Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Prawne i ekonomiczne stymulatory rozwoju budownictwa niskoenergetycznego
PL
W artykule dokonano szczegółowego przeglądu najważniejszych regulacji prawnych stymulujących rozwój sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Wskazano kluczowe konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Przedstawiono również instrumenty ekonomiczne wspierające budownictwo energooszczędne w Polsce.
EN
The article presents a detailed review of the most important legal regulations stimulating the development of the energy-efficient building sector in the European Union and the state of their implementation in Polish law. The paper indicates the key consequences of introduced regulations for investors, designers and companies related to the construction sector. Economic instruments supporting energy-efficient construction in Poland are also presented.
2
Content available remote Znaczenie ewolucji wspólnotowych podstaw prawnych budownictwa niskoenergetycznego
PL
Od lat osiemdziesiątych XX wieku budownictwo niskoenergetycznego rozprzestrzenia się na całym świecie. W niniejszej pracy dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa niskoenergetycznego w Unii Europejskiej. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa niskoenergetycznego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa niskoenergetycznego.
EN
Since the 80. the low-energy building industry has been spreading all over the world. In this paper you can find a detailed analysis of legal regulations concerning low-energy building industry sector in the European Union. We have also discussed the consequences of the legal regulations introduced in the low-energy building industry area, which might be useful for investors, designers and companies from construction industry. However, the European Union, including Poland, has not introduced any legal regulations exclusively regarding low-energy building industry.
PL
W artykule przedstawiono analizę obowiązujących w Polsce przepisów prawnych dotyczących osiągnięcia standardu niskoenergetycznego budynku i określono parametry opisujące takie budynki. Na podstawie szczegółowych analiz autorzy sformułowali wnioski dotyczące projektowania „budynku o niskim zużyciu energii” w Polsce oraz zaproponowali zmiany w obecnych przepisach prawnych.
EN
The article presents an analysis of the legislation in the achievement of low-energy building standard, existing in Poland and there were defined parameters which describe this kind of buildings. Based on detailed analysis, the authors formulated conclusions for design "low-energy building" in Poland and suggested changes to the existing legislation.
PL
Instrumentem wykorzystywanym w analizie wpływu degradacji środowiska przyrodniczego na efekty gospodarowania może być model ekonometryczny. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu zmian jakości wód Jeziora Charzykowskiego na odłowy ryb. W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu zanieczyszczeń wód jeziornych na efekty gospodarki rybackiej. Skonstruowano uogólnione modele ekonomiczno-ekologiczne wyjaśniające zmiany efektów ekonomicznych rybołówstwa jeziornego w warunkach postępującego zanieczyszczenia wody w epilimnionie na przykładzie odłowów płoci, leszcza, krąpia, sielawy, siei, węgorza i szczupaka w Jeziorze Charzykowskim. W przeprowadzonych badaniach empirycznych rozpatrywano wpływ czynników środowiskowych na wielkość odłowów ryb. Obliczenia i analizy wyraźnie wskazują, że czynniki siedliskowe istotnie – ale z różną intensywnością i w odmiennych zestawach – oddziałują na rozmiary odłowów każdego z rozpatrywanych gatunków ryb. Zmiany jakości wód jeziornych i czynników klimatycznych powodują wymierne skutki w gospodarce rybackiej Jeziora Charzykowskiego. Spośród płoci, leszcza i krąpia największe wymagania dotyczące jakości wody ma krąp. Natomiast leszcz ma nieco wyższe wymagania środowiskowe niż płoć. Równania empiryczne ujawniły też, że sielawa i sieja mają znacznie wyższe wymagania w stosunku do czystości wody niż płoć, leszcz i krąp. O ile w przypadku płoci, leszcza i krąpia większość charakterystyk wody raczej jeszcze stymulowała rozwój tych gatunków, o tyle w odniesieniu do sielawy i siei w zasadzie hamowały one ich przyrosty. Model potwierdził również dość duże wymagania siedliskowe węgorza i zgodność tezy o unikaniu przez szczupaka wód zanieczyszczonych. Na zmienne endogeniczne znaczący jest wpływ czynników klimatycznych. Przesądza to o sezonowości odłowów płoci, leszcza, krąpia, sielawy, siei, węgorza i szczupaka w Jeziorze Charzykowskim. Wyniki modelowania mogą być wykorzystane w zarządzaniu gospodarką rybacką tego jeziora.
EN
The econometric model can be a precise instrument for the analysis of the impact of the natural environment’s degradation on fishing economy. This paper aims at analysing the influence of the water quality changes in lake Charzykowskie on the fishing economy. This dissertation present the results of a research on the lake water pollution’s impact on fishing economy. The economic-ecological models have been constructed, explaining the changes of economic effects of the lake fishery in the conditions of an increasing water pollution in the epilimnion on the example of the catch of Rutilus rutilus, Abramis brama, Blicca bjoerkna, Coregonus albula, Coregonus lavaretus, Anguilla anguilla and Esox lucius in Lake Charzykowskie. Performed empirical research looked into the influence of the environmental factors on the size of fish catch. Calculations and analysis show clearly that though the habitat factors do influence the catch size of each studied fish species, they do it with different intensity and in various combinations. Both lake water quality and climate factors changes cause measurable effects on fishing industry of lake Charzykowskie. Among all the examined Rutilus rutilus, Abramis brama and Blicca bjoerkna the highest environmental requirements concerning water quality has Blicca bjoerkna. Whereas Abramis brama has slightly higher environmental requirements than Rutilus rutilus. Empirical calculations showed as well that Coregonus albula and Coregonus lavaretus have considerably higher water cleanness requirements than Rutilus rutilus, Abramis brama and Blicca bjoerkna. While when talking about Rutilus rutilus, Abramis brama and Blicca bjoerkna, most water characteristics still rather stimulated these species’ development, when it comes to Coregonus albula and Coregonus lavaretus, in general they suppressed their development. The model has also proved quite high habitat requierements of Anquilla anquilla and correctness of the thesis that Esox lucius avoids polluted waters. For endogenous variables climatic factors’ influence is significant. This prejudges the itinerancy of Rutilus rutilus, Abramis brama, Blicca bjoerkna, Coregonus albula, Coregonus lavaretus, Anquilla anquilla and Esox lucius catch in lake Charzykowskie. The results of the modelling can be used in managing the fishing economy this lake.
PL
Poprawne kształtowanie układów materiałowych stropodachów i ich złączy wymaga określenia parametrów fizykalnych w świetle nowych wymagań cieplnych. W pracy przedstawiono aktualne przepisy prawne w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród zewnętrznych i ich złączy, charakterystykę rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych stropodachów i ich złączy oraz wyniki obliczeń parametrów fizykalnych złączy stropodachów przy zastosowaniu programu komputerowego.
EN
The correct formation of materials flat roofs systems and their joints, requires the determination of physical parameters in view of new thermal requirements. The paper presents current regulations for the heat-humidity protection of external walls and their joints, characteristics of construction-material flat roofs solutions and their joints, as well as the calculation results of joints flat roofs physical parameters using computer program.
6
PL
W artykule dokonano szczegółowego przeglądu instrumentów prawnych dotyczących sektora budownictwa energooszczędnego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa energooszczędnego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, a w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa energooszczędnego. Wskazano również instrumenty ekonomiczne wspierające budownictwo energooszczędne w Polsce.
EN
In this paper you can find a detailed analysis of legal regulations concerning energy-efficient building industry sector in the European Union and their implementation into the Polish legal system. We have also discussed the consequences of the legal regulations introduced in the energy-efficient building industry area, which might be useful for investors, designers and companies from construction industry. However, the European Union, including Poland, has not introduced any legal regulations exclusively regarding energy-efficient building industry. The article presents other ways of supporting the energy-efficient building industry in Poland.
PL
Klasyfikacja skutków zanieczyszczenia środowiska według Kazimierza Górskiego i Bazylego Poskrobki przedstawiona w artykule jest najpełniejszą systematyką strat ekologicznych w Polsce. Na tym tle omówiono miejsce strat w drogownictwie i transporcie wśród strat pośrednich spowodowanych antropogennym obciążeniem środowiska. Skutki pośrednie mają charakter strat gospodarczych (wymiernych) i strat społecznych (niewymiernych lub trudno mierzalnych). Poza aspektami humanitarnymi degradacja elementów środowiska ma wymierny aspekt ekonomiczny.
EN
The classification of enviromental pollution effects by Kazimierz Górka and Bazyli Poskrobko presented in the article is the fullest systematics of the economic losses in Poland. On the basis of this classification we have elaborated on the place of highway-engineering and transport losses among indirect losses caused by anthropogenic environmental loading. Indirect effects have a character of economic (measurable) and social (immeasurable or hardly measurable) losses. Apart from the humane aspect the degradation of environmental components has an economic aspect.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono rolę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy infrastruktury drogowej. Procedury te mają na celu przeanalizowanie w pierwszej kolejności koncepcji (strategiczna ocena oddziaływania na środowisko), a następnie realizacji i eksploatacji konkretnej inwestycji drogowej (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) w aspekcie zasady zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest uświadomienie wagi i znaczenia wybranych procedur ocenowych, a także wskazanie, że dzięki ich przeprowadzeniu inwestor zostanie wyposażony w informację niezbędną do podjęcia właściwych prac projektowych.
EN
In order to reconcile environmental objectives and the development of infrastructure , according to the definition of " sustainable development" , the public administration has been equipped with the tools to assess the impact of planned activities on the environment. No intention remains indifferent to the environment, and in particular linear investments , which are characterized by the emission of heavy noise, introduce the barrier effect and fragmentation of habitats. The intention of the environmental impact assessment is sustainable development . The purpose of these procedures is to find such planning, organizational and technical solutions, so that the planned activities would have done as little harm to the environment as possible. Proper assessment of the environmental impact firstly defines the conditions for the implementation of the project – including for example, the constraints resulting from fauna’s seasons - needed to determine the construction schedule , then, establishes the requirements necessary to be included in the construction project - which is needed for the preparation of the estimated construction cost. Thanks to the above analysis, investor while planning the investment is equipped with complete knowledge , so investor is able to secure the necessary capital and avoids the risks associated with underestimation or overestimation of the costs and delays in the completion of the investment. In addition, impact assessment subsequently ensures the safe operation of road investment in accordance with the principle of sustainable development.
PL
Precyzyjnym instrumentem analizy wpływu degradacji środowiska przyrodniczego na efekty gospodarowania może być model ekonometryczny. W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu zanieczyszczeń wód jeziornych na efekty gospodarki rybackiej. Skonstruowano modele ekonomiczno - ekologiczne, wyjaśniające zmiany efektów ekonomicznych rybołówstwa jeziornego w warunkach postępującego zanieczyszczenia wody na przykładzie odłowów leszcza. Gdy w modelu yit jest wielkością i-tego rodzaju odłowów, zaś xtj- - poziomem zawartości j-tej substancji w wodzie, wówczas parametr struktury alfa ij może informować o trzech możliwych sytuacjach: l (jeżeli alfa ij = 0, to obserwowane w jeziorze poziomy stężenia j-tej substancji są obojętne dla wielkości i-tego rodzaju odłowów, czyli nie występuje znaczący dla rozpatrywanego i-tego efektu stopień zanieczyszczenia jeziora; 2) gdy alfaij > 0, to występujące w wodzie jeziornej stany zawartości danej j-tej substancji są poniżej strefy obojętności, przez co były jeszcze stymulatorami rozwoju danej populacji ryb; 3) gdy alfa ij < 0, mamy do czynienia z zanieczyszczeniem wody jeziora ponad stan obojętności. Wśród zaobserwowanych wielkości zawartości j-tej substancji w wodzie dominują wówczas obserwacje o przekroczonym poziomie ze strefy obojętności. Przyrost masy tego składnika jest więc zanieczyszczeniem jeziora szkodliwym dla jego stanu, a tym samym wpływającym negatywnie na rozpatrywany i-ty efekt ekonomiczny. Niniejszy artykuł stanowi rozszerzenie opublikowanego artykułu w numerze 4/2010 ,,Logistyki"[l].
PL
Instytucją finansującą inwestycje energetyczne, w tym inwestycje energetyki odnawialnej, jest m. in. Bank Ochrony Środowiska S.A., który oferuje komercyjne i preferencyjne formy ich kredytowania. Zasady i warunki udzielania poszczególnych kredytów omówiono w niniejszym artykule.
EN
Bank Ochrony Środowiska S.A. is one of the instłtutions which finance investments in sources of energy, like investments concerned renewable energy, for example. This Bank offers commercial and preferential forms of financing such investments. All rules and conditions of lending individual credits are shown in the present article.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.