Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 163

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  measuring system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję monitoringu maszyn wirujących jako integralny system pomiarowy umieszczony w kasecie automatyki 6U. Przeglądowo omówiono elementy składowe systemu wraz z ich parametrami. Określono realizowane pomiary oraz funkcjonalności nowych modułów wykonawczych.
EN
The article presents a new concept of monitoring system for rotating machinery as an integral measuring system placed in a 6U automation cassette. System components and their parameters are discussed in this paper. The performed measurements and functionalities of the new executive modules were defined in this paper.
PL
W artykule przedstawiono metodę i stanowisko do pomiaru przewodności elektrycznej próbek metali w kształcie prostopadłościanu o nieregularnych wymiarach geometrycznych. Oszacowana niepewność pomiaru przewodności wynosi około 5% (k=1).
EN
The article presents a method and a measurement system for measuring the electrical conductivity of metal samples in the shape of a cuboid with irregular geometrical dimensions. The estimated uncertainty of the conductivity measurement is approximately 5% (k=1).
PL
W artykule przedstawiono metodę diagnostyki komutatorów i pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych polegającą głównie na pomiarze wymiarów geometrycznych wzdłuż obwodu. Metoda ta nie wymaga wyłączania badanej maszyny z normalnej eksploatacji. Omówiono budowę wyspecjalizowanego systemu pomiarowego, w tym zastosowane metody pomiarów i przetworniki pomiarowe. Przedstawiono również przykładowe wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium oraz dla maszyn pracujących w instalacjach przemysłowych.
EN
The paper presents a method of diagnostics of commutators and slip rings of electrical machines, which mainly consists in measuring geometrical dimensions and temperature along their circumference. Essential for this method is, that taking the tested machine out of normal operation in not required. The construction of a specialized measurement system is described, including the measurement methods and transducers used. Examples of results of tests carried out in the laboratory and for machines operating in industrial installations are also presented.
EN
History has shown different approaches to improving productivity the way of companies do business. Since the early 1900s, the development of different production systems has played an increasingly remarkable role in global manufacturing countries. It seems, that the growth of understanding has widened the ideology of production systems used up to current ones. This article examines the development path of business development. It evaluates the suitability of the key tools used to support change in a modern business model in a customer-driven project business environment.
PL
W artykule prezentujemy rozwiązanie zaczerpnięte z katalogu firmy STRUNOBET MIGACZ Sp. z o.o., z jednoczesnym wskazaniem sposobu postępowania projektanta korzystającego z „gotowych” rozwiązań. Zgodnie z katalogiem stacja taka może być wyposażona w transformator o mocy 630 kVA. W artykule prezentujemy stację o mocy 250 kVA, zasilaną kablem SN układanym w ziemi, przyłączonym do pobliskiej elektroenergetycznej linii kablowej SN.
EN
The method described in this work is the strain gauge method used to measure huge magnetostriction of the heavy rare earth - iron intermetallics. The measuring system and the procedure of measurement are presented in this work. The results of huge magnetostriction determined for the heavy rare earth-iron compounds with the MgCu2 - type crystal structure are shown.
PL
Przy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
EN
With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji zróżnicowania zwięzłości profilu glebowego na podstawie nieinwazyjnego pomiaru przewodności elektrycznej czterech warstw podpowierzchniowych gleby. Do badań przewodności wykorzystano system pomiarowy firmy GEOPROSPECTORS o nazwie Topsoil Mapper, natomiast zagęszczenie poszczególnych warstw gleby mierzono penetrometrem stożkowym firmy Eijkelkamp. Na podstawie wyników pomiarów wygenerowano mapy przestrzennego zróżnicowania zmierzonych wielkości w obrębie poligonu doświadczalnego, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. Odnotowano wyraźne związki między wartością przewodności elektrycznej gleby a jej zwięzłością, które opisane współczynnikiem korelacji liczonej z relacji wykonanych map przestrzennych obu parametrów w obrębie poligonu doświadczalnego mieściły się w przedziale od 0,48 do 0,66 i dotyczyła zakresu głębokości od 0,09 m do 0,2 m. Daje to możliwość wykorzystania systemu w technologiach precyzyjnej uprawy i innych czynnościach identyfikacji zmienności glebowej przestrzeni produkcyjnej.
EN
The article presents a method for identifying the diversity of soil profile cohesion on the basis of non-invasive measurement of the electrical conductivity of four soil subsurface layers. For conductivity testing, the GEOPROSPECTORS measuring system called Topsoil Mapper was used, while the compaction of individual soil layers was measured with an Eijkelkamp cone penetrometer. Based on the results of measurements, maps of the spatial differentiation of the measured quantities within the experimental range were generated, which can be used in precision agriculture. There was a clear relationship between the value of soil electrical conductivity and its cohesion, which was described by the correlation coefficient calculated from the relations between the spatial maps of both parameters within the experimental range ranged from 0.48 to 0.66 and referred to the depth range from 0.09 m to 0.2 m. This gives an opportunity to use the system in precise cultivation technologies and other activities to identify the variability of production space.
EN
The first part of paper deals with the base information about diagnostics and analysis of transformer insulating system in time domain. The second part of paper deals with proposal measuring system of moisture analysis by return voltage method (RVM) for power oil transformers. RVM method is wide state specifying method which is not set in standards but in many cases is a method which is determining a clear and exact result. The results have mainly shows moisture content, content of conductive impurities in oil and degree of aging of paper insulation impact.
PL
Przedstawiono metody diagnostyki stanu izolacji transformatorów w czasie rzeczywistym. Zaproponowano nowy system diagnostyki bazujący na analizie wilgotności na podstawie napięcia powrotnego. Badania potwierdziły przydatność metody.
PL
Celem badań było porównanie wyników pomiarów przewodności elektrycznej wykonanej na 2 polach charakteryzujących się różnymi warunkami mikroklimatycznymi. Pole oznaczone symbolem P1 znajduje się na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. Natomiast pole oznaczone symbolem P2 znajduje się u wylotu Doliny Będkowskiej w Rowie Krzeszowickim w województwie małopolskim. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi polami wynosi 125 km. Porównanie pomiarów przewodności elektromagnetycznej na 2 polach wykazało podobną zmienność zarówno w przypadku analizy danych punktowych jak również w przypadku wykonania analiz przestrzennych. Stwierdzono istotny wpływ wilgotności gleby na rozkład zmienności zróżnicowania przestrzennego przewodności elektrycznej gleby.
EN
The aim of the research was to compare the results of electrical conductivity measurements carried out on two fields characterized by different microclimatic conditions. The field marked with P1 is located on the Silesian Lowland in the southern part of the Opole province. The field marked with the symbol P2 is located at the outlet of the Będkowska Valley in the Krzeszowicki Gulch in the Małopolska province. The distance in a straight line between these fields is 125 km. The comparison of electromagnetic conductivity measurements in two fields showed similar variability both in the case of point data analysis as well as in the case of spatial analysis. A significant effect of soil moisture on values on the distribution of variation in the spatial diversity of soil electrical conductivity was found.
EN
The article presents a measuring system that allows the noise parameters of the receiver of a radiolocation station to be controlled. The existing solutions of the radiolocation pre-search station P18 Laura control unit have been adapted to the system.
PL
W artykule przedstawiono układ pomiarowy, który pozwala na przeprowadzenie kontroli parametrów szumowych toru odbiorczego stacji radiolokacyjnej. Na potrzeby opracowanego układu zaadaptowano istniejące rozwiązania bloku kontroli RSWP P18 Laura.
12
Content available remote Modułowy system pomiarowy do monitoringu wilgotności spągu w kopalni soli
PL
W artykule przedstawiono proces integracji i badania prototypowego systemu pomiarowego, dedykowanego do pomiaru wilgotności spągu w środowisku podziemnego rezerwatu przyrody „Groty Kryształowe”, zlokalizowanego w Kopalni Soli „Wieliczka”. Powstanie systemu typu „low cost” uwarunkowane było możliwością zastosowania w nim pojemnościowych czujników wilgotności gleby, wykorzystywanych w rolnictwie. Badania takie przeprowadzono z uwagi na złożoną budowę geologiczną Grot cechującą się silną anizotropowością ośrodka związaną z obecnością różnego typu skał, osadów i halitu. Wykazano w nich efekt zmiany zakresu pomiarowego czujnika pojemnościowego w zależności od stopnia zasolenia ośrodka.
EN
The article presents integration and testing process of a prototype system dedicated to measuring floor moisture in the Crystal Caves – underground nature reserve, located in the „Wieliczka” Salt Mine. This „low cost” system was conditioned by the possibility of using capacitive soil moisture sensors routinely used in agriculture and environmental tests. Research was carried out due to the geological structure of destined measurement area, which is characterized by a strong anisotropy of the soil related to the presence of various types of rocks, sediments and halite crystals. Experiments showed the effect of changing the measuring range of the capacitive sensor depending on the salt content in the floor.
PL
Polarymetry, przyrządy do pomiaru skręcalności optycznej, są wzorcowane za pomocą wzorców polarymetrycznych. W artykule przedstawiono modernizację stanowiska pomiarowego do wzorcowania tych wzorców oraz jej wpływ na niepewność pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła.
EN
Polarimeters, instruments for measuring the optical rotation, are calibrated by polarimertic standards. The article presents the modernization of measuring system for calibration of standards and the impact on the uncertainty of measurement the angle of rotation of polarization plane.
EN
Purpose: Improving the accuracy of determining the coefficient of dust permeability of textile materials and protective products from them. Design/methodology/approach: The problem solution of human protection from the negative effects of road dust is to improve the quality control procedures of textile materials using modern measurement methods. A methodology has been developed for investigating the dust penetration coefficient of materials based on the use of a television informationmeasuring system (TIMS). Findings: The methodology for determining the dust permeability of textile materials through the use of a television information-measuring system has been improved, by increasing the accuracy of measurement and determining the patterns of the influence of structure on the permeability of textile materials. Research limitations/implications: Improving methods of quality control of textile materials through the use of modern methods of measuring techniques is by solving an important problem of human protection from the negative effects of road dust. Known methods do not take into account the forceful effect of the airflow on the structure of the test sample, which is essential for textile materials that are easily deformed, which affects the objectivity of the results. Significant inconvenience, complexity, and duration of the test process give a large measurement error. Practical implications: The methodology for determining the dust permeability of textile materials through the use of a television information-measuring system has been improved. This system allows an increase in the accuracy of measurements by 15%, and the availability of software to increase the speed of displaying the results of investigations on the screen. Originality/value: The main disadvantages of methods and means of determining the dust permeability of textile materials - is the inability to determine the duration and dynamics of the process of dust retention. Known methods do not take into account the force of air flow on the structure of the test sample, which is significant, especially for materials that are easily deformed, which affects the objectivity of the results. Significant inconveniences, complexity and duration of the test process give a large measurement error. A scientific novelty is the development of a modern and completely new method for determining the permeability of textile materials using a television information - measuring system, by increasing the accuracy of measurement and determining the patterns of influence of the structure of textile materials on dust permeability.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania systemów pomiarowo-kontrolno-sterujących znajdujących zastosowanie w elektroenergetyce. Porównano architekturę platformy pomiarowo-komunikacyjnej opracowanej dla rodziny sterowników MUPASZ z nową, modułową, skalowalną platformą dla rodziny sterowników SEM. Przedstawiono również zbiór profesjonalnych, zintegrowanych, programowych rozwiązań wykorzystujących technologie WEB-owe oraz mobilne do nowoczesnego, optymalnego i skutecznego zarządzania technologicznymi procesami biznesowymi.
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy przeznaczony do wszechstronnych eksperymentalnych badań różnego typu maszyn elektrycznych. Badania te obejmują pomiary wielkości elektrycznych, elektromagnetycznych, kinematycznych, jak również mechanicznych oraz cieplnych. Do podstawowych pomiarów maszyn elektrycznych zalicza się pomiary prądów i napięcia w obwodach elektrycznych, obejmujące napięcia na elementach rezystancyjnych i ogólnie impedancyjnych tych obwodów oraz napięcia indukowane. W zależności od klasy i typu maszyny mierzone wielkości są stałe lub zmienne w czasie. Niektóre wielkości przemian elektromagnetycznych mierzy się w obszarze konstrukcji maszyny. Ponadto do oceny stanu pracy maszyny i jej stanu technicznego ważne są również parametry mierzonych wielkości, tzw. dyskryminanty sygnałów (wartości średnie, skuteczne, maksymalne) oraz ich przebiegi. Ze względu na dużą rozpiętość parametrów stanu maszyny, czyli jej zmiennych stanu - w różnych stanach obciążeń, wielość tych sygnałów i potrzebę znajomości ich różnych cech, konieczne staje się zastosowanie w układach pomiarowych podukładów przetwarzania sygnałów, czyli systemu akwizycji sygnałów. Jest to obecnie możliwe dzięki opracowaniu - zaprogramowaniu części torów pomiarowych w systemie CAM (Computer Aided Measurement) z zastosowaniem graficznego języka programowania zintegrowanego systemu typu LabVIEW. W artykule przedstawiono również przykładowe podukłady systemu akwizycji pomiarów sygnałów pozaelektromagnetycznych, wibracyjnych i akustycznych, generowanych w maszynach.
EN
The article presents a measuring system designed for a comprehensive experimental testing of various types of electric machines. These tests include measurements of electrical, electromagnetic, kinematic, as well as mechanical and thermal quantities. The basic measurements of electrical machines include currents and voltages in electrical circuits, including voltages on resistive and generally impedance elements of these circuits, and induced voltages. Depending on the machine class and type, the measured values are constant or change over time. Some magnitudes of electromagnetic transformations are measured in the area of machine construction. In addition, the parameters of the measured values of the type of signal discriminants (average, effective and maximum values) and their waveforms are presented. Due to the wide range of machine state parameters, i.e. its state variables - in different load states, the multiplicity of these signals and the need to know their different characteristics, it becomes necessary to use individually adopted signal processing subsystems, i.e. signal acquisition systems, in the measuring systems. It is now possible thanks to the development in the CAM (Computer Aided Measurement) programming, for example using the graphical programming language of the integrated LabVIEW system. The article also presents examples of subsystems for the acquisition of measurements of non-electromagnetic signals like vibrational and acoustic ones generated in machines.
17
Content available Experimental study of precision angle encoder
EN
The application of new and advanced production processes plays an important role in the development of the manufacturing industry. This trend is especially relevant to the automotive industry, where each element must ensure high quality requirements. Therefore, automating the automotive manufacturing process is necessary to ensure the highest level of control methods. For this purpose, various sensors are used, the signals of which are analyzed and the control plan itself is adjusted. Experimental investigations of a precision angle encoder were performed in the work. During the research, the dynamic characteristics of the created stand were determined. Experimental studies yielded the results of an experimental study of a precision angle encoder when the system is subjected to shock and harmonic excitation. In order to elucidate the effect of oscillations on the accuracy of a high-resolution coded precision angle encoder, primary electrical signals and their change under oscillations were recorded. Studies have shown that high-resolution code-precision angle encoders have different design responses to dynamic effects depending on the direction of the vibrations acting.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania oprogramowania OpenDSS do komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznych w estymacji wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci, jako wsparcie dla operatorów systemów dystrybucyjnych w monitorowaniu i diagnostyce pracy ich sieci. W artykule przedstawiono porównanie wyników pomiarów oraz symulacji pracy wybranego obszaru systemu dystrybucyjnego na poziomie średniego napięcia.
EN
The article contains a comparison of real measurements and simulation results of a distribution system at medium voltage with a resolution of 10-minutes. The cooperation of the measuring system and the simulation environment allowed to obtain a synergy effect by simplifying the model and at the same time increasing the accuracy of estimation. It was proposed to use a simulation environment to estimate the impact of renewable energy power plants on the distribution network.
PL
W artykule przedstawiono tematykę dotyczącą szacowania niepewności pomiaru mocy chwilowej w układzie do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych, składającego się z przetworników: napięcia oraz prąd-napięcie. Zaprezentowano sposób oceny niepewności pomiarowej oraz przedstawiono przykładowe wyniki wykonanych analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące dokładności pomiaru w układzie przeznaczonym do bezinwazyjnej diagnostyki łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych.
EN
The article presents the problem concerning the estimation of uncertainty of measurement of the instantaneous power in a non-invasive rolling bearings diagnostic system, consisting of voltage and current-voltage transducers. The method of assessing measurement uncertainty as well as exemplary results of performed analyses are presented. On this basis, conclusions were drawn regarding the accuracy of the measurement system designed for non-invasive diagnosis of rolling bearings in induction motors.
PL
W artykule przedstawiono impulsową-ultradźwiekową metodę echa do wyznaczania parametrów przepływów dwufazowych ciekły metal-gaz. Opisano zasadę pomiaru, przedstawiono zrealizowany układ pomiarowy oraz przeanalizowano dokładność metody. W pracy zaprezentowano również przykładowe wyniki z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents a ultrasonic echo pulse method for determining the parameters of diphase liquid metal-gas flows. The principle of measurement is described, the realized measurement system is presented and the accuracy of the method is analysed. The paper also presents exemplary results from the research.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.