Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węglowodór aromatyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie się niedostatecznie oczyszczonych ścieków rafineryjno-petrochemicznych do gruntów, otwartych zbiorników wodnych czy ziemi uprawnej oraz awarie i wypadki z udziałem produktów naftowych mogą powodować poważne następstwa, wynikające z silnie toksycznego i kancerogennego charakteru tych substancji. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania spoiw łowo-cementowych do ograniczenia migracji zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z gruntów silnie zanieczyszczonych. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku gruntów silnie skażonych – na przykład pochodzących ze składowiska odpadów w Glasgow, można znacznie ograniczyć penetrację węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. Część węglowodorów alifatycznych, która przedostawała się do roztworów penetrujących w trakcie pomiarów, nie przekraczała ilości regulowanych normą.
EN
Environmental pollution by oil derivatives is one of the most important ecological problems. The penetration of insufficiently treated refinery-petrochemical wastewater into lands, open water reservoirs, arable lands, as well as failures and accidents involving petroleum products, can cause serious consequences resulting from the highly toxic and carcinogenic nature of these substances. The article presents the possibilities of clay and cement binders application to reduce the migration of organic pollutants from heavily contaminated soils. The conducted research showed that in the case of heavily contaminated soils (e.g. from the Glasgow waste landfill) the penetration of aromatic and aliphatic hydrocarbons can be significantly reduced. The part of aliphatic hydrocarbons, that migrated into the penetrating solutions during whole measurements time, did not exceed the standard requirements.
PL
Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych na cele przyrodnicze było dotychczas, oprócz składowania, najpowszechniejszym sposobem ich zagospodarowania. W ostatnich latach wprowadzono jednak ograniczenia w związku ze składowaniem odpadów zawierających znaczne ilości substancji organicznych. Komunalne osady ściekowe to w głównej mierze masa organiczna, którą po odpowiednim przetworzeniu można wykorzystać jako produkt poprawiający właściwości i strukturę gleb. Jak wykazały badania, komunalne osady ściekowe mogą zawierać pewne ilości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które zanieczyszczają gleby tymi związkami poprzez doglebowe zastosowanie osadów. W artykule omówiono wyniki badań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach ściekowych, surowych i przetworzonych, pochodzących z jednej oczyszczalni ścieków komunalnych. Wskazały one na znaczne zanieczyszczenie związkami z grupy WWA surowych osadów ściekowych. Zastosowanie stabilizacji poprzez higienizację osadów wapnem palonym spowodowało zmniejszenie stężeń WWA oznaczanych w przetworzonych osadach. Wyniki badań porównano z wartościami dopuszczalnymi zgodnymi z projektami Komisji Europejskiej z 2000 i 2010 r.
EN
The use of municipal sewage sludge on agriculture was in this day, in addition to storage, the most common way of their utilizations. In recent years, however, the limitation of storage of waste containing significant amounts of organic substances have been introduced. Municipal sewage sludge is mainly organic matter. After appropriate processing it can be used as a product that improves properties and structure of soil. Municipal sewage sludge may contain, according to the research, include certain amounts of polycyclic aromatic hydrocarbons, which could determine a danger contamination of soil with these compounds by soil application of sludge. The article discusses the results of polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs in sewage sludge, raw and processed, coming from one municipal sewage treatment plant. The results show a significant contamination of PAHs compounds of raw sewage sludge. Stabilization by hygienisation of quicklime show a decrease concentrations of PAHs in designated processed sediments. Results of the study were compared with the limit values of the projects of the European Commission in year 2000 and 2010.
EN
Aromatic hydrocarbons are present in the fossil wood samples in relatively small amounts. In almost all of the tested samples the dominating aromatic hydrocarbon is perylene and its methyl and dimethyl derivatives. The most important biomarkers present in the aromatic fraction are dehydroabietane, siomonellite and retene, compounds characteristic for conifers. The distribution of discussed compounds is highly variable due to such early diagenetic processes affecting the wood as oxidation and the activity of microorganisms. MPI1 parameter values (methylphenanthrene index) for the majority of the samples are in the range of 0.1 to 0.5, which results in the highly variable values of Rc (converted value of vitrinite reflectance) ranging from 0.45 to 0.70%. Such values suggest that MPI1 parameter is not useful as maturity parameter in case of Middle Jurassic ore-bearing clays, even if measured strictly on terrestrial organic matter (OM). As a result of weathering processes (oxidation) the distribution of aromatic hydrocarbons changes. In the oxidized samples the amount of aromatic hydrocarbons, both polycyclic as well as aromatic biomarkers decreases.
PL
Przedstawiono badania wpływu ochronnego szczepów Azospirillum spp. i Pseudomonas stutzeri na liczebność mikrobiologiczną w rędzinie wapiennej świeżo skażonej mieszaniną WWA i ON. Po zastosowaniu szczepienia roślin stwierdzono statystycznie istotny wzrost liczby drobnoustrojów glebowych (ogólnej liczby bakterii, promieniowców, bakterii amonifikacyjnych, proteolitycznych, celulolitycznych, rozkładających fosforany oraz kopiotrofów i oligotrofów) oraz statystycznie znaczny spadek ogólnej liczby grzybów. Stwierdzono ponadto stymulujący wpływ oleju napędowego w dawkach O,1 i 1 % na wzrost liczby wymienionych drobnoustrojów.
EN
Rhizodegradation is the breakdown of organic contaminants in soil by soil dwelling microbes which is enhanced by the rhizospheres presence. The soil used in the experiment was collected from 0-30 cm layer in the uncontaminated area of agricultural use (Mięćmierz, Kazimierz Dolny, Poland). Pot experiment was conducted to evaluate the number of microorganisms in rendzina freshly contaminated with PAH's, diesel fuel and mixtures of PAH's and diesel fuel using inoculation of meadow feascue with rhizospheric bacteria Azospirillum spp. and Pseudomonas stutzeri. The strains of Azospirillum spp. and Pseudomonas stutzeri were able to nitrogen fix and degrade PAH's as the only source of carbon and energy. Experiment was carried out as a chamber pot study. Plants had been cultivated for 30 days and then harvested. The total number of various bacteria (ammonifiying, proteolitic, able to degrade phosphorus, copiotrophic, oligotrophic), actinomycetes and fungi in soil before and after vegetation period of investigated soil were the basis for the determination of the effectiveness of the inoculation of plants with Azospirillum spp. and Pseudomonas stutzeri. This research has confirmed higher total number of microorganisms after increase on total number of fungi in rendzina after inoculation of plants with all doses of P AH' s: total number of bacteria, actinomycetes and lower number of fungi. Statistically important decrease of total number of different bacteria and actinomycetes and statistically important increase on total number of fungi in rendzina after grown of meadow feascus inoculated with Azospirillum spp. and Pseudomonas stutzeri were observed together with increase of pollution doses. Number of different bacteria and actinomycetes were statistically higher in soils polluted with diesel fuel at the doses 0, I and 1 %. The differences in concentration between the inoculated or non-inoculated soils indicate that the presence of plant roots, in addition to the period of time, contributes to grown and adaptation of Azospirillum spp. and Pseudomonas stutzeri to a soil freshly polluted with P AH' s and diesel fuel.
PL
Głównym źródłem WWA w osadach ściekowych są przede wszystkim ścieki przemysłowe, natomiast w mniejszym stopniu ścieki bytowe-gospodarcze. W pracy porównano dwie metody ekstrakcji WWA z osadów ściekowych - metody wielostopniowej w aparacie Soxhleta oraz metody z zastosowaniem ultradźwięków. Oznaczenie ilościowe i jakościowe WWA w obu przypadkach opierało się na technice chromatografii gazowej. W badaniach został użyty ustabilizowany osad z oczyszczalni, która oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze. W badaniach wykazano, że ekstrakcja osadów ściekowych z użyciem ultradźwięków okazała się skuteczniejsza przy oznaczaniu WWA o większej liczbie pierścieni, z wyjątkiem benzo(a)pirenu i dibenzo(a,h)antracenu. Węglowodory aromatyczne o małej liczbie pierścieni, z wyjątkiem antracenu, były lepiej ekstrahowane z osadów ściekowych w aparacie Soxhleta. Stwierdzono, że zaletą ekstrakcji z zastosowaniem ultradźwięków była większa skuteczność wymywania z osadów ściekowych węglowodorów o dużej toksyczności, a także mniejsze zużycie rozpuszczalników i krótszy czas ekstrakcji. Czułość metody (0,01 mg/kg) oznaczania WWA w osadach ściekowych nie pozwoliła na ocenę metody ekstrakcji w przypadku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o małej masie cząsteczkowej.
EN
The presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in wastewater sludge is attributable primarily to industrial discharge, the contribution of municipal sewage being of minor significance. This paper includes a comparison of two methods for PAHs extraction from wastewater sludge: the multistep method using the Soxhlet apparatus and the method involving ultrasounds. In both the methods, quantitative and qualitative determinations are carried out by gas chromatography. The samples used for the purpose of relevant studies contained stabilized sludge and came from a municipal sewage treatment plant. The findings of the investigations can be itemized as follows. The ultrasound extraction method was more efficient with PAHs of a higher number of rings (with the exception of benzo(a)pirene and dibenzo(a,h)anthracene). PAHs with a low number of rings (except anthracene) were more efficiently extracted from sewage sludge when use was made of the Soxhlet apparatus. The ultrasound method outclassed the Soxhlet technique in extracting high-toxicity PAHs; it also had the added advantages of being more moderate in solvent demand, and providing shorter times of extraction. The sensitivity of the method (0.01 mg/kg) to the determination of PAHs in wastewater sludge failed to enable reliable assessments of extraction efficiency in the case of low-molecular-weight PAHs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.