Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor rolno-spożywczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyzwania, przed jakimi stoi sektor rolno-spożywczy w Polsce, wynikające z członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Kraj ten już obecnie jest w światowej czołówce produkującej słonecznik, rzepak i soję, kukurydzę, jęczmień, pszenicę oraz olej rzepakowy, makuchy i śruty słonecznikowe, orzechy i masło, eksportując ok. 70-80% wszystkich produktów rolnych. Są to głównie surowce o niskim stopniu przetworzenia, natomiast przemysł spożywczy odbiega jeszcze od poziomu charakterystycznego dla krajów UE, w tym Polski. Warto więc zwrócić większą uwagę na te obszary, w których polski i ukraiński sektor rolno-spożywczy mogą zarówno uzupełniać się, jak i wzajemnie konkurować. W artykule skoncentrowano się głównie na możliwościach wykorzystania tanich surowców ukraińskich do dalszego rozwoju polskiego sektora rolnego, przetwórstwa oraz transportu. Wskazano ponadto na niezbędne kierunki zmian w polskim sektorze w najbliższych latach oraz działania mające na celu zwiększenie polskich inwestycji w Ukrainie.
EN
The article presents the challenges faced by the agri-food sector in Poland resulting from Ukraine’s membership in the European Union. This country is already among the world’s leading producers of sunflower, rapeseed and soybean, corn, barley, wheat and rapeseed oil, sunflower expeller and meal, nuts and butter, exporting approximately 70-80% of all agricultural products. These are mainly raw materials with a low degree of processing, while the food industry still differs from the level typical of EU countries, including Poland. It is therefore worth paying more attention to those areas in which the Polish and Ukrainian agri-food sectors can both complement and compete with each other. The article focused mainly on the possibilities of using cheap Ukrainian raw materials for the further development of the Polish agricultural, processing and transport sectors. Moreover, the necessary directions of changes in the Polish sector in the coming years and actions aimed at increasing Polish investments in Ukraine were indicated.
PL
W artykule przedstawiono wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa w zakresie „zielo-nej” transformacji, z uwzględnieniem polskiego sektora rolno-spożywczego. Szczególną uwa-gę poświęcono barierom w przystosowaniu polskich firm do obecnej polityki klimatycznej UE, nowym wymogom pro-klimatycznym dla przedsiębiorstw, w tym liczeniu śladu węglowego oraz koniecznym działaniom instytucjonalnym wspierającym transformację energetyczną. Polskie firmy sektora rolno-spożywczego w nadchodzących latach będą konkurować nie tylko jakością produktów i ceną, lecz także poziomem spełnienia wymogów pro-klimatycznych. W przypadku braku podjęcia działań dotyczących transformacji energetycznej, w tym braku „zielonych” inwestycji, muszą liczyć się z wyższymi kosztami produkcji, a nawet z wypadnięciem z rynku. Biorąc pod uwagę rynkowy popyt na „zielone” produkty, nowe regulacje prawne, wsparcie ze środków publicznych i prywatnych uzależnione od wskaźników klimatycznych oraz zmianę postaw konsumentów, należy stwierdzić, że firmy – przynajmniej w perspektywie średnio i długookresowej – będą zmuszone do zmiany swoich modeli biznesowych i uwzględ-nienia kwestii klimatycznych w strategiach rozwoju.
EN
This article presents the challenges faced by enterprises in the field of "green" transformation, including the Polish agri-food sector. Particular attention was paid to barriers in the adaptation of Polish companies to the current EU climate policy, new pro-climate requirements for enterprises, including calculating of the carbon footprint, and the necessary institutional measures supporting the energy transformation. In the coming years, Polish companies from the agri-food sector will compete not only in terms of the quality of products and prices, but also in terms of meeting pro-climate require-ments. If no action is taken regarding the energy transformation, they can expect higher pro-duction costs, and even falling out of the market in the absence of "green" investments. Taking into account the market demand for "green" products, new legal regulations, support from public and private funds dependent on climate indicators and the change in consumer atti-tudes, it should be stated that companies – at least in the medium and long term – will be forced to change their business models and implement climate issues in development strategies.
PL
Przemysł spożywczy i napojowy – obok robotyki, sztucznej inteligencji, transportu i biotechnologii – zaliczany jest obecnie do sektorow o największym potencjale wzrostu pod względem wysokości finansowania i umów inwestycyjnych ze start-upami. Zgodnie z szacunkami, w 2020 roku start-upy agtech i foodtech pozyskały z funduszy Venture Capital i Private Equity łącznie ponad 26,1 mld USD, o 15,5% więcej niż w roku 2019. Wpływ na wyraźny wzrost zainteresowania działalnością start-upową w sektorze agtech i foodtech miała pandemia COVID-19. Dynamicznie rozwijały się w szczególności start-upy z branży e-grocery, start-upy oferujące dostawy posiłków do domu oraz produkujące alternatywy dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Problemem pozostawała jednak koncentracja inwestycji w pojedynczych lokalizacjach – największe rundy finansowania trafiały głównie do start-upów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i krajach azjatyckich. Choć produkty, usługi i modele biznesowe start-upów europejskich wydaje się cechować równie wysoka innowacyjność, uzyskują one wyraźnie mniejsze wsparcie finansowe na testowanie swoich pomysłów i dalszy rozwój.
EN
The food and beverage industry – along with robotics, artificial intelligence, transport and biotechnology – is listed among sectors with the highest growth potential in terms of start-up funding and investment deals. According to estimates, in 2020 agtech and foodtech start-ups obtained a total of over USD 26.1 billion from Venture Capital and Private Equity funds, 15.5% more than in 2019. This significant increase in interest in developing innovative products and services in the food supply chain has been to a large extent influenced by the COVID-19 pandemic. Startups from e-grocery sector, start-ups offering meal deliveries and start-ups producing alternatives to animal-based foods have experienced particularly dynamic growth. The problem that should be noted however is that there has been an increased concentration of investment in few locations – the largest funding rounds go to start-ups located mainly in the United States and in Asian countries. Although the products, services and business models of European agri-food start-ups seem equally innovative, they receive significantly less funding to test their ideas and also less late-stage capital for further development.
PL
Ambitne założenia strategii „Od pola do stołu” (Farm to Fork) dotyczą zmiany sposobu produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności w całej Unii Europejskiej. Szeroko zakrojone, obejmują cały łańcuch żywności, począwszy od rekomendowanych rodzajów pasz dla zwierząt gospodarskich, aż po zrozumienie przez konsumentów dat przydatności do spożycia umieszczanych na opakowaniach żywności. Dodatkowo zawierają wskazania, w jaki sposób strategia może być realizowana zarówno na poziomie polityki i finansów, jak i przez gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa spożywcze. Strategia przedstawia jednak pewną wizję, a nie regulacje prawne, tak więc stanowi dopiero pierwszy etap zmian przewidzianych w celu stworzenia ujednoliconych ram prawnych dla zrównoważonego systemu żywnościowego w UE. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na implantację strategii „Od pola do stołu” w najbliższych latach. Szczególną uwagę poświęcono wyzwaniom merytorycznym oraz instytucjonalnym, determinującym skuteczne wdrożenie strategii w życie. Pokazano także nieliczne analizy możliwego wpływu strategii na sektor rolno-spożywczy z perspektywy unijnej i globalnej.
EN
The ambitious assumptions of the „Farm to Fork” strategy relate to changing the way food is produced, processed and sold across the European Union. Wide-ranging, they cover the entire food chain, from the recommended types of feed for farm animals, to consumers’ understanding of the use-by dates of food placed on packages. Additionally, they contain indications of how the strategy can be implemented both at the political and financial level, and by farms and food enterprises. However, the strategy presents a vision, not legal regulations, so it is only thefirst stage of changes envisaged in order to create a unified legal framework for a sustainable food system in the EU. This article presents selected drivers that may affect the implementation of the „Farm to Fork” strategy in the coming years. Particular attention was paid to the substantive and institutional challenges that determine the effective implementation of the strategy. The few analyses of the impact of the strategy on the agri-food sector from the EU and global perspective are also shown.
PL
Wybuch pandemii wirusa COVID-19 (zwanego także SARS-CoV-2) w styczniu 2020 r. w Europie wpłynął na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE). Ożywienie koniunktury w poszczególnych krajach uzależnione jest nie tylko od rozwoju pandemii, ale również od struktury gospodarek oraz zdolności reagowania i tworzenia polityki stabilizacyjnej. Wprawdzie działania te leżą głównie w kompetencjach państw członkowskich, lecz należy oczekiwać, że instytucje unijne (Komisja Europejska, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski) będą aktywne zarówno w reagowaniu na bieżące potrzeby gospodarki unijnej, jak i we wskazywaniu kierunków jej rozwoju w nadchodzących latach. W artykule przedstawiono dotychczasowe działania instytucji unijnych zmierzające do wsparcia gospodarki unijnej, w tym sektora rolno-spożywczego, w celu zmniejszenia skutków społeczno-gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19 oraz zarysowano plany dalszych aktywności w tym obszarze w perspektywie średniookresowej.
EN
The outbreak of the COVID-19 virus pandemic (also called SARS-CoV-2) in January 2020 in Europe affected all European Union (EU) Member States. The recovery of the economic situation in individual countries depends not only on the development of the pandemic, but also on the structure of economies as well as the ability to react and create a stabilization policy. Although these activities are mainly the responsibility of Member States, it is expected that the EU institutions (European Commission, European Council, Council of the European Union and European Parliament) will also be active in responding to the current needs of the EU economy and will indicate the directions of its development in the coming years. The article presents the current activities of EU institutions aimed at supporting the EU economy, including the agri-food sector in order to reduce the socio-economic impact of a pandemic caused by COVID-19, and outlines plans for further activity in this area in the medium-term perspective.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. W procesie budowania tej przewagi ważną rolę pełni koncepcja logistyki. Ewolucja tej koncepcji wskazuje na coraz częstsze orientowanie się przedsiębiorstw na rozwój łańcuchów dostaw, w których procesy logistyczne mają kluczowe znaczenie. Jednym z rodzajów łańcuchów dostaw, które zasługują na szczególną uwagę, są krótkie łańcuchy dostaw, odgrywające istotną rolę w sektorze rolno-spożywczym. To właśnie w tym sektorze szybkie dotarcie produktu do ostatecznego klienta dzięki krótkiemu łańcuchowi jest często kwestią najważniejszą. Z jednej strony bowiem zapewnia zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów w odniesieniu do określonych produktów, z drugiej natomiast umożliwia osiąganie wymiernych korzyści przez producentów i dostawców tych produktów. Celem artykułu jest identyfikacja przesłanek i przejawów oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Na początku przybliżono istotę logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji, a także przedstawiono fazy jej rozwoju. Następnie zaprezentowano istotę i znaczenie krótkich łańcuchów dostaw, mając na uwadze najważniejsze charakterystyki sektora rolno-spożywczego. Ostatnia część została poświęcona przesłankom i przejawom oddziaływania koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw.
EN
Firms are permanently looking for ways leading to the competitive advantage creation. The concept of logistics plays an important role in the process of building such an advantage. The evolution of the logistics concept shows that firms are increasingly focused on the supply chains formation and development, including the key importance of the logistics processes in supply chain. One of the types of supply chains that deserve the special attention are the short supply chains, playing a significant role in the agri-food sector. It is in this sector that the fast time of product delivery to the end customer is often of the utmost importance. It ensures that the needs and expectations of customers are met. It also enables tangible benefits to be achieved by producers and suppliers. The aim of the article is to identify the most important premises and symptoms of the logistics concept impact on the development of short supply chains in the agri-food sector. The article is of a conceptual nature. Firstly, the nature of logistics as the concept of the goods and information flow management, as well as the logistics concept development were presented. Then the article presents the essence and significance of the short supply chains, bearing in mind the most important characteristics of the agri-food sector. The last part of the article comprises premises and symptoms of the logistics concept impact on the short supply chains development.
EN
The agricultural and food sector accounts for substantial volumes of organic waste (such as livestock excreta, meat offals) considered as onerous on the environment. The above decomposes formulating methane, carbon dioxide and hydrogen sulphide in anaerobic conditions. Methane produced in digester chambers of a biomass plant (called biogas) may be applied for the production of electricity and heat, powering of vehicles as well as injections into gas networks. Biogas is one of the renewable sources of energy. In the light of the EU's sustainable development and climate neutrality policies, increasing the share of renewable sources in overall energy consumption is a priority for the Member States. For this reason, the article examines one of the renewable energy sectors in Poland, which is agricultural biogas production. The main attention was focused on agricultural biogas plants. Most often used substrates for biogas production, the dependence of biogas plant location on the population living in particular regions (voivodships) and the development of agriculture in their territories were analysed. The main purpose of the article was to indicate the reasons for the failure of the agricultural biogas plant construction program in Poland. Literature and document analysis were performed, interviews with waste producers as well as owners of agricultural biogas plants were carried out, and SWOT analysis was prepared.
PL
W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała komunikat, w którym określiła główne kierunki rozwoju rynku produktów przyjaznych środowisku. W opinii KE udział w rynku produktów charakteryzujących się oszczędnym zużyciem zasobów jest obecnie na niskim poziomie, pomimo możliwości dostarczania takich produktów przez producentów i rosnącego popytu wśród konsumentów. Według KE najważniejszymi barierami są: brak wspólnej definicji produktu przyjaznego środowisku, nadmierne koszty „legalizacji” produktów przyjaznych środowisku na rynku, występowanie różnych standardów uzyskiwania poświadczeń ekologicznych przyjaznych środowisku w poszczególnych państwach członkowskich UE, a także brak zaufania konsumentów do oznaczeń środowiskowych. Narzędziem mającym poprawić tę sytuację jest opracowanie ulepszonego, jednolitego sposobu pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji oraz zasad informowania o niej.
EN
In April 2013 the European Commission (EC) published a communication in which it set out the main directions of development of the market for environment-friendly products. In the opinion of the EC, the participation of the products with efficient resource consumption in the market is currently found at a low level, in spite of the possibility of supplying such products by the manufacturers and increasing de mand among the consumers. According to the EC, the main barriers are: the lack of a common definition of an environmentally friendly product, excessive costs of „legalizing” environment-friendly products on the market, the existence of different standards to obtain the credentials of the eco-friendly environment in the EU Member States, as well as the lack of consumer confidence in environmental indications. A tool intended to improve this situation is to develop an improved, uniform way of measuring the environmental performance of products and the organization and the principles of information about it.
PL
Analityka dużych zbiorów danych oferuje nowe możliwości zwiększania konkurencyjności na coraz bardziej wymagających rynkach produktów i usług. Z jednej strony pozwala na monitorowanie wielu procesów i aktywności w czasie rzeczywistym, z drugiej strony prowadzi do odkrywania nowej wiedzy i zależności o potencjalnie dużym znaczeniu dla poprawy trafności i skuteczności podejmowanych decyzji. Łańcuch dostaw żywności – z uwagi na specyfikę produktów rolno-spożywczych – jest szczególnym rodzajem łańcucha dostaw. Wykorzystanie Big Data i zaawansowanych narzędzi analitycznych mogłoby rozwiązać wiele problemów, które pojawiają się na różnych etapach i w różnych ogniwach zarządzania łańcuchem. Wśród podstawowych korzyści związanych z wykorzystaniem analiz Big Data wymienić należy: zwiększoną przejrzystość działania łańcucha, skuteczniejszy system śledzenia i identyfikowania żywności, precyzyjne wykorzystanie środków produkcji, ograniczenie marnotrawstwa żywności, poprawę jakości produktów żywnościowych i kastomizację produkcji. Uzyskanie tych korzyści wymaga jednak stworzenia efektywnego ekosystemu analiz dużych zbiorów danych oraz współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostaw.
EN
Big Data analytics offers new opportunities for enhancing a competitive edge on increasingly demanding markets for products and services. On the one hand, it allows one to monitor various processes and activities in real time, on the other it leads to discovering new knowledge and correlations that are potentially of great importance for improving the accuracy and the effectiveness of decision-making. The food supply chain – due to specific characteristics of agri-food products – is a special type of supply chain. The use of Big Data together with advanced analytical tools could solve many problems that emerge at various stages and in various levers of food supply chain management. The fundamental advantages accruing from Big Data analytics include increased transparency of the supply chain operations, more effective traceability and identification systems, precise input use, food waste reduction, increased quality of food products and customization of production. However, to reap these benefits an effective ecosystem for Big Data analytics and cooperation of all entities involved in the supply chain would be required.
PL
Projektowana strategia UE w obszarze badań i innowacji w rolnictwie stawia sobie za cel poprawę konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego poprzez popularyzację dostępu do programów Unii Europejskiej, w tym programu Horyzont 2020. W planowanych działaniach strategii powinny znaleźć się rozwiązania umożliwiające udział w ramach programów Unii Europejskiej, w tym programu Horyzont 2020 podmiotów. Projektowana strategia UE w obszarze badań i innowacji w rolnictwie stawia sobie za cel poprawę konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego poprzez popularyzację dostępu do programów Unii Europejskiej, w tym programu Horyzont 2020. W planowanych działaniach strategii powinny znaleźć się rozwiązania umożliwiające udział w ramach programów Unii Europejskiej, w tym programu Horyzont 2020 podmiotów sektora rolno-żywnościowego oraz sektora nauki i badań wszystkich państw UE niezależnie od ich potencjału organizacyjnego czy pozycji na rynku naukowym. Takie podejście pozwoliłoby na efektywne wykorzystanie znacznego potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w realizacji projektów w ramach programów Unii Europejskiej, w tym programu Horyzont 2020.
EN
The proposed EU strategy in the field of research and innovation in the field of agriculture is committed to the objective of improving the competitiveness of the agro-food sector, through the promotion of access to the European Union programmes, including the Horizon 2020 programme. The planned activities of the strategy should include the solutions, enabling participation in the programmes of the European Union, including Horizon 2020 entities of agri-food science and research sector of all EU countries irrespective of their organizational potential or market position. Such an approach would allow the efficient use of significant research potential of the countries of Central and Eastern Europe in the implementation of the projects within the framework of the European Union programmes, including the Horizon 2020 programme.
PL
W artykule przedstawiono analizę globalizacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w badanym okresie, zwłaszcza w sektorze żywnościowym, duży wpływ miała akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. Ważnym czynnikiem był również globalny kryzys finansowy. W czasie globalnej recesji badany sektor umacniał swoją pozycję międzynarodową wobec innych działów gospodarki. W Polsce w latach 2001-2011 odnotowano wzrost wartości eksportu produktów rolno-spożywczych z 3009 do 21 170 mln USD, co zwiększyło udział polski w globalnym eksporcie z 0,55 do 1,28%. Obecnie za ok. 11% polskiej sprzedaży na rynkach zagranicznych odpowiada sektor rolno-spożywczy.
EN
The article presents the analysis of globalization of Polish agri-food sector. The conditions of internationalization were strongly influenced by Poland’s accession to the EU structures in the 2004, especially in the agri-food sector. The global financial crisis was an important factor, as well. During global economic recession, the analyzed sector, as compared to other economy sections, consolidated its international position. In Poland, during the years 2001-2011, agri-food export increased from 3 009 to 21 170 million USD and the participation of Poland in global export changed from 0.55 to 1.28%. At present, the agri-food sector accounts for about 11% of Polish total foreign sales.
PL
W wielu obszarach nauki coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność analizowania procesu tworzenia wartości, w tym również wartości dodanej przedsiębiorstwa jako podstawowego celu funkcjonowania każdego podmiotu. Takie podej- ście wiąże się z koniecznością odpowiedniego spojrzenia na zasoby przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi. Celem pracy jest analiza porównawcza efektywności funkcjonowania wybranych klastrów rolno-spożywczych w Polsce oraz możliwości tworzenia poprzez firmy skupione w klastrach wartości dodanej w łańcuchu rolno-spożywczym.
EN
In many areas of science, attention is increasingly being drawn to the need to analyze the value creation process, including the added-value of the company as the primary objective of the operation of each entity. This approach requires suitable enterprise resource considerations and management. The aim of the paper is to analyze the comparative effectiveness of the selected clusters of agro-food products in Poland and present the capability to create added-value in the agro-food chain companies involved in clusters.
PL
Wykorzystanie zasobów świata roślinnego, zwierzęcego i mikroorganizmów, przy wsparciu jakie daje: biotechnologia, genetyka, chemia, fizyka czy nauki ekonomiczne, może zapewnić zarówno konsumentowi, jak i gospodarce Unii oczekiwane rezultaty. Rozwój badań na rzecz racjonalnego zagospodarowania tych zasobów, w powiązaniu z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych poprawiających efektywność ich wykorzystywania, tworzy nowy obszar działań pod nazwą biogospodarka. Biogospodarka obejmuje praktycznie wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w jakiejkolwiek formie. Ponadto biogospodarka stanowi strategiczną, ponadsektorową integrującą formę działań wpływających na rozwój gospodarczy i wpisuje się w dominujące obecnie interdyscyplinarne podejście do zasad finansowania badań naukowych Artykuł omawia uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego w ramach programu biogospodarki oraz wskazuje na kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby można było poprawić warunki rozwoju zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle spożywczym.
EN
Use of resources in the world of plants, animals and micro-organisms, with the support of biotechnology, genetics, chemistry, physics or science economics can provide both the consumer and the economy of the EU for the expected results. Development of research for the rational management of these resources in conjunction with the application of innovative solutions that improve the efficiency of its use creates a new area of activities under the name bio-economy. Bio-economy covers practically all sectors and related services that produce, process or use biological resources in any form. In addition, bio-economy provides strategic over-sectoral integrating form of actions, affecting economic development, and shall be entrolled in the presently dominating, interdisciplinary approach to the financing of research in the area of the bio-economy. The article discusses the determinants of development of agri-food sector within the frames of the bio-economy programme in Poland and indicates the directions of activity which should be undertaken as to improve the conditions for development in agriculture and food industry .
PL
Artykuł przedstawia rozwiązania informatyczne w logistyce wybranych przedsiębiorstw z sektora rolno - spożywczego w Polsce. Wychodząc z założenia, ze w warunkach wolnego i wysoko konkurencyjnego rynku posiadanie odpowiedniej informacji we właściwym czasie może warunkować sukces działalności firmy, dokonano analizy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) pod kątem oceny stanu wykorzystania technologii informatycznych. Dane wykorzystane w badaniach pochodziły z ankiet rozesłanych do 10 000 przedsiębiorstw, spośród których odpowiedziało 507 podmiotów. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, ze skala wykorzystywania rozwiązań informatycznych do wsparcia działań logistycznych jest raczej niewielka. Wyniki badań sugerują również, ze problem może tkwić w niewystarczającym poziomie wiedzy respondentów o dostępnych rozwiązaniach informatycznych wspierających logistykę oraz możliwościach oferowanych przez nie.
15
Content available remote Innowacyjność w sektorze rolno-spożywczym
PL
Proces unowocześniania i zwiększania konkurencyjności sektora rolno--spożywczego w Polsce związany jest ściśle z wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Wią-że się z tym wsparcie nauki w zakresie B+R dla zapewnienia wzrostu przedsiębiorczości i efektywności we wszystkich ogniwach agrobiznesu. Duże nadzieje w tym zakresie stwarza przyjęcie na lata 2007-2013 Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka".
EN
Modernization and improving competitiveness of agri-food sector in Poland are strictly connected with implementation of innovations. It is linked with scientific support in the R and D area to ensure increase in entrepreneurship and effectiveness in all agribusiness links. Adoption of operational Programme "Innovative Economy" for the years 2002-2013 offers excellent chances in this respect.
PL
Sektor rolno-spożywczy ma bardzo duże znaczenie w umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki. W latach 2004-2007 żywność stanowiła średnio 9,6%eksportu oraz 6,5% importu Polski. Na rynki zagraniczne najwięcej sprzedają producenci głównych branż polskiego sektora rolno-spożywczego, tj.: mięsnej, mleczarskiej oraz przetworów owocowych i owoców. Jednak według wskaźnika internacjonalizacji, wyznaczonego jako udział eksportu w produkcji całkowitej branży, najbardziej umiędzynarodowione są branże wyspecjalizowane w eksporcie, tj. rybna i piekarsko-ciastkarska. Do głównych przyczyn zróżnicowania branżowego internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce zalicza się wielkość konsumpcji na rynku wewnętrznym, pozycję na rynku światowym, wielkość popytu zagranicznego oraz warunki ekonomiczne transakcji z partnerami zagranicznymi. with foreign partners (e.g. exchange rates).
EN
The agricultural and food processing sector plays a key role in the internationalization of Polish economy. During the years 2004-2007, food and food products accounted on average for 9.6% of total exports and 6.5% of total imports in Poland. The highest sales volume in foreign markets has been reported for the major branches of the Polish agricultural and food sector, i.e. meat production, dairy industry and fruit and vegetable processing. However, the internationalization indicator determined as a share of exports in the total production of a given sector shows that export-oriented branches, i.e. fish processing and confectionary, have been internationalized to the highest degree. The main reasons for branch diversification of the Polish agricultural and food processing sector undergoing internationalization include the level of consumption on the domestic market, strengthening of the position on the global market, foreign demand level and the economic terms of transactions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.