Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polifenole
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Celem badań było określenie wpływu odmiany jagody kamczackiej na wybrane wyróżniki jakościowe soków. Otrzymano soki z owoców następujących odmian: Czelabinka, Dlinnopłodna, Klon 44, Sinogłaska i Wojtek. W.uzyskanych sokach oznaczono zawartość ekstraktu, kwasowość miareczkową, zawartość polifenoli ogółem i antocyjanów. Ponadto soki poddano ocenie organoleptycznej. Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że badane wyróżniki jakościowe są zależne od odmiany owoców. Najwyższy ekstrakt stwierdzono w sokach z owoców odmiany Sinogłaska (14,8%), a najwyższą kwasowość 2,7% dla soków z jagody kamczackiej Sinogłaska, Czelabinka i Dlinnopłodna. Soki z owoców odmiany Dlinnopłodna charakteryzowały się najwyższą zawartością polifenoli ogółem (416 mg/100 ml) oraz antocyjanów (365,2 mg/100 ml). Wykazano, że soki z kwaśniejszych odmian zawierają więcej polifenoli i antocyjanów, a także są lepiej oceniane pod względem barwy. Odnośnie smaku i zapachu najwyżej zostały ocenione soki z polskiej odmiany Klon 44.
EN
The aim of the research was to determine the influence of the blue honeysuckle variety on selected quality characteristics of juices. Juices were obtained from the fruit of the Kamchatka berry of the Czelabinka, Dlinnopłodna, Klon 44, Sinogłaska and Wojtek varieties. The extract content, titratable acidity, total polyphenols and anthocyanins content were determined in the obtained juices. Moreover, the juices were subjected to an organoleptic evaluation. On the basis of the analysis of the results, it was found that the tested qualitative characteristics depend on the variety of fruit. The highest extract was found in fruit juices of the Sinogłaska variety (14.8%), and the highest acidity was 2.7% for the fruit juices of Sinogłaska, Czelabinka and Dlinnopłodna. Juices from fruits of the Dlinnopłodna variety were characterized by the highest content of total polyphenols (416 mg/100 mL) and anthocyanins (365,2 mg/100 mL). It has been shown that sour juices contain more polyphenols and anthocyanins and are better assessed in terms of the colour. In terms of taste and aroma, the juices from the Polish variety Klon 44 were rated the highest.
EN
The article of the study was to investigate selected physical and chemical properties of freeze-dried vegetables which were rejected as a waste of freezing process due to non-compliance with the size criterion. Cauliflower, carrot, yellow bean, potato and onion were freeze-dried with registration of drying kinetics and next sugars, anthocyanin and polyphenols content were determined, rehydration and sorption properties as well as colour, water activity and content and thermal properties. It was shown that obtained samples were characterized typical properties for freeze-dried vegetables and may be used as an e.g. component of freeze-dried vegetable mix or innovative food product.
PL
Celem artykułu było przedstawienie zbadanych wybranych właściwości fizykochemicznych warzyw liofilizowanych, które zostały odrzucone jako odpad z procesu mrożenia z powodu niespełnienia kryterium wielkości. Liofilizowano kalafior, marchew, żółtą fasolę, ziemniak i cebulę z rejestracją kinetyki suszenia, a następnie oznaczono zawartość cukrów, antocyjanów i polifenoli, właściwości rehydratacyjne i sorpcyjne, a także barwę, aktywność wody oraz zawartość i właściwości termiczne. Wykazano, że otrzymane próbki charakteryzowały się właściwościami typowymi dla warzyw liofilizowanych i mogą być wykorzystywane m.in. jako składnik liofilizowanej mieszanki warzywnej lub innowacyjnego produktu spożywczego.
PL
W artykule opisano metody oczyszczania ekstraktów polifenolowych zarówno w preparatach otrzymywanych ze świeżych owoców i warzyw, jak i z produktów przetworzonych. W pracy opisano metodę oznaczania stężenia substancji polifenolowych za pomocą technik chromatograficznych (HPLC, HSCCC) z uwzględnieniem poszczególnych metod oczyszczania preparatów.
EN
The article describes the methods of purifying polyphenolic extracts both in preparations obtained from fresh fruit and vegetables and from processed products. The paper describes the method of determining the concentration of polyphenolic substances by means of chromatographic techniques (HPLC, HSCCC).
PL
W artykule przedstawiono zalety umiarkowanej konsumpcji piwa i korzyści zdrowotne wynikające z obecności w piwie związków polifenolowych. Opisano źródła polifenoli w piwie, ich właściwości i znaczenie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, trwałości i jakości sensorycznej oraz fizykochemicznej gotowego produktu. Zawartość polifenoli ogółem w wybranych próbkach piwa i napojów alkoholowych oznaczono metodą spektrofotometryczną z odczynnikiem Folin-Ciocalteu. Na podstawie uzyskanych wyników, wskazano piwa ciemne, a następnie piwa mocne jako potencjalne źródło związków biologicznie czynnych w diecie, pod warunkiem umiarkowanego spożycia piwa.
EN
In the article, the advantages of moderate beer consumption and the health benefits resulting from the presence of polyphenolic compounds in beer were presented. The sources of polyphenols in beer, their properties and importance in the prevention of civilization diseases, durability and sensory as well as physicochemical quality of the finished product were described. The total polyphenols content in selected samples of beer and alcoholic beverages was determined using the spectrophotometric method with the Folin-Ciocalteu reagent. On the basis of the obtained results, dark beers, and then – strong beers, were indicated as a potential source of biologically active compounds in the diet, taking into account moderate beer consumption.
EN
Coffee and tea are among the most consumed beverages in the world, including in Poland. Coffee, apart from caffeine, contains biologically active substances such as: polyphenols, minerals and vitamin PP. Tea, right after water, is the most-consumed drink in the world. There are several dozen biologically active compounds in tea, including: polyphenols, organic acids, alkaloids as well as vitamins and minerals. The changing preferences of consumers also result in the growing popularity of herbal infusions. Many compounds such as: flavonoids, organic acids, saponins, tannins, essential oils, vitamins and minerals are responsible for the bioactive properties of herbs. However, it should be remembered that these drinks may also contain oxalates and acrylamide in coffee, tannins in tea, and heavy metals and pesticide residues in herbal infusions.
PL
Kawa i herbata należą do najchętniej spożywanych napojów na świecie, w tym również w Polsce. Kawa oprócz kofeiny zawiera substancje biologicznie aktywne, takie jak: polifenole, składniki mineralne oraz witaminę PP. Herbata, zaraz po wodzie, jest najchętniej spożywanym napojem na świecie. W herbacie występuje kilkadziesiąt związków biologicznie aktywnych, są to m.in.: polifenole, kwasy organiczne, alkaloidy oraz witaminy i składniki mineralne. Zmieniające się preferencje konsumentów skutkują również wzrostem popularności naparów z ziół. Za właściwości bioaktywne ziół odpowiadają liczne związki takie jak: flawonoidy, kwasy organiczne, saponiny, garbniki, olejki eteryczne, witaminy i składniki mineralne. Należy jednak pamiętać, że w napojach tych mogą również występować nieobojętne dla zdrowia człowieka szczawiany i akryloamid w kawie, garbniki w herbacie oraz metale ciężkie i pozostałości pestycydów w naparach z ziół.
EN
Dried fruits are available to consumers all year round. Their regular consumption may contribute to the improvement of health and reduce the development of many diet-related diseases. The aim of the study was to determine the content of total polyphenols, the ability to scavenge the DPPH radical, ABTS cation radical and the ability to chelate iron (II) ions in selected dried fruits available and consumed in Poland. It was found that dried fruit shows the ability to inactivate the DPPH radical and the ABTS cation, and also have chelating properties. It was shown that the content of polyphenols in the tested dried fruits was varied, however, the highest content of phenolic compounds and anti-radical activity were characteristic of dried strawberries. The obtained results indicate that, thanks to the anti-free radical properties, the consumption of dried fruit may play an important role in the nutrition of health-conscious people.
PL
Owoce suszone są dostępne dla konsumentów przez cały rok. Ich regularne spożywanie może wpłynąć na poprawę zdrowia człowieka oraz na ograniczenie rozwoju wielu chorób dietozależnych. Celem pracy było oznaczenie zawartości polifenoli ogółem, zdolności do zmiatania rodnika DPPH, kationorodnika ABTS oraz zdolności do chelatowania jonów żelaza (II) w wybranych suszonych owocach dostępnych i spożywanych w Polsce. Stwierdzono, że suszone owoce wykazują zdolność do dezaktywacji rodnika DPPH oraz kationorodnika ABTS, a także mają właściwości chelatujące. Wykazano, że zawartość polifenoli w badanych owocach suszonych była na zróżnicowanym poziomie, jednak najwyższą zawartością związków fenolowych i aktywnością antyrodnikową charakteryzowały się suszone truskawki. Uzyskane wyniki wskazują, że dzięki właściwościom antyrodnikowym spożywanie suszonych owoców może odgrywać istotną rolę w żywieniu osób dbających o zdrowie.
PL
Celem artykułu było przeanalizowanie zasobności przykładowych soków owocowych w związki biologicznie aktywne, takie jak związki fenolowe i kwas askorbinowy. W artykule przedstawiono zagadnienie produkcji soków oraz ich podział na różne rodzaje, charakterystykę i występowanie związków biologicznie aktywnych, a także ich straty w wyniku procesów technologicznych. Przeanalizowano również trendy panujące na rynku soków owocowych. Na podstawie dostępnej literatury stwierdzono, iż soki, zwłaszcza bezpośrednie (NFC), są dobrym źródłem związków biologicznie aktywnych. Potwierdzono, że należy włączać je do diety w celu zwiększenia spożycia substancji prozdrowotnych. Soki mogą stanowić jedną z codziennych porcji owoców i warzyw.
EN
The aim of the article was to analyze the abundance of exemplary fruit juices in biologically active compounds, such as phenolic compounds and ascorbic acid. The article discusses issues such as the production of juices and their division into different types, characteristics and occurrence of biologically active compounds, as well as their losses as a result of technological processes. Trends on the fruit juice market were also analyzed. Based on the available literature, it was found that juices, especially NFC ones, are a good source of biologically active compounds. It has been confirmed that fruit juices should be included in the diet in order to increase the intake of pro-health substances. Juices can be one of the daily portions of fruit and vegetables.
PL
Celem badań było opracowanie funkcjonalnego produktu piwnego o zwiększonych wartościach prozdrowotnych, poprzez wykorzystanie niekonwencjonalnych dodatków zwiększających potencjał przeciwutleniający produktu. Piwem podstawowym do badań było piwo Red Ale. Zastosowano następujące dodatki funkcjonalne: świeże zioła (melisa i tymianek), suszone owoce jagód goji oraz liście herbaty zielonej. W piwach oznaczono zawartość ekstraktu ogólnego (wyrażonego jako stopnie Plato), związków polifenolowych ogółem, pH oraz zdolność przeciwutleniającą (FRAP). Do określenia barwy piw wykorzystano skalę EBC. Oceny sensorycznej dokonano z udziałem 80 panelistów, stosując pięciopunktową skalę hedoniczną. Wszystkie dodatki funkcjonalne, z wyjątkiem tymianku, spowodowały nieznaczne pojaśnienie barwy piw. Najwyższą zawartość związków polifenolowych w porównaniu z podstawowym piwem Red Ale uzyskano w piwach z dodatkiem owoców goji oraz melisy, a najniższą w przypadku piwa Red Ale z dodatkiem tymianku. Największy wzrost aktywności przeciwutleniającej wykazało piwo z melisą. Natomiast najlepsze pod względem smakowym okazało się piwo z dodatkiem herbaty zielonej i owoców goji.
EN
The aim of work was to develop a functional beer product with enhanced pro-health properties, through the use of unconventional additives that increase the antioxidant potential of the product. The basic product was Red Ale beer. The following functional additives were used: fresh herbs (lemon balm and thyme), goji berries and green tea extract. EBC analytical methods were used to determine the colour of beers. The pH and the content of: the total extract (expressed as degrees Plato), polyphenolic compounds and antioxidant capacity (FRAP) were determined. A sensory evaluation was carried out involving eighty panellists using a five-point hedonic scale. All functional additives, with the exception of thyme, caused a slight brightening of the beers colour. The highest content of polyphenolic compounds in comparison with the basic Red Ale beer was obtained for beers with the addition of goji fruit and lemon balm, and the lowest for Red Ale beer with the addition of thyme. The largest increase in antioxidant activity was observed in lemon balm beer. However, the best in terms of taste turned out to be beer with the addition of green tea and goji fruit.
PL
Pozytywna opinia EFSA odnosząca się do wysokiej zawartości flawanoli w proszku kakaowym przyczyniła się do intensyfikacji badań nad potencjałem przeciwutleniającym czekolad i ich korzystnym wpływem na zdrowie ludzi. Rynek wyrobów czekoladowych podlega obecnie dynamicznym przemianom i oferuje szeroką gamę produktów wytwarzanych w sposób zróżnicowany, z wykorzystaniem m.in. nieprażonych ziaren kakaowych czy ziaren poddanych krótkiej fermentacji jak w przypadku czekolady rubinowej. Najistotniejszymi dla zdrowia ludzi składnikami czekolady są polifenole. Przeprowadzone badania wykazały wysoką zawartość polifenoli zarówno w czekoladach gorzkich, jak i mlecznych. Nie wykazano jednoznacznego wpływu procesu prażenia na zawartość polifenoli, co wynika przede wszystkim z zastosowanej odmiany ziaren kakaowych, a także regionu i warunków upraw. Niemniej jednak wyniki badań pokazują bogactwo oferty zaspokajającej potrzeby różnych grup konsumenckich, zarówno preferujących żywność niskoprzetworzoną, jak i wegetarian czy lubiących nowinki technologiczne.
EN
EFSA's positive opinion regarding the high content of flavanols in cocoa powder contributed to the intensification of research on the antioxidant potential of chocolates and their beneficial effect on human health. The chocolate market is currently undergoing dynamic changes and offers a wide range of products manufactured in a differentiated manner, including , for example, unroasted cocoa beans or short-fermented beans as in the case of ruby chocolate. Polyphenols are the most important chocolate ingredients for human health. The study showed a high content of polyphenols in both bitter and milk chocolates. No unambiguous effect of the roasting process on the studied indicator has been demonstrated, which is primarily due to the variety of cocoa beans used, as well as the region and crop conditions. Nevertheless, the analyzed chocolates show the diversity of the offer that meets the needs of various consumer groups, both those who prefer low-processed food, as well as vegetarians or those who like technological innovations.
PL
Winogrona (odmiany Hibernal) podczas obróbki wstępnej poddano działaniu impulsowego pola elektrycznego przez 10 s, o częstotliwości 20 impulsów na sekundę i dwóch wartości natężenia 3,3 kV/cm oraz 5 kV/cm, następnie prowadzono fermentację winogron zgodnie z procedurami stosowanymi w przemyśle winiarskim przez 8 tygodni. W uzyskanych winach oznaczono całkowitą zawartość związków polifenolowych i flawonoidów. Wykazano, że stosując pulsacyjne pole elektryczne PEF na owoce winogron przed procesem fermentacji można modyfikować zawartość związków aktywnych biologicznie, korzystnie zwiększając ich zawartość w winie.
EN
Grapes (Hibernal variety) during pre-processing were subjected to a pulsed electric field for 10 seconds, a frequency of 20 pulses per second and two intensity values: 3.3 kV / cm and 5 kV / cm, then the fermentation of grapes was provided according to the procedures used in the wine industry for 8 weeks. In the obtained wines the total content of polyphenolic compounds and flavonoids was determined. The described method allows to modify the content of biologically active compounds, preferably increasing their content in wine.
EN
Broccoli has a very good nutritive value, high antioxidant activity and pro-healthy potential. Freezing is one of best methods for vegetable storage and broccoli belongs to the group of vegetables subjected to this process on an industrial scale. This work investigates the effect of type of container: low density polyethylene (PE-LD) bags and oriented polystyrene (OPS) boxes on selected quality parameters in frozen broccoli. The experimental material was the broccoli cultivar LordF1. The vegetable was subjected to blanching, freezing and 3-month storage. At the every stage of an experiment the material was examined in terms of: vitamin C content; β-carotene; total polyphenols; and antioxidant potential, which was determined basing on the ability to quench the ABTS˙+ free radical. It has been found that vegetables which were kept frozen for 3 months in two types of container had parallel levels of vitamin C, β-carotene; total polyphenols; and similar antioxidative potential.
12
Content available Polish plants as raw materials for cosmetic purposes
EN
The cosmetics market is more and more demanding, and there is a constant request for new products. The aim of the study was to find plant materials occurring commonly in Poland that would have a multidirectional effect on the skin. Research focuses on plants with high content of saponins and polyphenols. Ability to create foam and ability to reduce the surface tension of water as a determinant of saponin content was checked. The Folin-Ciocalteu test was made to check the content of polyphenols. Fifty-seven raw materials were examined. To the most promising for cosmetic purposes belong goldenrods (Solidago), especially their leaves. Much better results were obtained for S. canadensis and S. gigantea, than S. virgaurea.
EN
In recent years, research of antitumor activity of natural compounds isolated from plant material has increased. Polyphenols have gained significant attention due to their proapoptotic abilities and their involvement in migration and inhibition of metastasis processes. The anticancer effects of polyphenolic extracts of Viburnum opulus fruit against human breast (MCF-7) and cervical (HeLa) cancer cell lines have been confirmed in this study. It was demonstrated that the tested preparations (methanol – M and acetone – A from pomace, juice – J and juice after extraction to the solid phase SPE – PF) show cytotoxic activity and regulate the migration process of cancer cells. The degree of inhibition of cell migration was measured at two times - 24 h and 48 h after addition of the tested preparations. The highest toxicity towards both cell lines was demonstrated by the polyphenol fraction obtained after juice purification SPE (IC50 values at concentration of 63,541 and 19,380 μg/mL for HeLa and MCF cell lines, respectively). At the same time, the same preparation inhibited cell migration the most (nearly 70% compared to controls at both times at the concertation of 15 and 30 μg/mL). All preparations showed the antioxidant ability, but the Viburnum opulus juice (200 and 350 μg/mL) and the preparation after its purification (15 and 30 μg/mL) have larger ability to inhibit the intracellular oxidative stress (30-40%) than preparation obtained from pomace (nearly by 20% at concentration of 20 and 50 μg/mL of M and A). Despite the antioxidative capacity of the preparations, they simultaneously decreased cellular mitochondrial potential. The results obtained indicate the high potential of components of Viburnum opulus polyphenolic compounds can be used in the production of innovative dietary supplements or pharmacological preparations for people with an increased risk or inclination towards developing breast or cervical cancer.
PL
Napary yerba mate są bogatym źródłem antyoksydantów, w tym szczególnie związków polifenolowych, które decydują o ich walorach zdrowotnych i sensorycznych. Obecność tych związków w dużej mierze zależy od sposobu i krotności parzenia. Celem artykułu było określenie wpływu krotności parzenia na właściwości przeciwutleniające naparów przygotowanych z liści ostrokrzewu Ilex paraguariensis. Stwierdzono, że każde kolejne parzenie yerba mate obniża właściwości antyoksydacyjne naparów oraz że krotność parzenia yerba mate statystycznie istotnie wpływała na zmniejszenie zawartości związków polifenolowych w przygotowanych naparach. Całkowita zmiana sięgała nawet około 85%.
EN
Infusions prepared from yerba mate are good sources of antioxidants, especially polyphenols, that are very important to its healthy and sensory properties. The presence of these compounds largely depends on the method and multiplicity of brewing. The aim of this work is to evaluate the influence of the multiplicity of brewing on the antioxidant activity of yerba mate beverages prepared from Ilex paraguariensis. It was found that each subsequent yerba mate brewing reduces the antioxidant properties of beverages. It was found that each subsequent yerba mate brewing statistically important reduces the total content of polyphenols. The change in total polyphenols content was reduced even by approximately 85%.
PL
Celem niniejszej pracy była ocena jakości wybranych produktów handlowych z owoców i kwiatów bzu czarnego pod względem ich właściwości bioaktywnych. Badaniom poddano dostępne na rynku produkty obejmujące soki, syropy, dżem, mus oraz konfiturę. Ocenę przeprowadzono na podstawie pomiarów aktywności przeciwutleniającej, zawartości polifenoli ogółem oraz zawartości i profilu antocyjanów. Aktywność przeciwutleniająca była wysoce skorelowana z zawartością polifenoli w badanych produktach. Najwyższe wartości tych parametrów wykazywał jeden z pięciu soków, który był bezpośrednio tłoczony z owoców ekologicznych. Najmniej związków fenolowych, a tym samym najsłabsze właściwości przeciwutleniające stwierdzono w przypadku syropów, a zwłaszcza syropu z kwiatów bzu czarnego. Najwyższą zawartością antocyjanów, w zależności od zastosowanej metody badawczej, charakteryzował się wspomniany sok oraz dżem, natomiast najmniejsze ilości tych związków bądź ich brak odnotowano w konfiturze, musie i syropie farmaceutycznym.
EN
The aim of this study was to evaluate the quality of selected commercial products made from elderberry fruits and flowers, in terms of their bioactive properties. The research covered products available on the market, including juices, syrups, jam, mousse and confiture. The evaluation was based on measurements of antioxidant activity, total polyphenols content, as well as anthocyanins content and profile. The antioxidant activity was highly correlated with the content of polyphenols in the tested products. The highest values of these parameters were shown by one of five juices, which was directly pressed from organic fruit. The least phenolic compounds, and thus the weakest antioxidant properties, were found in the case of syrups, especially elderflower syrup. The highest content of anthocyanins, depending on the test method used, was observed in the mentioned juice and jam, whereas the lowest amounts of these compounds or their absence were recorded in confiture, mousse and pharmaceutical syrup.
PL
Polifenole są wtórnymi metabolitami roślinnymi o bardzo zróżnicowanej strukturze. Ze względu na różnice w budowie podzielono je na cztery grupy: kwasy fenolowe, flawonoidy, lignany i stilbeny. Są silnymi przeciwutleniaczami i wykazują wiele właściwości prozdrowotnych, takich jak: działanie przeciwnowotworowe, przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe, przeciwalergiczne, przeciwzapalne. Zapobiegają też osteoporozie i otyłości. Ponadto polifenole działają przeciwdrobnoustrojowo, hamując rozwój bakterii powodujących psucie produktów spożywczych oraz bakterii chorobotwórczych. Ekstrakty zawierające dużą ilość polifenoli mogą więc ograniczać procesy psucia się żywności i tym samym pełnić funkcję naturalnych konserwantów. W artykule omówiono przeciwdrobnoustrojowe właściwości ekstraktów zawierających dużą ilość polifenoli pochodzących z różnych źródeł. Opisano również ich wpływ na trwałość mięsa i produktów mięsnych podczas ich przechowywania.
EN
Polyphenols are secondary plant metabolites with a very diverse structure. Due to the differences in structure, they are divided into 4 groups: phenolic acids, flavonoids, lignans and stilbenes. They are strong antioxidants and have many health benefits, such as anti-cancer, anti-atherosclerosis, anti-diabetic, anti-allergic and anti-inflammatory effects. They also prevent osteoporosis and obesity. In addition, polyphenols reveal antimicrobial activity inhibiting the growth of food spoilage and pathogenic bacteria. Therefore, polyphenolic extracts can delay food spoilage processes and act as natural preservatives. The article discusses the antimicrobial properties of polyphenolic extracts obtained from various sources. Their effect on the shelf-life of meat and meat products during their storage has been also described.
PL
Oceniono wpływ dodatku suszonego oregano na właściwości chemiczne oleju tłoczonego na zimno, pozyskanego z nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Do badań przygotowano próbę kontrolną zawierającą czysty olej rzepakowy oraz pięć prób doświadczalnych, zawierających olej z dodatkiem 0,5, 1, 1,5, 2 i 2,5% mas. suszonego oregano. Oceny zmian zachodzących w próbach olejów przechowywanych w temp. 10±1°C przez 7 i 14 dni dokonano na podstawie wartości liczby kwasowej, liczby nadtlenkowej i czasów indukcji utleniania. Stwierdzono, że zastosowany dodatek wykazywał właściwości przeciwutleniające, skutecznie obniżając zmiany oksydacyjne zachodzące w czasie przechowywania oleju. Ponadto wydłużał czas indukcji, zwiększając stabilność oksydacyjną oleju.
EN
Dry and powered oregano at concns. 0.5-2.5% by mass was added sep. to the oil and then the modified oil was stored at 10°C for 7 and 14 days. The values of the acid no. (AN), peroxide no. (PN) and oxidn. induction times (OIT) of the modified oil samples were detd. after storage and compared with the corresponding values of the unmodified oil. The increase in the oregano content in the oil resulted in the increase of OIT and the redn. of AN and PN of the tested oils. The increase in storage period resulted in a decrease in AN value and in increase in the OIT value.
EN
The fruits of the old cultivars are valuable because of the taste and their culinary usefulness. The old cultivars of plants increase biodiversity in organic farms. Plum fruits are characterized by high healthy potential because they are rich in numerous biologically active compounds (polyphenols, especially phenolic acids, flavonoids and anthocyans), as well as vitamin C. In the presented work the plums of the old cultivars contained more vitamin C, phenolic acids and flavonols in comparison with new varieties of fruits. In the modern literature research on the comparison of the pro-healthy value of the new and the old plum cultivars is lacking. The experiment was carried out in 2017 using four varieties of the old and the new plums: Cacańska Rana, Opal, Ruth Gerstheter, Węgierka Wczesna (a gro up of the old cultivars) and Fryga, Kalipso, Katinka, Silvia (a group of the new cultivars). The content of dry matter (by scale method), vitamin C as well as polyphenols (by HPLC method) were determined in fruits. The obtained results were subject to statistical elaboration using Duncan's post-hoc test (ɑ = 0.05). The obtained results indicate that plums of the old varieties contained slightly more vitamin C, total phenolic acids (including caffeic, ferulic, p-coumaric and chlorogenic acids) and flavonols compared to plums of the new cultivars. The Cacańska Rana cv. fruits were characterized by the highest content of identified and measured biologically active compounds in comparison with the fruits of the other tested plum cultivars.
PL
Owoce dawnych odmian śliw są cenione ze względu na walory smakowe oraz ich przydatność kulinarną. Wzbogacają bioróżnorodność w gospodarstwach ekologicznych. Śliwki charakteryzują się wysokim potencjałem zdrowotnym, ponieważ są zasobne w liczne związki biologicznie czynne (polifenole, szczególnie kwasy fenolowe, flawonoidy i antocyjany), jak również witaminę C. W prezentowanej pracy owoce dawnych odmian śliw zawierały więcej witaminy C, kwasów fenolowych oraz flawonoli w porównaniu z owocami odmian nowych. W najnowszej literaturze brakuje badań dotyczących porównania wartości prozdrowotnej nowych i dawnych odmian owoców śliw. Doświadczenie przeprowadzono w roku 2017 z użyciem czterech odmian śliw dawnych i nowych: Cacańska Rana, Opal, Ruth Gerstheter, Węgierka Wczesna (grupa dawnych odmian) oraz Fryga, Kalipso, Katinka, Silvia (grupa nowych odmian). W owocach oznaczono zawartość suchej masy (metodą wagową), witaminy C, jak też polifenoli (metoda HPLC). Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z zastosowaniem testu post-hoc Duncana (ɑ=0,05). Otrzymane wyniki wskazują, że śliwki dawnych odmian zawierały nieznacznie więcej witaminy C, kwasów fenolowych ogółem (w tym kawowego, ferulowego, p-kumarynowego i chlorogenowego) oraz flawonoli w porównaniu z śliwkami odmian nowych. Owoce odmiany Cacańska Rana charakteryzowały się najwyższą zawartością zidentyfikowanych i zmierzonych związków biologicznie czynnych w porównaniu z owocami pozostałych badanych odmian śliw.
PL
Celem badań było oznaczenie zawartości składników bioaktywnych oraz aktywności antyoksydacyjnej w naparach i ekstraktach z owoców, ogonków i liści czereśni. Zgodnie z naszą wiedzą w literaturze nie ma badań mających na celu porównanie aktywności antyoksydacyjnej w tych częściach czereśni. Materiałem badawczym były odmiany czereśni: Burlat, Kordia oraz Regina. W przygotowanych naparach i ekstraktach oznaczono zawartość polifenoli ogółem (z wykorzystaniem odczynnika Folina-Ciocalteu),antocyjanów (metodą różnicową), oraz aktywność antyoksydacyjną (metodą ABTS•+, DPPH•, FRAP). Istotnie najwyższą zawartością składników bioaktywnych oraz aktywnością antyoksydacyjną charakteryzowały się napary i ekstrakty z ogonków, a najniższą z owoców czereśni. Wśród naparów i ekstraktów przygotowanych z ogonków i liści najwyższą zdolnością przeciwutleniającą charakteryzowała się odmiana Regina, natomiast wśród przygotowanych z owoców odmiana Kordia. Wyniki badań wskazują na bardzo wysoką zależność między zawartością związków polifenolowych, a aktywnością antyoksydacyjną. Napary i ekstrakty z owoców, ogonków i liści czereśni stanowią wartościowe źródło składników bioaktywnych.Te części roślin wymagają jednak dalszych badań, w celu określenia możliwościach zastosowania do produkcji żywności funkcjonalnej.
EN
The aim of study was to determine the content of bioactive compounds and antioxidant activity in infusions and extracts prepared from sweet cherry fruits, petioles and leaves. To best of our knowledge there are no reports on the antioxidant activity of sweet cherry petioles and leaves.The experimental material consisted of cultivars: Burlat, Kordia and Regina. The content of total polyphenols and anthocyanins, as well as the antioxidant activity (ABTS•+, DPPH•, FRAP methods) were assessed in the infusions and extracts. The highest content of bioactive compounds and antioxidant activity were characterized by the infusions and extracts from petioles, however the lowest from the fruits of sweet cherry. Among the infusions and extracts prepared from petioles and leaves, the highest antioxidant potential was characterized by cultivar Regina, however among fruits - cultivar Kordia. The obtained results indicated that there was a strong correlation between the content of polyphenols and antioxidant activity. The sweet cherry fruits, petioles and leaves infusions and extracts were a rich source of bioactive compounds. There is a need for further research of these parts of plant to explore the possibility of using them for the production of functional foods.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące możliwości zastosowania wysokiego ciśnienia do utrwalania soków z jabłek i buraków ćwikłowych. Stosowano ciśnienia: 200, 300, 400 MPa przez 10 min w temperaturze pokojowej oraz pasteryzację w temp. 85°C przez 15 min. Soki przechowywano 14 dni w temp. 4°C. Oznaczano zawartość polifenoli w soku z jabłek i w soku z buraków ćwikłowych, zawartość kwasu askorbinowego w soku jabłkowym oraz betaniny w soku z buraków ćwikłowych. Oznaczono także ogólną liczbę drobnoustrojów oraz liczbę drożdży i pleśni. W sokach poddanych działaniu wysokiego ciśnienia stwierdzono większą zawartość polifenoli oraz wit. C niż w sokach pasteryzowanych oraz nieutrwalonych. Zastosowanie wysokiego ciśnienia ograniczyło straty betaniny podczas przechowywania o ok. 52% w porównaniu z sokiem surowym, spowodowało też redukcję liczby bakterii oraz pleśni i drożdży w badanych sokach. Najwyższą inaktywację drobnoustrojów stwierdzono po zastosowaniu ciśnienia 400 MPa.
EN
In the following paper, the possibilities of using High Pressure Processing (HPP) for the purpose of apple and beetroot juices preservation were discussed. Juice samples were pressurized under 200, 300, 400 MPa for 10 minutes at room temperature and other samples were pasteurized at 85°C for 15 minutes. The juices were stored for 14 days at 4°C. The content of polyphenols in apple juice and beetroot juice, of ascorbic acid in apple juice, the content of betanin in beetroot juice and the total bacterial count and the number of yeasts and molds were determined. The juices exposed to high pressure, showed higher concentration of polyphenols and vitamin C in comparison with the pasteurized and control juices. The application of pressure reduced the loss of betanin content during storage time by 52% compared to the raw juice. Application of the pressure of 300 and 400 MPa effectively reduced the number of bacteria, yeasts and molds in the tested juices. The highest inactivation of microorganisms was observed at 400 MPa.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.