Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było określenie wpływu rodzaju zespołu młócącego (palcowego, cepowego i tarczowego) na stopień omłotu i straty niedomłotu kolb kukurydzy pastewnej. Badania przeprowadzono dla trzech odmianach (Birko, Borun i Piorun). Najwyższe wartości stopnia omłotu i zarazem najniższe wartości strat niedomłotu kolb uzyskano dla palcowego zespołu młócącego. Natomiast najniższe wartości stopnia omłotu i zarazem najwyższe wartości strat niedomłotu kolb uzyskano dla tarczowego zespołu młócącego.
EN
The objective of this work was to determine the impact ofstrip-type, beater-type, and disctype threshing units on separation rate and losses in unthreshed fodder maize. The study was carried out using cobs of sweet maize of cultivars Birko, Borun and Piorun The highest separation rate values and lowest values for kernels unthreshed from the cobs were achieved by the strip-type threshing unit. The lowest separation rate values and the highest values for kernels unthreshed from the cobs were achieved by the disc-type threshing unit.
PL
Przedstawiono badania dotyczące określenia jednostkowej energii rozdrabniania rdzeni kolb kukurydzy cukrowej na rozdrabniaczu bijakowych w zależności od trzech średnic otworów sita oraz trzech odmian (Shaker, Boston i Garrison). Najwyższe wartości jednostkowej energii rozdrabniania wystąpiły dla odmiany Shaker, a najniższe dla odmiany Garrison. Wraz ze zwiększaniem średnicy otworów sita następował spadek jednostkowej energii rozdrabniania średnio, dla badanych odmian, o około 33%.
EN
The study presents the research concerning determination of specific energy consumption of grinding process of sweetcorn cobs stems in a beater grinder depending on three diameters of sieve meshes and on three varieties (Shaker, Boston and Garrison). The highest values of specific energy consumption of grinding occurred for Shaker variety and the lowest for Garrison variety. Simultaneously with increasing diameter of sieve meshes, decrease of specific energy consumption of grinding occurred for the tested varieties at average 33%.
PL
Określano udział frakcji odpadowych (rdzenie kolbowe i liście okrywowe) w produkcji ziarna kukurydzy cukrowej na cele spożywcze. Badaniami objęto kolby kukurydzy cukrowej odmiany Garrison, Trophy, Candle, Sweet Wonder i Golda. Ziarno od kolby kukurydzy odcinano przy użyciu obcinarki przemysłowej. Zaobserwowano, że wyższym wartościom wilgotności ziarna na kolbie przed procesem cięcia odpowiadają wyższe wartości udziału rdzeni kolbowych w masie całkowitej kolb.
EN
The share of waste fractions (corncob cores and cover leaves) in the production of sugar corn seeds for consumption purposes. The tests included corncobs of the following varieties of sugar corn: Garrison, Trophy, Candle, Sweet Wonder and Golda. Seeds were cut off the corncob with the use of an industrial cutter. It was observed that higher values of humidity of seeds on the corncob before the cutting process corresponded to higher values of share of corncob cores in the total weight of corncobs.
PL
Zmniejszanie się zasobów surowców energetycznych, głównie ropopochodnych oraz rosnące ceny tych paliw, a także postępująca degradacja środowiska naturalnego wymusiły zainteresowanie nowymi, niekonwencjonalnymi źródłami energii. W artykule omówiono możliwości energetycznego wykorzystania biogazu, powstającego w wyniku fermentacji substancji organicznych zawartych w odpadach komunalnych przetwarzanych w miejskiej oczyszczalni ścieków.
EN
Decreasing resources of raw materials for energy production, primarily oil-derivative, and increasing prices of these fuels, and progressing degradation of natural environment extorted interest in new, unconventional energy sources. The article discusses potential for energy production using biogas generated as a result of fermentation of organic substances contained in municipal wastes processed in urban sewage treatment plant.
PL
Obecnie stosowane systemy laserowe mogą być wykorzystywane w procedurach osiowania wałów, określania prostoliniowości otworów i gniazd łożysk jak również do osiowania kół. Pomiary z wykorzystaniem interferometru laserowego nie wymagają od osoby sprawdzającej szczególnie wysokich kwalifikacji gdyż obsługa aparatury pomiarowej sprowadza się do zainstalowania i wyregulowania układu optycznego. Ponadto zastosowanie systemu laserowego ułatwia pomiar i pozawala na osiągnięcie znacznie wyższej dokładności pomiarowej w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Wyżej wymienione powody zadecydowały, że coraz częściej tradycyjne przyrządy pomiarowe zastępowane są systemami laserowymi. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pomiarów wybranych wielkości konstrukcyjnych trzybębnowego separatora ziarna z wykorzystaniem laserowego systemu pomiarowego LSP 30 firmy LASERTEX.
EN
At present applied laser systems can be used in procedures the axle of ramparts, defining the rectilinearity of openings and nests of bearings how also to axle of wheels. From they utilizations laser interferometer they do not require from checking particularly high qualifications person measurements because the service of measuring apparatus imports to installation and adjusting optical arrangement. Moreover the use of laser system facilitates on achievement of considerably higher measuring exactitude measurement and let in comparison with traditional measuring methods. Above-mentioned reasons decided that laser systems more often traditional measuring instruments be replaced. The results measurements of chosen constructional sizes in present article were presented the three drum separator from utilization the laser measuring system the LSP 30 firm LASERTEX.
PL
Omówiono wpływ wilgotności ziarna podczas kombajnowego zbioru zbóż na powstałe straty i uszkodzenia. Przedstawiono skutki uderzenia ziarna w zależności od wilgotności i prędkości uderzenia, jak również wpływ przenośników i układów czyszczących na uszkodzenia ziarna. Straty i uszkodzenia ziarna w kombajnie do zbioru zbóż powstają głównie w wyniku oddziaływań zespołu żniwnego i omłotowego jak również przenośników ziarna oraz zespołu wydzielająco-czyszczącego. W oparciu o badania własne oraz innych autorów przedstawiono wpływ wilgotności zbieranego ziarna na jego straty i uszkodzenia powstające w poszczególnych zespołach kombajnu. W konkluzji wykazano że zespół młócący oraz przenośniki ziarna stanowią główne źródło uszkodzeń zbyt wilgotnego ziarna.
EN
The paper discusses the impact of grain humidity during crops harvesting with combine harvester on occurring losses and damage. The authors present grain hitting effects depending on humidity and impact velocity, and the influence of conveyors and cleaning systems on grain damage. Grain losses and damage caused by combine harvester are generated mainly by the harvesting and threshing units, and by grain conveyors and separating and cleaning units. On the grounds of their own and other's research, the authors present the impact of harvested grain humidity on its losses and damage occurring in individual combine harvester units. The conclusion shows that threshing units and grain conveyors are the main source of damage for too humid grain.
7
Content available Zespoły żniwne do zbioru rzepaku
PL
Przeprowadzono badania studyjne i eksploatacyjne dotyczące określenia ilości strat nasion rzepaku powodowanych przez zespoły żniwne kombajnów zbożowych. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że najwięcej strat nasion rzepaku powstaje przy zbiorze tradycyjnym (klasycznym) zespołem żniwnym z biernym rozdzielaczem łanu. Przeprowadzona modernizacja stołu zespołu żniwnego jak i zastosowanie aktywnego rozdzielacza łanu z napędem hydrostatycznym pozwoliła na obniżenie strat nasion podczas zbioru do poziomu 13-18 kg/ ha.
EN
The seed losses in working and studio researches of harvest headers were determined. It was resulted that the most losses of rapeseed were generated at traditional (classical) headers with passive divider. The modernization of toble the harvest header and active divider of canopy with hydrostatical driver allowed reduced the seed losses at harvest up to 13-18 kg/ha.
PL
Omówiono wpływ ważniejszych czynników konstrukcyjno-eksploatacyjnych kombajnu i właściwości młóconego zboża na energochłonność omłotu.
EN
The paper discusses the impact of more important constructional and operational features of a harvester and threshed grain properties on threshing process energy consumption.
PL
Przeprowadzono analizę obszernego piśmiennictwa dotyczącego teoretycznych rozważań i eksperymentalnych badań nad procesem omłotu i wydzielania ziarna przez różne zespoły młócące. Celem tej analizy było ustalenie czynników mających wpływ na wyżej wymienione procesy oraz poznanie aspektów (sposobów) matematycznych opisów omłotu i wydzielania ziarna. W podsumowaniu wskazano na możliwości praktycznego i teoretycznego wykorzystania tych prac.
EN
The wide analysis of literature concerning the theoretical considerations and experimental studies of threshing and separation of grain from cereal mass by different threshing units was carried out. The aim of this analysis was to determine the factors which influence the above mentioned processes, as well as to learn the aspects (methods) of mathematical description of threshing and the grain separation. In the summary the possibility of practical and theoretical use of these studies was indicated.
PL
System pozycjonowania maszyn rolniczych umożliwia przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych przy zachowaniu optymalnych warunków uwzględniających takie czynniki jak: stan łanu, żyzność i wilgotność gleby itp. W polskim rolnictwie występuje szereg negatywnych czynników (barier) utrudniających szybkie upowszechnienia systemu nawigacji satelitarnej. W pracy przedstawiono ideę systemu DGPS w polskim rolnictwie na tle rolnictwa precyzyjnego USA i krajów UE.
EN
The system of positioning of agricultural machines makes the performing of field operations in optimal conditions possible, considering such factors as crop density, soil fertility and moisture content etc. Polish agriculture faces a number of barriers making the prompt spreading of positioning by satellite difficult. The paper presents the concept of the DGPS in polish agriculture, compared with precision farming in the USA and EU.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.