodology and development of the measurement results of geometric deviations of cylindrical surface on the example of the extralarge machine components, such as crankshafts of the marine engines. The prepared methodology is a modification of the referential methods for the measurements of the geometric deviation of machine elements basing in v-blocks. The paper shows description of the scientific basis of numerical procedures used in calculation of geometric deviations. The paper contains also description of the specialized algorithm of calculation of geometrical deviations in accordance with the presented before methodology.
EN
In this paper a series discussing the possibility of analytical evaluation of the uncertainty of coordinate measurements is presented. It presents models of evaluation of uncertainty of some geometric deviations (such as flatness, perpendicularity of axes, position of point, axis and plane) based on the formula for the point-plane distance. An important element of the presented methodology for determining the uncertainty of measurement is the use of mathematical minimum number of characteristic points of the measured workpiece and expressing the deviation as a function of coordinates’ differences of the points.
PL
W artykule omówiono możliwość analitycznego określania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Przedstawiono modele wyznaczania niepewności niektórych odchyłek geometrycznych (np. płaskości, prostopadłości osi, pozycji) bazujące na równaniach na odległość punktu od płaszczyzny. Istotnym elementem tej metodyki wyznaczania niepewności pomiaru jest przyjęcie minimalnej liczby charakterystycznych punktów mierzonego przedmiotu oraz wyrażenie odchyłki jako funkcji różnic wartości współrzędnych tych punktów.
PL
W artykule zaprezentowano komputerowy system, umożliwiający obliczenie niepewności pomiaru dla kilkudziesięciu zadań pomiarowych. Przez zadanie pomiarowe rozumie się wyznaczenie konkretnej charakterystyki geometrycznej. Różnymi zadaniami pomiarowymi są więc na przykład: pomiar średnicy otworu, pomiar odchyłki płaskości czy pomiar odchyłki równoległości osi do płaszczyzny. Dane wejściowe stanowi informacja o dokładności maszyny pomiarowej i głowicy, o postaci geometrycznej mierzonego przedmiotu i jego usytuowaniu w przestrzeni pomiarowej maszyny oraz o użytych trzpieniach pomiarowych.
EN
The paper presents results of investigations conducted within the research & development project. The elaborated computer system enables estimation of the measurement uncertainty for dozens of measurement tasks. The measurement task is understood as determination of the dimension and/or geometrical deviation by means of co-ordinate technique. Examples of different measurement tasks are, for instance, measurement of: hole diameter, flatness deviation, parallelism deviation of axis related to plane, coaxiality deviation. Different measurement tasks are also measurements of different kinds of the same geometrical deviation such as measurement of the parallelism deviation of axis related to axis, axis related to plane, plane related to axis and even measurement of the parallelism deviation of axis related to axis in common plane or in normal to common plane or the parallelism deviation of axis related to axis in case of cylindrical tolerance zone. The input data is information about: the measuring machine (maximum permissible error of the length measurement) and probing system (maximum permissible error of the probing system) accuracy, the workpiece geometrical shape (overall dimensions, mutual arrangement of geometrical features), orientation and location of the measured workpiece in the measuring part of the co-ordinate measuring machine (CMM) and the used styli configuration. The information about the geometrical errors of CMM and probing system is obtained in an experimental way by the procedure similar to CMM calibration. The remaining information is obtained from the elaborated part program of the workpiece.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.