Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opłacalność inwestycji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents an analysis of the profitability of private photovoltaic investments depending on the percentage of self-consumption of the produced electricity. The point of reference is the new RES Act, amended in 2021. The DCF (discounted cash flow) method was used to estimate the profitability of the investment. In the analysis, the IRR (internal rate of return) and NPV methods were used to compare the economic efficiency of the investment in relation to the investment in treasury bonds.
PL
Artykuł przedstawia analizę opłacalności inwestycji fotowoltaicznej inwertorów prywatnych w zależności od stopnia autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej. Punktem odniesienia jest nowa, zmieniona w 2021r ustawa o OZE. W szacowaniu opłacalności inwestycji wykorzystano metodę DCF (discounted cash flow). W analizie zastosowano metodę IRR (internal rate of return) oraz metodę NPV aby dokonać porównania efektywności ekonomicznej inwestycji w stosunku do lokaty kapitału w obligacje skarbowe.
PL
W artykule poddano analizie popularne na polskim rynku rozwiązanie w zakresie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, wykorzystywanych między innymi w budownictwie jednorodzinnym. Przeprowadzono obliczenia i zestawiono koszty oraz korzyści wynikające z takiej inwestycji na konkretnym przykładzie.
EN
The article analyzes a solution popular on the Polish market in the field of renewable energy sources, in the form of a photovoltaic installation, used inter alia in single-family housing. Calculations were made and the costs and benefits of such an investment were compared on a specific example.
EN
As Poland is considered a coal country, renewable energy resources still do not have a significant share in energy production. Further, 14% contribution of renewable energy to total primary energy production in 2020 is endangered. Thus, in order to speed up with renewable energy sources new actions should be stimulated. The aim of the article is to describe the most popular renewable energy installations in Poland and further to search for a case study indicating that an investment in renewable sources is profitable without financial support. The results indicate that prior literature does not present any analysis of profitable renewable energy investment without financial support. It states the need for regulators to implement additional financial support not only on the European Union level but also on the national one.
PL
Głównym celem publikacji było przedstawienie metod redukcji hałasu w świetle decyzji środowiskowych, prawnych oraz ekonomicznych. Realizując cel wykorzystano badania literatury. W ramach rozważań teoretycznych skupiono się na zdefiniowaniu problemu hałasu przemysłowego jako jednego z głównych rodzajów hałasu. Przedstawiono w jakim stopniu hałas wpływa zarówno na środowisko wewnętrzne przedsiębiorstwa jak i środowisko naturalne, zakłócając naturalny stan zwany ciszą. Wyszczególniono najważniejsze uregulowania prawne w postaci dyrektyw, ustaw oraz rozporządzeń, które mają na celu unormowanie warunków pracy i środowiska. W dalszej części publikacji przedstawiono i pogrupowano metody redukcji hałasu, klasyfikując tym samym metody redukcji do konkretnych problemów przemysłowych. W ostatniej części publikacji skupiono się na ekonomicznym wymiarze problemu hałasu. Wyodrębniono obszary odpowiedzialne za generowanie kosztów w związku z utrzymywaniem się wysokiego poziomu hałasu oraz kosztami związanymi z inwestycją w metody redukcji hałasu. Niniejsza publikacja stanowi podstawę do dalszych rozważań na temat ekonomicznej zasadności inwestowania w metody walki z uciążliwym hałasem przemysłowym.
EN
The main purpose of the scientific publication was to present noise reduction methods in the light of environmental, legal and economic decisions. To achieve this goal, literature research was used. Theoretical considerations focused on defining the problem of industrial noise as one of the main types of noise. It is presented to what extent noise affects both, the internal and natural environment, disrupting the natural condition called silence. The most important regulations were specified in the form of directives, acts and ordinances which aim at normalizing working and environmental conditions. The following section of publication presents and grouped noise reduction methods, thus classifying those methods for specific industrial problems. Last part of the publication focuses on the economic dimension of the noise problem. Areas responsible for generating costs in connection with the persistence of high noise levels and costs related to investment in noise reduction methods have been identified. This specific publication is the basis for further considerations on the economic legitimacy of investing in methods to countermeasures disturbing, industrial noise.
PL
Rozpoczynamy krótki cykl poświęcony technologii kogeneracyjnej. To wciąż nowość na naszym rynku, do której podchodzi się z dużym zainteresowaniem, a zarazem - ze względu na koszty inwestycyjne - z dystansem. Zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej działa na korzyść kogeneracji, choć oczywiście zmiana uwarunkowań finansowych nie gwarantuje opłacalności inwestycji. W każdym przypadku konieczna jest szczegółowa jej analiza. Zacznijmy zatem od wyjaśnienia podstawowych pojęć.
PL
Celem opisanych w artykule badań jest ocena opłacalności ekonomicznej inwestycji w budowę elektrowni jądrowej w Polsce wraz z analizą wrażliwości. Do obliczeń wykorzystano dwie grupy metod oceny opłacalności ekonomicznej: dynamiczne oraz statyczne. Opracowano trzy scenariusze: scenariusz bazowy, scenariusz niski i wysoki, czyli odpowiednio maksymalnie korzystny i niekorzystny wariant obliczeniowy, utworzony na podstawie badanych zmiennych (stopa dyskonta, jednostkowe nakłady inwestycyjne, koszty utrzymania i remontów, cena sprzedaży energii elektrycznej). Punktem odniesienia dla modelu i zarazem źródłem danych do stworzenia scenariusza bazowego była budowa reaktorów EPR na terytorium Chin oraz Francji. Na podstawie scenariusza bazowego poddano analizie wrażliwości wpływ na efektywność ekonomiczną zmiany tylko jednego spośród powyższych parametrów, zgodnie z zasadą cæteris paribus (z łac. dosł. „inne takie samo”). Fakt, że budowę reaktorów w Chinach i Francji, na których oparto poniższą analizę, charakteryzują skrajnie różne parametry ekonomiczne, utrudnia jednoznaczną odpowiedź, czy analogiczna inwestycja w Polsce osiągnęłaby próg opłacalności. Artykuł odpowiada jednak na pytanie o warunki brzegowe, konieczne do zapewnienia tej opłacalności.
EN
The purpose of the described research is the assessment of economic profitability of undertaking such investment like building a nuclear power plant in Poland together with the sensitivity analysis. Two groups of economic profitability assessment methods were used: dynamic and static. Three scenarios were developed: a reference scenario, the Iow one and a high one, i.e. respectively the most favourable and the least favourable calculation options created on the basis of the following investigated variables: discount rate, unit expenditures, maintenance and operation costs and the price of electricity. The reference point for the model and, at the same time, the source of the data for creation of the reference scenario, was EPR reactors building in China and France. Finally, basing on the results of the reference scenario, the impact of changes of only one of the above parameters on economic efficiency was subject to the sensitivity analysis, according to the caeteris paribus principle (from Latin: "all other things being equal"). The fact that construction processes of reactors in China and France, on which the analysis is based, are characterized by completely different economic parameters, makes it difficult to get an unequivocal answer to the question whether a similar investment in Poland would reach the threshold of profitability. However, the article answers the question about the boundary conditions necessary to make this investment viable.
PL
W dobie intensywnego rozwoju energetyki wykorzystującej źródła odnawialne, ważnym zagadnieniem jest poszukiwanie takich lokalizacji, szczególnie w przypadku źródeł niestabilnych takich jak farny wiatrowe, w których warunki generacyjne (meteorologiczne) będą jak najstabilniejsze. Jednym z rozwiązań może być instalacji elektrowni wiatrowych na morzu. W artykule przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną budowy morskiej farmy wiatrowej (offshore) w warunkach Polski. Ponadto opisano specyfikę morskiej energetyki wiatrowej. Przedstawione zostały najważniejsze aspekty techniczne związane z morskimi farmami wiatrowymi, porównano również elektrownie morskie z lądowymi. Przedstawiono również perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, opisano jej aktualną sytuację w tym kraju i na tej podstawie obliczono szacunkowy koszt wybudowania morskiej farmy wiatrowej na terenie polskiego obszaru morskiego.
EN
In the era of intensive development of energy using renewable sources, an important issue is the search for such locations, especially in the case of unstable sources such as wind parachutes, in which the generation (meteorological) conditions will be as stable as possible. One of the solutions may be installation of offshore wind farms. In the article, a technical and economic analysis of the construction of an offshore wind farm in Poland was carried out. In addition, the specificity of offshore wind energy is described. The most important technical aspects related to offshore wind farms were presented, and offshore and offshore power plants were also compared. The perspectives for the development of offshore wind energy in Poland were also presented, its current situation in Poland was described and on this basis the estimated cost of constructing an offshore wind farm in the Polish maritime area was calculated.
PL
Analizowano zasadność budowy i użytkowania dwóch wariantów mikrobiogazowni rolniczych w odniesieniu do gospodarstwa rolniczego specjalizującego się w chowie krów mlecznych o obsadzie 100 DJP. W wariancie I w mikrobiogazowni stosowano gnojowicę z gospodarstwa, a w wariancie II dodatkowo kiszonkę z kukurydzy, zakładając że sucha masa gnojowicy w komorze fermentacyjnej stanowi 40%, a sucha masa kiszonki z kukurydzy 60%. W wariancie I mikrobiogazowni można uzyskać 51 981,840 m3 biogazu i wyprodukować 82 890 kWh energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży, podczas gdy w wariancie II produkcja biogazu może być czterokrotnie większa - 211 757,407 m3 , produkcja i sprzedaż energii elektrycznej może wynosić 337 667 kWh. Analiza finansowa w warunkach założonych wskaźników ekonomicznych funkcjonowania mikrobiogazowni (koszty substratów, cena giełdowa sprzedaży świadectw pochodzenia itd.) wykazała, że wzrost produkcji biogazu nie przekłada się na osiągnięcie przez biogazownię zysku operacyjnego. Biogazownia w wariancie I osiąga roczny zysk operacyjny po opodatkowaniu w kwocie 47 925,14 zł, natomiast w wariancie II biogazowni obliczono stratę w wysokości 93 201,18 zł. Prosty okres zwrotu wariantu I bazującego na fermentacji gnojowicy wynosi 6 lat i 290 dni, co jest wynikiem akceptowalnym. Dodatek kiszonki z kukurydzy do substratu, poza zwiększeniem uzysku biogazu, powoduje także negatywne skutki w postaci dodatkowych kosztów wynoszących 64 491 zł rocznie, co stanowi 20% całości rocznych kosztów funkcjonowania biogazowni.
EN
Was analyzed the legitimacy of the construction and operation of two variants of biogas plant for a farm specializing in the breeding of dairy cows with a cast of 100 LU. In the variant I used only the slurry holding, in the variant II using additional silage maize, assuming that the dry weight of the slurry in the digester is 40% of the dry weight of corn silage 60%. The biogas plant (variant I) allows you to get 51 981.840 m3 of biogas and produce 82 890 kWh of electricity to be sold, while in the variant II achieved a fourfold increase in the production of biogas to 211 757.407 m3 , production and sale of electricity in the amount of 337 667 kWh. Financial analysis for the assumed economic indicators functioning the biogas plant (cost substrates, the trading price of sale of certificates of origin etc.) showed that the increase in biogas production does not translate to reach the biogas operating profit. The biogas plant in the variant and has an annual operating profit after tax in the amount of 47 925.14 PLN, while the variant II biogas recorded a loss of 93 201.18 PLN. Simple payback option and based on the fermentation of manure is 6 years and 290 days which is the result acceptable. The addition of maize silage substrate in addition to increasing the yield of biogas also causes negative effects in the form of additional costs amounting to 64 491 PLN per year, which represents 20% of the total annual operating costs of the plant.
PL
Artykuł opisuje rozważania na temat oceny skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych. Zakres tego typu badań nie jest obecnie popularny wśród ekonomistów i geografów gospodarczych, dlatego tematyka ta jest warta przybliżenia. W artykule pokrótce opisano metody ciążenia potencjału i wzajemnego oddziaływania, metody oceny opłacalności inwestycji, modele ruchu wzbudzonego pojazdów oraz analizę efektów inwestycji infrastrukturalnych, względem zmiany liczby podróży.
EN
Article describes considerations on the assessment of the effects of road projects using economic methods. The scope of this type of research is not popular among economists and economic geographers, that's why is worth to look at them closer. The article briefly describes, among others: method of interaction, methods for assessing the profitability of investments, induced traffic models of vehicles, analysis of the effects of infrastructure investments, on the change in the number of trips.
PL
Przy zakupie maszyny główny nacisk stawiany jest na cenę. A tymczasem skupienie się na tym jednym wymiernym parametrze prowadzi do poważnego błędu w ocenie opłacalności inwestycji. Bo ile powinna zarobić maszyna, aby uznać inwestycję za udaną? Odpowiedź: kilkakrotnie więcej, niż wynosiła jej cena. W pierwszej części zaprezentowano dane wyjściowe służące do obliczania kosztów, gdy kupujemy maszynę na własność. W części drugiej zostaną przedstawione wyniki obliczeń oraz możliwości obniżania kosztów.
PL
Przy zakupie maszyny główny nacisk stawiany jest na cenę. A tymczasem skupienie się na tym jednym wymiernym parametrze prowadzi do poważnego błędu w ocenie opłacalności inwestycji. Bo ile powinna zarobić maszyna, aby uznać inwestycję za udaną? Odpowiedź: kilkakrotnie więcej, niż wynosiła jej cena.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony oprocentowaniu obligacji zamiennych na surowce w kontekście oprocentowania obligacji zwykłych. W artykule zbadano o ile powinna zostać obniżona stopa procentowa (oprocentowanie obligacji) w stosunku do obligacji zwykłych, tak aby przedsiębiorstwo górnicze odniosło z tego tytułu korzyści określone na bazie uproszczonych zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
EN
This paper describes the interest rate on convertible bonds for raw materials in the context of interest rate on ordinary bonds. In this paper, it was examined how much should the interest rate be reduced (the interest rate on bonds) in relation to ordinary bonds, so that the mining company benefits from it. The benefits are determined on the basis of simplified discounted cash flows.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie opłacalności inwestycji w farmę wiatrową, pracującą na terenie Polski, przy założeniu, że produkcja energii elektrycznej będzie odbywać się wraz z uzyskiwaniem wsparcia rządu dla producentów „zielonej energii”. Zaprezentowane dane oraz ich analiza potwierdzają opłacalność inwestycji w farmę wiatrową. Środki ze sprzedaży energii elektrycznej oraz „zielonych certyfikatów” pozwolą na to, aby farma wiatrowa po upływie kilkunastu lat od rozpoczęcia pracy zaczęła przynosić tzw. „czyste zyski”. Sczegółowe wyniki analizy opłacalności budowy farmy wiatrowej zostały opisane we wnioskach i odniesione do aktualnej sytuacji rynkowej w branży energetyki wiatrowej.
EN
One of the assumptions of the strategy “Europe 2020” is reducing emission of combustion gases in 20% (in comparison to 1990) and expansion of producing energy from renewable resources to 20% in total production of energy. Poland as a member of the European Union has to adapt to assumptions of that strategy and reduce exploitation of non-renewable resources. Unfortunately, costs of producing green energy are larger than producing energy - in the traditional way for Poland from hard coal or brown coal combustion. In this situation the Polish government is obliged to help manufacturers of energy from renewable sources. The basic elements of support for “green energy” are “green certificates”. Among the renewable energy sources in recent years, there is a significant increase in installed capacity in wind power plants. Wind power industry is clean, but on the other hand it is also very expensive. This requires a huge set of supporting structures and wind turbines, building foundations, roads and power connection. With the aim of analysis the profitability of energy production from the wind farm it is necessary to estimate costs of construction, operating costs and future profits. The profitability of wind farm project with 30 MW capacity is the subject of this elaboration. The case study refers to investment in the Poland, assuming that electricity production will be supported by government through green certificates. The presented data and their analysis confirms the soundness of the investment in a wind farm. Proceeds from the sale of electricity and green certificates allow that the wind farm after a few years from starting work will begin to bring the profits. Detailed results of the analysis of the profitability of wind farm are described in the conclusion and related to the current market situation in the wind power industry. The article assumes that at the time of construction investment and the initial years of its operation the certificate prices will remain at a constant level.
14
Content available Investment risk of wind power
EN
The authors analysed investment risk of a wind farm construction in Poland. They specified key risk factors of investment projects and instruments that eliminate or minimize their impact. The article describes also methods that enable to estimate an impact of risk on profitability of the project. This paper is based on a number of newspapers, research articles and reports. The investment in a wind farm construction due to, among others, a long period of repayment, legal turmoil on green energy, is exposed to a number of factors that may affect profitability of the investment.
PL
Autorzy przeanalizowali ryzyko związane z inwestycją budowy farmy wiatrowej w Polsce. Wyszczególniono podstawowe czynnika ryzyka towarzyszące projektom inwestycyjnym oraz instrumenty pozwalające eliminować bądź minimalizować ich wpływ. Opisano metody umożliwiające oszacowanie wpływu ryzyku na rentowności przedsięwzięcia. Artykuł powstał w oparciu o liczne artykuły prasowe, naukowe oraz raporty. Inwestycja budowy farmy wiatrowej ze względu m.in. na długi okres zwrotu, zawirowania prawne wokół zielonej energii, narażona jest na wiele czynników mogących wpłynąć na opłacalność inwestycji. Autorzy podczas szacowania opłacalności inwestycji wykorzystali instrumenty pochodne kontrakty terminowe, swapy pozwalające zminimalizować wpływ wahań stop procentów oraz kursów walut. Ponadto w celu uniknięcia ewentualnych protestów społecznych przeprowadzona została analiza wpływu hałasu, która wykazała, iż poziom hałasu mieści się w dopuszczalnym limicie i nie będzie oddziaływać negatywnie na okolicznych mieszkańców. Na podstawie historycznych pomiarów sił wiatru oszacowali jej zmienność w skali roku, co pozwoliło oszacować minimalną produktywność-farmy-wiatrowej.
EN
The authors present criteria availed in taking investment decisions in wind energy investments. Macroeconomic aspects of Poland wind energy sector/industry have also been described. The article is based on numerous press and scientific articles, as well as reports. Due to the fact that investments related to construction of a wind farm are characterized by a long payback period, the authors recommend discount methods as the best method of profitability assessment. The authors suggest using the concept of weighted average cost of capital to determine the discount rate. They recommend a sensitivity analysis and value at risk to assess the impact of changes in prices of certificates of origin prices on productivity of wind farms.
PL
Autorzy przedstawili kryteria wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy farmy wiatrowej w Polsce. Opisano makroekonomiczne aspekty rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce. Artykuł powstał w oparciu o liczne artykuły prasowe, naukowe oraz raporty. Ze względu na fakt, iż inwestycje związane z budową farmy wiatrowej cechuje się długim okresem zwrotu do oceny opłacalności autorzy rekomendują metody dyskontowe. Do wyznaczenia stopy dyskontowej proponują wykorzystanie koncepcji średniego ważonego kosztu kapitału, do oszacowania wpływu cen świadectw pochodzenia oraz produktywności farmy wiatrowych analizę wrażliwości oraz wartość zagrożoną, do oszacowania wartości zagrożonej koncepcję Cash Flow at Risk.
PL
W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną obiegu Rankine’a z turbiną kondensacyjną pracującą na czynniku roboczym para-woda i opłacalność takiej inwestycji w przypadku zastosowania instalacji do agregatu kogeneracyjnego. Przedstawiono bilans energijny całego obiegu oraz poszczególnych jego elementów. Potwierdzono celowość stosowania takiego sposobu odzysku ciepła i konwersji na energię elektryczną przy założeniu utrzymania kosztów inwestycyjnych na niezbędnym minimum i dążenia do uzyskania maksimum opłat ekologicznych w tym certyfikatów energetycznych. Praca wykonana w ramach projektu PBS II nr 210698 pt. Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej.
EN
Both thermodynamic analysis of the steam Rankine cycle with a condensing turbine and economical benefits coming from applying this system to a heat and power cogeneration set have been presented in the paper. Energy balance for the complete system as well as for particular devices has been calculated. Economical profits from this business has been discussed and confirmed as the attractive venture under terms of minimum investment costs and maximum financial support by ecological certificates.
PL
W artykule przedstawiono próbę wstępnej oceny wpływu nowych regulacji fiskalnych na opłacalność wydobycia niekonwencjonalnego gazu ziemnego. W Polsce od 1 stycznia 2016 r. wprowadzony zostanie nowy system obciążeń fiskalnych dla przedsiêbiorców zajmujących się eksploatacją węglowodorów, choć płatność tych podatków zostanie odroczona do 2020 roku. System będzie składał się z trzech podstawowych elementów: specjalnego podatku węglowodorowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ocenie poddano dwa warianty projektu wydobywczego: wariant I zakładający wydobycie w ciągu 6 lat 56 mln m3 gazu ziemnego i wariant II, w którym przez 20 lat wydobyte zostanie 100 mln m3 gazu. Na potrzeby analizy skonstruowano stochastyczny model ekonomiczny wykorzystujący metodę Monte Carlo. Rezultaty obliczeń pokazują, iż wpływ nowych regulacji podatkowych na opłacalność projektów wydobywczych będzie uzależniony od ich jakości. W przypadku wariantu I wpływ nowych uregulowań jest niewielki.W wariancie II, zakładającym większe wydobycie całkowite i dłuższy czas eksploatacji, negatywny wpływ nowych regulacji na efektywność ekonomiczną jest już wyraźny. Widoczny jest tutaj progresywny charakter zmian. Im bardziej udany jest projekt wydobywczy, tym większy wpływ nowego systemu obciążeń na jego opłacalność. Wwariancie I średnia wartość NPV dla nowych regulacji wzrosła o 1,65%, a w drugim spadła o 14,10%. W przypadku nominalnej wartości zapłaconych podatków średnia dla wariantu I spadła o 0,36%, a w wariancie II wzrosła aż o 66,16%.
EN
This article presents an initial attempt to assess the impact of new regulations impacting the system of taxation on the profitability of unconventional gas production. The new system of fiscal burdens for entrepreneurs involved in the exploitation of hydrocarbons in Poland will be introduced from 1 January 2015, but payment of these taxes will be deferred to 2020. This fiscal system will consist of three basic elements – a special hydrocarbon tax, natural gas production tax, and corporate income tax (CIT). Two variants of an investment project were assessed – variant I, duration time 6 years and total production of natural gas of 56 million cubic metres; and variant II, duration time 20 years and total production of 100 million cubic metres of natural gas. A stochastic economic model was constructed using the Monte Carlo simulation to conduct the analysis. Results of the assessment show that the impact of the new tax regulations on the profitability of unconventional gas production projects will depend on their quality. In the case of variant I, the impact of the new regulations is small. For variant II, where greater total production and duration time is assumed, the negative impact of the new regulations on economic efficiency is clearly visible. The progressive nature of the proposed changes is apparent; the more successful the production project, the greater the impact of the new tax system on its profitability. In variant I, the average net present value (NPV) for the new regulations increased by 1.65%, while for variant II it dropped by 14.10%. The nominal average value of the fiscal burden for variant I decreased by 0.36%, but for variant II increased by as much as 66.16%.
PL
Przedstawiono wielowariantową analizę opłacalności budowy elektrociepłowni z kotłem wielopaliwowym. Dokonano porównania różnych scenariuszy i wariantów pracy elektrociepłowni w zależności od zastosowanego miksu paliwowego w polskich warunkach. Opłacalność porównano metodami zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy użyciu wartości zaktualizowanej netto (NPV) oraz wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Założenia zaczerpnięte zostały z analiz i prognoz rynkowych, danych historycznych, danych statystycznych oraz własnego doświadczenia autorów pracy. Jednym z problemów, który napotkano przy gromadzeniu danych były trudności pozyskania wiarygodnych danych wejściowych z jednego źródła. Przeprowadzono analizę opłacalności dla sześciu scenariuszy różniących się zastosowanym miksem paliwowym oraz podstawową technologią. Najbardziej opłacalnym paliwem dla scenariusza niskiego wzrostu cen węgla okazał się węgiel spalany w kotle monopaliwowym. Nieco gorsze wyniki dała biomasa i węgiel spalane w kotle wielopaliwowym w sekwencji pozwalającej na pełne wykorzystanie dopłat do produkcji „zielonej energii” (pierwsze 15 lat biomasa, potem węgiel). Scenariusz węglowy w kotle wielopaliwowym dał wynik NPV gorszy o około 50 mln PLN z uwagi na wyższe koszty inwestycyjne. Współspalanie węgla i biomasy w tych samych proporcjach dało akceptowalny rezultat. Najgorszy wynik osiągnięto dla spalania węgla w kotle monopaliwowym przy wysokim wzroście cen węgla. Rozwiązanie monopaliwowe okazało się więc zagrożone wysokim ryzykiem rynkowym. Rozwiązanie wielopaliwowe jest znacznie bardziej elastyczne i gwarantuje akceptowalną opłacalność dla różnych – nawet skrajnych scenariuszy. Możliwości elastycznej zmiany paliwa i przez to optymalnego dopasowania się do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i prawnej na rynku jest rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym.
EN
The paper presents a multi-variant analysis of the profitability of CHP multi-fuel boiler. A comparison of different scenarios and options for power plant operation in Polish conditions, depending on the fuel mix used has been presented. Profitability based on DCFs methods has been compared using net present value (NPV) and internal rate of return (IRR). Assumptions have been derived from the analysis and market forecasts, historical data, statistical data, and the authors own experience. One of the problems that were encountered in the collection of data was the difficulty of obtaining reliable input data from a single source. The profitability analysis has been carried for 6 scenarios with usage of different fuel mix and basic technology. The most cost-effective fuel for the low coal price growth scenario was the coal burned in the mono-fuel boiler. Slightly worse results gave biomass and coal burned in the multi-fuel boiler in a sequence that allows the full use of subsidies for the production of “green energy” (first 15 years only biomass, then only coal). The coal scenario in multi-fuel boiler gave the NPV result worse by about 50million PLN due to higher investment costs. Co-firing of coal and biomass in the same proportions gave a decent result. The worst result was achieved for the combustion of coal in the mono-fuel boiler with the high coal prices growth scenario. The mono-fuel solution turned out to be highly exposed to market risk. Multi-fuel solution is much more flexible and ensures a decent cost-effectiveness for different – even extreme scenarios. The possibility of flexible fuel change and therefore optimal adaptation to the changing economic and legal situation at the market is the significantly safer solution.
PL
W pracy dokonano analizy porównawczej trzech wariantów budowy suszarni osadów ściekowych w dużej komunalnej oczyszczalni ścieków (RLM 200 000 – 250 000). Na opłacalność budowy i eksploatacji każdej suszarni osadów ściekowych ma duży wpływ wybór technologii suszenia, kluczową rolę odgrywają jednak uwarunkowania prawne i rynkowe. Analizowane warianty budowy suszarni różnią się czasem rozpoczęcia inwestycji, a więc właśnie otoczeniem prawnym i rynkowym. W toku analizy dla przyjętej technologii suszenia taśmowego średniotemperaturowego z kogeneracją gazową jako źródłem ciepła procesowego, sporządzono bilanse ciepła, energii elektrycznej i suszonego osadu. Następnie dla każdego wariantu wyznaczono podstawowe wskaźniki opłacalności. Dla wariantu polegającego na rozpoczęciu eksploatacji w roku 2016, wyznaczono także progi rentowności kosztów i cen dla wskaźnika NPV oraz przeprowadzono analizę wrażliwości tego wskaźnika.
EN
The comparative analysis of three scenarios of constructing a sewage sludge drying plant in large municipal waste water treatment plant (PE: 200.000 – 250.000) was presented in the paper. The technology of drying affects cost effectiveness of the investment project but legal and economic conditions seem to play significant role in the effectiveness as well. For the sake of this circumstances, there were three variants of the investment project analyzed in the paper: each differs start time of the investment and operation and, in consequence, the legal and economic conditions. The analyzed installation consists of medium-temperature belt dryer and CHP unit with IC-engines fired with natural gas. Determining mass balance of the sludge and energy balances (heat and electricity) of the installation was necessary to size the dryer and to calculate the main basic operational parameters of the system: drying efficiency, fuel consumption and electricity production. On the basis of the technical analysis the basic economical indexes were derived. The sensitivity analysis with respect to the basic input economical data has also been made as well as breakeven points for chosen costs and prices.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.