Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żywica fenolowo-formaldehydowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The research on obtaining composites based on phenol-formaldehyde resin (PFR) with modified phlogopite quaternary ammonium salt (QAS) reinforced with hybrid glass and basalt fiber was carried out. The influence of the reinforcement structure (glass mesh weave) and the type of fiber on the performance properties of the obtained composites were assessed, especially in terms of their use a grinding wheels reinforced with modified hybrid glass and basalt fiber meshes. Based on the obtained research results, it was found that composites reinforced with a glass fiber layer mesh with a matrix of phenol-formaldehyde resin filled with modified phlogopite are characterized by higher mechanical strength, abrasion resistance and dynamic strength of the disk compared to unmodified composites.
PL
Przeprowadzono badania nad otrzymaniem kompozytów na osnowie żywicy fenolowo-formaldehydowej (PFR) z flogopitem zmodyfikowanym czwartorzędową solą amoniową (QAS) wzmacnianych hybrydowymi siatkami z włókna szklanego i bazaltowego. Oceniono wpływ struktury wzmocnienia (splotu siatki szklanej) oraz rodzaju włókna na właściwości użytkowe otrzymanych kompozytów, zwłaszcza w kontekście ich zastosowania w charakterze ściernic. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że kompozyty wzmocnione siatką warstwową z włókna szklanego z osnową żywicy fenolowo-formaldehydowej napełnionej zmodyfikowanym flogopitem charakteryzują się większą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na ścieranie oraz wytrzymałością dynamiczną tarczy niż kompozyty niemodyfikowane.
PL
Publikacja stanowi kontynuację prac nad otrzymywaniem kompozytów na osnowie żywicy fenolowo-formaldehydowej (PF) napełnianej bentonitami modyfikowanymi czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS). Wytworzone kompozyty użyto do przesycania siatek z włókna szklanego o różnym splocie i różnej gramaturze. Oceniano wpływ struktury wzmocnienia (splotu siatki szklanej) na właściwości mechaniczne oraz strukturalne otrzymanych kompozytów, zwłaszcza pod względem ich przydatności do zastosowania w charakterze ściernic. Stwierdzono, że kompozyty na osnowie zawierającej modyfikowane glinokrzemiany wykazują większą wytrzymałość mechaniczną i odporność na ścieranie niż kompozyty na osnowie niemodyfikowanej żywicy fenolowo-formaldehydowej. Na podstawie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) stwierdzono znacznie lepsze zwilżenie włókien siatek szklanych przesycanych kompozycjami PF z dodatkiem modyfikowanych bentonitów niż przesycanych nienapełnioną żywicą fenolowo-formaldehydową.
EN
The present study continues research on the application of bentonites modified with quaternary ammonium salts (QAS) to produce composites based on phenol-formaldehyde resin (PF). The as-prepared composites were used for impregnating fiberglass mesh of various weave and weight per unit area. The effect of the reinforcement structure (weave of fiberglass mesh) on the mechanical and structural properties of the obtained composites was investigated, especially in terms of their use as grinding wheels. Based on the obtained results, it was found that the composites with matrices containing modified aluminosilicates were characterized by greater mechanical strength and abrasion resistance, than those with non-modified matrix. On the basis of scanning electron microscopy (SEM), much better wetting of glass meshes by bentonite-modified PF compositions was observed when compared to those with unfilled phenol-formaldehyde resin.
EN
The possibility of application of calcium lignosulfonate (CLS) as an eco-friendly additive for crosslinking fibrous composites with phenol-formaldehyde resin matrix was investigated. CLS has been characterized in detail in terms of its physicochemical and dispersive-morphological properties. The compositions of phenol-formaldehyde resin with CLS or with bentonite modified with trimethyl-2-hydroxypropyl ammonium chloride were prepared. Such compositions were used to impregnate fiberglass meshes. Mechanical properties of the prepared samples were determined, and their morphology as well as surface properties were assessed. A pronounced effect of the type of applied filler on the mechanical properties was observed. The best results were obtained for fiberglass meshes impregnated using phenol-formaldehyde resin with 1 wt % modified bentonite and 1 wt % CLS.
PL
Badano możliwości zastosowania lignosulfonianu wapnia (CLS) jako przyjaznego środowisku dodatku stosowanego do sieciowania kompozytów włóknistych, których osnowę stanowiła żywica fenolowo-formaldehydowa. Na wstępie szczegółowo scharakteryzowano CLS określając jego najważniejsze właściwości fizykochemiczne i dyspersyjno-morfologiczne. Następnie wytworzono kompozycje żywicy fenolowo-formaldehydowej z CLS lub z bentonitem modyfikowanym chlorkiem trimetylo-2-hydroksypropyloamoniowym. Tak przygotowanych kompozycji użyto do impregnacji siatek z włókna szklanego. Zbadano właściwości mechaniczne oraz oceniono morfologię i właściwości powierzchniowe sporządzonych próbek. Stwierdzono wyraźny wpływ rodzaju zastosowanego napełniacza na parametry wytrzymałościowe próbek. Najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku siatek szklanych impregnowanych żywicą fenolowo-formaldehydową z dodatkiem 1 % mas. modyfikowanego bentonitu i 1 % mas. CLS.
EN
Chemical bonded resin sand mould system has high dimensional accuracy, surface finish and sand mould properties compared to green sand mould system. The mould cavity prepared under chemical bonded sand mould system must produce sufficient permeability and hardness to withstand sand drop while pouring molten metal through ladle. The demand for improved values of permeability and mould hardness depends on systematic study and analysis of influencing variables namely grain fineness number, setting time, percent of resin and hardener. Try-error experiment methods and analysis were considered impractical in actual foundry practice due to the associated cost. Experimental matrices of central composite design allow conducting minimum experiments that provide complete insight of the process. Statistical significance of influencing variables and their interaction were determined to control the process. Analysis of variance (ANOVA) test was conducted to validate the model statistically. Mathematical equation was derived separately for mould hardness and permeability, which are expressed as a non-linear function of input variables based on the collected experimental input-output data. The developed model prediction accuracy for practical usefulness was tested with 10 random experimental conditions. The decision variables for higher mould hardness and permeability were determined using desirability function approach. The prediction results were found to be consistent with experimental values.
EN
The study was carried out to obtain composites based on phenol-formaldehyde resin (PF) in combination with selected bentonites modified with quaternary ammonium salts (QAS). Mechanical and structural properties of the obtained composites were assessed, particularly in terms of their applicability for fiberglass mesh impregnation. It was stated that the composite based on PF and 3 wt % of bentonite modified with 2-hydroxypropyltrimethylammonium chloride had the best utility properties.
PL
Otrzymano kompozyty na osnowie żywicy fenolowo-formaldehydowej (PF) z wybranymi bentonitami modyfikowanymi czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS). Oceniono właściwości mechaniczne i strukturalne tych kompozytów pod kątem ich zastosowań jako impregnaty siatek z włókna szklanego. Stwierdzono, że kompozyt PF z dodatkiem 3 % mas. bentonitu modyfikowanego chlorkiem 2-hydroksypropylotrimetyloamoniowym charakteryzuje się najlepszymi właściwościami użytkowymi.
PL
Końcowe właściwości żywicy fenolowo-formaldehydowej stosowanej do produkcji laminatów zależą od takich czynników, jak temperatura i czas syntezy, stosunek molowy formaldehydu do fenolu oraz rodzaj i ilość katalizatora. Szczególnie ten ostatni wpływa na mechanizm i kinetykę poszczególnych etapów reakcji, m.in. powstawanie mono- di- i trihydroksymetylowych, oksymetylenowych oraz metoksymetylowych pochodnych fenolu. W pracy przedstawiono wyniki badań optymalizacyjnych wg modelu Boksa i Behnkena z zastosowaniem kokatalizatora (dietylenotriaminy), mające na celu obniżenie stężenia tych pochodnych ulatniających się w procesie suszenia nośnika z żywicą. Zmniejszenie stężenia niepożądanych składników w żywicy wpłynie korzystnie na ekonomikę procesu produkcji laminatów.
EN
PhOH was condensed with CH₂O in aq. soln. at 70–80°C in presence of NH₃ as catalyst and addnl. Diethylenetriamine as a co-catalyst. The Box-Behnken experimental design was used for studying the process course. The product was analyzed by using high performance liq. chromatog. Use of the co-catalyst resulted in a redn. of contents of undesirable volatile by-products (down to 62%). A good agreement between the fitted and obsd. contents of o- and p-HOC₆H₄CH₂OH in the resin was achieved.
PL
Właściwości użytkowe kompozytu wytworzonego na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej modyfikowanej proszkiem żelaza i smarem plastycznym wyznaczono na podstawie testów tribologicznych. Badania realizowano w warunkach odwzorowujących pracę rzeczywistego ślizgowego węzła tarcia przy stałym obciążeniu współpracujących powierzchni i zmiennej prędkości poślizgu, bez smarowania zewnętrznego. W celu zmniejszenia zużycia tribologicznego, skład kompozytu zmodyfikowano poprzez wprowadzenie smaru plastycznego, co pozwoliło na poprawę właściwości tribologicznych, zmniejszenie zużycia współpracujących elementów, obniżenie temperatury węzła tarcia i stabilizację siły tarcia. Warunki współpracy skojarzenia ślizgowego w układzie stal-kompozyt oraz rodzaj materiału kompozytowego wpływają na stan warstwy wierzchniej skojarzenia trącego.
EN
The functional properties of the composite made on phenol formaldehyde base modified with iron powder and plastic grease were determined on the basis of tribological tests. These tests were conducted under the conditions representing the operation of the real sliding friction node under the constant pressure of the co-operating surfaces at the variable sliding velocity and without external lubricating. The composite composition was modified by adding the plastic grease to reduce the tribological wear. This enhanced the tribological properties, reduced the wear of co-operating elements, reduced a temperature in the friction node and stabilised the friction force. The co-operating conditions of sliding pair in the steel-composite system and a type of the composite material influenced the state of the surface layer of the friction pair.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania odpadów poli(tereftalanu etylenu) lub żywicy fenolowo-formaldehydowej w mieszaninie z pakiem węglowym, do otrzymywania adsorbentów węglowych. Sporządzono kompozycje zawierające pak węglowy oraz odpad polimerowy w ilości 10—50 % mas. i oznaczono ich wybrane właściwości fizykochemiczne. Wytworzone kompozycje poddano karbonizacji i aktywacji parą wodną lub wodorotlenkiem potasu. Określono liczbę adsorpcji jodu (LJ), liczbę metylenową (LM), powierzchnię właściwą (SBET) oraz wytrzymałość mechaniczną otrzymanych węgli aktywnych. Oceniano także ich przydatność w wybranych procesach adsorpcyjnych, np. do oczyszczania ścieków przemysłowych.
EN
The results of studies investigating the use of waste poly(ethylene terephthalate) or phenol-formaldehyde resin in a composition with coal-tar pitch for the preparation of activated carbons have been presented. Polymer-pitch compositions containing 10—50 wt.%waste polymer were prepared and their selected physicochemical properties determined. The compositions were carbonized and activated with steam or potassium hydroxide. For the as-prepared activated carbons the iodine adsorption value (LJ), methylene number (LM), specific surface (SBET) and mechanical properties were determined. The obtained activated carbonswere also tested for applicability in selected adsorption processes, such as industrial wastewater treatment.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań właściwości tribologicznych kompozytów z osnową polimerową przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze. Jako materiał modyfikujący właściwości został wykorzystany węgiel szklisty oraz dodatki tradycyjnie stosowane w materiałach ślizgowych takie jak grafit i mosiądz. Wyniki badań termograwimetrycznych wykazały, że po modyfikacji żywicy węglem szklistym uzyskano znaczne zmniejszenie ubytku masy kompozytów. Badania właściwości tribologicznych prowadzone w temperaturze 20, 100, 180 i 260°C wykazały, że wartość współczynnika tarcia i zużycia jest stosunkowo mała - około 0,12-0,18. Zastosowanie jako podstawowego składnika modyfikującego węgla szklistego zapewniło uzyskanie kompozytu ślizgowego charakteryzującego się korzystnymi właściwościami tribologicznymi. Cząstki węgla szklistego ograniczają zużywanie jak i procesy destrukcji temperaturowej. Modyfikacja z zastosowaniem węgła szklistego pozwala na uzyskanie kompozytów ślizgowych do pracy w podwyższonej temperaturze i przy dużych prędkościach poślizgu i obciążeniach, przekraczających znacznie warunki pracy niemodyfikowanych materiałów polimerowych.
EN
The results of tribological research on polymer matrix composites working at elevated temperatures are presented in this work. The properties of composites were modified using carbon particles (glassy carbon), graphite, and brass particles. Thermogravimetrical (DTA and DTG) analysis indicates that the modification of resin by glassy carbon produces a lower mass decrement of resin at temperatures up to 800°C. Research on tribological properties at 20, 100, 180, and 260°C indicates that coefficient of friction is amount 0.12-0.18. Application of basic components of the modified properties of phenolic resin glassy carbon produce profitable tribological properties to sliding composites. Analysis of the composite surface after friction provides an estimation of the wear mechanism and forming of the surface layer during friction. The results of the investigation confirm that glassy carbon is a main component in determining the tribological properties of composites. Glassy carbon particles limited wear and the thermal destruction of the matrix. Modification using glassy carbon produces sliding composites working at an elevated temperature in extreme working conditions is superior to non-modified polymer materials.
PL
Dokonano oceny wpływu modyfikacji nowolakowej żywicy fenolowo--formaldehydowej za pomocą różnego rodzaju elastomerów na jej właściwości termiczne oraz charakterystykę tribologiczną, szybkość nagrzewania i efektywność odprowadzania ciepła ze strefy tarcia przez kompozyty cierne sporządzone na modyfikowanej osnowie. Stwierdzono, że dodatek kauczuku generalnie nie pogarsza odporności termicznej żywicy. Ma jednak wpływ na morfologię i właściwości kompozytu. Najlepsze charakterystyki eksploatacyjne uzyskano w przypadku żywicy modyfikowanej kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym (NBR) i jego karboksyłowanym analogiem (XNBR). W tym przypadku osnowa polimerowa jest materiałem jednofazowym, o podwyższonej odporności termicznej i wytrzymałości mechanicznej w warunkach dynamicznych, generującym najmniej ciepła wewnątrz materiału w trakcie tarcia.
EN
The influence of the modification of phenol - formaldehyde resin (FF) by the incorporation of various elastomers on its thermal properties and tribological characteristics, heating rate and the efficiency of heat transfer from the friction zone by break pads made of FF composites, has been evaluated. The addition of elastomer generally does not deteriorate thermal stability of a resin. However, it influences morphology and the properties of a composite. The best exploitation characteristics were obtained for FF modified by acrylonitrile - butadiene rubber (NBR) or its carboxylated analogue (XNBR). In these cases the polymer matrix represents the monophase structure of improved thermal stability and mechanical strength under dynamic conditions, which generates the lowest amount of heat in break pad material during friction.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące procesów destrukcji termicznej materiałów polimerowych wykorzystanych do wytwarzania węgla szklistego. Na podstawie wyników analizy deriwatograficznej ustalono parametry karbonizacji polimerów, wybrano materiał prekursora i wytworzono z niego węgiel szklisty. Otrzymany materiał węglowy został rozdrobniony do wielkości około 0,1 mm i wykorzystany jako komponent modyfikujący właściwości ślizgowe.
EN
The work presents research results considering thermal destruction processes of polymer materials utilized for the production of glassy carbon. On the basis of the thermogravimetric analysis' results the parameters of the polymers' carbonization were determined, precursor's material was selected and glassy carbon was produced from it. The obtained carbon material was disintegrated to size about 0.1 mm and applied as a component modifying the sliding and thermal properties.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rodzaju napełniacza włóknistego na właściwości tarciowo-zużyciowe polimerowego kompozytu przeznaczonego na łożyska ślizgowe. Jako lepiszcze zastosowano żywicę fenolowo-formaldehydową, a jako napełniacze różnego rodzaju włókna z: bawełny, bazaltu, węgla, skóry i aramidu. Stwierdzono, że rodzaj zastosowanego włókna ma istotny wpływ na charakterystyki tarciowo-zużyciowe tych kompozytów w warunkach tarcia technicznie suchego, zwłaszcza przy zwiększonej do 9 MPaxm/s nośności.
EN
This work presents the results dealing with the effects of fibrous type additives on the frictional and wear properties of polymeric composites to be used as slide bearing. Phenol formaldehyde resin was used as binder, however cotton, carbon, basalt, aramid and leather fibers were used as modifiers. It was confirmed that the type of added modifier has definitely an effect on the frictional and wear characteristics of the obtained composites under the considered testing conditions when loading is increased to 9 MPaxm/s.
PL
W polimerowych kompozytach przeznaczonych na elementy ślizgowe maszyn, z lepiszczem żywicy fenolowo-formaldehydowej, wprowadzono napełniacz włóknisty z: bawełny, bazaltu, węgla, skóry i aramidu. Właściwości tribologiczne otrzymanych kompozytów oznaczono na maszynie Amslera przed i po impregnacji olejem smarowym. Stwierdzono istotny wpływ impregnacji kompozytu kojarzonego ze stalą 45 na obniżenie tarcia i zużycia o wartościach zależnych od rodzaju napełniacza.
EN
One type of the following fibers: cotton, basalt, carbon, leather, aramide, were added to the polymeric composites with phenolic-formaldehyde binder, designed for sliding elements of machines. After impregnation of composites with engine lubricant, the tribological properties were estimated by Amsler tester, and compared with non-impregnated composites. Significant influence of composite impregnation working against 45 steel on the decrease of friction coefficient and wear was confirmed depending on the type of filler.
EN
Phenolic resins such as resol or novolac phenol-formaldehyde (PF) ones have been synthesized and etherified with poly(ethylene glycol) (PEG) with different molecular weights (1000, 1500, 4000). The solution behaviors in aqueous medium of the prepared resol and novolac phenol-formaldehyde ethoxylated resins, as nonionic polymeric surfactants with different hydrophilic chains lengths, have been interpreted. Surface and interfacial tension measurements as well as emulsifying power and foaming properties of the tested nonionic polymeric surfactants were studied. The critical micelle concentration (CMC) and the value of free surface energy reached at this concentration gamma(CMC) were also measured. Coatings on metal, made of the investigated phenolic ethoxylated resins, were prepared and evaluated as varnishes. This study indicated that the free surface energy of the prepared nonionic polymeric surfactants as well as the ease of formation of aggregates increase with PEG hydrophilic chain length increasing. Also, it was found that coating compositions based on resol PF ethoxylated resins with PEG-4000 offer chain flexibility and excellent coating properties.
PL
Otrzymano rezolową (R) i nowolakową (N) żywicę fenolowo--formaldehydową (PF), którą oksyetylenowano glikolem polioksyetylenowym (PEG) o różnym ciężarze cząsteczkowym (1000, 1500, 4000 - tabele I i 2). Uzyskano w ten sposób polimerowe niejonowe związki powierzchniowo czynne z bocznymi łańcuchami hydrofilowymi o odmiennej długości i z hydrofobowym łańcuchem głównym. Zbadano właściwości powierzchniowe [swobodną energię powierzchniową i międzyfazową, zdolność do emulgowania, zdolność do tworzenia piany, trwałość piany, krytyczne stężenie miceli (CMC) - tabele 3 i 4, rys. 1 i 2] zsyntetyzowanych produktów, a także adhezję oraz właściwości mechaniczne (odporność na uderzenie, wydłużenie, twardość) powstających na ich podstawie powłok na metalu (tabela 5). Badania te wykazały, że powłoki mają dobrą charakterystykę użytkową; najlepsze są powłoki z rezolu oksyetylenowanego z zastosowaniem PEG 4000. Właściwości zarówno oksyetylenowanych produktów, jak i powstających z nich powłok zinterpretowano na podstawie różnic w długości (a więc i giętkości) fragmentów hydrofilowych w cząsteczkach.
PL
W artykule zamieszczono wyniki pomiarów grubości i badań składu chemicznego powłoki na stali 45 hartowanej i stali 45 azotowanej wytworzonej w procesie tarcia z kompozytami zawierającymi: 40% PTFE i 60% brązu oraz 12% PTFE i 12% brązu z lepiszczem żywicy fenolowo - formaldehydowej.
EN
In result of friction the components of PTFE composite create thin coating on steel element. The results of coatings thickness measurements and investigations of chemical analysis are described. During the examinations we used following materials: hardened steel 45, nitrogenized steel 45 and composites - 40% PTFE and 60% of bronze as well as 12% PTFE and 12% of bronze with phenolic - formaldehyde resin.
EN
The effect of phenolic resin modification on the properties of particleboards produced using such a modified resin was investigated using differing amounts of polyalcohols, such as: ethylene glycol, propylene glycol, butylene glycol and glycerol. It was found that the modification of phenolic resin with the applied alcohols results in improved physical and mechanical properties of the boards in proportion to the increasing length of carbon chain, as well as alcohol introduced to phenolic resin. The best results may be achieved using butylene glycol as a modifier.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji stopnia skorodowania zachodzącego w parze tribologicznej hamulca (tarczowego i bębnowego) w okresie jego postoju w warunkach agresywnego otoczenia miejskiego (przemysłowego). Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych, aktywowania powierzchni elementu metalowego przez tarcie z kompozytami, wykazały zróżnicowaną ich podatność korozyjną, w większości przypadków, większą dla powierzchni po tarciu. Wprowadzenie do kompozytu odpowiednich dodatków w ilości 1- 2%, np. niektórych kompleksów metali zwiększa odporność na korozję powierzchni żeliwa kojarzonej z nim tarciowo. Artykuł zawiera przykładowe wyniki badań odporności na korozję przy tarciu żeliwa po żeliwie i kompozytu modyfikowanego przez autorów.
EN
The paper presents results of observation of corrosion degree in brake tribological couples (disk brake and drum brake) during keeping them in condition of aggressive municipal (industrial) environment. The results of metal elements frictional activation during cooperation with composites show their different corrosion ability which was bigger, in majority of cases, for surface after friction. Introduction of suitable additives toacomposite (some metal complexes for example) in amount of 1-2%, increases resistance to corrosion of cast iron surface cooperating with them. The paper contains some examination results of corrosion resistance dotained durring frictional cooperation of cast iron with cast iron and with composite modified by the authors.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań skojarzenia trącego kompozyt cierny-metal (żeliwo) przy czym zabiegi technologiczne dotyczyły modyfikacji kompozytu polimerowego kompleksem metaloorganicznym miedzi. W wyniku zastosowanego modyfikatora uzyskano pozytywny efekt w postaci utrzymywania na dotychczasowym poziomie sumarycznego liniowego zużycia kompozytu ciernego i żeliwa, zadowalającą wartość współczynnika tarcia i poprawę odporności korozyjnej żeliwnych tarcz hamulcowych.
EN
Results of tests of friction couple consisting of friction composite and metal (cast iron) are presented in the paper. Technological treatments concerned a modification of polymeric composite with metal-organic complex of copper .As a result of the modification a following beneficial results were obtained total linear wear of friction composite and cast iron on level normal for the brakes, satisfactory value of coefficient of friction, improvement of corrosion resistance of cast iron brake discs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.