Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chloramine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ H2O2/UV na zawartość chloramin w wodzie basenowej
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu H2O2/UV na stężenie chloramin, azotowych ubocznych produktów dezynfekcji wody basenowej. Do technologicznego układu uzdatniania wody włączono zaawansowany proces utleniania. Badania prowadzono na basenie AGH w Krakowie przez 4 tygodnie, stosując stężenia utleniacza do 0,08 mg/dm3. Seria badań z poszczególnymi dawkami trwała 5 dni. Przed każdą serią woda była wymieniana. W pobranych próbkach wody oznaczano monochloraminę, dichloraminę i trichloraminę oraz podstawowe fizyczno- chemiczne parametry wody. Dodatkowo oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych i psychrofilnych. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny efektywności zaproponowanego układu H2O2/UV.
EN
Swimming pool water was treated with H2O2 (0.02-0.08 mg/L) under UV irradn. (an av. dose 193 mJ/cm2) for 5 days to remove chloramines as disinfection by-products. The treatment was inefficient against chloramines but resulted in removal of org. matter (including microorganisms).
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz fizykochemicznych oraz ocenę toksykologiczną wody z sześciu obiegów basenowych. Podstawową różnicą w zastosowanych technologiach wody obiegowej jest sposób jej filtracji. Do oceny jakościowej wybrano filtry ciśnieniowe o wypełnieniu piaskowo-antracytowy oraz z Aktywnego Szkła Filtracyjnego AFM®, a także filtr podciśnieniowy z ziemią okrzemkową. Ponadto obiekty badań charakteryzowały się zróżnicowanym przeznaczeniem niecek basenowych. Ocenę toksykologiczną przeprowadzono w oparciu o test inhibicji bioluminescencji bakterii - Microtox® oraz biotest przeżywalności skorupiaków Daphnia magna. Analiza fizykochemiczna próbek wody basenowej wskazuje na duże zróżnicowanie jej jakości. W większości punktów poboru próbek wody stwierdzono stężenia chloru wolnego i związanego przekraczające wartości dopuszczalne, określone w DIN 19643 oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wyniki przeprowadzonych biotestów wskazują na wysoką toksyczność wody basenowej w stosunku do organizmów testowych. Wrażliwość użytych organizmów wskaźnikowych na związki występujące w badanych próbkach była zbliżona. Wsparcie analizy fizykochemicznej przy pomocy narzędzi toksykologicznych umożliwia pełniejszy opis jakości wody basenowej. Przedstawione wyniki badań pokazują, że zachowanie odpowiedniej jakości wody basenowej, zgodnej z rygorystycznymi wymaganiami w tym zakresie stanowi duże wyzwanie dla wielu zarządców obiektów basenowych. Szczególnie wyraźnym problemem jest przekraczanie norm chloramin.
EN
The paper presents the results of physicochemical analyses and toxicological evaluation of swimming-pool water circuits. The primary difference in applied circuit water technologies is the method of its filtration. The following types of water filters were selected for qualitative assessment: pressure filters with anthracite and sand medium, and Activated Filter Material AFM®, as well as vacuum filter using diatomaceous earth (DE). In addition, the research objects were used in pools of various applications. Toxicological evaluation of collected samples was carried out based on luminescence inhibition test (Microtox®) and Daphnia magna survival and growth test. Physicochemical analysis of samples of pool water indicates high diversity of its quality. In the vast majority of sampling points the concentration of free and combined chlorine was far above the limit values specified in DIN 19643 and regulation of the Minister of Health. The results of the conducted biotests indicate high toxicity of swimming pool water in relation to test organisms. Support of the physicochemical analysis with toxicological tools allows for a more complete description of pool water quality. The presented research results show that maintaining acceptable quality of swimming pool water, in accordance with stringent requirements in this regard, constitutes a major challenge for many managers of confined water objects. A particularly distinct problem is exceeded norms of chloramines that, in addition to its irritant action on the respiratory tract and mucous membranes of humans, also possess mutagenic properties.
PL
Przedstawiono wyniki badań stężeń chloramin w zależności od funkcji basenu. Zaprezentowano rozkład stężeń chloramin i porównano ich wielkości w wodzie basenowej. Analiza wyników badań uwzględnia układ oczyszczania wody basenowej, parametry eksploatacyjne oraz obciążenie rozpatrywanych niecek basenowych. Porównanie parametrów określających jakość wody basenowej, ze szczególnym uwzględnieniem stężeń chloramin, pozwoliło ocenić przydatność wody do kąpieli w odniesieniu do normy DIN 19643.
EN
The distribution of chloramines concentrations in the pool water, depending on the function of the pool was presented. Analysis of the results of research takes into account the swimming pool water treatment systems, exploitation parameters and the number of people bathing. Comparison of parameters defining the quality of the pool water, with particular emphasis on the chloramines concentrations, allows to assess the usefulness of the water to swim and bath in relation to the DIN 19643 standards.
EN
Swimming pool water is a mixture of supplementary water added to a closed pool circuit (usually from water supply system) and water from a pool basin, constantly purified and disinfected because of its pollution caused by bathing people. In public swimming pools, in accordance with hygiene guidelines, disinfection by chlorine compounds is required. The most commonly used is sodium hypochlorite disinfectant. The disinfectant properties of chlorine are related to its ability to oxidize organic and inorganic compounds, and the result of water chlorination is the formation of disinfection by-products (DBP). Among the most troublesome DBPs for bathers and service facility of the swimming-pool are chloramines. Chloramines are responsible for the so-called syndrome of swimmers irritation, dry skin, irritation of the mucous membranes of the nose, throat and eyes. They give the pool water and the air in the pool hall a characteristic odor and have mutagenic properties. Therefore, analyzing chloramines concentrations and taking actions, in the field of pool water treatment, in order to reduce them are very important. The primary purpose of this paper is to present the distribution of chloramines concentrations (monochloramine and dichloramine) in the pool water, depending on the pool intended use (school training pool, sports pool, pool for children to play, pool with hydromassage and water tunnel). The analysis of the results of research takes into account the swimming pool water treatment systems, exploitation parameters and the number of people bathing. The comparison of parameters (physical, chemical and bacteriological) defining the quality of the pool water, with particular emphasis on the chloramines concentrations, allows to assess the efficiency of the treatment system and the usefulness of the water to swim and bathe in relation to DIN 19643 standards.
PL
Woda basenowa to mieszanina wody uzupełniającej zamknięty obieg basenowy (najczęściej woda z sieci wodociągowej) oraz wody z niecki basenowej, podlegającej ciągłemu procesowi oczyszczania i dezynfekcji z powodu jej zanieczyszczania przez osoby kąpiące się. W basenach publicznych, zgodnie z obowi ązującymi wytycznymi sanitarno-higienicznymi, wymagana jest dezynfekcja związkami chloru. Najczęściej stosowanym dezynfektantem jest podchloryn sodu. Właściwości dezynfekcyjne chloru związane są z jego zdolnością do utleniania związków organicznych i nieorganicznych, a wynikiem chlorowania wody jest powstawanie ubocznych produktów dezynfekcji (DBP). Spośród DBP najbardziej uciążliwymi dla osób kąpiących się i dla obsługi obiektu basenowego są chloraminy. Chloraminy odpowiedzialne są za tzw. zespół podrażnienia u pływaków, suchość skóry, podrażnienia śluzówki nosa, gardła i oczu, nadają wodzie basenowej i powietrzu w hali basenowej charakterystyczny nieprzyjemny zapach i mają właściwości mutagenne. W związku z powyższym analiza stężeń chloramin oraz podejmowanie działań z zakresu technologii wody basenowej, umożliwiających ich zmniejszenie są bardzo ważne. Podstawowym celem badań jest przedstawienie rozkładu stężeń chloramin (monochloraminy i dichloraminy) w wodzie basenowej w zależności od funkcji basenu (szkolny basen do nauki pływania, basen sportowy, basen do zabaw dla dzieci, basen z hydromasażem i tunel wodny). Analiza wyników badań uwzględnia układ oczyszczania wody basenowej, parametry eksploatacyjne oraz obciążenie niecek basenowych. Porównanie parametrów (fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych) określających jakość wody basenowej, ze szczególnym uwzględnieniem stężeń chloramin, pozwoliło ocenić sprawność systemu jej oczyszczania i przydatność wody do kąpieli w odniesieniu do normy DIN 19643.
EN
Drinking Water Distribution Systems (DWDSs) play a key role in sustainable development of modern society. They are classified as critical infrastructure systems. This imposes a large set of highly demanding requirements on the DWDS operation and requires dedicated algorithms for on-line monitoring and control to tackle related problems. Requirements on DWDS availability restrict the usability of the real plant in the design phase. Thus, a proper model is crucial. Within this paper a DWDS multi-species quality model for simulation and design is derived. The model is composed of multiple highly inter-connected modules which are introduced to represent chemical and biological species and (above all) their interactions. The chemical part includes the processes of chloramine decay with additional bromine catalysis and reaction with nitrogen compounds. The biological part consists of both heterotrophic and chemo-autotrophic bacteria species. The heterotrophic bacteria are assumed to consume assimilable organic carbon. Autotrophs are ammonia oxidizing bacteria and nitrite oxidizing bacteria species which are responsible for nitrification processes. Moreover, Disinfection By-Products (DBPs) are also considered. Two numerical examples illustrate the derived model’s behaviour in normal and disturbance operational states.
PL
Źródłem zaopatrzenia w wodę do picia są wody podziemne oraz powierzchniowe. Zarówno jedne jak i drugie, aby nadawały się do celów konsumpcyjnych, muszą być odpowiednio uzdatnione. Wody podziemne powinny być pozbawione nadmiernych ilości Fe, Mn, NH3 i NO3. W wodach powierzchniowych największy problem zdrowotny stanowią produkty powstające w trakcie uzdatniania i dezynfekcji wody chlorem: trihalometany, chlorofenole i chloraminy. Testy określające mutagenność wody do picia jednoznacznie zdyskwalifikowały chlorowanie wstępne jako bezpieczny dla człowieka sposób uzdatniania. Chlor powinien być zastąpiony innymi utleniaczami, takimi jak ozon czy dwutlenek chloru. Wody silnie zanieczyszczone powinny być uprzednio poddane koagulacji, filtracji i sorpcji na węglu aktywnym i dopiero potem dezynfekowane. Podstawą systemu kontroli jest ustalenie norm oraz rozwój metod analitycznych pozwalających na wykrycie wszystkich możliwych zanieczyszczeń.
EN
As a source of drinking water, both underground and surface waters may be used. However, they must be treated before the use for consumption purposes. Excessive amount of Fe, Mn, NH3 and NO3 must be removed from underground waters. In surface waters the most dangerous for health are compounds, which are formed during upgrading and disinfection processes with chlorine: trihalomethane, chlorofenols and chloramine. Preliminary chlorination was discredited without any doubts as a safe treatment method by muthagenic investigations. Chlorine should be substituted with other oxidants such as ozone or chlorine dioxide. Strongly contaminated waters should be coagulated, filtered and sorbed on activated carbon before disinfectation. Establishment of normative and analytic methods allowing to detect alt possible pollutants is a base of control system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.