Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 259

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermovision
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The aspects relating to unmanned aircraft and their target acquisition systems are continuously being developed. The subject of the study is a target acquisition system with a thermal camera. A control system is presented consisting of three subsystems. Open- and closed-loop control systems are used. Experimental results unambiguously show that this is a promising line of research and form the basis for further efforts on the topic.
PL
W pracy przedstawiono badania własne procesu sterowania BSP Bezzałogowym statkiem powietrznym z uwagi na możliwości namierzania i śledzenia obiektu o sygnaturze termicznej odległej od otoczenia. W procesie sterowania zaimplementowano algorytm PID dla falowników zasilających silniki napędowe. Opisano możliwości, koncepcję oraz zaimplementowaną w układzie mikroprocesora ideę sterowania z termowizyjnym systemem śledzenia oraz wykrywania obiektów. Opracowany algorytm procesu sterowania dronem z zastosowaniem sygnałów wyjściowych z kamery termowizyjnej przedstawia tylko przykładowe możliwości automatycznego nadążania co ma znaczenie w przypadku autonomicznych układów nadążnych. Możliwości wykrywania źródeł o temperaturze odbiegającej od otoczenia wraz z możliwością ich automatycznego śledzenia i nadzoru w najbliższym czasie może być wykorzystywane w systemach poszukiwania, nadzoru jak i namierzania. Zastosowanie bardziej skomplikowanych algorytmów namierzania np. bazujących na algorytmach optymalizacyjnych „np. swarm” może pozwolić na poszukiwania kilku odrębnych celi, oraz wybieranie optymalnego celu podlegającemu dalszemu nadzorowi - może to jednak wymagać bardziej rozbudowanego układu mikroprocesorowego lub nawet dwóch takich układów (jeden do obróbki obrazu i drugi do nadzoru nad lotem).
EN
Introduction: World statistics confirmed that about 40-50% of men and 50-55% of women suffer from chronic venous disease. Currently, the Duplex ultrasound is the leading diagnostic method for chronic venous disease (CVD), but it has some limitations. Therefore, it is important to find a new diagnostic technique that will provide additional parameters, describing not only structural but also early metabolic and functional changes. Materials and Methods: This study aimed to demonstrate the usefulness of the thermal imaging technique in the diagnosis of chronic venous disease. Results were obtained for two groups: 61 patients suffering from the primary chronic venous disease (CVD group) and 30 healthy people (control group). The obtained results compared the thermal imaging parameters to data obtained from the ultrasound examination. Parameters such as the reflux duration and extent of the CEAP classification were correlated with the mean temperature of the limb, the mean temperature of the lesion (determined using two methods), and the thermal range. Based on data obtained during the study, correlation coefficients were calculated for individual parameters. Results: The results obtained show that the mean limb temperature, and especially the mean temperature of a proposed isothermal area, is significantly correlated with the range of reflux. The conducted tests showed the correlation between some thermal and ultrasonic parameters determined by Spearman's coefficient is 0.4 (p < 0.05). Conclusions: Thus, parameters such as the isothermal area and the thermal range may be used as a preliminary quantitative diagnosis, similarly to those derived from the Duplex ultrasound.
3
EN
Thermovision offers a wide range of possible use in many areas of science. The paper presents applications of the thermovision technology with regard to healthcare and environmental issues. Apart from the literature review it also provides experimental results of the thermal image of the foot and surface temperature distributions as well as their analyses. The article lists common errors and limitations that need to be considered during infrared measurements to avoid significant mistakes at the stage of image analysis. The issue presented in the article is especially important because of reduced costs of the thermovision systems and their widespread availability to both private and institutional users.
PL
Termowizja oferuje szeroki zakres możliwych zastosowań w wielu dziedzinach nauki. W artykule przedstawiono zastosowania techniki termowizyjnej w aspekcie ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Oprócz przeglądu literatury artykuł zawiera również wyniki badań eksperymentalnych rozkładów temperatury oraz ich analizę. W artykule wymieniono typowe błędy i ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę podczas pomiarów w podczerwieni, aby uniknąć znaczących błędów na etapie analizy obrazu. Zagadnienie przedstawione w artykule jest szczególnie istotne ze względu na obniżone koszty systemów termowizyjnych oraz ich powszechną dostępność zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i instytucjonalnych.
EN
The aim of the work was to perform experimental tests for thermal analysis on the outer surface of the radiator. For this purpose, a localized test stand was used in one of the lecture rooms in Kielce University of Technology. The experiment concerned the isothermal character of a radiator during its operation. Temperature distribution was verified with two different methods: thermocouples and thermovision camera. The radiator was divided into 8 measuring fields and temperature was measured in each of them. The experiments were conducted for different supply flow rates of the medium. The results were presented by means of diagrams comparing both methods of temperature survey.
EN
Composite materials are used in dentistry to rebuild hard tissues of teeth, destroyed by caries disease. Composites intended for dental direct fillings are polymerized with visible light generated by polymerization lamps. The temperature changes during polymerization can be measured within method like thermography. The study used 20 molars without caries, removed from orthodontic indications, A thermal imaging camera was used to test the temperature distribution of composite materials during the polymerization process. The work was taken up about the possibility of imaging the temperature distribution during the polymerization process of composite fillings in human teeth tissues. Temperature distribution was analyzed at specific locations of tooth tissues, particularly in terms of heat migration towards pulp. At the sites of separation of tooth materials and tissues, an attempt was made to assess the hardness of fillings and tissues. It can be concluded that the temperature during test did not exceed 42 °C, at which the tooth pulp is damaged. During cooling, heat spreads through the filling, not through the tooth tissues. Bulkfill did not show a difference in fill hardness regardless of the distance of the light source but GC composite hardness depends on the distance of the light source.
EN
The unit compacting pressure in the fine-grained material consolidation process in the roller press can reach >100 MPa and is a parameter that results, among other things, from the properties of the consolidated material and the compaction unit geometry. Achieving the right pressure during briquetting is one of the factors that guarantee the proper consolidation and quality of briquettes. The distribution of the temperature on the surface of the briquettes correlates with locally exerted pressure. The present work aimed to analyse the bri-quetting process of four fine-grained materials in a roller press equipped with saddle-shaped briquette-forming rollers based on images ob-tained from the thermography conducted immediately after their consolidation. The tests were carried out in a roller press that was equipped with forming rollers of 450-mm diameter and having a cavity with a volume of 4 cm3, as described by patent PL 222229 B1. Two mixtures of hydrated lime with 9.1 wt% and 13.0 wt% water, a mixture of scale and a mixture of electric arc furnace (EAF) dust were used for the tests. In most mixtures, the highest temperatures were achieved in the middle-upper part of the briquettes. The briquettes from the EAF dust mixture heated locally the most on the surface up to 37.7 °C. The difference between the maximum briquette temperature and the ambient temperature was 20.2 °C.
PL
Coraz bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa czy niezawodności wymuszają na firmach z sektora motoryzacyjnego stosowanie efektywniejszych testów potwierdzających wymaganą szczelności komponentów (chłodnic, zbiorników, sprężyn powietrznych itp.). Obecnie stosowane metody niosą ze sobą ograniczenia, które generują otwartość przemysłu motoryzacyjnego na zupełnie nowe sposoby realizacji pomiaru nieszczelności. Zastosowanie kamer termowizyjnych do pomiaru energii cieplnej jest obecnie powszechną praktyką w wielu dziedzinach, a zastosowanie ich do pomiaru nieszczelności zamkniętych ustrojów pozwoliłoby na znaczne skrócenie czasu pomiarów w przypadku zbiorników odkształcalnych, wymagających długich czasów stabilizacji w metodach konkurencyjnych. W artykule opisano zastosowanie termowizji do wykrywania nieszczelności sprężyn gazowych.
EN
Increasing requirements for environmental protection, safety or reliability force automotive industries to use more efficient tests to measure tightness of the components. Currently adapted methods brings limitations which makes automotive industry open for new techniques for leakage tests. Infrared cameras are widely used in various fields. Using them to test leakage of closed-volume systems allows to significantly reduce test time, especially for objects which requires long stabilization times in competitive methods. In the article thermovision usage for leakage detection of gas springs were described.
PL
Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone pochodzące od obserwowanych obiektów. Jej głównym elementem jest matryca detektorów podczerwieni, która przetwarza odbierane promieniowanie na sygnał elektryczny. Źródła promieniowania rejestrowane przez detektor można podzielić jako użyteczne odbierane z obserwowanej sceny oraz nieużyteczne odbierane od takich obiektów jak obudowa detektora, elementy obiektywu. Te nieużyteczne źródła promieniowania mają istotny wpływ na konstrukcję samego detektora. W artykule przedstawiono model obudowy detektora oraz ilościową analizę wpływu różnych źródeł promieniowania na możliwość skutecznej detekcji promieniowania z obserwowanej scenie.
EN
The infrared camera detects infrared radiation from the observed objects, Its main element is the array of infrared detectors, which converts the received radiation into an electrical signal. The radiation sources recorded by the detector can be divided as useful, received from the observed scene, and useless received from such objects as the detector housing and lens elements. These unusable radiation sources have a significant impact on the design of the detector itself. The article presents a model of the detector housing and a quantitative analysis of the influence of various radiation sources on the effectiveness of radiation detection from the observed scene.
EN
Thermal-imaging systems respond to infrared radiation that is naturally emitted by objects. Various multispectral and hyperspectral devices are available for measuring radiation in discrete sub-bands and thus enable a detection of differences in a spectral emissivity or transmission. For example, such devices can be used to detect hazardous gases. However, their operation principle is based on the fact that radiation is considered a scalar property. Consequently, all the radiation vector properties, such as polarization, are neglected. Analysing radiation in terms of the polarization state and the spatial distribution of thereof across a scene can provide additional information regarding the imaged objects. Various methods can be used to extract polarimetric information from an observed scene. We briefly review architectures of polarimetric imagers used in different wavebands. First, the state-of-the-art polarimeters are presented, and, then, a classification of polarimetric-measurement devices is described in detail. Additionally, the data processing in Stokes polarimeters is given. Emphasis is laid on the methods for obtaining the Stokes parameters. Some predictions in terms of LWIR polarimeters are presented in the conclusion.
10
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
PL
Artykuł omawia warunki wykonywania pomiarów instalacji PV za pomocą kamery termowizyjnej. Na przykładach pokazane zostały wybrane defekty i zakłócenia, które mogą być wykryte przy zastosowaniu kamery termowizyjnej.
EN
The article discusses the conditions for measurement using a thermal imaging camera. Attention will be paid to the used and their parameters.
EN
The article has been devoted to issues connected with socket fusion welding, which is next to welding one of the methods of thermoplastic polymers joining. In this paper, the research was presented, which the aim was analysis of quality of joints obtained as a result of resistance welding of polypropylene pipes with diameter ø20 in the temperature range of 200÷230°C. To that end a Testo thermal imaging camera was used, flexural strength of the combined components was tested as well as the received weld was observed under a stereoscopic microscope. Conducted studies showed that the best results of joint are obtained during welding at 220°C and 230°C, while lower temperatures did not fully perform their function during the process of joining the pipe elements.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, zmniejszając prawdopodobieństwo zawodności elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Przy zwiększającym się sektorze usług inspekcji termowizyjnych, wywołanym dostępnością kamer termowizyjnych i możliwości z nimi związanymi, takimi jak: termowizyjny skaning laserowy, kolejnym krokiem jest implementacja danych o stanie temperatury obiektu w cyklu życia obiektu w BIM i CMS.
EN
The article presents the currently used methods of thermovision inspection, focusing on preventive diagnostics of the transmission network. Thermal imaging has different ways of influencing energy efficiency. It is used to inspect the condition of thermal insulation in buildings, influencing the awareness that the conserved energy is the saved energy, on the other hand, it is a tool for distribution and transmission network operators, reducing the probability of power infrastructure elements failure. With the growing sector of thermo-inspection services caused by the accessibility of thermal imaging cameras and the possibilities associated with them, i.e. thermal imaging scanning, the next step is to implement the data into the object life cycle in BIM and CMS.
EN
The article presents the methodology of conducting research on temperature distribution in the cutting zone for orthogonal turning without the use of a cooling liquid. AISI 321 austenitic steel was chosen as the workpiece material to be tested, while TNMA160408 carbide inserts, with a flat rake face made of H10F carbide, were chosen as the cutting edges. The research used infrared imaging, which still poses many research problems. The author's own method of calibration of the measurement chain is also presented. In addition, the most common causes of inaccuracies in thermovision measurements of cutting temperatures are discussed. The obtained temperature distribution maps were related to the average contact temperature determined by the method of natural thermocouple – chips/rake face.
EN
Contemporary dynamic development in the field of modern technologies affects the development of unmanned aerial vehicles. The potential application area of this type of technology is constantly growing. The equipment is available to almost everyone and its use is becoming ever easier. The aim of the article is to present the possibility of using unmanned aerial vehicles in construction projects, for economic and time reasons, as well as to perform work in places that are inaccessible or too dangerous for humans. The article is the result of literature research, expert opinions and author’s own analyses. The article draws attention to the fact that unmanned aerial vehicles may have a number of applications and unlimited possibilities. The use of modern technologies enables flights at different heights and within many kilometers. Due to the fact that they are equipped with various types of cameras, they constitute a useful observation tool in various projects. The authors of the article conduct research on the wide application of unmanned aerial vehicles in construction projects.
PL
Współczesny dynamiczny rozwój w dziedzinie nowoczesnych technologii wpływa na rozwój latających platform bezzałogowych. Obszar potencjalnego zastosowania tego typu technologii stale rośnie. Sprzęt dostępny jest niemalże dla każdego, a jego obsługa staje się coraz prostsza. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania, bezzałogowych statków powietrznych w przedsięwzięciach budowlanych ze względów ekonomicznych, czasowych oraz wykonywania prac w miejscach niedostępnych lub zbyt niebezpiecznych dla człowieka. Artykuł jest wynikiem badań literatury, opinii ekspertów oraz analiz autorskich. W artykule zwrócono uwagę na fakt, iż bezzałogowe platformy mogą mieć wiele zastosowań, a także nieograniczone możliwości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia wykonanie lotu na różnych wysokościach i w promieniu wielu kilometrów. Dzięki wyposażeniu w kamery różnego typu stanowią one przydatne narzędzie obserwacyjne w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Autorzy artykułu prowadzą badania nad szerokim zastosowaniem bezzałogowych platform latających w przedsięwzięciach budowlanych.
17
Content available remote Condition analysis of electrical machines by thermovision
EN
This article deals with problems of prophylactic measurement and condition of electrical machines using thermovision diagnostics. It examines the basic principles and uses non-contact temperature measurement. The knowledge of the problems of diagnostic of electrical machines in service without disassembly enables us to use more efficient thermo-diagnostic methods and to localize the failures that determine the quality of electrical wiring and equipment. The degradation of insulation materials due to temperature puts increased demands on precise knowledge of the thermal conditions in a given electrical machine. In the article are presented thermovision experimental measurements on asynchronous motor, transfer power transformer 242 kV and high-voltage generator 220 MW. Except for analysis of failures of listed power devices, thermovision technology was also used for checking of electric machines and devices for detecting of the temperature on the pick-up systems and excitation systems of generators, power parts of electric machines, detecting of the temperature differences on the semiconductor valves in individual parallel branches of equipment.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie termowizji do profilaktyki i diagnostyki maszyn elektrycznych. Metoda pozwala na ocenę stanu uzwojeń I wykrywanie błędów bez przerywania pracy urządzenia. Badano silnik asynchroniczny, transformator I generator.
PL
Organizm człowieka jest stałocieplny, co przekłada się na utrzymywanie stałej temperatury środowiska wewnętrznego z niewielkimi zmianami w cyklu dobowym. Powłoka zewnętrzna zmienia jednak temperaturę ciała ze względu na wpływ środowiska zewnętrznego oraz procesów zachodzących wewnątrz ciała. Krioterapia, czyli oddziaływanie na organizm skrajnymi ujemnymi temperaturami, jest coraz to bardziej popularne nie tylko w medycynie, ale i jako element fizykoterapii, odnowy biologicznej czy treningu sportowego. Zabiegi krioterapii wykorzystywane w medycynie sportowej przyczyniają się do uśmierzania bólu obniżeniem się procesów zapalnych, spadkiem napięcia mięśniowego, wzrostem siły mięśniowej czy przyspieszeniem procesów regeneracji i naprawy organizmu. W przedstawionej pracy wykonano obrazowanie termiczne sportowca będącego ponad 12 godzin po treningu przed i po sesji krioterapii o czasie trwania 3 minut i temperaturze zadanej na poziomie -140°C. Pomiary przeprowadzono przy użyciu jednoosobowej komory kriogenicznej CryoSpace (tzw. typ kriosauny). Zaobserwowano spadek temperatury powierzchni ciała w wybranych do analizy partiach mięśniowych oraz lokalnie występującą asymetrię temperaturową pomiędzy stroną lewą i prawą, która uwidoczniła się po zabiegu w przypadku mięśnia czworogłowego uda, która wynosiła 1,1°C oraz mięśnia piszczelowego przedniego (0,5°C). Zgodnie z danymi literaturowymi uważa się, że kriostymulacja powoduje m.in. wzrost metabolizmu tkanek oraz uruchomienie procesów adaptacyjnych organizmu. Na podstawie przeprowadzonych badań widać, że w wybranych regionach zainteresowania dochodzi do obniżenia się temperatury powierzchni ciała nawet o 17,5°C. W odniesieniu do literatury zmiany temperatury powierzchni ciała w przypadku krioterapii mogą być związane z dynamiką usuwania energii termicznej skumulowanej w organizmie w trakcie treningu.
EN
Human body is homoeothermic, which resulting in maintaining a constants temperature of body core temperature with small daily changes. However, the body surface temperature is changing due to external environment impact and internal processes. Cryotherapy is a stimulation of organism by using the critically small temperatures, which become more and more popular not only in medicine, but also as an element in physiotherapy, wellness treatments or sport training. The cryotherapy in sport medicine contribute to pain relief, inflammation decreasing, decrease muscle tension and the acceleration of recovery and repair processes. In this work the thermal imaging of sportsman was done before and after the cryotherapy treatment in -140°C in time 3 minutes. The athlete was at least 12 hours after the training. Measurements were done by use the one person cryo-chamber Cryo- Space (so-called cryosauna). A decrease in body surface temperature was observed in selected muscle parts and locally the temperature asymmetry occurred between left and right sides. Asymmetry became apparent after the procedure for the quadriceps muscle (1,0°C) and for tibialis anterior muscle (0,5°C). According to literature it is believed that cryostimulation causes increase of tissue metabolism and activation of the body’s adaptation processes. Based on the research, it can be seen that in selected regions of interest, body surface temperature drops to as much as 17,5°C. In reference to literature, changes in body surface temperature in the case of cryotherapy may be associated with the dynamics of removing thermal energy accumulated in the body during training.
PL
W niniejszej pracy skupiono się na termicznej ocenie efektów radioterapii u pacjentek po mastektomii. Otrzymane wyniki pokazały zarówno istotną różnicę w temperaturze obszaru leczonego i zdrowej piersi, jak i odpowiedź termiczną piersi nienaświetlanej, wskazując na wzrost temperatury tkanek zdrowych. Ponadto widać rozbieżności w odpowiedzi termicznej u pacjentek, co może być związane zarówno z indywidualną odpowiedzią organizmu na zastosowaną dawkę promieniowania, jak i w przypadku pacjentek po zakończeniu leczenia wskazywać na uruchomienie procesów regeneracyjnych tkanek.
EN
The main goal of the study was thermal evaluation of radiotherapy effects in patients after mastectomy. Obtained results showed significant differences between body temperature irradiated and the healthy one. Moreover, some temperature rise of healthy non-irradiated area has been obtained. There were also differences in thermal response between patients what may be explained by time of imaging – during therapy it will be connected strictly with irradiation dose absorbed but after therapy with tissue regeneration processed occurred after therapy.
PL
Ocenę pracy cieplnej pieca przepychowego wykonano za pomocą analizy energetycznej z wykorzystaniem entalpii dewaluacji. Przedstawiono metodykę prowadzenia obliczeń bilansowych oraz wyniki obliczeń dla pieca pracującego w warunkach rzeczywistych. Wykazano, że na bazie obliczeń bilan􀀐 sowych możliwe jest stwierdzenie wadliwej pracy pieca lub jego składowych. W przypadku pieca poddawanego ocenie stwierdzono dużą nieszczelność rekuperatora powietrza spalania. Wyznaczono również podstawowe wskaźniki pracy cieplnej pieca grzewczego.
EN
Evaluation of the pusher furnace thermal work has been made by the energy analysis with enthalpy devaluation. The methodology of the heat balance calculation has been presented. Also, the results of the calculation for the furnace working in the real conditions has been shown. It has been indicated that, based on the heat balance calculation it is possible to stated if the furnace or its components work properly. In the case of the considered furnace, a large escape of the combustion air from the recuperator was found. The basic indicators of thermal work of the heating furnace were also determined.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.