Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mierniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono liczącą ok. 70 lat historię prac związanych z rozwojem sposobów oceny uziemień wykorzystujących metodę udarową. Pierwsze prace związane z tym zagadnieniem zostały rozpoczęte w połowie ubiegłego wieku na Politechnice Gdańskiej z inicjatywy profesora Stanisława Szpora. Omówiono metodę pomiaru, stosowane kolejne generacje mierników, możliwości oceny uziemień i różne definicje normalizacyjne opisujące właściwości uziemienia mierzone przy prądach udarowych o czasie czoła zbliżonym do czasu rzeczywistego wyładowania piorunowego.
EN
About 70 years of history of works related to the development of methods of earthing assessment using the impulse method is presented. The first work on this issue was started in the middle of the last century at the Gdańsk University of Technology on the initiative of professor Stanisław Szpor. The measurement method, successive generations of meters used, various standardization definitions describing the properties and possibilities of earthing evaluations at impulse currents with a front time similar to the real lightning discharge time are discussed.
PL
Jednym z podstawowych parametrów charakteryzującym sieci elektroenergetyczne jest impedancja oraz jej składowe ortogonalne: rezystancja i reaktancja. Parametry te określają warunki zwarciowe oraz napięciowe w danym punkcie sieci. Problemy związane z pomiarem impedancji pętli w układach sieci elektroenergetycznych są ważne i cały czas aktualne. Mają one bezpośredni związek z ochroną przeciwporażeniową, gdyż zmierzona wartość impedancji stanowi podstawowe kryterium oceny ochrony przeciwporażeniowej, jaką jest samoczynne wyłączenie zasilania.
PL
W technice grzewczej ważna jest kontrola prawidłowego działania urządzeń i instalacji. Wykonawcy i serwisanci muszą mieć możliwość dokonania „tu i teraz" szybkich i wiarygodnych pomiarów parametrów, pozwalających na ocenę pracy czy wychwycenie i lokalizację usterek. Niezbędnym elementem wyposażenia instalatorów są m.in. przenośne mierniki.
PL
Artykuł przedstawia narzędzia wspomagające kontrolę menedżerską oraz planowanie finansowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na narzędzie planowania i kontroli w postaci strategicznej karty wyników, benchmarkingu oraz analizy SWOT. Wykorzystując badania literaturowe oraz własne doświadczenia praktyczne, związane z budową planów krótkoi długoterminowych, w prezentowanym artykule szczególną uwagę zwrócono na fakt, że wdrożenie ww. narzędzi jest procesem długotrwałym, wymagającym zaangażowania wszystkich służb w przedsiębiorstwie. Następnie konieczne jest opracowanie strategii działania z wyszczególnieniem celów organizacji i wyborem odpowiednich mierników efektywności. Podkreślając wagę narzędzi kontrolingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zwrócono również uwagę na zaangażowanie i zmotywowanie pracowników, którzy odczuwając wspólne wyzwanie, stają się odpowiedzialni za los swojego przedsiębiorstwa. Podkreślono, że właśnie to, a nie cele ani mierniki są najważniejszą, integralną częścią każdej opracowanej w indywidualny sposób koncepcji strategicznej karty wyników.
EN
The author of the article tried to introduce tools to help control managerial and financial planning, with particular emphasis on planning and control tool in the form of the Balanced Scorecard, benchmarking and SWOT analysis. Using the research literature and their own practical experience with the construction of short and long term plans in the present article drew attention to the fact that the implementation tools is a long process that requires the involvement of all departments in the company, then it is necessary to develop a strategy detailing the objectives of the organization and the selection of appropriate measures of effectiveness.
PL
W artykule przedstawiono założenia i obszary controlingu personalnego. Zaprezentowano oczekiwania oraz zadania stawiane wobec systemu controlingu. Na bazie poszukiwań literaturowych przedstawiono obszary zastosowań controlingu personalnego. Zaproponowano mierniki i wskaźniki związane z zasobami ludzkimi dla pracowników dołowych.
EN
The article presents the assumptions and areas of personel controlling . There ware presented expectations and tasks posed to the system controlling . On the basis of research literature there ware shown areas of application controlling personnel. In the paper there ware also proposed the measures and related indicators of human resources for underground employees.
PL
W artykule podjęto problematykę z zakresu funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, przedstawiono genezę i istotę kontroli zarządczej. Zaprezentowano także poziomy i zakres odpowiedzialności za jej funkcjonowanie w sektorze finansów publicznych. W dalszej części artykułu omówiono standardy kontroli zarządczej oraz narzędzia kontroli zarządczej stosowane w sektorze finansów publicznych. Następnie przedstawiono istotę budżetu zadaniowego, będącego istotnym elementem systemu kontroli zarządczej. Zwrócono też uwagę na istotę i rolę audytu wewnętrznego w procesie kontroli zarządczej. Podjęto próbę wskazania głównych źródeł słabości funkcjonowania kontroli zarządczej. W końcowej części artykułu sformułowano wnioski i uwagi odnośnie doskonalenia sytemu kontroli zarządczej w aspekcie poszukiwania skutecznych i efektywnych rozwiązań w zarządzaniu jednostkami.
EN
The article discusses the problems of management control in the units of public finances sector, its genesis and the essence of the control. The author describes the levels and the scope of responsibility for its functioning in the public sector. The next part of the article presents the standards of management control and the tools used in public finances sector. The author presents the idea of task budget being the crucial element of management control. The attention is paid to the idea and the role of internal audit in the process of management control. The author tries to describe the sources of weakness in the management control functioning. The last part of the article presents some conclusions concerning the improvement of management control system while searching for the most effective solutions in units management .
7
Content available remote Efektywność procesu transportowego
PL
W artykule poruszono problemy dotyczące analizy efektywności procesu transportowego i jego wpływu na procesy decyzyjne. Motywem skłaniającym do poruszenia tej problematyki jest dostrzeżenie ważności pomiaru i oceny efektywności procesów logistycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej i jej wpływu na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy efektywności procesu transportowego z wykorzystaniem wybranych mierników i wskaźników w procesie optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.
EN
The article raises problems of effectivity of analyses processes in transport and also influence of it in process of making decision. Motivation to describe these problems was to recognize how significance is measuring effectivity of logistic processes during running business and how it influences of company cost.The article aim is to perform analyses of transport efficiency processes, using chosen ratio in optimization of company cost.
8
Content available remote Wskaźniki monitorowania procesów – studium przypadku
PL
W artykule przedstawiona została problematyka projektowania wskaźników monitorowania procesów jako zadania, które mają do zrealizowania przedsiębiorstwa, które chcą doskonalić swoje procesy. Projektowanie wskaźników monitorowania procesów jest jednym z obligatoryjnych wymagań dotyczących firm funkcjonujących w środowisku np. systemu ISO 9001. Zwykle proces projektowania tychże wskaźników przysparza organizacjom problemów, z uwagi na spełnienie aspektu adekwatności wskaźnika/miernika do charakteru procesu, który będzie nim mierzony. Artykuł w swojej praktycznej części, opiera się na wynikach obserwacji bezpośredniej w przedsiębiorstwach w zakresie podejmowanego tematu oraz doświadczeń autorskich wynikających z implementacji systemów zarządzania jakością. Celem głównym artykułu jest przedstawienie propozycji wskaźników, które mogą być wykorzystane przez organizacje realizujące procesy podobne do tych, realizowanych w przedsiębiorstwie stanowiącym podmiot analizowanego studium przypadku.
EN
This paper presents the problem of designing indicators for monitoring the processes as tasks to firms seeking to implement to improve their processes. Designing indicators for monitoring processes, is one of the mandatory requirements for companies operating in an environment such as the ISO 9001 standard. Normally, the design process of these indicators, the organization poses problems because of the performance aspect of the adequacy of the indicator / measure to the nature of the process that it will be measured. The article in its practical part, based on the results of direct observation in enterprises undertaken in the subject and the author's experience resulting from the implementation of quality management system.
PL
Artykuł jest kontynuacją rozważań autorów na temat istoty zmian regulacji prawnych i instytucjonalnych w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w świetle teorii i praktyki zarządzania publicznego. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie budżet zadaniowy jest innowacyjnym narzędziem zarządzania środkami publicznymi. Czy może on przyczynić się do poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych oraz czy i w jakim zakresie umożliwia realizację zasady jawności i przejrzystości wykorzystania środków publicznych?
EN
The article is a continuation of deliberations of authors about the changes in institutional regulations in the scope of managing public funds in the light of practise and theory of public management. In the article an attempt to answer to a question was made, whether and what scope performance-based budgeting is an innovative tool of management of public funds. Whether it can contribute to improve the efficiency of disbursing public funds and whether and what scope enables the realization of the principle of openness and transparency of the utilization of public funds.
PL
Logistyczna obsługa klienta może zaważyć na konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W przypadku przesyłek o niskiej wadze przewóz zlecany jest przedsiębiorstwom TSL. W artykule opisany został zakres obsługi oferowany przez przedsiębiorstwa TSL oraz ich znaczenie w logistycznej obsłudze klienta, a także mierniki. Obszarem badawczym była logistyczna obsługa klienta indywidualnego – odbiorcy przesyłek, a metodą badań zastosowaną jest pomiar sondażowy techniką kwestionariusza ankiety. Najwyższe oceny przedsiębiorstwa TSL uzyskały w zakresie następujących mierników: czas dostawy do domu i wygoda dostawy. Najniżej oceniono wygląd kierowców firm kurierskich, wysokość ceny w stosunku do oferowanej usługi i elastyczność działań. Jakość świadczonych usług logistycznych może odegrać istotną rolę w zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw nadających, gdyż to oni w większości wybierają firmę prze-wożącą, ale w przypadku negatywnej oceny klienta podejmują decyzje o jej zmianie. Zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi logistycznej przez przedsiębiorstwa TSL wymaga pełnej kontroli wszystkich mierników, nie tylko od strony nadawcy, ale i odbiorcy.
PL
Autorzy zaproponowali metodykę podejmowania proefektywnościowych decyzji w kopalniach - w oparciu o modele ekonometryczne opracowane dla górnictwa węgla kamiennego, wyznaczenie istotnych dla efektywności wskaźników, odniesienie własnych wyników do najlepszych oraz określenie relacji pomiędzy najistotniejszymi wskaźnikami. Wskazano również na znaczenie i wpływ czynnika ludzkiego na osiągane wyniki kopalni.
EN
The Authors proposed methodology of taking pro-effective decisions in mines basing on the econometric models worked out for hard coal mining, determination of the indices essential for effectiveness, to link the own results to the best as well as determination of relationship between the most essential indices. Also importance and influence o human factor on the achieved mine results.
12
EN
The article contains part of the results of research on the innovativeness of the wood sector in Poland and focuses on the effects of the innovation activity. The research was carried out within the framework of the project entitled "Foresight in the wood science and industry - research development scenarios in Poland till 2020".
PL
Istotnym elementem badań innowacyjności sektora drzewnego w Polsce, prowadzonych w projekcie „Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku", była analiza efektów działalności innowacyjnej. Posłużono się w niej zbiorem takich mierników, jak: wskaźnik odnowienia produkcji, wskaźnik działalności wynalazczej oraz skala wyposażenia w środki automatyzacji procesów produkcyjnych. Badania wykazały, że w sektorze drzewnym najbardziej innowacyjne, także na tle innych przemysłów przetwórczych, są przedsiębiorstwa wytwarzające meble. Wskaźniki zbliżone do średnich w kraju uzyskują producenci masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru. Natomiast najniższy stopień odnowienia produkcji, a tym samym najmniejsze efekty w sferze innowacyjności, wykazują producenci wyrobów drzewnych. Przedsiębiorstwa sektora drzewnego nie odbiegają od średniego poziomu osiąganego przez wszystkie przemysły przetwórcze w dziedzinie wynalazczości. Korzystne zmiany w tym sektorze następują pod względem wyposażenia w środki automatyzacji procesów, zwłaszcza wysoko zaawansowanych technologicznie. Największe zmiany miały miejsce wśród producentów wyrobów z drewna (głównie producentów płyt drewnopochodnych aglomerowanych).
PL
W artykule przedstawiono znaczenie efektywności systemów logistycznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Jest to konsekwencją zwiększającego się przepływu strumieni materiałowych i informacyjnych, wzrostu międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw i zwiększenia zakresu więzi kooperacyjnych. W takiej sytuacji osiąganie celów przedsiębiorstwa oraz wzrost jego zdolności konkurencyjnych staje się możliwe właśnie dzięki efektywnym systemom logistycznym. Artykuł zawiera informacje na temat wskaźników pomiaru i oceny efektywności jednego z podsystemów logistycznych: podsystemu magazynowania.
EN
The article describes an attempt of developing a method of carrying out an analysis and process of supporting decisions regarding the commencement of works on the selection and implementation of the ERP class system in a company. Including the opinions of users of a currently applied system in the decision making process is a significant element of the presented method. The article is also the first step in developing a universal tool supporting the decision making process during the selection and implementation of the ERP class system.
PL
Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie życia bez 24-godzinnego dostępu do sieci zasilającej, a prąd elektryczny nie jest dla nikogo czymś magicznym. Efektem ubocznym przepływu prądu i różnicy potencjałów jest powstawanie pól elektromagnetycznych o różnorodnym spektrum częstotliwości, charakterze i intensywności.
EN
Possibility of complex resistance parameter measurement within a frequency range by the method of coordinate system displacement on current components is investigated.
PL
W pracy zbadano możliwości pomiaru parametrów impedancji metodą przesunięcia systemu współrzędnych według prądu w wybranym zakresie częstotliwości.
PL
Badając efektywność zmechanizowanej produkcji rolniczej trzeba często określać jej energochłonność i efektywność energetyczną. Zaprezentowano problemy metodologiczne, wynikające w trakcie badania skumulowanych nakładów materiałowo- energetycznych w rolnictwie. Postulowano podjęcie interdyscyplinarnych studiów nad ujednolicaniem metodyk, mierników i przeliczników liczbowych, niezbędnych do szacowania efektów i efektywności energetycznej pozyskiwanych surowców rolniczych i produktów żywnościowych.
EN
Study on the efficiency of mechanized farm production, needs the energy consumption and energrtic effectiveness to be often determined. Some methodological problems arising in the course of studies on cumulated material and energy inputs in agriculture were discussed in the paper. Undertaking of interdisciplinary studies to unify the methods, indicies and conversion factors necessary to valuating the effects and energetic efficiency of food and agricultural raw material production, were recomended.
PL
Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci SINEAX A210 mierzy wszystkie istotne wartości w sieciach trójfazowych i jednofazowych, jest przeznaczony do pracy m. in. w szafach rozdzielczych. Został skonstruowany i jest produkowany przez największą w swojej branży szwajcarską firmę Camille Bauer. Cechuje go szwajcarska jakość i polska cena.
PL
Do ciągłego pomiaru poziomu zbiorników materiałów sypkich powszechnie stosuje sie mierniki radarowe i izotopowe. W niektórych aplikacjach korzystną alternatywą może być wykorzystanie metody wagowej, w której poziom zapełnienia zbiornika ocenia się na podstawie jego wagi.
PL
Scharakteryzowano znane metody wzorcowania mierników bardzo dużych rezystancji, działających na zasadzie pomiaru prądu przepływającego przez mierzony rezystor przy znanym napięciu źródła. Opisano własną metodę pośrednią, która umożliwia wzorcowanie tych mierników w zakresie pomiarowym wyższym niż rezystancja posiadanych rezystorów wzorcowych.
EN
The well-known methods of calibration of high resistance meters, acting on the basis of measurement of current flowing through measured resistor at well-known value of source voltage, were characterized. The autor`s own method indirect, which enable the calibration of these meters at measuring range higher then resistance with the possessed resistor standards, are described.
20
Content available remote Mierniki wielofunkcyjne
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.