Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic prop
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W celu zapewnienia wymaganej wartości podporności obudowy zmechanizowanej opracowano prototypowy podwójny blok z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Dla rozwoju i oceny przydatności proponowanego rozwiązania przeprowadzone zostały badania symulacyjne, stanowiskowe oraz badania w warunkach rzeczywistych. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że prototypowy blok spełnia przyjęte założenia.
EN
In order to ensure the required load-carrying capacity value of the powered roof support, a prototype of a double block with automatic pressure charging was developed. Simulation, bench tests and tests in real conditions were carried out to develop and evaluate the proposed unit’s work. Analysis of the results of research and calculations showed that the prototype block fulfils the adopted assumptions.
PL
W celu zminimalizowania skutków możliwej nieszczelności wewnętrznej w stojaku hydraulicznym zmechanizowanej obudowy ścianowej opracowano prototyp podwójnego bloku z doładowaniem. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia automatyczne doładowanie ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka, zapewniając utrzymanie wymaganej wartości podporności. Przeprowadzone wstępne badania stanowiskowe potwierdziły słuszność przyjętej koncepcji.
EN
In order to minimize the effects of possible internal leakage in the hydraulic leg of a powered roof support, a prototype of a double charging block was developed. The proposed solution makes it possible to automatically recharge the pressure in the sub-piston space of the leg, ensuring that the required support value is maintained. Preliminary bench tests conducted confirmed the validity of the concept
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
EN
Support plans and operation schemes of mine faces are critical technical documents in underground coal mining management. The development and selection of a reasonable support plan and operation scheme of the face are complicated because they involve many factors. In specific mining conditions, developing and selecting an appropriate support plan and operation scheme will improve the working efficiency of equipment, increase labor productivity, and ensure workers' safety. This article researched a mining technology for the thin seams, focusing on coal seam 10T in Nam Khe Tam coal mine, 86 Coal Company. From the analysis of geo-mining conditions, the article developed and selected a reasonable support plan and operation scheme for the face in coal seam 10T. After being used in the field, the support plan and operation scheme have brought the face efficiency and safety.
EN
The article presents the results of tests on SHC-40 hydraulic props equipped with two types of valve blocks: standard (with spring steel cylinder) and BZG-2FS (with gas spring). The research was conducted using impact mass of 4,000 kg and with extreme dynamic load of free fall impact mass of 20,000 kg released from different heights h. The dynamic tests involved a camera with the speed of image capture up to 1,200 frames/sec, which made it possible to register the stream of liquid at the dynamic load and to determine the valve opening time. The study conducted on SHC-40 NHR10 props equipped with two types of valve blocks: a standard and the BZG-2FS fast acting relief, showed that the prop with the BZG-2FS block is more suitable and more effective in the case of areas with high risk of mining tremors and rapid stress relief of a seam. Research methodology developed in the Central Mining Institute combines digital recording technique of pressure in a prop and fast registration of the images, and allows to acquire more accurate analysis of dynamic phenomena in the prop during testing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stojaków hydraulicznych obudowy indywidualnej typu SHC-40 wyposażonych w dwa typy baterii zaworowych: standardową (ze sprężyną stalową walcową) i BZG-2FS (ze sprężyną gazową). Podczas badań stojak obciążany był dynamicznie za pomocą swobodnego spadku bijaka z różnych wysokości. Badania wykonano przy użyciu bijaka o masie 4000 kg i przy maksymalnym obciążeniu dynamicznym za pomocą bijaka o masie 20000 kg. Testy dynamiczne rejestrowane były kamerą z prędkością do 1200 klatek na sekundę, co pozwoliło na zarejestrowanie prędkości propagacji strumienia cieczy i określenie czasu otwarcia zaworu. Badania przeprowadzono na stojakach typu SHC-40 NHR10 o podporności nominalnej 400 kN. Wykazały one, że stojak wyposażony w baterię ze sprężyną gazową ma lepsze właściwości do dyssypacji energii udaru od stojaka z baterią stalową walcową. Spowodowane jest to tym, że bateria gazowa typu BZG-2FS wykazuje krótki czas otwarcia (8 ms) oraz ma dużą przepustowość (683 l/min).
EN
The paper describes the working conditions of hydraulic prop in particular issues related to their dynamics. On this basis, mathematical model was developed for given simplif ying assumptions. The paper includes description of simulation model as well as an experimental verification performed in HSW Stalowa Wola.
PL
W artykule opisano warunki pracy podpory hydraulicznej, w szczególności zagadnienia związane z ich dynamiką. Na tej podstawie opracowano model matematyczny dla podanych założeń upraszczających. Praca zawiera opis modelu symulacyjnego, jak również weryfikację doświadczalną wykonaną w HSW Stalowa Wola.
PL
W artykule przedstawiono skutki, jakie pociąga za sobą brak upodatnienia sekcji obudowy zmechanizowanej w przypadku wystąpienia, na skutek ruchów górotworu, gwałtownych obciążeń dynamicznych. Zwrócono uwagę na wybrane aspekty prawne zagadnienia. Przedstawiono istotę funkcjonowania zaworów upustowych oraz ich wpływu na skuteczność funkcjonowania obudowy. Przytoczono szereg zależności empirycznych, uzyskanych na drodze badania stojaków hydraulicznych wyposażonych w zawory upustowe.
EN
The article presents effects caused by the lack of flexibility of mechanised lining section in case of rapid dynamic loads occurrence resulting from orogenic movements. Selected legal issues were taken into account. The essence of bleeder valves functioning and their influence on lining operation got presented. Several empirical correlations obtained through examining hydraulic props equipped with bleeder valves were mentioned.
PL
W artykule przedstawiono opracowane w Akademii Górniczo-Hutniczej nowe rozwiązanie zamków dla stojaków ciernych typu SV. Przedstawiono ich budowę, sposób mocowania oraz aspekty ekonomiczne, ergonomiczne i bezpieczeństwa pracy. Dokonano porównań do obecnie stosowanych rozwiązań innych zamków lub stojaków ciernych. Opisano przebieg i wyniki prób stanowiskowych oraz dołowych przeprowadzonych wspólnie przez AGH Kraków oraz Ematech. Sp. z o.o. w Mysłowicach.
EN
The paper presents new solution of lock for SV type friction prop, designed in AGH - University of Science and Technology. Construction, fixing metod, economical, ergonomi-cal and safety aspects was presented in comparision of current solutions of lock and friction props. The results of stand and undergrounds tests, carried out together with AGK Kraków and Ematech Factory in Mysłowice, were described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.