Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powered roof support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W celu zapewnienia wymaganej wartości podporności obudowy zmechanizowanej opracowano prototypowy podwójny blok z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Dla rozwoju i oceny przydatności proponowanego rozwiązania przeprowadzone zostały badania symulacyjne, stanowiskowe oraz badania w warunkach rzeczywistych. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że prototypowy blok spełnia przyjęte założenia.
EN
In order to ensure the required load-carrying capacity value of the powered roof support, a prototype of a double block with automatic pressure charging was developed. Simulation, bench tests and tests in real conditions were carried out to develop and evaluate the proposed unit’s work. Analysis of the results of research and calculations showed that the prototype block fulfils the adopted assumptions.
PL
W celu zminimalizowania skutków możliwej nieszczelności wewnętrznej w stojaku hydraulicznym zmechanizowanej obudowy ścianowej opracowano prototyp podwójnego bloku z doładowaniem. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia automatyczne doładowanie ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka, zapewniając utrzymanie wymaganej wartości podporności. Przeprowadzone wstępne badania stanowiskowe potwierdziły słuszność przyjętej koncepcji.
EN
In order to minimize the effects of possible internal leakage in the hydraulic leg of a powered roof support, a prototype of a double charging block was developed. The proposed solution makes it possible to automatically recharge the pressure in the sub-piston space of the leg, ensuring that the required support value is maintained. Preliminary bench tests conducted confirmed the validity of the concept
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
EN
The powered roof support is an essential part of the protection of the mining wall. Its main task is to support the roof of the wall excavation and, as such, it must resist the coal mass that has the potential to collapse the mining pit. The force with which the powered roof support acts on the roof of the excavation is called load-carrying capacity. This paper describes the problem of the load-carrying capacity of powered roof support, in particular reviewing their charging systems. The research aims to ensure that the required initial load-carrying capacity is obtained and the working load-carrying capacity is maintained. This paper presents the research results of a double-block prototype equipped with an automatic charging system. We present the results of both bench and operational testing in real conditions.
PL
Zmechanizowana obudowa ścianowa stanowi podstawowe zabezpieczenie w ścianie wydobywczej. Jej zasadniczym zadaniem jest utrzymanie stropu znajdującego się nad wyrobiskiem ścianowym. Tym samym obudowa musi mieć zdolność do stawiania oporu górotworowi, który stara się zacisnąć wyrobisko górnicze. Siła, z jaką obudowa działa na strop wyrobiska, nazywana jest podpornością. W artykule opisano problematykę podporności zmechanizowanej obudowy ścianowej. Dokonano przeglądu układów doładowania. Jako cel pracy przyjęto zapewnienie uzyskania wymaganej podporności wstępnej i utrzymania podporności roboczej. W tym zakresie przedstawiono uzyskane wyniki badań nad prototypowym podwójnym blokiem z automatycznym doładowaniem ciśnienia. Artykuł uwzględnia wyniki badań stanowiskowych oraz eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
EN
The stability of longwall mining is one of the most important and the most difficult aspects of underground coal mining. The loss of longwall stability can threaten lives, disrupt the continuity of the mining operations, and it requires significant materials and labour costs associated with replacing the damages. In fact, longwall mining stability is affected by many factors combined. Each case of longwall mining has its own unique and complex geological and mining conditions. Therefore, any case study of longwall stability requires an individual analysis. In Poland, longwall mining has been applied in underground coal mining for years. The stability of the longwall working is often examined using an empirical method. A regular longwall mining panel (F3) operation was designed and conducted at the Borynia-Zofiówka-Jastrzębie (BZJ) coal mine. During its advancement, roof failures were observed, causing a stoppage. This paper aims to identify and determine the mechanisms of these failures that occurred in the F3 longwall. A numerical model was performed using the finite difference method - code FLAC2D, representing the exact geological and mining conditions of the F3 longwall working. Major factors that influenced the stability of the F3 longwall were taken into account. Based on the obtained results from numerical analysis and the in-situ observations, the stability of the F3 longwall was discussed and evaluated. Consequently, recommended practical actions regarding roof control were put forward for continued operation in the F3 longwall panel.
EN
The process and results of stand tests on the powered support manufactured in 1996 are discussed. The tests were conducted at the KOMAG’s accredited testing laboratory, implementing an author’s testing program. After completion of the static strength, load bearing capacity and fatigue strength tests, the roof support was inspected and no mechanical damage to the basic components of the tested roof support was found. The recorded permanent deformations of the basic components of the roof support tested in 2020 were compared with the results of tests of the same roof support, conducted in 1996 (prototype tests) and 2009 (tests after modernisation), also at the KOMAG laboratory. Based on the results of tests conducted in 2020, it was shown that the current properties of the roof support meet the normative requirements. Therefore, the customer may decide to continue using them in other longwall panels.
PL
Omówiono przebieg i wyniki badań stanowiskowych sekcji obudowy zmechanizowanej wyprodukowanej 1996r. Badania wykonano w akredytowanym laboratorium badawczym ITG KOMAG, realizując autorski program badawczy. Po zakończeniu badań wytrzymałości statycznej, podporności i wytrzymałości zmęczeniowej, przeprowadzono oględziny sekcji i nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych elementów podstawowych badanej sekcji. Zarejestrowane odkształcenia trwałe elementów podstawowych sekcji badanej w 2020 r. porównano z wynikami badań tej samej sekcji, wykonanych w 1996 r. (badania prototypu) oraz 2009 r. (badanie po modernizacji), również w laboratorium ITG KOMAG. Na podstawie wyników badań wykonanych w 2020 r. wykazano, że aktualne właściwości funkcjonalne sekcji spełniają wymagania normatywne. Zleceniodawca może więc podjąć decyzję o dalszym użytkowaniu w kolejnych ścianach.
EN
Known and used methods of reinforcing the load-bearing capacity of gates in the zone of crossing between longwall and gate are presented in the article. Characteristic features of equipment (special support unit), used in this zone are discussed. A new design of a special support, eliminating basic disadvantages of present solutions, are proposed.
PL
W artykule przestawiono znane i stosowane sposoby wzmacniania nośności obudowy chodników przyścianowych w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem. Omówiono charakterystyczne cechy urządzeń (sekcji obudowy specjalnej) stosowanych w tym rejonie. Zaproponowano nową konstrukcję obudowy specjalnej eliminującą podstawowe wady dotychczasowych rozwiązań. (Mechanizacja wzmacniania obudowy chodników przyścianowych w strefie wlotu ściany)
EN
Some papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Part 1 of the article, published in the Quarterly “Mining Machines” No. 1, concerned the role of coal in the global economy, the importance of the coal sector for the Polish economy, the security of energy supply as well as technical and technological achievements of the coal sector over the years 2011-2017. Special attention was paid to automation and digitalization in coal mines, health and safety issues, a protection of the environment, sustainable coal technologies and also to an improvement of the coal use. Part 1 was ended with a description of the KOMAG Institute’s contribution to a development of the Polish mining industry in Sovereign Poland. Part 2 of the article concentrates on the role of the KOMAG Institute of Mining Technology in development processes of mining machines and equipment in Sovereign Poland. Over the period of nearly seventy years of the KOMAG scientific and technical activity more than 1100 technical documentations of mining machines and equipment for underground winning and for a beneficiation of coal were developed. The article also contains some information about Mine 4.0 in theory and practice.
PL
W artykule omówiono wybrane referaty, zaprezentowane podczas XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech 2019. Część 1. artykułu, opublikowana w Kwartalniku „Mining Machines” nr 1, dotyczyła roli węgla w światowej gospodarce, znaczenia sektora węglowego dla polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz technicznych i technologicznych osiągnięć sektora węglowego w latach 2011-2017. Szczególną uwagę zwrócono na automatyzację i cyfryzację w kopalniach węgla, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, ochronę środowiska, zrównoważone technologie węglowe, a także doskonalenie sposobów wykorzystania węgla. Część 1. została zakończona opisem wkładu Instytutu KOMAG w rozwój polskiego przemysłu wydobywczego Niepodległej Polski. Część 2. artykułu koncentruje się na roli, jaką Instytut Techniki Górniczej KOMAG odgrywał i odgrywa w procesach rozwoju maszyn i urządzeń górniczych w Niepodległej Polsce. W ciągu prawie siedemdziesięciu lat działalności naukowo-technicznej Instytutu KOMAG opracowano ponad 1100 dokumentacji technicznych maszyn i urządzeń górniczych do podziemnego pozyskiwania i wzbogacania węgla. Artykuł zawiera także informacje na temat Kopalni 4.0 w teorii i praktyce.
EN
The concept of a device for withdrawal of a powered roof support during the liquidation of a longwall panel is presented. This device is a part of the system developed by KOMAG for the withdrawal of a roof support from a row and its transportation in the liquidated longwall. The suggested solution significantly improves efficiency and safety of this process. The basic parameters of the device, a description of the design and principle of operation are presented. Strength properties of its basic components were estimated, taking into account the way the device operated during the withdrawal of the roof support. The paper describes the problems faced by engineers when designing the non-standard mining device, which is the UWZ-1device. The advantages of the discussed device are also presented.
PL
W publikacji przedstawiono koncepcję urządzenia do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany wydobywczej. Urządzenie to jest elementem opracowanego w ITG KOMAG systemu do wybudowy sekcji z szeregu i jej transportu w likwidowanej ścianie. Zaproponowane rozwiązanie poprawia w zdecydowany sposób efektywność i bezpieczeństwo tego procesu. Przedstawiono podstawowe założenia urządzenia, opis konstrukcji oraz zasadę działania. Oszacowano właściwości wytrzymałościowe jego podstawowych elementów uwzględniając sposób pracy urządzenia w czasie wybudowy sekcji. W publikacji opisano problemy z jakimi spotykają się inżynierowie przy projektowaniu konstrukcji nietypowego urządzenia górniczego jakim jest urządzenie UWZ-1. Przedstawiono także zalety jakie posiada przedmiotowe urządzenie.
EN
The article presents the 25-year history of accreditation of the Testing Laboratory of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice. It describes the process of implementing and applying the management system in accordance with the standards being in force within the years 1995-2020.The article shows the process of changing the standards requirements for the accreditation for testing laboratories.The most important changes in the approach to laboratory activities, which are currently focused on activities that determine their quality, are highlighted. Minimization of documentation is the result of the change in approach to testing activities and competence of the personnel is of key importance. At the same time, the changing requirements for the testing process itself are presented on the example of testing the powered roof supports. The article describes changes in the testing infrastructure of the Testing Laboratory, both before obtaining accreditation, as well as its development over 25 years of accreditation.
PL
Publikacja poświęcona jest 25-letniej historii akredytacji Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. Przedstawiono w niej proces wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnie z normami obowiązującymi na przestrzeni lat 1995-2020.W artykule pokazano proces zmian norm dotyczących wymagań akredytacyjnych laboratoriów badawczych. Zasygnalizowano najważniejsze zmiany dotyczące podejścia do działań laboratorium, które obecnie są ukierunkowane na działania procesowe decydujące o ich jakości. Wynikiem zmiany podejścia jest minimalizacja dokumentacji, zaś za kluczowe uznaje się kompetencje personelu. Równolegle przedstawiono zmieniające się wymagania dotyczące samego procesu badawczego, na przykładzie badań górniczych obudów zmechanizowanych. W artykule opisano zmiany dotyczące bazy badawczej Laboratorium Badań, zarówno przed uzyskaniem akredytacji, jak również jej rozwój na przestrzeni 25 lat akredytacji.
PL
Przedstawiono przykład analizy numerycznej z wykorzystaniem programu ANSYS dotyczącej optymalizacji konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej, przeznaczonej do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Uwzględniając wzrost obciążenia obudowy ze strony górotworu wynikający z występowania wstrząsów, określono miejsca występowania nadmiernych naprężeń w konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej. Wzrost obciążenia obudowy jako następstwo wstrząsów górotworu jest przyczyną występowania nadmiernych naprężeń w konstrukcji sekcji. Ich identyfikacja oraz uwzględnienie w projektowaniu z wykorzystaniem analizy numerycznej przedstawia niniejszy artykuł. Analizę przeprowadzono dla obudowy typu ZRP-15/35-POz produkowanej w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym (ZRP-Bieruń) Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wprowadzenie wzmocnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń konstrukcji sekcji obudowy powinno zwiększyć jej bezpieczeństwo pracy w wyrobisku.
EN
The paper presents an example of a numerical analysis using ANSYS to optimise the design of powered roof support designed to operate in rock mass tremor hazard conditions. The areas of excessive stress in the structure of powered roof support were identified, taking into account the increase in rock mass loading resulting from tremors. An increase in the load impacting on the support as a result of rock mass tremors is the cause of excessive stresses in the section structure. The paper aims to identify them and to find ways to apply the design using numerical analysis. The analysis was conducted for roof support type ZRP-15/35-POz produced in Repair and Production Plant (ZRP-Bieruń) of Polish Mining Group S.A. (PGG S.A.) The introduction of reinforcements in places of increased stress in the support section structure should increase its operational safety in the excavation.
EN
The paper presents an example of a numerical analysis using ANSYS to optimise the design of powered roof support designed to operate in rock mass tremor hazard conditions. The areas of excessive stress in the structure of powered roof support were identified, taking into account the increase in rock mass loading resulting from tremors. An increase in the load impacting on the support as a result of rock mass tremors is the cause of excessive stresses in the section structure. The paper aims to identify them and to find ways to apply the design using numerical analysis. The analysis was conducted for roof support type ZRP-15/35-POz produced in Repair and Production Plant (ZRP-Bieruń) of Polish Mining Group S.A. (PGG S.A.) The introduction of reinforcements in places of increased stress in the support section structure should increase its operational safety in the excavation.
PL
Przedstawiono przykład analizy numerycznej z wykorzystaniem programu ANSYS dotyczącej optymalizacji konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej, przeznaczonej do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Uwzględniając wzrost obciążenia obudowy ze strony górotworu wynikający z występowania wstrząsów, określono miejsca występowania nadmiernych naprężeń w konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej. Wzrost obciążenia obudowy jako następstwo wstrząsów górotworu jest przyczyną występowania nadmiernych naprężeń w konstrukcji sekcji. Ich identyfikacja oraz uwzględnienie w projektowaniu z wykorzystaniem analizy numerycznej przedstawia niniejszy artykuł. Analizę przeprowadzono dla obudowy typu ZRP-15/35-POz produkowanej w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym (ZRP-Bieruń) Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wprowadzenie wzmocnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń konstrukcji sekcji obudowy powinno zwiększyć jej bezpieczeństwo pracy w wyrobisku
EN
This article focuses on the difficulties in ensuring longwall stability resulting from the wrong geometric form of the structure of powered support sections. The authors proved, based on the in-situ measurements and numerical calculations, that proper cooperation of the support with the rock mass requires correct determination of the support point for the hydraulic legs along the length of the canopy (ratio), as well as the inclination of the shield support of the section of the powered roof support. The lack of these two fundamental elements may lead to roof drops that directly impact the production results and safety of the people working underground. Another matter arising from the incorrect geometric form of the construction are the values of forces created in the node connecting the canopy with the caving shield, which can make a major contribution to limit the practical range of the operational height of the powered roof support (due to interaction of powered support with rockmass) in terms of the operating range offered by the manufacturer of the powered support. The operating of the powered roof support in some height ranges may hinder, or even in certain cases prevent, the operator of powered support, moving the shields and placing them with the proper geometry (ensuring parallelism between the canopy and the floor bases of the section).
EN
In the era of Industry 4.0, coal companies began to reach for new innovative technologies that increase work safety and their possible use affects the economic improvement of companies. One of them is to equip a powered roof support section with an electrohydraulic control system with a monitoring system that tracks operating parameters. The development of a monitoring system for a powered roof support is a key investment in new longwall complexes. It allows rapid diagnostics of status of the support. Currently used system designed to control the powered roof support are based on blocks of manually controlled distributors. The pilot control is currently the leading control that properly functions in all conditions, allowing to adapt to the requirements resulting from the construction of the section. A number of tests and analyses must be conducted prior to introducing the new control based on an innovative approach into operation. The basic research has focused on identifying the user interface that will potentially be the solution for the entire system. The user has defined how the driver should look like and how it will be operated and maintained. The results of the first series of tests on the elements of an innovative electronic control system of the powered roof support enabled to develop a prototype version. The assumptions for the system were verified during the conducted development studies. The article presents preliminary results of development research for devices included in the innovative control system of the powered roof support.
PL
Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW) prowadzi eksploatację pokładów węgla głównie w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Właściwy dobór obudowy do wymienionych warunków jest istotnym czynnikiem bezpiecznej i efektywnej eksploatacji. W publikacji opartej na analizach własnych przeprowadzonych na grupie danych zebranych na podstawie prac zrealizowanych przez Zakład Technologii Eksploatacji, Tąpań i Obudów Górniczych, Głównego Instytutu Górnictwa, przy wykorzystaniu statystyki opisowej, przedstawiono: stopień zagrożenia wstrząsami górotworu, stosowane konstrukcje obudów zmechanizowanych w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu oraz sposób oceny ich podporności na przeciążenia dynamiczne.
EN
The subject of thin seam exploitation is a complex problem; in reality, it involves several problems such as technical, ergonomic, and economic barriers. They refer mainly to combined longwalls – where a human presence is required at the site; the most important problem is the issue of the limited workspace in longwall roadways. This generates engineering and organizational problems, especially during the launching and removal of the longwall roadways. Having considered the above-mentioned, the Department of Mining, Dressing, and Transport Machines at AGH in Krakow has begun research whose main objective is to develop and test a new structure for a powered support for thin seams. In this paper, virtual models of the new hydraulic roof support and a conception of the structure of a control system were presented as well as the test results of the new construction hydraulic roof support. Research in this field was conducted for the project entitled “Studies of the Development of an Innovative Hydraulic Roof Support for Low Seams”. The project is funded by the National Center of Research and Development (NCBiR).
EN
Coal mining in Upper Silesian Coal Basin (USCB) is conducted in the conditions of frequent mining tremors. The longwall roof support significantly impacts the safety and efficacy of the mining process. The paper presents the assessment of mining tremor hazard, the procedure of designing powered roof supports used in the conditions of tremors, and a method of evaluating supports’ resistance to dynamic overloads. The research was based on analyses carried out by the authors on the data collected during the works carried out by the Department of Extraction Technologies, Rockbursts, and Mining Support. The data was analysed using descriptive statistics.
18
EN
The paper presents the results of research on the geometry measurement system of a powered roof support using inclinometers that meet the requirements of the ATEX directive. Coal mining is most often carried out using a mechanized longwall system. The longwall system includes basic machines, such as a longwall shearer, a longwall conveyor, and a powered roof support that secures the roof of the excavation. The powered roof support consists of sections that are hydraulically or electro-hydraulically controlled and are equipped with pressure sensors in selected places of the hydraulic system and displacement sensors for selected actuators. One of the challenges associated with controlling and monitoring the parameters of the powered roof support section is the mapping of its geometry and mutual arrangement of individual components. KOMAG Institute of Mining Technology has designed and made a geometry monitoring system based on inclinometers that meet the requirements of the ATEX directive. System tests were carried out on a real object in laboratory conditions. As a result of the research, the influence of the structure of the powered roof support on the accuracy of geometry measurement and mapping was determined. The results of the tests will be used during the implementation of the system in real conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań systemu pomiaru geometrii sekcji obudowy zmechanizowanej z wykorzystaniem inklinometrów spełniających wymagania dyrektywy ATEX. Wydobycie węgla kamiennego realizowane jest najczęściej z wykorzystaniem ścianowego kompleksu zmechanizowanego. W skład kompleksu wchodzą maszyny podstawowe takie jak kombajn ścianowy, przenośnik ścianowy oraz obudowa zmechanizowana zabezpieczająca strop wyrobiska. Obudowa zmechanizowana składa się z sekcji, które są sterowane hydraulicznie lub elektrohydraulicznie i wyposażone są w czujniki ciśnienia w wybranych miejscach układu hydraulicznego oraz w czujniki przemieszczeń wybranych siłowników. Jednym z wyzwań związanych ze sterowaniem i monitorowaniem parametrów sekcji obudowy zmechanizowanej jest odwzorowanie jej geometrii i wzajemnego ułożenia poszczególnych podzespołów. W tym celu w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG został zaprojektowany i wykonany system monitorowania geometrii, bazujący na inklinometrach spełniających wymagania dyrektywy ATEX. Badania systemu przeprowadzono na obiekcie rzeczywistym w warunkach laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych badań określono wpływ konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej na dokładność pomiaru i odwzorowania geometrii. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane w trakcie implementacji systemu w warunkach rzeczywistych.
EN
The article presents the choice of a Polish powered roof support from FAMUR Group for the conditions of one of the hard coal mines in Vietnam. In the analytical calculations, the strength and structural parameters of the rock mass from the Vang Danh mine region were adopted. The longwall face is 93 m long and the thickness of the coal layer is equal 3 m. For the needs of the choice of support, the load of the longwall face determined and the capacity of the powered roof support were determined. On the basis of the permissible roof deflection method, the condition of excavation maintenance was characterized. In the calculations, it was assumed that the condition of using a powered roof support type FAZOS-15/31-POz, except in addition to complying of the working range and permissible value of longwall face inclination, is to ensure proper roof maintenance conditions, which are determined by the index of load capacity of the roof „g”.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych bloków zaworowych pojedynczych na parametry ich pracy. Przedstawione parametry konstrukcyjne zaworu zwrotnego i zaworu przelewowego bloku determinują uzyskanie wymaganych parametrów roboczych bloku, uzależnionych od warunków górniczo-geologicznych, w których będzie eksploatowana sekcja obudowy zmechanizowanej.
EN
The article presents the problem of the influence of selected construction parameters of single valve blocks on the parameters of their work. The construction parameters of the valve blocks and the block overflow valve determine the required block operating parameters, depending on the mining and geological conditions in which the powered roof support section will be working.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.