Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lean Management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Obecnie przedsiębiorstwa produkcyjne funkcjonują w turbulentnym otoczeniu, co jest następstwem m.in. kryzysu światowego wywołanego przez pandemię i wojnę. Z tego względu są zmuszone do ciągłego poszukiwania rozwiązań umożliwiających obniżanie kosztów produkcyjnych, skracania czasu reakcji na potrzeby rynkowe czy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. Nowe spojrzenie na realizowane procesy produkcyjne zostało wymuszone przez zmieniające się i stale rosnące wymagania rynku oraz możliwość implementacji innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Zadaniem usprawnienia procesu produkcyjnego jest eliminacja strat i poszukiwanie źródeł marnotrawstwa, a także standaryzacja zaimplementowanych rozwiązań. Jednym ze sposobów poprawy efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych jest koncepcja Lean, nastawiona na eliminację marnotrawstwa oraz skracanie cykli realizacji zamówienia w procesie. Do najważniejszych narzędzi stosowanych w koncepcji Lean Management należą: 5S, Kaizen, Just in Time, Just in Sequence, Kanban (system pull), Single Minute Exchange of Die (SMED), Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping (VSM), standaryzacja, muda, Total Quality Management (TQM), takt time, heijunka, andon (Visual Management), poka yoke. Celem opracowania jest redukcja czasu przezbrojenia maszyny wykrawającej w procesie produkcji maty bitumicznej z zastosowaniem metody SMED.
EN
Currently, production companies operate in a turbulent environment as a result, among others, of the global crisis caused by the pandemic and war. For this reason, they are forced to constantly search for solutions in the field, e.g., lowering production costs, shortening reaction time in response to market needs, or introducing innovative solutions to improve production processes. A new look at the production processes implemented was forced by the changing and constantly growing market requirements and the possibility of implementing innovative technical and organizational solutions. The task of streamlining the production process is the elimination of losses and the search for waste sources and standardizing the implemented solutions. One of the ways to improve the efficiency and flexibility of production processes is the Lean concept, which is focused on eliminating waste and shortening order fulfilment cycles in the process. The essential tools used in the Lean Management concept include: 5S, Kaizen, Just in Time, Just in Sequence, Kanban (pull system), Single Minute Exchange of Die (SMED), Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping (VSM), standardization, muda, Total Quality Management (TQM), tact time, heijunka, andon (Visual Management), poka yoke. The paper aims to reduce the changeover time of the punching machine in the bitumen mat production process based on the use of the SMED method.
EN
Purpose: The aim of the article is to present the benefits of using selected Lean Management elements in the production process on the example of a company producing mechanical seals. Design/methodology/approach: The article is theoretical and empirical in nature and is based on the analysis of a selected case. In the empirical part, the analysis concerns selected elements of the production process in the examined enterprise. Findings: The results obtained in the article refer to the benefits of using Lean Management in the production process in the analyzed enterprise. The use of identification and elimination of waste and standardization of activities at workplaces (introduction of job instructions) in selected areas of the production process allowed for the improvement of its parameters, which was presented in the article. Research limitations/implications: The limitations in the empirical area could be the reference only to selected aspects of Lean Management and the analyzed process. Future research will cover the broader scope of Lean Management and other companies. Practical implications: The results of the case study show the direct impact of Lean Management on the parameters of the analyzed production process. Thanks to the use of Lean Management, the process parameters have improved, which is an important factor in the context of the effectiveness of the company's functioning as a system. Originality/value: The added value of the article is the practical presentation of the use of Lean Management to improve the parameters of the production process.
PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie w dobie dynamicznie rozwijających się rynków, również w branży włókienniczej, stoją przed ciągłymi wyzwaniami wymagającymi od nich coraz większej świadomości zarządzania. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko trafność podejmowanych decyzji, ale i czas oraz koszt działania. Istnieją narzędzia dostępne dla menedżerów, wśród nich normy międzynarodowe, oparte o podejście procesowe i cykl PDCA, które w znaczącym stopniu pozwalają im na takie zarządzanie organizacją, które ukierunkowane będzie na ciągłe doskonalenie oraz osiąganie założonych wyników finansowych i jakościowych poprzez spełnianie oczekiwań swoich klientów.
EN
Companies currently operating in the era of dynamically developing markets, also in the textile industry, face constant challenges requiring them to be more and more aware of management. Not only the accuracy of the decisions made, but also the time and cost of action are becoming more and more important. There are tools available to managers, including international standards, based on the process approach and the PDCA cycle, which to a large extent allow them to manage the organization in such a way that will be focused on continuous improvement and achieving the assumed financial and quality results by meeting the expectations of their clients.
PL
Cel: Celem artykułu jest prezentacja przesłanek i rekomendacji wdrożenia LM w szkole wyższej – na rzecz podniesienia efektywności i jakości zarządzania. Na tle przeglądu literaturowego Autorka proponuje rozwiązania (narzędzia) LM, których zastosowanie w różnych obszarach funkcjonalnych uczelni może przynieść korzystne zmiany w postaci usprawnienia działań, oszczędności czasu, a także racjonalizacji i większej efektywności realizowanych procesów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Cel badań zrealizowano na podstawie przeglądu najnowszej światowej literatury. Artykuł stanowi również studium przypadku z propozycją implementacji LM w wybranej szkole wyższej. Wyniki/wnioski: Uczelnie ze względu na funkcjonowanie w niezwykle turbulentnym otoczeniu zmuszone są do poszukiwania sposobów na poprawę efektywności i jakości zarządzania. Zmiany, które są w wielu przypadkach trudne do przewidzenia, dotyczą zarówno otoczenia prawnego, społeczno-kulturowego, ekonomiczno-gospodarczego, jak również (od 2020 roku) sytuacji epidemicznej COVID-19. Do tego dochodzą liczne wyzwania demograficzne i cywilizacyjne, w tym dynamiczny rozwój nowych technologii. Idea koncepcji Lean Management (LM) wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom – jej potencjał może stać się inspiracją i szansą na przyspieszenie działań naprawczych i prorozwojowych. Ograniczenia: Propozycje zawarte w artykule powstały na podstawie studium przypadku tylko jednej uczelni – z uwzględnieniem jej specyfiki (potrzeb i możliwości). Zastosowanie praktyczne: Potrzeba racjonalizacji podejmowanych w uczelniach działań, jak również ciągłego usprawniania i uelastyczniania procesów (w tym zarządczych, administracyjnych, dydaktycznych itp.) wydają się być wystarczającymi rekomendacjami do zastosowania wybranych narzędzi LM. Uzasadnione ekonomicznie są działania na rzecz redukcji występujących w uczelniach marnotrawstw i strat, a także integracja zdywersyfikowanych i często niewspółpracujących ze sobą komórek czy jednostek organizacyjnych. Przy tym LM wymaga odpowiedniego dostosowania do specyfiki danej uczelni – jej rzeczywistych potrzeb i możliwości. Oryginalność/wartość poznawcza: W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzone w uczelni kształcącej na praktycznych profilach studiów (2021–2022). Autorka rekomenduje wybrane narzędzia LM w procesach biurowych i usługowych, dotyczących czterech obszarów działalności wybranej uczelni.
EN
Purpose: The aim of the article is to present the premises and recommendations for the implementation of LM in a university – to increase the efficiency and quality of management. Against the background of the literature review, the author proposes LM solutions (tools), the use of which in various functional areas of the university may bring about beneficial changes in the form of streamlining activities, saving time, as well as rationalization and greater efficiency of the processes implemented. Design/methodology/approach: The aim of the research was carried out on the basis of a review of the latest world literature. This article is also a case study with a proposal for the implementation of LM in a selected university. Findings/conclusions: Universities are forced to look for ways to improve the efficiency and quality of management due to the fact that they function in an extremely turbulent environment. Changes that are in many cases difficult to predict concern both the legal, socio-cultural, economic environment, as well as (from 2020) the epidemic situation of COVID-19. In addition, there are numerous demographic and civilization challenges, including the dynamic development of new technologies. The idea of the Lean Management (LM) concept meets these challenges – its potential may become an inspiration and an opportunity to accelerate remedial and pro-development activities. Research limitations: The proposals contained in the article were based on a case study of only one university – taking into account its specificity (needs and possibilities). Practical implications: The need to rationalize the activities undertaken in universities, as well as to constantly improve and make processes more flexible (including management, administrative, didactic, etc.) seem to be sufficient recommendations for the use of selected LM tools. It is economically justified to act to reduce waste and losses occurring in universities, as well as to integrate diversified and often non-cooperating cells or organizational units. At the same time, the LM requires appropriate adaptation to the specificity of a given university – its real needs and possibilities. Originality/value: The article presents the results of empirical research conducted at a university educating on practical study profiles (2021–2022). The author recommends selected LM tools in office and service processes related to four areas of activity of a selected university.
PL
Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne należą do specyficznych firm. Ich wyrób gotowy nie jest pięknie zapakowany, nie leży na półkach sklepowych i nie jest reklamowany w mediach. Jednocześnie jest towarem, którego klient pragnie i pożąda zawsze. Dostarczanie wody z biznesowego punktu widzenia jest usługą, jednak jej pozyskanie, uzdatnianie czy utrzymanie parku maszynowego to procesy ściśle produkcyjne. Jak pogodzić te dwa światy? Lean Management nie jest receptą na wszystkie bolączki związane z zarządzaniem, ale umiejętne prowadzenie i stosowanie narzędzi leanowych potrafi powiązać produkcję z usługami z korzyścią dla firmy i klienta.
EN
The article concerns the analysis of the efficiency of the process of retooling the production line. The analyzes of preparation and implementation of production changes (serial production) are presented. The main issues of technical preparation were included in the analyzes. In addition, the investment indicators and the return of the funds involved were estimated. The work presents justification for undertaking a topic for the analyzed production system. Analyzes of the prosecutions were carried out earlier and a plan for implementing new procedures was created. The analysis of the improvement project takes into account investment opportunities as well as the time of engagement of the working group.
7
Content available Rola przywództwa w koncepcji Lean Management
PL
W rozdziale dokonano analizy zagadnienia przywództwa i jego roli w koncepcji Lean Management. Skoncentrowano się głównie na zasobach literatury krajowej i międzynarodowej. Przywództwo scharakteryzowano w aspekcie poszczególnych zadań, które wspomagają implementację koncepcji Lean Management. Lean Leadership jest nowym podejściem, które współtworzy przywództwo z zastosowaniem koncepcji Lean, która przyczynia się do uzyskania lepszych efektów końcowych. W podsumowaniu zaprezentowano wnioski dotyczące implementacji tej koncepcji w przedsiębiorstwach.
EN
The chapter analyzes the issue of leadership and its role in the Lean Management concept. The focus was mainly on the resources of national literature and international. Leadership has been characterized in the aspect of individual tasks that support the implementation of the Lean Management concept. Lean Leadership is a new approach that co-creates leadership with the Lean concept that contributes to better final results. The summary presents conclusions regarding the implementation of this concept in enterprises.
PL
Przedstawiona została geneza procesu zmian, na przykładzie drukarni, w nawiązaniu do problemu powodzenia wprowadzanych zmian pod kątem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Wdrożona została metoda doskonalenia – Lean Management. Opracowane, przeprowadzone i przedstawione badania związane z wykryciem problemów powstających podczas procesu produkcyjnego, stały się punktem wyjściowym przy wyborze odpowiednich narzędzi służących eliminacji marnotrawstwa.
EN
Presented was the Genesis of the proces changes, for example, the printer „Serigraph”, in reference to the problem good luck changes for the external and internal conditions. Implemented improvement method – Lean Management. Developed, conducted and presented a study related to the detection of problems arising during the production proces, have become the starting point when choosing the appropriate tools to eliminate waste.
EN
The article presents the issues of product safety management in enterprises managed in accordance with the Lean Management concept. The Lean Management concept is aimed at limiting or even completely excluding all forms of waste by intensifying and stimulating continuous improvement. One of the ways to reduce waste is to minimize waste and production shortages that arise due to failures in meeting the product safety requirements, quality criteria for a specific product. In addition, good practices in product safety in Lean organizations will be shown, which show the care for the safety of the products offered. On the basis of research, the following will be presented in the article: a general approach to product safety and detection of production deficiencies, as well as the autor’s original proposal for a system ensuring the safety of manufactured products.
EN
Every single company seeks to ensure good quality products in parallel to the the most effective production processes in its manufacturing plant. To achieve those goals, the organization of the workplace is very important. It shall be maximally adapted to the production of a given product, thereby increasing employee productivity which provides an added value through saved time. Thanks to the study of work processes time, it is possible to determine the workload of individual activities and its continuity. It could be realized by using the basic methods of working time analysis, e.g., time study, activity study, comparisons and estimations, and methods of time measurement (MTM). The objective of the work was to analyse the assembly work time of selected subassemblies of the half-asymmetric railway pantograph and the proposal to reorganize the workplace and production technology. Every activity during subassemblies production steps were recorded on video. Then, all elementary movements were described through Methods Time Measurement (MTM) and the reorganization of the workplace was proposed. Knowing the course of the process steps of each subassembly and by analysing all obtained results, the organization of the workplace could be modified to minimize the process time as much as possible.
PL
Każda firma produkcyjna dąży do zapewnienia produktów najlepszej jakości równolegle z najbardziej efektywnymi procesami produkcyjnymi. Aby osiągnąć te cele, firma powinna zwrócić szczególną uwagę na organizację miejsca pracy. Miejsce to powinno być maksymalnie dostosowane do procesu produkcji danego produktu, zwiększając tym samym produktywność pracowników. Zaoszczędzony czas zapewnia wartość dodaną dla firmy. Dzięki badaniu czasu pracy możliwe jest określenie nakładu pracy poszczególnych działań i ich ciągłości. Można to zrealizować przy użyciu podstawowych metod analizy czasu pracy takich jak: badanie czasu, badanie aktywności, porównanie i estymacja, a także metody pomiaru czasu (MTM). Celem zrealizowanych badań była analiza czasu pracy wybranych podzespołów półsymetrycznego pantografu kolejowego oraz propozycja reorganizacji miejsca pracy i technologii produkcji. Każda czynność procesu produkcji podzespołów została zarejestrowana na filmie. Opisano wszystkie ruchy elementarne za pomocą metody pomiaru czasu (MTM) i zaproponowano reorganizację miejsca pracy. Znając przebieg etapów procesu dla poszczególnych podzespołów, a także analizując wszystkie uzyskane wyniki, organizacja miejsca pracy może zostać zmodyfikowana w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas procesu, co może przynieść ograniczenie strat, czyli zysk dla firmy.
PL
Wdrażanie koncepcji Lean Manufacturing w MŚP jest ciągle ważnym i aktualnym zagadnieniem badawczym. Celem artykułu jest analiza stopnia wdrożenia Lean w działalności MŚP i identyfikacja głównych barier hamujących wykorzystanie tej koncepcji w ich działalności. Wyniki wskazują, że pomimo obaw MŚP decydują się na wdrożenie niektórych narzędzi Lean wskazując jak przeszkody czynniki natury kadrowej, finansowej i organizacyjnej.
EN
The implementation of the Lean Manufacturing concept in SMEs is still an important and topical research issue. The aim of the article is to analyze the degree of Lean implementation in SME activities and to identify the main barriers hindering the use of this concept in their activities. The results indicate that despite the concerns of SMEs decide to implement some lean tools, indicating how the obstacles are of a human resources, financial and organizational nature.
PL
Lean Management, mimo że kojarzy się głównie z motoryzacją i dużymi fabrykami, z powodzeniem może być wdrożony także w biurze czy na... wadze. Stworzenie funkcjonalnego środowiska pracy pomaga w znacznym stopniu zwiększyć jej wydajność, wyeliminować straty, a także zmniejszyć poziom stresu pracowników.
PL
Pracownicy utrzymania ruchu są najlepszymi na świecie strażakami, siedzą i grają w karty, a jak tylko coś się stanie - biegną gasić pożar. Czy znacie te powiedzenie? A może ma ono zastosowanie w waszych zakładach? Jeśli tak - czas na wprowadzenie prewencji, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć, a w konsekwencji... płacić.
EN
Companies are encouraged to make changes and improve business processes to achieve performance and competitiveness. For these purposes, industrial engineering methods can be used in business practice. The main aim of this paper is to identify the most frequently used industrial engineering methods in Czech manufacturing companies. The secondary aim is to compare the use of individual industrial engineering methods in selected industrial areas. The necessary data were collected through online questionnaire (N=118). The results shows, that the most commonly used industrial engineering method are standardization, Material Requirements Planning (MRP I), Manufacturing Resource Planning (MRP II), 5S and Kaizen. This study confirms that the use of standardization, 5S, Kaizen, and MRP I depends on the type of industry in which the company operates; the industry focus does not affect whether or not TQM or MRP II are used.
PL
Firmy są zachęcane do wprowadzania zmian i ulepszania procesów biznesowych w celu osiągnięcia wydajności i konkurencyjności. W tym celu w praktyce biznesowej można stosować metody inżynierii przemysłowej. Głównym celem tego artykułu jest identyfikacja najczęściej stosowanych metod inżynierii przemysłowej w czeskich zakładach produkcyjnych. Drugim celem jest porównanie wykorzystania poszczególnych metod inżynierii przemysłowej w wybranych obszarach przemysłowych. Niezbędne dane zebrano za pomocą kwestionariusza internetowego (N=118). Wyniki pokazują, że najczęściej stosowaną metodą inżynierii przemysłowej jest standaryzacja, planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP I), planowanie zasobów produkcyjnych (MRP II), 5S i Kaizen. Badanie to potwierdza, że zastosowanie normalizacji, 5S, Kaizen i MRP I zależy od rodzaju branży, w której działa firma; koncentracja na branży nie ma wpływu na to, czy stosuje się TQM, czy MRP II.
PL
Przedstawiono podstawowe założenia prowadzące do identyfikacji przyczyn i eliminacji marnotrawstwa występującego w procesach produkcyjnych w oparciu o założenia Lean Management i Lean Manufacturing. Zaprezentowano wykorzystanie przykładowych aplikacji do komputerowego wspomagania procesów mapowania strumieni produkcyjnych w praktyce przemysłowej.
EN
In the paper the basic assumptions leading to identification of causes and to the elimination of waste occurring in production processes based on the assumptions of Lean Management and Lean Manufacturing are defined. Presented is the use of example applications for computer-assisted value stream mapping of production streams in industrial practice.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu nowo powstałego zakładu produkcyjnego, specjalizującego się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Działania przedsiębiorstwa koncentrują się na rozwoju nie tylko w obszarze maszyn i technologii, ale także poprzez chęć doskonalenia procesów, zachodzących podczas realizacji zleceń produkcyjnych. W związku z powyższym, po rozpoczęciu działalności i wstępnym ustandaryzowaniu przebiegu produkcji, zdecydowano się na przeprowadzenie analizy obecnego przepływu strumienia wartości w celu identyfikacji marnotrawstwa oraz innych występujących problemów, a następnie zaproponowano usprawnienia zgodnie z ideologią kaizen.
EN
The paper presents an analysis of current state of the new production company that produces fire protenction systems. The company focuses not only on development of machines and technologies, but also on production process improvement. Thus, after the company started production and created standards, they decided to perform an analysis of current value stream flow. The aim was to identify waste and problems in company and propose improvement solvings, in accordance with kaizen ideology.
EN
Nowadays, with global free market economy, which is characterized by strong competition and variability occurring in macro- and microenvironments, enterprises implement tools and methods that allow for collecting current and reliable data (qualitative and quantitative) concerning various parts of its functioning and, with adequate processing and presentation, indicate the areas for process improvement and waste reduction, leading to the improvement in the rate of return. One of the methods to ensure a more efficient manufacturing is SMED. With adequate implementation of the stages of this method, changeover time is minimized, thus reducing costs of production. This study presents an attempt to implement the SMED method in a selected area of production in the enterprise X.
18
PL
W rozdziale dokonano analizy zagadnienia innowacyjnego podejścia do bankowości- Lean Banking w świetle literatury przedmiotu. Skoncentrowano się głównie na zasobach literatury międzynarodowej jak i krajowej. Szczupłe zarządzanie ma na celu ciągłe podnoszenie umiejętności pracowników. Poruszono również problematykę Six Sigma i Lean Banking. W końcowej fazie zaprezentowano wnioski dotyczące implementacji tej koncepcji w przedsiębiorstwach działających w sektorze finansowym. Zauważono tutaj innowacyjność koncepcji Lean Banking, która wkracza do bankowości i należy ją dalej rozwijać
PL
Podstawowym założeniem organizacji zarządzanych zgodnie z koncepcją Lean Management jest unikanie wszelkiego marnotrawstwa. Stan taki można osiągnąć stymulując pracę zespołową. Budowanie i działanie autonomicznych i interdyscyplinarnych zespołów nastawione jest na osiąganie postawionych celów i wyzwań. Zespoły takie pozwalają na wykorzystanie potencjału poszczególnych jego członków a w konsekwencji uzupełnienie luk kompetencyjnych każdego z nich. Zatem luki kompetencyjne powinny stanowić podstawę kształtowania tychże zespołów.
EN
The basic premise of organizations managed according to the Lean Management concept is to avoid any waste. This can be achieved by stimulating teamwork, which often takes the form of teamwork. The development and operation of autonomous and interdisciplinary teams is geared towards achieving goals and challenges. Such teams allow the potential of individual members to be exploited and, consequently, to supplement the competence gaps of each member. At the same time, competence gaps are the basis for shaping these teams.
20
Content available Zastosowanie narzędzi Lean w administracji
PL
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania wybranych instrumentów Lean i Kaizen w celu doskonalenia jakości na przykładzie organizacji pracy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (GCWP). W ramach przeprowadzonych badań przedstawiono szereg rozwiązań, które korzystnie wpływają na organizację i funkcjonowanie usług administracyjno-biurowych.
EN
The aim of the article is to present the possibilities of chosen Lean and Kaizen tools for improving quality by an example of work organization of Gdynia Entrepreneurship Support Centre. Within conducted studies there is a number of solutions presented which influence benefitially on organization and functioning of administrative-office services.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.