Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gwint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia informacje dotyczące metodyki pomiarów i analizy zużycia sprawdzianów gwintów podczas ich eksploatacji. Sprawdzian trzpieniowy zbudowany jest jako dwustronne narzędzie kontrolne i jest przeznaczony do dwugranicznej kontroli istotnych parametrów gwintu. Strona przechodnia jest przeznaczona do kontroli dolnego wymiaru średnicy podziałowej, dolnego wymiaru średnicy zewnętrznej gwintu wewnętrznego, podziałki oraz kąta zarysu. Strona nieprzechodnia służy do kontroli górnego wymiaru średnicy podziałowej. Sprawdziany gwintowe trzpieniowe są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi kontrolnych stosowanych w przemyśle.
EN
This article provides information on the methodology for measuring and analysing the wear of screw pin gauges during their operation. A pin gauge is constructed as a two-sided control tool and is designed for a go/no go inspection of important thread parameters. The ‘go’ side is designed to control the lower dimension of the pitch diameter, the lower dimension of the outer diameter of the inner thread, the pitch and the flank angle. The ‘no-go’ side is used to inspect the upper dimension of the pitch diameter. Screw pin gauges are one of the most widespread control tools used in industry.
EN
The paper presents a computer simulation of the influence of the corner construction of a forming tap on the tool material strain. The obtained visual representation is presented of the course of thread groove formation and the distribution of stresses and deformations in the workpiece and tool. The obtained operational stress distributions allow the observation of places with maximum loads and thus exposed to accelerated wear. This helps to select the most advantageous outline for the tool adapted to the specific application in the technological process without the need for long-term operational tests.
PL
W opracowaniu przedstawiono symulację komputerową wpływu konstrukcji naroża gwintownika wygniatającego na wytężenie materiału narzędzia. Otrzymano wizualne przedstawienie przebiegu powstawania bruzdy gwintu i rozkład naprężeń i odkształceń w materiale obrabianym i narzędziu. Otrzymane rozkłady naprężeń eksploatacyjnych pozwalają na obserwację miejsc maksymalnie obciążonych a tym samym narażonych na przyspieszone zużycie. Pomaga to wybrać zarys najkorzystniejszy dla narzędzia przystosowany do konkretnego zastosowania w procesie technologicznym bez konieczności długotrwałych badań eksploatacyjnych.
EN
The purpose of this study is to perform automatic measurement of a screw thread profile acquired with a 3D vision system. Measurements are carried out using a laser triangulation method. The triangulation method requires a calibration procedure to be performed on a measurement stand. The first stage of the calibration procedure allows one to compensate for lens and perspective distortion. Calculated projection model coefficients are also used to transform the image coordinate system into the world coordinate system. Next, a specially designed calibration target with known geometric dimensions is used to position the object’s rotation axis on the measurement plane and prepare it for the measurement procedure. This paper presents the algorithms used to perform a measurement for a single cross-section of a screw thread. For the chosen screw thread, the pitch, flank angles, and the radiuses at the crest and root are measured.
PL
Celem przedstawionych w artykule badań jest przeprowadzenie zautomatyzowanego pomiaru elementu gwintowanego. Pomiar profilu gwintu wykonano przy pomocy systemu wizyjnego 3D opartego na zasadzie triangulacji laserowej. W artykule przedstawiono opis kalibracji stanowiska pomiarowego. Pierwszy etap procedury kalibracyjnej pozwala na kompensację dystorsji układu optycznego oraz zniekształcenia perspektywicznego. Wyznaczone na tym etapie współczynniki macierzy projekcji wykorzystywane są również do transformacji układu współrzędnych obrazu do układu współrzędnych świata. Na kolejnym etapie specjalnie przygotowany cel kalibracyjny, o znanych parametrach geometrycznych, wykorzystany został do wypozycjonowania osi obrotu elementu na płaszczyźnie pomiarowej - wyznaczonej przez wiązkę laserową. W artykule przedstawiono algorytmy wykorzystane podczas wykonywania pomiarów na obrazie pojedynczego przekroju poprzecznego elementu gwintowanego. Przedstawione metody pozwalają na wyznaczenie skoku, kąta zarysu oraz promieni wierzchołka i dna zarysu gwintu.
EN
This paper presents a method allowing for the quality inspection of a screw thread directly on a production line. The parameter evaluation was performed on a surface partial image obtained using 3D laser triangulation. Three characteristic values are being measured for each element: minor pitch, major pitch, and pitch diameter. The paper contains an overview and discussion of methods commonly used for screw thread measurements. The non-tactile 3D imaging method that was selected for this task is fast enough to be used on every element which leaves the production line, and it is accurate enough to provide reliable data about the quality of the final product. Thread parameter assessment is based on a two-stage algorithm. The first step provides data about the overall placement of the elements, along with a rough estimate of the major diameter. The final values are then calculated using the least squares minimization method. This algorithm was verified using synthetic data representing an ideal thread contour, and then implemented for the analysis of the actual thread surface of a 3D image. Detailed algorithm execution time measurements were presented, along with our method to decrease computational costs for performing measurements on each screw thread.
PL
Artykuł przedstawia metodę kontroli jakości elementów gwintowanych możliwą do realizacji bezpośrednio na linii produkcyjnej. Pomiar parametrów został przeprowadzony, bazując na częściowym obrazie gwintu wykonanym przy pomocy triangulacji laserowej. Opisano metodę pozwalającą na wyznaczenie trzech charakterystycznych parametrów gwintu: średnicy wewnętrznej, średnicy wewnętrznej oraz skoku gwintu. W pracy przedstawiono przegląd metod powszechnie wykorzystywanych do pomiaru parametrów gwintu. Do realizacji zadania wybrano ostatecznie bezstykową metodę obrazowania 3D, charakteryzującą się szybkością wystarczającą, by można ją było zastosować dla każdego elementu opuszczającego linię produkcyjną oraz dokładnością pozwalającą skutecznie oszacować jakość produktów opuszczających linię produkcyjną. Opracowany algorytm wyznaczania parametrów gwintu składa się z dwóch etapów. W wyniku kroku pierwszego otrzymano zgrubną informację o położeniu oraz parametrach obrazowanego obiektu. Drugi krok pozwala na dokładne wyznaczenie szukanych parametrów z wykorzystaniem minimalizacji funkcji błędu. Algorytm został zweryfikowany z wykorzystaniem danych opisujących kontur idealny, a następnie wykorzystany do analizy danych pochodzących z rzeczywistego pomiaru. W artykule zaprezentowano dokładne dane dotyczące czasu wykonywania algorytmu wraz z metodą skrócenia czasu obliczeń dla każdego pojedynczego elementu.
5
Content available remote Ocena efektywności wygniatania gwintów w stopach magnezu
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania wstępnego podgrzania stopów magnezu w celu uzyskania lepszej jakości oraz wytrzymałości na zrywanie podczas wygniatania gwintów. Uzyskane wyniki porównano z gwintami wykonanymi tradycyjnymi gwintownikami skrawającymi.
EN
The article presents results of research on the possibility of using pre-heat the magnesium alloys in order to achieve better quality and tensile strength during the thread forming. The results were compared with conventional threads made screw tap.
PL
Przedmiotem artukułu jest optymalizacja śrub w zespole korbowód-stopa korbowodu silnika SW 680 Leyland, z uwagi na równomierny rozkład obciążenia na wszystkie zwoje gwintu. Optymalizacja geometrii śruby polegała na częściowym stoczeniu zwoi gwintu pełnego pod określonym kątem. Obliczenia stanu naprężenia prowadzono metodą elementów skończonych, przy użyciu programu Nastran/Patran. Wykazano, że optymalnym kątem częściowego stoczenia pełnego zarysu gwintu okazał się kąt 3⁰, przy którym obciążając śrubę siłą rozciągającą 29 kN, uzyskano obniżenie naprężenia redukowanego o 12% oraz bardziej równomierny rozkład obciążenia zwoi gwintu w porównaniu do śruby klasycznej o pełnym zarysie gwintu.
EN
The paper concerns optimization of screws in the unit including connecting-rod – connecting rod big end of the SW 680 Leyland motor related to uniform distribution of loading on all the thread coils. Optimization of screw geometry insists in partial turning of the thread coil at a determined angle. The stress state calculations were performed with the finite element method and the Nastran/Patran program. It has been shown that the angle 3⁰ is the optimum angle of partial turning of the thread contour. At that angle, when the screw was loaded by the tensile force 29 kN, we obtained the reduced stress decreased by 12%, and more uniform distribution of the thread coil as compared with the traditional screw (not optimized).
PL
W artykule przedstawiono parametry symulacji obróbki rolki oraz uzyskiwane w ten sposób zarysy gwintu przy różnych zarysach gwintu współpracującego z nią elementu (śruby lub nakrętki). Ponadto zaprezentowano wpływ wybranych parametrów gwintu: średnicy, zarysu oraz krotności gwintu na położenie chwilowego śladu styku elementów.
EN
The article describing parameters influence for the roller machining process, and obtained thread shape results was comparison with the thread shape cooperating elements as nut or bolt. Additionally presenting influence thread parameters as pith diameters, thread shape and coil thread number with correlation on localization of the components contact.
PL
Artykuł dotyczy nowej metody regeneracji połączeń gwintowych poprzez zastąpienie uszkodzonego gwintu wewnętrznego szpilką o specjalnej konstrukcji. Metoda regeneracji uszkodzonego połączenia gwintowanego polega na wykorzystaniu odkształcenia plastycznego zachodzącego podczas wciskania w uszkodzony gwint wewnętrzny szpilki, na której końcu wykonano nierówności trójkątne. Opracowano autorską aplikację wykorzystującą Metodę elementów skończonych (MES) w programie Ansys Workbench do analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas regeneracji połączenia - wciskania nowej szpilki. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej.
EN
Article presents new method of thread regeneration through replacement damaged internal thread by a pin with special construction. Method of regeneration of a damaged threaded connection involves the use of plastic deformation occurring when pressing in the damaged threads internal a pins. At one end of the pins are made of triangular outline inequality. Developed application in Finite method elements (MES) in the program Ansys Workbench for the analysis of physical phenomena occurring during regeneration joint in new a pin. Selected results of numerical analysis are presented.
PL
Znaczne głębokości otworów i związane z tym duże ciśnienia i temperatury oraz środowisko korozyjne mają decydujący wpływ na kierunki modernizacji połączeń gwintowych. Ponadto zapuszczanie rur do otworów kierunkowych i poziomych niesie za sobą obciążenia elementów połączenia gwintowego. W oparciu o wymagania eksploatacyjne, których źródłem są warunki obciążeniowe i środowiskowe występujące w odwiertach naftowych i gazowych dokonano przeglądu konstrukcji połączeń gwintowych rur dla górnictwa otworowego.
EN
Big depths of holes and high pressures and temperatures related as well corrosive environment have decisive impact on development of thread connections modernization. Additionally casing/tubing running to the directional and horizontal holes results in increasing loads of thread connection surfaces. The review of tubular thread connections for petroleum industry is presented on the basis of production requirements and load and environment conditions impacts.
PL
Gwinty kształtowane plastycznie mają szereg zalet. Możliwe jest uzyskanie niskiej chropowatości powierzchni i dużej dokładności. Gwint ma podwyższoną wytrzymałość na ścinanie i docisk powierzchniowy. Przeprowadzono badania wymiarów i chropowatości powierzchni gwintów walcowanych i nagniatanych oraz badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie gwintów walcowanych i skrawanych. Ponadto przeprowadzono badania mikrostruktur oraz wyznaczono rozkłady twardości HV0,1 na przekrojach gwintów walcowanych.
EN
The threads fabricated by plastic working offer a number of indisputable advantages. It is possible to obtain low surface roughness and high accuracy. The threads are characterised by high shear strength and surface pressure. The dimensions and surface roughness of the threads were checked and the shear strength of the rolled and machined threads was compared. Additionally, microstructural examinations were made on cross-sections of the rolled threads and hardness distribution was determined.
PL
Materiałem do badań był pręt ze stali St1. Gwinty wykonano z wykorzystaniem technologii obróbki ubytkowej oraz przeróbki plastycznej. W próbie jednoosiowego rozciągania określono wpływ metody wykonania poszczególnych elementów gwintowanych i sposobu ich zestawienia na przebieg zniszczenia połączeń. Wyznaczono mikrotwardość próbek w zależności od miejsca pomiaru i odległości od powierzchni zewnętrznej. Przeprowadzono też obserwacje mikrostruktur wyrobów gwintowanych na ich przekrojach wzdłużnych.
EN
An axial tension test was used to determine consequence of production process for performance of particular threaded parts either machined or rolled from steel bar grade St1 and of their assembly method on progress of destruction in the joint.
PL
W roku 2007 mija 100 lat od opublikowania pierwszej wersji wzoru na poprawkę korygującą skręcenie wałeczków w pomiarze średnicy podziałowej gwintu sposobem trójwałeczkowym. W tym okresie zarówno wzór na poprawkę, jak i sam sposób pomiaru były doskonalone. Poprawce na skręcenie wałeczków poświęcono szczególnie dużo publikacji i badań naukowych. Obecnie pomiary średnicy podziałowej sposobem trójwałeczkowym nie straciły na ważności i nadal są wykorzystywane w metrologii będącej na usługach budowy maszyn.
EN
It is a century now in 2007 since the first edition of the formula to handle correction for off square position of the rollers in the three-rollers method of the thread pitch diameter has been published. Both the formula itself as well as the measurement method have been improved throughout this period. The literature and research report papers related to this correction for the off-square position of the rollers is particularly abundant.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań projektowych, laboratoryjnych i przemysłowych nad opracowaniem technologii oraz uruchomieniem produkcji stalowych wkrętów samowiercących o specjalnej, skomplikowanej konstrukcji stosowanych w nowoczesnych technikach budownictwa. Niniejszy artykuł prezentuje projekt kształtu i geometrii wkręta, dobór gatunku stali, własności drutów wsadowych, próby wykonania wyrobu surowego i wyniki badań własności wkręta po kolejnych operacjach przeróbki plastycznej.
EN
The paper presents the results of design works, laboratory research and industrial tests concerned with the elaboration of technology and starting of the production of steel self - drilling screws of special complicated construction, finding their applications in modern structural engineering. This article presents the design of screw shape and geometry, steel grade selection, initial wire properties, raw product manufacturing tests as well as the results of testing the properties of a screw after consecutive forming operations.
15
EN
Possibilities of rolling threads with large pitches and lead angles. Rollers with a thread on the working part - the design and theoretical relationships for the calculation of the basic dimensions of the embossing and sizing parts.
PL
Przedstawiono możliwości walcowania gwintów z dużymi podziałkami i kątami wzniosu linii śrubowej. Zaproponowano rolki z gwintem na części roboczej. Opracowano konstrukcję oraz zależności teoretyczne do obliczania podstawowych wymiarów części wygniatającej i kalibrującej.
EN
The design and dimensions of the contour of the working part of thread rolling dies for rolling external threads by the longitudinal method. Analysis of the allowance as measured by the volume of displaced material in relation to particular threads of embossing parts.
PL
Przedstawiono konstrukcję i wymiary zarysu części roboczej rolek walcujących do wykonywania gwintów zewnętrznych metodą wzdłużną. Poddano analizie naddatek mierzony objętością przemieszczanego materiału w odniesieniu do poszczególnych zwojów części wygniatających.
17
Content available remote Modelowanie procesu walcowania gwintu klinami płaskimi
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania metody objętości skończonej w analizie procesu walcowania gwintu. Obliczenia wykonano korzystając z programu MSC.SuperForge 2000. Podano obliczone mapy odkształceń w wyrobie oraz rozkład siły wciskającej narzędzie. Omówiono ograniczenia w stosowaniu w/w programu do analizy procesów walcowania poprzecznego. Przedstawiono również wyniki weryfikacji doświadczalnej opracowanej nowej metody walcowania gwintu.
EN
An example of finite volume application for thread rolling process analysis is presented in the present paper. USC.SuperForge 2000 software was used for calculations. Computed strain maps in the product and distributions of load rushing the tool into material are included. Existing limitations associated with application of a/m software for cross rolling proc-ssses analyses have been discussed. Selected results of experimental verification of elaborated thread rolling method are resented, too.
EN
As a continuation of research on 'effective interacting diameter' in screw joints [4], the changes of this diameter for various materials and form of thread contours have been presented. The flat model of the interacting contours of thread (with the 'equivalent moment of inertia', in the current cross-section) was built and analysed by photo-elasticity method.
PL
Jako kontynuacja badań nad 'efektywną średnicą oddziaływania' w połączeniach gwintowych [4], przedstawiono zmiany tej średnicy dla różnych materiałów i kształtu zarysu gwintu. Zbudowano płaski model współpracujących zarysów gwintu (z uwzględnieniem 'ekwiwalentnego momentu bezwładności' w bieżącym przekroju zarysu) i poddano go analizie metodą elastooptyczną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.