Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy bezzałogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule poruszono najważniejsze aspekty projektowania pojazdu bezzałogowego do realizacji zadań obserwacyjnych przy ochronie perymetrycznej granicy państwa. Przedstawiona została analiza warunków terenowych koniecznych do pokonywania przez pojazd bezzałogowy oraz opis kluczowych podzespołów pojazdu HUNTeR odpowiedzialnych za możliwość pracy w tego typu warunkach. Zawarto też wyniki badań weryfikujących założenia podstawowe projektu w zakresie pracy z maksymalną prędkością przejazdu.
EN
The article concerns the most important issues of designing an unmanned vehicle for the implementation of observation tasks in the protection of the perimeter of the state border. An analysis of the terrain conditions necessary for the unmanned vehicle to overcome and a description of the key components of the HUNTeR vehicle responsible for the ability to work in such conditions was presented. Also included were tests verifying the basic assumptions of the project in the field of operation at the maximum speed of travel.
EN
Many sectors require the use of dedicated ICT systems to collect data from dispersed and oftentimes moving measurement systems. This is associated with the increasingly-common use of unmanned vehicles, mostly flying ones, carrying various measurement systems, such as concentration sensors detecting selected gases. The measurement data can be transmitted wirelessly to a central server. The article presents the architecture of a universal ICT tool that, owing to its flexible application programming interface, can be used for integrating, archiving and visualising data coming from a heterogeneous network of measurement devices in real time.
PL
W wielu dziedzinach niezbędne jest zastosowanie odpowiednich systemów teleinformatycznych do zbierania danych pochodzących z rozproszonych i często przemieszczających się systemów pomiarowych. Jest to związane z coraz powszechniejszym stosowaniem bezzałogowych pojazdów, głównie latających, które są nośnikiem różnych układów pomiarowych, w tym sensorów stężeń wybranych gazów. Dane pomiarowe mogą być przesyłane drogą bezprzewodową do centralnego serwera. W artykule przedstawiono architekturę uniwersalnego narzędzia teleinformatycznego, które poprzez elastyczny interfejs programowania aplikacji może być zastosowane do integracji, archiwizacji i wizualizacji w czasie rzeczywistym danych pochodzących z heterogenicznej sieci urządzeń pomiarowych.
EN
The diversity of currently employed unmanned vehicles (UVs) in outer space, flying, driving and walking on land, as well as operating in water (on the surface or underwater) is presented. Examples of applications of national UVs for purposes other than military ones, are shown. It is pointed out that in each of these areas there exist armed UVs as well as ones potentially capable of carrying and deploying offensive weaponry. Trends in the development of UVs for military and commercial applications are described.
PL
Przedstawiono różnorodność obecnie stosowanych pojazdów bezzałogowych (PBz) poruszających się w przestrzeni kosmicznej, latających, jeżdżących lub kroczących po lądzie, czy też działających w środowisku wodnym (pływających po powierzchni lub pod wodą). Zaprezentowano przykłady krajowych zastosowań PBz w innych celach niż militarne. Wskazano, że w każdym z tych obszarów występują uzbrojone PBz jak też potencjalnie zdolne do przenoszenia i użycia uzbrojenia ofensywnego. Określono tendencje rozwoju uzbrojenia PBz oraz uwarunkowania cywilnych zastosowań PBz.
PL
Przedstawiono różnorodność obecnie stosowanych pojazdów bezzałogowych (PBz) poruszających się w przestrzeni kosmicznej, latających, jeżdżących lub kroczących po lądzie, czy też działających w środowisku wodnym (pływających po powierzchni lub pod wodą). Zaprezentowano przykłady krajowych zastosowań PBz w innych celach niż militarne. Wskazano, że w każdym z tych obszarów występują uzbrojone PBz jak też potencjalnie zdolne do przenoszenia i użycia uzbrojenia ofensywnego. Określono tendencje rozwoju uzbrojenia PBz oraz uwarunkowania cywilnych zastosowań PBz.
EN
Diversity of nowadays employed unmanned vehicles (UVs) flying in space and air, moving on ground and floating has been presented. UVs domestic applications another than military ones have been shown. It has been pointed out that in each of this areas exist armed UVs as well as potentially able to carry and use offensive weapon. Tendencies of development of UVs for military and commercial applications has been described.
EN
Aim of the paper is to assess uncertainty associated with determination of velocity using MEMS accelerometer. Two MEMS accelerometers are evaluated from the point of view of measurement characterized by short duration and possibility of repetitions in unchanged environment. Mathematical model of measurement of velocity is presented with its accompanying uncertainty. The accelerometers were first subjected to calibration and testing of nonlinearity of their scale factors, then fixed to a wheeled robot which performed repeated manoeuvres of straight line movement on laboratory ground. Standard uncertainty of velocity measured using the examined accelerometers was at the level of 0.02–0.04 m/s for run duration of about 1.5 s and averaged data from 12 runs. MEMS accelerometers can be recommended for velocity measurements characterised by short duration and possibility of repetitions, if uncertainties of calibration and of measurement of vehicle tilt angle during motion are minimized.
PL
W artykule poruszono problem pomiaru bezwładnościowego parametrów ruchu pojazdów. Celem pracy jest ocena niepewności pomiaru związanej z wyznaczaniem prędkości metodą całkowania przyspieszenia zmierzonego akcelerometrem typu MEMS. Dwa akcelerometry typu MEMS zostały poddane ocenie z punktu widzenia zastosowania charakteryzującego się krótkim czasem trwania pomiaru oraz możliwością jego powtarzania w niezmienionych warunkach. Zaprezentowano model matematyczny pomiaru prędkości wraz z towarzyszącą mu niepewnością. Akcelerometry zostały poddane procedurze kalibracji oraz wyznaczono nieliniowości dla ich współczynników skali dzięki wykorzystaniu urządzenia Tira-VIB do wygenerowania przyspieszeń o zmiennych wartościach. Czujniki zostały zamontowane na robocie kołowym, który wykonał w sposób powtarzalny manewr jazdy prostoliniowej na tej samej nawierzchni. Otrzymano niepewność standardową prędkości zmierzonej przy użyciu badanych akcelerometrów na poziomie 0,02–0,04 m/s dla przebiegu trwającego ok. 1,5 s, przy uśrednieniu danych z 12 przebiegów. Na podstawie wykonanej pracy można rekomendować tanie akcelerometry MEMS do pomiarów prędkości charakteryzujących się krótkim czasem trwania oraz możliwością powtarzania pomiarów. Należy zwrócić uwagę na minimalizację niepewności związanych z kalibracją instrumentów oraz pomiarem zmiennego kąta przechyłu pojazdu podczas ruchu.
6
Content available remote Militaryzacja przestrzeni kosmicznej - wyścig, który trwa
PL
Artykuł opisuje postępujące zjawisko wzmożonego zbrojenia przestrzeni kosmicznej, głównie za sprawą światowych mocarstw, takich jak Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej czy Chińska Republika Ludowa. Ukazane zostają działania tych państw, związane z eksploracją kosmosu, ukierunkowane na rozwój technologii militarnych, które w coraz to większym stopniu mogą wpływać na prowadzone przez wojsko operacje, przede wszystkim poprzez wykorzystanie złożonych systemów satelitarnych. Przedstawiona zostaje również geneza zjawiska militaryzacji przestrzeni kosmicznej, a także związane z nią akty prawne, składające się na międzynarodowe prawo kosmiczne.
PL
W referacie przedstawiono analizę doboru osprzętów roboczych dla bezzałogowego pojazdu wysokiej mobilności, umożliwiającego podejmowanie i transport ładunku o masie 2000-3000 kg w bardzo trudnym terenie oraz realizację zróżnicowanych zadań poprzez dostosowanie go do szybkiego podejmowania i instalacji narzędzi i osprzętów specjalnych.
EN
The paper presents an analysis of the selection of working attachments for unmanned high-mobility vehicle, which allows making and transporting a payload of 2000-3000 kg in very difficult terrain and the implementation of various tasks by adapting it to the rapid adoption and installation of tools and specialty attachments.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję systemu wodowania pojazdu podwodnego typu ROV z pokładu bezzałogowej łodzi powierzchniowej. Konstrukcję opracowano w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych AMW w ramach projektu rozwojowego Nr O R00 0106 12 realizowanego z funduszow na naukę w latach 2010 - 2012. Obecnie opisana konstrukcja jest przygotowywana do prob funkcjonalnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The article presents the construction of a launch system of an unmanned underwater Remotely Operated Vehicle (ROV) from the deck of an unmanned surface vehicle. The construction of the apparatus has been prepared at the Department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy in Gdynia within the development project No. O R00 0106 12 - an achievement that was realized with the use of educational funds in the years 2010 - 2012. The described construction is currently being prepared to undergo functional tests in real conditions.
9
Content available Autonomiczny bezzałogowy pojazd nawodny "Edredon"
PL
W latach 2009 - 2011 w ramach projektu rozwojowego pt.: "Bezzałogowa wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia działań morskich służb państwowych" zbudowany został pierwszy w Polsce bezzałogowy pojazd nawodny (ang. USV - Unmanned Surface Vehicle). Jego konstrukcję oparto o kadłub sztywny łodzi hybrydowej (RIB - Rigid Inflatable Boat) wykonany z tkaniny gumowej ORCA. Liderem projektu była Akademia Marynarki Wojennej a konsorcjantami firma SPORTIS S.A. oraz Politechnika Gdańska. Kolejnym projektem rozwojowym bazującym na pracach wspomnianego wyżej projektu jest realizowany w latach 2010 - 2012 projekt rozwojowy pt.: "Zintegrowany system planowania perymetrycznej ochrony i monitoringu morskich portów i obiektów krytycznych oparty o autonomiczne bezzałogowe jednostki pływające". Liderem tego projektu jest Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, a konsorcjantami Akademia Marynarki Wojennej i przedsiębiorstwo Sprint S.A. Zadaniem projektu jest zapewnienie pełnej autonomiczności pojazdu oraz rozszerzenie obszaru realizowanych zadań.
EN
In the years 2009-2011 a research project entitled: "Unmanned swimming platforms for the protection of national sea services" resulted in the construction of the first Polish Unmanned Surface Vehicle (USV). Its structure is based on the rigid hull of a hybrid boat (RIB - Rigid Inflatable Boat) made from fibreglass and rubberized fabric ORCA. The project leader was the Naval Academy from Gdynia in cooperation with Gdansk University of Technology and the enterprise SPORTIS S.A. Another research project based on the works of the above undertaking is a development project realized in the years 2010 - 2012, entitled: "Integrated system of planning the parametric protection and the monitoring of sea harbours and critical objects, based on autonomous unmanned maritime vehicles". The leader of this project is the Polish-Japanese Institute of Information Technology and its co- executors are the Polish Naval Academy and the enterprise SPRINT S.A. The task of this project is to ensure full autonomy of the vehicle and extend the area of on-going tasks.
PL
Wskazano na znaczenie robotów stosowanych przez wojsko do prac w trudnych warunkach terenowych. Podkreślono zalety tych urządzeń i konieczną ich mobilność . Opisano opracowaną konstrukcję robota wsparcia z napędem hydrostatycznym. Przedstawiono wyniki badań robota, dotyczące jazdy po różnych podłożach.
EN
Robots used by the military dedicated to travel and work in rough terrain are very important. They have many advantages and must characterize high mobility level. Support root with hydrostatic drive has been developed. In the paper has been presented selected research results from driving on different surfaces.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania standardu CAN jako medium i protokołu przesyłania sygnałów sterujących w bezzałogowym pojeździe ratowniczym, gdzie główny nacisk położony jest na niezawodność pracy. Przedstawiono opis magistrali CAN oraz drogi jej rozwoju od początków jej wprowadzania do czasów współczesnych. Zaproponowano możliwe sposoby wykorzystania pojazdów bezzałogowych w strukturach jednostek ratowniczych. Zaprezentowano bezzałogowy pojazd dużej mobilności z hydrostatycznym układem napędowym sterowany w oparciu o magistralę CAN, jako potencjalny nośnik osprzętów roboczych wykorzystywanych w zadaniach ratowniczych.
EN
This paper is aimed at showing the possibility of using CAN standard for sending and receiving control signal and sensory data in an high reliability unmanned ground rescue vehicle. It describes the CAN-bus and it historical development from its early stages to present times. Additionally this paper presents the possibilities of using unmanned vehicles in rescue operations. It also describes the structure and characteristics of a hydrostatically driven unmanned ground vehicle which uses CAN standard for communication, as a carrier for rescue equipment.
12
PL
W referacie przedstawiono możliwość wykorzystania standardu CAN jako medium i protokołu przesyłania sygnałów sterujących w bezzałogowym pojeździe ratownicznym, gdzie główny nacisk położony jest na niezawodność pracy. Przedstawiono opis magistrali CAN oraz drogi jej sposoby wykorzystania pojazdów bezzałogowych w strukturach jednostek ratowniczych. Zaprezentowano bezzałogowy pojazd dużej mobilności z hydrostatycznym układem napędowym sterowany w oparciu o magistralę CAN jako potencjalny nośnik osprzętów roboczych wykorzystywanych w zadaniach ratowniczych.
EN
This paper is aimed at showing the possibility of using CAN standard for sending and receiving control signaI and sensory data in an high reliability unmanned ground rescue vehicle. It describes the CAN-bus and it historical development from its early stages to present times. Additionally this paper presents the possibilities of using unmanned vehicles in rescue operations. It also describes the structure and characteristics of a hydrostatically driven unmanned ground vehicle which uses CAN standard for communication, as a carrier for rescue equipment.
13
Content available Rozwiązania pojazdów bezzałogowych
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację platform bezzałogowych pod względem masy, prędkości poruszania oraz autonomiczności działań. Przedstawiono również niektóre rozwiązania platform z różnymi systemami napędu.
EN
The paper presents a classification of unmanned platforms with regard to mass, speed and autonomy of operation. It also deals with some platforms with different propulsion systems, including hybrid drive.
14
Content available remote Zdalnie sterowana lekka platforma z hydrostatycznym układem napędowym
PL
W referacie opisano zalety stosowania układów hydrostatycznych do napędu maszyn i pojazdów. Przedstawiono rozwiązanie hydrostatycznego układu napędowego zastosowanego w pojeździe LEWIATAN. Ponadto zaprezentowano wyniki badań hydraulicznego układu skrętu opracowanego dla wersji bezzałogowej opisanego pojazdu.
EN
In this paper advantages from using hydrostatic driving system in machines and vehicles are described. Application hydrostatic driving systems in the vehicle called LEVIATAN is presented. Further more results research into hydraulic steering system applying in unmanned ground vehicle are shown.
PL
Budowa bezzałogowych pojazdów transportowych wymaga podjcia i realizacji szerokiego spektrum prac badawczych. Jednym z problemów jest opracowanie systemu sterowania w oparciu o wyznaczanie położenia i odwzorowanie trasy wytypowanego obiektu. W referacie przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem kamery wideo do wyznaczania położenia obiektów w otoczeniu pojazdu bezzałogowego.
EN
The growing importance technology based on unmanned systems which allow the usage of highly automated transport types requires a lot of research work on developing it’s steering systems. Steering solutions shown in this paper are a base for further work on developing a fully automated unmanned transport platform. Results research using video camera for object’s localization in surroundings of unmanned vehicle are presented.
PL
Budowa bezzałogowych pojazdów transportowych wymaga podjęcia i realizacji szerokiego spektrum prac badawczych. Jednym z problemów jest opracowanie systemu sterowania w oparciu o wyznaczanie położenia i odwzorowanie trasy wytypowanego obiektu. W referacie przedstawiono przykłady zastosowania lekkich bezzałogowych pojazdów transportowych, oraz kierunki prac badawczych dotyczących systemów sterowania opartych o układy GPS oraz systemy wizyjne.
EN
The growing role of technology based on unmanned systems which allow the usage of highly automated transport types requires a lot of research work on developing it's steering systems. Steering solutions shown in this paper are a base for further work on developing a fully automated unmanned transport platform. Examples of applications Unmanned Logistic Vehicles and main research directions concerning at GPS and vision systems are presented.
PL
Zastosowanie w działaniach militarnych Bezzałogowych Pojazdów Lądowych (BPL) wynika głównie z dwóch aspektów: troski o ochronę ludzkiego życia i zdrowia, oraz dążenia do szybkiego i precyzyjnego wykonania zadania bojowego. W referacie przedstawiono główne zadania dla pojazdów bezzałogowych w operacjach wojskowych. Następnie opisano wymagane kierunki prac badawczych koniecznych do opracowania i rozwoju technologii zapewniającym realizację tych zadań.
EN
This paper showed and described main tasks for the UGV's in military uses. Using them in such tasks was necessary because of the threat to human life and health. Afterwards research paths for further development of technology assuring vehicle's autonomy and mutual connection between the UGV's was presented.
PL
Budowa bezzałogowych pojazdów transportowych wymaga podjęcia i realizacji szerokiego spektrum prac badawczych. Jednym z problemów jest opracowanie systemu sterowania w oparciu o wyznaczanie położenia i odwzorowanie trasy wytypowanego obiektu. W referacie przedstawiono przykłady zastosowania lekkich bezzałogowych pojazdów transportowych, oraz kierunki prac badawczych dotyczących systemów sterowania opartych o układy GPS oraz systemy wizyjne.
EN
The growing role of technology based on unmanned systems which allow the usage of highly automated transport types requires a lot of research work on developing it's steering systems. Steering solutions shown in this paper are a base for further work on developing a fully automated unmanned transport platform. Examples of applications Unmanned Logistic Vehicles and main research directions concerning at GPS and vision systems are presented.
EN
The battlefield was changed during many years and the weapon was developed also. Unmanned vehicles are one of the new kinds of weapon. They have different mass, executed tasks and the scope of autonomy. Their hybrid propulsion system increase traction proprieties of these vehicles considerably. The concept of the hybrid drive for the small unmanned vehicle was the main goal of the work. It was made assumptions, that the vehicle will have the mass approximately 1 ton, running on six wheels with the speed up to 60 km/h. The vehicle will have the combustion engine power 25 kW as the basic source of energy, Energy will be accumulated in batteries the mass 48kg and specific power 2667 W/kg. The single electric engine will propel six wheels of the vehicle. Four rare and front wheel will by steered. Units of propulsion system were selected with using the computer program ADVISER2004, and traction effort versus vehicle speed was determined on the base of the movement equations of the vehicle. The drive of the vehicle in unsteady condition was simulated using the program ADVISER2004 accord to the tests of ECE, FTP and 1015. It was affirmed that the vehicle with the chosen propulsion system could move with the speed more then 60 km/h on the asphalt roadway and below 50 km/h on the sandy road. It can to surmount the slopes 60%. Fuel consumption is circa 4 l/100 km in simulated drive test with the limitation of the maximum speed up to 60 km/h. The run range was circa 12 km as the electric vehicle.
PL
Pole walki zmieniało się na przestrzeni wielu lat tak samo jak środki walki. Jednym z tych środków są pojazdy bezzałogowe. Różnią się one masą, wykonywanymi zadaniami oraz stopniem autonomii. Wyposażenie ich w hybrydowe układy napędowe znacznie zwiększa ich właściwości trakcyjne. Celem pracy było opracowanie koncepcji napędu hybrydowego do małego pojazdu bezzałogowego. Założono, że będzie to pojazd o masie ok. 1 tony, poruszający się na kołach z prędkością do 60km/h. Podstawowym źródłem napędu będzie silnika spalinowy o mocy 25 kW, a energia będzie gromadzona w akumulatorach o masie 48 kg i mocy właściwej 2667 kW/kg. Pojedynczy silnik elektryczny będzie napędzał sześć kół pojazdu za pomocą wałów napędowych, w tym cztery koła kierowane. Zespoły układu napędowego dobrano przy wykorzystaniu programu komputerowego ADVISER2004, a charakterystyki trakcyjne wyznaczono w oparciu o równania ruchu pojazdu. Za pomocą programu ADVISER2004 symulowano jazdę pojazdu w stanach nieustalonych zgodnie z testami ECE, FTP i 1015. Stwierdzono, że pojazd z dobranym układem może poruszać się z prędkością ponad 60 km/h pod drodze asfaltowej i poniżej 50km/h po drodze piaszczystej, pokonywać wzniesienia powyżej 60% przy zużyciu paliwa około 4 l/100 km podczas symulowanej jazdy wg uwzględnianych testów przy ograniczeniu maksymalnej prędkości do 60 km/h. Zasięg jazdy przy napędzie elektrycznym wynosił ok. 12km.
20
Content available remote Wyznaczanie bezkolizyjnego toru jazdy zdalnie sterowanego pojazdu lądowego
PL
W artykule zaproponowano rozwiązanie zdalnego sterowania pojazdem lądowym z wykorzystaniem układu wspomagania operatora, umożliwiającego omijanie przeszkód terenowych. Następnie przedstawiono algorytm wyznaczania bezkolizyjnego toru jazdy metodą sił wirtualnych, wyniki badań symulacyjnych oraz kierunki dalszych prac.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.