Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 296

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wodociąg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Przebudowa magistralnej linii kolejowej E30 na odcinku Kraków – Rudzice przyczynia się do poprawy stanu infrastruktury miejskiej. Magistrala wodociągowa DN 800, zasilająca lewobrzeżną część Krakowa, do czasu przebudowy umieszczona była na podporach mostu kolejowego łączącego ul. Zabłocie z ul. Podgórską. W związku z likwidacją tego mostu została przeniesiona pod dno Wisły. Do przebudowy rurociągu wykorzystano metodę mikrotunelingu.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wnioski z przebiegu ćwiczeń współdziałania służb ratunkowych, policji, instytucji ochrony sanitarnej i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę aglomeracji śląskiej w Polsce obejmującej około 3,5 mln mieszkańców. W październiku 2018 roku przeprowadzono eksperyment w formie ćwiczenia symulacyjnego pod kryptonimem Kryzys 2018. Obrazował on incydent ataku terrorystycznego na wodociągi miejskie mający na celu skażenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przeprowadzone według własnego scenariusza autorskiego ćwiczenie symulacyjne miało na celu sprawdzenie skuteczności procedur stosowanych w takich sytuacjach. Zaangażowano jednostki straży pożarnej, policji, służb sanitarnych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowych oraz przedstawicieli administracji rządowej odpowiadającej za bezpieczeństwo publiczne. Symulacja dotyczyła ataku terrorystycznego polegającego na skażeniu wody poprzez zatłoczenie substancji szkodliwych bezpośrednio do wodociągu magistralnego. Stwierdzono, że stanowi to poważne zagrożenie, z uwagi na trudność wykrywania, szybkość i skutki oddziaływania. Dotychczas nie opisywano takiego rodzaju ataku terrorystycznego. Uzyskane wyniki motywują do przyjęcia nowych zaleceń i korekty stosowanych procedur. Stwierdzono, że reakcja służb ratunkowych może być spóźniona. Przeprowadzanie cyklicznych ćwiczeń obejmujących współdziałanie różnych instytucji, służb w obiektach w zakresie zarządzania kryzysowego pozwala na praktyczne sprawdzenie przyjętych procedur i przyczynia się do ich ciągłego doskonalenia. Przedstawiona w niniejszym artykule metodologia opisuje etap przygotowania i przeprowadzenia oraz spotkanie analizujące. Umożliwia to przeprowadzenie analogicznych symulacji w innych krajach. Wnioski z obserwacji współdziałania służb i instytucji w czasie wspólnych ćwiczeń posłużyć mogą doskonaleniu planów ochrony i procedur ratowniczych oraz poprawić przygotowanie przedsiębiorstwa wodociągowego na ewentualne zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
EN
The article presents the conclusions from the excercise of rescue services, the police, the institutions responsible for sanitary security and companies responsible for providing water for the Silesia Region in Poland, inhabited by approximately 3.5 mln people. In October 2018, the simulation excercise code-named ‘Crisis 2018’ was carried out. It involved an incident of a terrorist attack aiming at infecting drinking water in the Municipal Water Works. The simulation excercise carried out on the basis of the proprietary script was meant to check the effectiveness of the procedures expected to be used in such situations. It was established that contamination of water by pouring hazardous substances directly into the main waterwork is a serious danger due to the difficulty in its detection, pace and its impact. The conclusions motivate to accept new recommendations and introduce modifications of the secure procedures for critical infrastructure. The monitoring system of an extensive critical infrastructure should be equipped with the remote notyfing system informing about a possible interference. The duty to notify the area owner/ administrator, the Sanitary Inspection and the City Council about the suspicion of water contamination in order to turn off the relevant parts of a pipeline should be introduced to the notifying instruction used on the command post. The conclusions drawn from the observation like this could also make the water company better prepared for possible terrorist attacks in the future.
5
Content available remote Ocena skutków wyłączenia strategicznej magistrali wodociągowej
PL
Głównym celem pracy jest analiza skutków awarii strategicznego przewodu wodociągowego magistralnego w wybranym mieście. Wysoka ranga przewodu wynika z faktu, że doprowadza on wodę wodociągową do specjalnej strefy ekonomicznej, na terenie której znajduje się kilkadziesiąt firm, biur i hal produkcyjnych. Ocenę skutków awarii przeprowadzono z wykorzystaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Na podstawie wyników symulujących awarię analizowanego przewodu magistralnego, określono skutki związane z brakiem dostawy wody na obszarze strefy ekonomicznej.
EN
The main aim of this work is to analyze the consequences of strategic water main failure in a city. The high rank of the pipe due to the fact that it transports tap water into a special economic zone, which houses dozens of businesses, offices and production halls. Assessment of the effects of the water main failure was carried out using a hydraulic model of the water supply network. Based on the results of failures analyzed, the implications of the lack of water supply in the economic zone were identified.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono system wodociągowy, który służy do zaopatrywania w wodę mieszkańców oraz zakładów produkcyjnych w jednostkach osadniczych. Opisano także zalety i wady materiałów dotychczas stosowanych do budowy sieci wodociągowych. Przedstawiono również innowacyjny system rur BLUTOP z żeliwa sferoidalnego dedykowany dla systemów wodociągowych o małym zakresie średnic.
EN
This article presents a water supply system that is used to supply residents in settlement units and production plants in water. The advantages and disadvantages of materials used in the construction of water supply networks have also been described. Also presented is an innovative system of BLUTOP pipes made of ductile iron dedicated for water systems with a small diameter range.
8
Content available remote Method of analysis and assessment of ICT system safety in a water company
EN
An important and very often overlooked issue in risk analysis in water supply systems is ICT safety. Water companies should take actions to protect the process of water delivery and water distribution from disruption or takeover of control by external entities. The aim of the work is to develop an author's method of analysis and assessment of the ICT system safety in a water company. It was assumed that the measure of ICT safety loss is the risk related to its functioning.
PL
Istotnym, a bardzo często pomijanym zagadnieniem w analizie ryzyka w systemach wodociągowych jest bezpieczeństwo teleinformatyczne. Przedsiębiorstwa wodociągowe powinny podjąć działania uniemożliwiające podmiotom zewnętrznym zakłócenie lub przejęcie kontroli nad procesem dostawy i dystrybucji wody. Celem pracy jest opracowanie autorskiej metody analizy i oceny bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w przedsiębiorstwie wodociągowym. Przyjęto, że miarą utraty bezpieczeństwa teleinformatycznego jest ryzyko związane z jego funkcjonowaniem.
9
Content available remote Szybka renowacja kanału o dużym profilu w Hamburgu
PL
Jesienią 2018 r. na zlecenie miejskich wodociągów i kanalizacji miasta Hamburg – Hamburg Wasser, przeprowadzona została renowacja 362-metrowego odcinka kanału ogólnospławnego o profi lu owalnym i wymiarach 1420 x 1720 mm. Zastosowano rękaw Alphaliner1800H wzmocniony włóknem szklanym.
PL
W niniejszym artykule badano wpływ przebiegu transmisji sportowych na zużycie wody w systemie wodociągowym. Przyjęto założenie , że duże zainteresowanie i wysoka oglądalność transmisji wywołuje ograniczenie czynności bytowych mieszkańców i wywołuje zmniejszenie zapotrzebowania na wodę. Korelacja danych na wykresach wskazuje na wzajemną zależność zużycia wody od oglądalności. Jest to szczególnie zauważalne w przerwach meczów oraz bezpośrednio po jego zakończeniu. Analizą objęto 67 meczów piłkarskich rozegranych w okresie od 2012 do 2018 r . Szczegółowej analizie poddano 47 meczów, dla których skorelowano dane z oglądalności z danymi z zużycia wody w czasie ich transmisji telewizyjnych. Wybrane mecze piłkarskie miały ponad 5 mln widzów oraz ponad 40% udział w widowni telewizyjnej. Dla tych meczy opracowano wykresy zużycia wody z systemu telemetrycznego GPW SA z największym systemem wodociągowym w Polsce. Dla potwierdzenia zaobserwowanych spostrzeżeń analizowano również analogiczne dane gromadzone w innych największych polskich przedsiębiorstwach wodociągowych a dotyczące tych samych transmisji. Dotyczy to czterech przypadków. W każdym analizowanym przypadku zachodzi korelacja przebiegu transmisji meczu z ilością wody zużywanej w całym systemie dystrybucyjnym. Na 10 minut przed meczem oglądalność znacznie rośnie a zużycie wody gwałtownie maleje. Podczas pierwszej połowy meczu oglądalność rośnie a zużycie wody maleje. Na początku przerwy oglądalność gwałtownie maleje a zużycie wody ekstremalnie szybko rośnie. W trakcie drugiej połowy oglądalność znacznie rośnie a zu¬życie wody znacznie maleje. W dogrywkach utrzymuje się wysoka oglądalność i niskie zużycie wody. W transmisji rzutów karnych oglądalność jest najwyższa a zużycie wody najniższe. Po meczu oglądalność gwałtownie maleje a zużycie wody gwałtownie rośnie, po czym stopniowo maleje. Niezależnie od czasu rozgrywania zaobserwowano tzw. Szczyt sanitarny jako skokowy wzrost zużycia wody oraz Wąwóz reklamowy w wykresie oglądalności. Z uwagi na silnie rosnące przepływy w krótkim czasie rośnie ryzyko wystąpienia awarii oraz ryzyko utraty ciągłości dostaw. W trakcie transmisji sportowych o dużym wskaźniku oglądalności, należy zapewnić możliwość nagłego wzrostu zapotrzebowania na wodę o min. 15%. tj. o ponad 2000 m3/h dla dużych magistralnych systemów dystrybucji wody wyposażonych w sieć zbiorników wyrównawczych. Dla innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w systemach z mniejszą infrastrukturą należy zapewnić możliwość wzrostu chwilowego zapotrzebowania od 50% do nawet 100% .
EN
In this study the influence of the course of sports transmissions on water consumption in the water supply system was studied. It has been assumed that high interest and high viewing rate of the transmission causes the limitation of living activities of the residents and causes a decrease in demand for water. Correlation of data in the diagrams shows the mutual dependence of water consumption on viewership. This is particularly noticeable during breaks and immediately after the match. The analysis covered 67 football matches played in the period from 2012 to 2018. A detailed analysis was carried out of 47 matches, for which viewership data was correlated with water consumption data during their television transmissions. Selected football matches had over 5 million viewers and over 40% share in the TV audience. Diagrams of water consumption from the telemetric system of the GPW SA - bigest water supply system in Poland for 3,5 mln peoples were developed for these matches. In order to confirm the observed observations, analogous data collected in other largest Polish water supply companies and concerning the same transmissions were also analysed. This is the case in 4 matches. In each analysed case there is a correlation between the course of the transmission of the match and the amount of water consumed in the whole distribution system. Ten minutes before the game, the audience increases significantly and water consumption decreases rapidly. During the first half of the match the audience increases and water consumption decreases. At the beginning of the break, the number of visitors drops sharply and water consumption rises extremely fast. During the second half of the year, the number of visitors increases significantly and water consumption decreases significantly. In extra time, high ratings and low water consumption are maintained. In penalty kicks transmission the audience is the highest and water consumption is the lowest. After the game, the audience decreases sharply and the water consumption increases sharply and then gradually decreases. Regardless of the time of the game, the so-called Sanitary Peak was observed as a jumping increase in water consumption and the so-called Advertising Ravine in the viewer's chart. Due to the strongly growing flows, the risk of failure and the risk of discontinuity of supplies increases in a short period of time. During sports broadcasts with a high viewing rate, it is necessary to ensure the possibility of a sudden increase in demand for water by min. 15%. i. e. by more than 2000 m3/h for large main water distribution systems equipped with a network of equalisation tanks. For other water and sewage companies in systems with smaller infrastructure, it should be possible to increase the momentary demand from 50% to even 100%.
PL
Niniejszy artykuł opisuje przebieg przedsięwzięcia modernizacyjnego sieci wodociągowej przeprowadzone przez GPW SA w Katowicach we współpracy z Dąbrowskimi Wodociągami w czerwcu 2018 r. z uwzględnieniem zarządzania procesem modernizacji w ujęciu koncepcji Kaizen. Proces obejmował przebudowę systemu hydraulicznego zasilania i odbioru wody ze zbiorników terenowych w Łośniu. Istotnym wyzwaniem było wybudowanie obejścia sieci wraz ze zmianą kierunku zasilania dla kilku dzielnic miasta Dąbrowa Górnicza przy zapewnieniu odbiorcom nieprzerwanych dostaw wody niepogorszonej jakości. Do zarządzania tym procesem powołano Sztab Koordynacyjny, Zespół Projektowy oraz Grupy Robocze z udziałem pracowników obu przedsiębiorstw. Wypracowano i wdrożono innowacyjne rozwiązanie polegające na zatłaczaniu wody z beczkowozów do hydrantów. Skuteczność i przydatność tego rozwiązania została potwierdzona empirycznie. Opracowanie harmonogramu prac z uwzględnieniem wieloaspektowego spektrum przewidywanych zagrożeń pozwala na podejmowanie trafniejszych decyzji zarządczych w trakcie procesu. Ścisła współpraca menadżerów różnych przedsiębiorstw uczestniczących w modernizacji sieci, wymiana informacji i wypracowywanie rozwiązań w porozumieniu zwiększa wzajemne zaufanie.
EN
This article describes the course of the water supply network modernization project carried out by GPW SA in Katowice in cooperation with Dąbrowskie Wodociągi in June 2018, including the management of the modernization process in terms of the Kaizen concept. The process involved the reconstruction of a hydraulic system for supplying and collecting water from field reservoirs in Łosień. An important challenge was to build a network bypass with a change in the supply direction for several districts of the city of Dąbrowa Górnicza while ensuring uninterrupted supply of unimpaired quality water. The Coordination Staff, Project Team and Working Groups with employees of both companies were appointed to manage this process. An innovative solution based on injecting water from water barrels into hydrants has been developed and implemented. The effectiveness and usefulness of this solution has been confirmed. Developing a work schedule taking into account the multi-faceted spectrum of anticipated threats allows making better management decisions during the process. Close cooperation of managers of enterprises participating in network modernization, exchange of information and development of solutions in agreement increases mutual trust.
PL
W niniejszym opracowaniu badano wpływ przebiegu transmisji sportowych na zużycie wody w systemie wodociągowym. Założono, że wysoka oglądalność transmisji wywołuje zmniejszenie zapotrzebowania na wodę. Korelacja danych na wykresach wskazuje na wzajemną zależność zużycia wody od oglądalności. Analizą objęto 67 meczów piłkarskich rozegranych w okresie od 2012 do 2018 r . Szczegółowej analizie poddano 47 meczów, dla których skorelowano dane z oglądalności z danymi z zużycia wody w czasie ich transmisji telewizyjnych. Posiadały ponad 5 mln widzów oraz ponad 40% udział w widowni telewizyjnej. Dla tych meczy opracowano wykresy zużycia wody z systemu telemetrycznego największych polskich przedsiębiorstw. W każdym analizowanym przypadku zachodzi korelacja przebiegu transmisji meczu z ilością wody zużywanej w całym systemie dystrybucyjnym. Na 10 minut przed meczem oglądalność znacznie rośnie a zużycie wody gwałtownie maleje. Podczas I i II połowy meczu oglądalność rośnie a zużycie wody maleje. Na początku przerwy oraz tuż po zakończeniu meczu oglądalność gwałtownie maleje a zużycie wody ekstremalnie szybko rośnie. Niezależnie od czasu rozgrywania zaobserwowano tzw. Szczyt sanitarny jako skokowy wzrost zużycia wody oraz Wąwóz reklamowy w wykresie oglądalności. Z uwagi na silnie rosnące przepływy w krótkim czasie rośnie ryzyko wystąpienia awarii oraz ryzyko utraty ciągłości dostaw. W trakcie transmisji sportowych o dużym wskaźniku oglądalności należy zapewnić możliwość nagłego wzrostu zapotrzebowania na wodę o min. 15%, tj. o ponad 2000 m3/h dla dużych magistralnych systemów dystrybucji wody wyposażonych w sieć zbiorników wyrównawczych. Dla innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w systemach z mniejszą infrastrukturą należy zapewnić możliwość wzrostu chwilowego zapotrzebowania od 50% do nawet 100%.
EN
In this study the influence of the course of sports transmissions on water consumption in the water supply system was studied. It has been assumed that high audience of the transmission decrease in demand for water. The correlation of data on the graphs indicates the mutual dependence of water consumption on audience. The analysis covered 67 football games played in the period from 2012 to 2018. In case of 47 matches a detailed correlated analysis into water consumption and audience was made. Selected football matches had over 5 million viewers and over 40% share in the television audience. Data of water consumption of the largest Polish enterprises were developed. In each case analyzed, there is a correlation of the transmission of the match with the amount of consumed water. During the first and second half of the match, audience increases and water consumption decreases. At the beginning of the break and just after the match, a audience decreases rapidly and the water consumption is growing sharply. The risk of failure and the risk of losing the continuity of supplies increases. During sports broadcasts with a large viewing rate, it is necessary to ensure the possibility of a sudden increase in water demand by min. 15% i.e. by over 2,000 m3/h for large main water distribution systems equipped with a network of expansion tanks. For other water companies in systems with smaller infrastructure, it should be possible to increase the temporary demand from 50% to even 100%.
PL
W pracy omówiono metodologiczne problemy projektowania i wymiarowania sieci wodociągowych. Na tej podstawie zaproponowano modyfikację metody doboru średnic rurociągów w obwodowych sieciach wodociągowych, która polega na zastąpieniu arbitralnie rozdzielanych przez projektanta strumieni przepływów, strumieniami wyznaczonymi w wyniku rozwiązania układu równań I i II prawa Kirchhoffa, przy wstępnym założeniu jednakowych, domyślnych średnic na wszystkich przewodach projektowanej sieci. Metoda ta pozwala na powtarzalność wyznaczania przepływów obliczeniowych, miarodajnych do doboru średnic rurociągów i jest niezależna od preferencji projektanta.
EN
In this paper the methodological problems of designing and dimensioning of water supply networks has been discussed. On this basis, a modification of the method for the selection of pipe diameters in peripheral water networks has been proposed, which consists in replacing arbitrarily separated flow streams by the designer, streams determined as a result of the solution of Kirchhoff’s system of equations I and II, with initial assumption of the same default diameters on all pipes of the designed network. This method allows for the repeatability of determination of computational flows, reliable for the selection of pipe diameters and is independent of the designer’s preferences.
PL
Zapewnienie dostaw wody pitnej na wyspie Texel w Holandii wymagało budowy rurociągu łączącego wyspę ze stałym lądem. Wykorzystywany wcześniej wodociąg był na tyle wyeksploatowany, że jego naprawy okazywały się nieskuteczne. Podjęta została więc decyzja o utworzeniu nowego połączenia z zastosowaniem technologii HDD. Przedsięwzięcie było bardzo wymagające, a jego realizację należało poprzedzić szczegółowymi badaniami geotechnicznymi dla długach horyzontalnych wierceń kierunkowych.
EN
To secure the drinking water supply on the island of Texel in the North ofthe Netherlands a new pipeline connection had to be created to the mainland. The existing pipeline was damaged by scour and repaired recently. The drinking water company PWN initiated research for the determination ofthe feasibility ofthe pipeline installation by means of horizontal directional drilling. Since the feasibility of a horizontal directional drilling was mainly determined by the geotechnical conditions ofthe subsoil, an extensive geotechnical research was carried out in stages. After each stage, the continuation ofthe feasibility study was evaluated. In different stages successively more knowledge about the soil sequence alonga possible drilling line was gathered. Finally, test drillings were carried out as a last step in the feasibility study.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.