Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Silver Matrix Composites - Structure and Properties
EN
Phase compositions of composite materials determine their performance as well as physical and mechanical properties. Depending on the type of applied matrix and the kind, amount and morphology of the matrix reinforcement, it is possible to shape the material properties so that they meet specific operational requirements. In the paper, results of investigations on silver alloy matrix composites reinforced with ceramic particles are presented. The investigations enabled evaluation of hardness, tribological and mechanical properties as well as the structure of produced materials. The matrix of composite material was an alloy of silver and aluminium, magnesium and silicon. As the reinforcing phase, 20-60 μm ceramic particles (SiC, SiO2, Al2O3 and Cs) were applied. The volume fraction of the reinforcing phase in the composites was 10%. The composites were produced using the liquid phase (casting) technology, followed by plastic work (the KOBO method). The mechanical and tribological properties were analysed for plastic work-subjected composites. The mechanical properties were assessed based on a static tensile and hardness tests. The tribological properties were investigated under dry sliding conditions. The analysis of results led to determination of effects of the composite production technology on their performance. Moreover, a relationship between the type of reinforcing phase and the mechanical and tribological properties was established.
EN
A big interest in application of cold crucible furnace (CCF) for industrial, particularly metallurgical, processes has been observed in recent years. They are mainly utilised for melting of metal, glass and other materials. Analyses of processes that occur in such devices are performed; however, computer modelling is rarely applied. As a precise determination of the electromagnetic field distribution is essential for a proper analysis of processes in furnaces with cold crucibles, a complex 3D model development is necessary. In the paper, effects of a crucible design and current frequency on the efficiency of the induction furnace with cold crucible are presented. Numerical calculations were performed with the use of the Flux 3D professional software.
PL
W ostatnich latach piece z zimnym tyglem znajdują coraz szersze zastosowania w procesach przemysłowych szczególnie metalurgicznych. Wykorzystuje je się przede wszystkim do mieszania metali, szkła i innych materiałów. Wykonywane są analizy zjawisk zachodzących w tego typu urządzeniach, lecz tylko w nielicznych przypadkach wykorzystuję się modelowanie komputerowe. Wyznaczenie rozkładu pola elektromagnetycznego z należytą dokładnością to warunek niezbędny do właściwej analizy zjawisk zachodzących w piecach z zimnym tyglem i dlatego wymaga zbudowania skomplikowanego modelu 3D. W artykule przedstawiono wpływ konstrukcji tygla i częstotliwości prądu zasilającego na wydajność pieca z zimnym tyglem. Obliczenia numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem profesjonalnego programu komputerowego Flux 3D.
EN
The paper presents results of a study on the quality of coatings deposited on surfaces of AZ31 magnesium alloy products. In order to obtain protective coatings (corrosion and erosive wear protection), the methods of anodising (specimens A, B and C) and, for comparison, electroless plating (specimen D) were applied. The assessment of coating quality was based on the scratch test results. The results were used for determination of critical loads resulting in coating rupture. The best result was obtained for the specimen B (sulphuric acid anodising in combination with sealing): the critical load was 7.5 N. The smallest value (5.5 N) was observed for the specimen D, i.e. the coating produced using the electroless plating method. Moreover, erosion resistance of the coatings was assessed. In this case, a depth of the wear trace due to an erodent agent (SiC powder) effects was investigated. The results are comparable to those obtained in the scratch test. The poorest erosion resistance is demonstrated by the coating D and the best resistance is observed for the coating B.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości powłok wytworzonych na powierzchni wyrobów ze stopu magnezu AZ31. Dla wytworzenia powłok o charakterze ochronnym (ochrona przed korozją i zużyciem erozyjnym), zastosowano metodę anodowania (próbki A, B i C) oraz dla porównania metodę bezprądową (próbka D). Ocenę jakości powłok oparto o wynik próby zarysowania (scratch-test). Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono krytyczne obciążenie, przy którym następuje przebicie powłoki. Najlepszy wynik uzyskano w przypadku próbki B (anodowanie w kwasie siarkowym połączone z uszczelnianiem), wartość krytycznego obciążenia wynosiła 7.5 N. Najmniejszą wartość obciążenia krytycznego 5.5 N, zarejestrowano w przypadku próbki D tj. powłoki wytworzonej bezprądowo. Oceniono także odporność powłok na zużycie erozyjne. W tym przypadku badano głębokość śladu powstałego wskutek oddziaływania na powierzchnię próbek ścierniwa (proszek SiC). Uzyskane wyniki są podobne do zarejestrowanych w próbie zarysowania. Najmniejszą odpornością na erozję charakteryzuje się powłoka wytworzona bezprądowo (D) a największą powłoka anodowana i uszczelniana (B).
4
EN
Autogenous laser welding of 0.8 mm thick butt joints of car body electro-galvanized steel sheet DC04 was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 with the beam spot diameter of 200 μm was used. The effect of laser welding parameters and technological conditions on weld shape, penetration depth, process stability, microstructure and mechanical performance was determined. It was found that the laser beam spot focused on the top surface of a butt joint tends to pass through the gap, especially in the low range of heat input and high welding speed. All test welds were welded at a keyhole mode, and the weld metal was free of porosity. Thus, the keyhole laser welding of zinc coated steel sheets in butt configuration provides excellent conditions to escape for zinc vapours, with no risk of porosity. Microstructure, microhardness and mechanical performance of the butt joints depend on laser welding conditions thus cooling rate and cooling times. The shortest cooling time t8/5 was calculated for 0.29 s.
PL
W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego bez materiału dodatkowego złączy doczołowych blach karoseryjnych ocynkowanych DC04 o grubości 0.8 mm. W procesie spawania zastosowano laser stały Yb:YAG TruDisk 3302 z wiązką laserową o średnicy ogniska 200 μm. Badano wpływ parametrów i warunków technologicznych spawania na kształt i głębokość ściegu spoiny, stabilność procesu spawania, mikrostrukturę i właściwości mechaniczne złączy. Stwierdzono, że wiązka laserowa zogniskowana na górnej powierzchni blach wykazuje tendencję do przenikania przez szczelinę złącza, szczególnie przy niskich energiach liniowych i dużych prędkościach spawania. W całym zakresie parametrów złącza były spawane z utworzeniem kanału parowego, a metal spoiny był wolny od porowatości. Wskazuje to, że konfiguracja złącza doczołowego stwarza dogodne warunki do ujścia par cynku, bez ryzyka porowatości spoin. Mikrostruktura, mikrotwardość i właściwości mechaniczne złączy zależą wyraźnie od warunków spawania, a więc szybkości stygnięcia i czasów stygnięcia. Najkrótszy wyznaczony czas stygnięcia t8/5 był równy 0.29 s.
EN
The study involved measurements of surface tension of liquid binary copper-bismuth alloys with respect to their chemical composition and temperature as well as investigations of the liquid alloy - refractory material - gaseous phase system wettability using usual refractory materials, i.e. aluminium oxide, magnesium oxide and graphite. The experiments were performed with the use of sessile drop method and a high-temperature microscope coupled with a camera and a computer was utilised.
PL
W ramach pracy przeprowadzone zostały pomiary napięcia powierzchniowego ciekłych dwuskładnikowych stopów miedzi z bizmutem, w funkcji składu chemicznego i temperatury oraz badania zwilżalności w układzie: ciekły stop- materiał ogniotrwały-faza gazowa z wykorzystaniem typowych materiałów ogniotrwałych, to jest tlenku glinu, tlenku magnezu oraz grafitu. Badania wykonano metodą kropli leżącej, przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego sprzężonego z kamerą i komputerem.
6
Content available Surface tension of Cu-Ag alloys
EN
In the paper, results of surface tension measurements with regard to liquid copper-silver alloys with the maximum silver content of 40 % mass Ag are presented. The measurements were performed at 1373-1573 K with the use of the sessile drop method. In the study, a high-temperature microscope, coupled with a camera and a computer equipped with the software designed for experiment recording and picture analysing, was applied. In order to determine surface tension values, the least square estimation of the parameters of the system of differential equations, describing the shape of a liquid sessile drop, was used.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego ciekłych stopów miedzi ze srebrem o maksymalnej zawartości 40 % mas. Ag. Badania przeprowadzono w zakresie temperatur 1373-1573 K. Wykorzystano metodę kropli leżącej. Zastosowano aparaturę pomiarową składającą się z mikroskopu wysokotemperaturowego sprzężonego z kamerą i komputerem wyposażonym w oprogramowanie pozwalające na rejestrację przebiegu eksperymentu oraz analizę obrazu. Do wyznaczania napięcia powierzchniowego zastosowano procedurę obliczeniową polegającą na estymacji metodą najmniejszej sumy kwadratów parametrów układu równań różniczkowych opisujących kształt leżącej kropli cieczy.
EN
In the article above the analysis of the quantity and quality composition of the waste coming into being as a result of the silver jewellery goods production has been presented. In the present article findings of the silver recovery of jewelleries rising from waste at the production were described. In research two different frothing agents were used enabling to be formed of plentiful and heavy foam, oleic acid as the collector and copper (II) sulphate (VI) as the regulator.
PL
Jedną z metod wzbogacania wsadu wykorzystywanego do procesów pirometalurgicznych jest flotacja mająca na celu rozdziału metalu od składników niemetalicznych. W pracy przedstawiono wyniki flotacji odpadów powstających podczas szlifowania na sucho wyrobów jubilerskich. Odpady te występują w postaci pyłów, w związku z czym istnieje konieczność sporządzenia roztworu na bazie wody w celu umożliwienia procesu flotacji. W zależności od składu chemicznego pyły te posiadają różną zwilżalność. W badaniach wykorzystano pyły trudno zwilżalne, dla których tradycyjne metody mieszania nie pozwoliły na uzyskanie roztworu. W związku z powyższym do sporządzenia roztworu zastosowano mieszanie ultradźwiękowe, które pozwoliło na dalsze prowadzenie procesu flotacji.
EN
Purpose: Major problems with smelting of light titanium-based alloys are related to their strong reactivity in the liquid phase with virtually all melting pot materials. Another problem regarding titanium alloy smelting is an unfavourable process of alloy component evaporation due to high melting temperatures of the alloys and significant differences in vapour pressures of their individual components. In the present paper, results of a study on manganese evaporation from the OT4 alloy are presented. Design/methodology/approach: The OT4 alloy contained 94.29, 3.50 and 1.49 %mass of Ti, Al and Mn, respectively. The experiments were performed at 5 to 1000 Pa for 1973 K and 2023 K. During each smelting experiment, metal samples were collected and analysed for titanium, aluminium and manganese contents. Findings: During inductive OT4 alloy smelting from the Ti-Al-Mn system at reduced pressure, significant manganese losses from the alloy are observed as a result manganese evaporation. For manganese and titanium, the evaporation coefficient Ω Mn/Ti values were within 12421–42899, while for manganese and aluminium (Ω Mn/Al), they were within 34 to 52, suggesting that, thermodynamically, there is a potential for intense manganese evaporation from the investigated alloy .Research limitations/implications: The study findings may be a basis for a full kinetic analysis of Mn evaporation from the OT4 alloy which enables determination of process-controlling stages.Practical implications: The study results regarding changes in manganese content in the OT4 alloy during its smelting with the use of VIM technology suggest that one of conditions that may limit the unfavourable process of manganese evaporation is shortening the smelting time or performing the process at about 1000 Pa. Originality/value:In literature, there are no data regarding results of studies on manganese elimination from Ti-Al-Mn alloys during their smelting.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odzysku srebra z odpadów powstających przy produkcji wyrobów jubilerskich. W badaniach wykorzystano dwa różne odczynniki pianotwórcze umożliwiające tworzenie się trwałej i obfitej piany, zbieracz (kwas oleinowy) oraz siarczan(VI) miedzi(II) jako regulator pH. Badania prowadzono za pomocą laboratoryjnego urządzenia flotacyjnego.
EN
The results of tests aimed at silver recovery from scrap arising during jewellery manufacture have been presented. The tests were made using two different frothers enabling formation of a durable heavy foam, oleic acid as a collector, and copper(II) sulphate(VI) as pH regulator. The laboratory flotation machine was used to carry out the tests.
EN
The mutual reactions between the gaseous phase and liquid metals or their alloys are of particular importance for the processes of metal smelting and refining. A comprehensive kinetic analysis of such processes requires extensive knowledge of the mass transfer phenomena taking place in both the aforementioned phases. This results from the fact that in heterogeneous systems, the components of the individual phases react with one another only after penetrating the interface. The parameter characterising the mass transfer velocity in the given phase is the so-called mass transfer coefficient. Knowing its value with reference to both phases as well as knowing the constant velocity of the reaction taking place in the interfacial area enables calculation of the general mass transfer coefficient values characteristic for the given process but also identification of the stages determining the coefficient. Some of the metallurgical aggregates whose design evolution is currently widely discussed are vacuum induction furnaces used for smelting of metals and alloys as well as for their refining. Intensive mixing of the metallic bath, which occurs in the said aggregates, causes an increase in the mass transfer velocity in the metal, and therefore, it can determine various parameters, such as the evaporation process rate for the bath volatile contaminants. This article is an analysis of the results obtained under the tests aimed at determination of the influence exerted by the melting pot position against the inductor in an induction furnace on the mass transfer coefficient for liquid metallic phase.
PL
Pełna analiza kinetyczna procesów chemicznych zachodzących w klasycznych układach metalurgicznych ciekły metal-faza gazowa wymaga znajomości zjawisk transportu masy, z którymi mamy do czynienia w obu fazach. Wynika to z faktu, że w układach heterogenicznych składniki poszczególnych faz reagują ze sobą tylko po przedostaniu się do granicy międzyfazowej. Parametrem charakteryzującym szybkość transportu masy w danej fazie jest tzw. współczynnik transportu masy. Jego znajomość w odniesieniu do obu faz, jak i znajomość stałej szybkości reakcji zachodzącej na powierzchni międzyfazowej pozwala na wyznaczenie wartości ogólnego współczynnika transportu masy charakteryzującej dany proces a także określenie etapów determinujących go. Jednymi z agregatów metalurgicznych, których rozwój konstrukcyjny jest obecnie szeroko obserwowany są próżniowe piece indukcyjne wykorzystywane do wytapiania metali i stopów, jak i ich obróbki rafinacyjnej. Poniżej przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu geometrii układu cewka-tygiel na szybkość transportu masy w ciekłej fazie metalicznej mieszanej indukcyjnie.
PL
W artykule przedstawiono analizę składu ilościowego i jakościowego odpadów powstających przy produkcji wyrobów jubilerskich ze srebra. Zaprezentowano również wyniki badań wstępnych odzysku srebra z tego typu materiałów na drodze procesu flotacji. Badania prowadzono przy pomocy laboratoryjnego urządzenia flotacyjnego.
EN
In the recent years we have observed a substantial development of technology used to recover noble metals from recyclable materials. For the denoted group of metals - because of a rarity of appearance of their raw materials, as well as energy consumption of ore meanings - recycling has become a necessity from a view point of ecology and economy. In numerous cases recycling allows to receive materials of high purity, which in turns enables a further use of it by low financial outlays. On account of the fact that there is a great variety of recyclable materials containing noble metable, both in terms of the content as well as their physical form (e.g. electronic elements, junctions, catalysts, abradants), it is necessary to work out methods of recovery proper for the denoted recyclable waste. The methods should guarantee a high level of recovering metals, as well as be environment friendly. For instance, the methods currently used to recover silver from the waste of electronic elements are hydrometallurgical ones. They consist in selective recovery of silver with the use of alkaline, cyanic or sulfate solutions. In all of the above methods there occur waste solutions of acids, bases and salts, the utilization of which is a serious problem in terms of currently obliging environment protection norms. In the article above the analysis of the quantity and quality composition of the waste coming into being as a result of the silver jewellery goods production has been presented. The results of the preliminary research of silver recycling from that type materials during the flotation process. The research have been by means of the laboratory flotation machine.
13
Content available remote Influence of iron on the surface tension of copper
EN
Purpose: In the paper, the results of surface tension measurements at 1473 K and 1673 K with the use of sessile drop method, concerning liquid copper-iron alloys with 0.01 to 0.05 Fe molar fractions, are presented. The aim of the study was to determine the effects of iron and temperature on the surface tension of copper. Design/methodology/approach: The experiments were conducted with the use of sessile drop method at 1473 K and 1673 K, in an argon atmosphere. For the investigations, a measuring apparatus PR-37/1600, produced by the Industrial Electronics Institute in Warsaw, was used. It consisted of a high-temperature pipe furnace, allowing the observation of a sample placed inside a horizontal reaction chamber (called a high-temperature microscope), and a camera, both coupled with a computer equipped with a program for the device work parameter control as well as for recording and analyzing pictures. The program was used for measurements of appropriate geometric parameters of liquid alloy drops which were necessary for surface tension evaluation. In order to determine the surface tension, a computational procedure, based on the least square estimation of the parameters of the differential equation system, was used, describing the shape of a sessile drop of liquid using coordinates of points placed along a curve that forms the outer contour of the drop cross-section. Findings: The experiments showed that a higher Fe content in Cu-Fe alloys led to the increase in surface tension. A temperature rise of the investigated alloys, similarly for pure metals as well as a great majority of binary and multicomponent systems, is accompanied by the decrease in surface tension. Practical implications: Surface tension has a significant impact on obtaining, refining and casting of metals and alloys. Thus, the knowledge of this parameter may be useful for both a description of phenomena that occur during these processes and their improvement. Originality/value: The presented results may be the first literature data regarding surface tension of Cu-Fe alloys with 0.01 to 0.05 Fe molar fractions.
PL
Technologia przerobu stopu Cu-Pb-Fe polega na jego konwertorowaniu przy dmuchu powietrzem. Celem tego procesu jest uzyskanie miedzi zawierającej do 0,3 % mas. ołowiu oraz usunięcie z niej arsenu, a także uzyskanie jak największego stopnia eliminacji ołowiu do pyłów. Produktami konwertorowania oprócz miedzi są pyły i żużel. Pyły kierowane są do bezpośredniego przerobu w celu odzyskania z nich ołowiu, żużel natomiast wraca do przetopu w piecu elektrycznym wraz z żużlem z pieca zawiesinowego. Można więc przyjąć, że ołów zawarty w żużlu konwertorowym krąży w obiegu technologicznym. Aby określić możliwość opracowania technologii przerobu stopu Cu-Pb-Fe, umożliwiającej nie tylko otrzymanie miedzi o odpowiedniej zawartości ołowiu, ale także pozwalającej na całkowite przejście ołowiu do pyłów przeprowadzono badania kinetyki procesu barbotażu tego stopu helem. W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną procesu odparowania ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe.
EN
Technology of processing the Cu-Pb-Fe alloy comprises its converting by air blast. The aim of this process is extraction of copper containing up to 0.3 % wt. of lead and removal of arsenic, as well as obtainment of the highest degree of lead elimination to the dust. The products of converting, besides of copper are the dusts and slag. The dusts are run to the direct processing for recovery of lead, while the slag is returned back to electric furnace for remelting together with the slag from fluidized-bed furnace. It can be assumed then, that the lead contained in converter slag is circulating in the processing cycle. To determine the possibility of preparation of the processing technique for Cu-Pb-Fe alloy, enabling not only a recovery of copper with proper lead content, but also making possible for total transfer of lead to the dust, there were conducted examinations of kinetics of helium barbotage process for this alloy.
15
Content available remote Emisja dioksyn i furanów w przemyśle metalurgii żelaza i stali
PL
Hutnictwo żelaza i stali powoduje emisje pokaźnej ilości dioksyn i furanów do atmosfery. Substancje te, jako największe trucizny spośród znanych związków chemicznych stanowią poważny problem w dzisiejszym świecie. W niniejszym artykule przedstawiono przyczyny powstawania dioksyn i furanów oraz przedstawiono wybrane metody ich redukcji.
EN
Ferrous metallurgy and steel causes emission of a considerable amount of dioxins and furans into the atmosphere. These substances, as the biggest poisons, out of known substances constitute the serious problem in today’s world. In the present article causes of coming into existence of dioxins and furans were presented and chosen methods of their reduction were presented.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych (fizycznych i numerycznych) identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej typu „T”. W kadzi rozpatrywano dwa warianty zabudowy urządzeniami sterującymi przepływem (UPS).
EN
The present work include results of both, physical and numerical models that identify the flow characteristics in a “T”-type tundish. Two variants flow control devices configurations in the tundish were tested.
PL
Technologia przerobu stopu Cu-Pb-Fe polega na jego konwertorowaniu przy dmuchu powietrzem. Celem tego procesu jest uzyskanie miedzi zawierającej do 0,3 % mas. ołowiu oraz usunięcie z niej arsenu, a także uzyskanie jak największego stopnia eliminacji ołowiu do pyłów. Produktami konwertorowania oprócz miedzi są pyły i żużel. Pyły kierowane są do bezpośredniego przerobu w celu odzyskania z nich ołowiu, żużel natomiast wraca do przetopu w piecu elektrycznym wraz z żużlem z pieca zawiesinowego. Można więc przyjąć, że ołów zawarty w żużlu konwertorowym krąży w obiegu technologicznym. Aby określić możliwość opracowania technologii przerobu stopu Cu-Pb-Fe, umożliwiającej nie tylko otrzymanie miedzi o odpowiedniej zawartości ołowiu, ale także pozwalającej na całkowite przejście ołowiu do pyłów przeprowadzono badania kinetyki procesu barbotażu tego stopu argonem. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań usuwania ołowiu ze stopu Cu-Pb-Fe na drodze barbotażu helem. Badania prowadzono w temperaturze 1473 i 1548 K i przy przepływie gazu 5,55ź10/-06, 6,94ź10/-06, 8,33ź10/-06, 9,72ź10/-06 m/3źs/-1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury i natężenia przepływu gazu następuje wzrost stopnia usunięcia ołowiu.
EN
Technology of processing the Cu-Pb-Fe alloy comprises its converting by air blast. The aim of this process is extraction of copper containing up to 0.3 % wt. of lead and removal of arsenic, as well as obtainment of the highest degree of lead elimination to the dust. The products of converting, besides of copper are the dusts and slag. The dusts are run to the direct processing for recovery of lead, while the slag is returned back to electric furnace for remelting together with the slag from fluidized-bed furnace. It can be assumed then, that the lead contained in converter slag is circulating in the processing cycle. To determine the possibility of preparation of the processing technique for Cu-Pb-Fe alloy, enabling not only a recovery of copper with proper lead content, but also making possible for total transfer of lead to the dust, there were conducted examinations of kinetics of argon barbotage process for this alloy. In this article are presented the test results of 1523 K and gas flow 5.55ź10/-06, 6.94ź10/-06, 8.33ź10/-06, 9.72ź10/-06 m/3źs/-1. For examinations was utilized a PR-110/1300-H/V tube furnace allowing to heat the samples up to 1573 K temperature. Measurements of process temperatures was performed by three adjustable thermocouples PtRh10-Pt type. The gas was introduced to metal bath through an Al2O3 lance, immersed down to the depth 0.03 m over crucible bottom. Flow of gas was controlled by means of a system of values and rotameters. Basing on performed examinations it was proved that along with increase of temperature and intensity of gas flow, there occurs increase of lead removal degree.
PL
Huta Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. przerabia różnorodne surowce cynku i ołowiu - koncentraty selektywne i kolektywne, zarówno krajowe, jak i pochodzące z importu oraz surowce wtórne. Najczęściej, przerabiane w HCM surowce zawierają tal - bardzo toksyczny pierwiastek, którego zawartość waha się w szerokim zakresie od 0,001 do 0,03 %. Analiza zachowania się talu w toku przerobu surowców cynku i ołowiu w HCM wykazała, że pierwiastek ten koncentruje się głównie w pyłach prażalnych z taśmy spiekalniczej Dwight-Lloyda oraz w wodach z odpylania gazów prażalnych, tj. w ściekach z fabryki kwasu siarkowego. Opierając się na badaniach laboratoryjnych i przemysłowych neutralizacji i oczyszczania tych ścieków oraz badaniach w zakresie selektywnego wytrącania związków talu, opracowano technologię oczyszczania ścieków FKS, która umożliwia usuwanie talu do stężenia < 0,1 mg/dm3, przy równoczesnym otrzymywaniu bogatych koncentratów talu (60-80 % Tl). Wykonane prace badawcze stanowiły podstawę opracowania projektu instalacji do odzysku talu ze ścieków FKS oraz do przemysłowego zastosowania opracowanej technologii oczyszczania talonośnych ścieków w Hucie Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE.
EN
The MIASTECZKO ŚLĄSKIE Zinc Smelter (HMC) process the zinc and lead raw materials, both selective and collective, imported and domestic as well as secondaries. The HMC treats the most often materials that contain 0.001-0.03 % of thallium - very toxic element. Studies on the thallium in the HMC operations show that this element concentrates mainly in dust from the Dwight-Lloyd (DL) and waste waters from sulphuric acid plant. The laboratory and industrial experiments with neutralization and purification of waste water, as well as studies on selective precipitation of thallium compounds created the basis for a new technology of waste waters purification to the level thallium below 0.1 mg/dm3 and production of thallium concentrate (60-80 % Tl).
PL
Przedstawiono wyniki badań uzyskane w Katedrze Metalurgii Politechniki Śląskiej w efekcie prac wykonywanych w ramach Projektu Zamawianego PBZ-KBN-125/T09/2005 pod tytułem „Opracowanie systemu zrównoważonego recyklingu chemicznych źródeł prądu” koordynowanego przez IMN Gliwice. Artykuł zawiera koncepcję technologiczną pirometalurgicznego przerobu przenośnych nierozbieralnych baterii Ni-Cd na kadm metaliczny i koncentrat niklowy, a także wyniki badań laboratoryjnych sprawdzających poprawność tej koncepcji. W artykule przedstawiono również wstępne badania nad możliwością zastosowania metod hydrometalurgicznych do wydzielenia niklu lub jego związków z koncentratu niklowego uzyskanego po ogniowym oddzieleniu kadmu z baterii. Uzyskano wyniki potwierdzające możliwość przerobu złomu baterii Ni-Cd według proponowanej technologii pirometalurgicznej. Stwierdzono, że w pozostałości po prażeniu koncentruje się około 97 % niklu zwartego w bateriach, natomiast kadm metaliczny zebrany w kondensatorze to około 97 % kadmu zawartego w bateriach. Pozostała część Ni i Cd przechodzi do pyłu zbieranego w filtrze tkaninowym. Pył ten zawracany jest do wsadu.
EN
Study result have been presented achieved in the Metallurgy Department of the Silesian University of Technology within a Contracted Project (Projekt Zamawiany) No PBZ-KBN-125/T09/2005 ”Development of a system for sustainable recycling of chemical current sources” coordinated by IMN Gliwice. The paper describes a technological concept of a pyrometallurgical processing of portable, un-dismountable Ni-Cd batteries to obtain metallic cadmium and nickel concentrate as well as results of laboratory tests of the concept feasibility. The paper also presents preliminary research on the prospect to apply hydrometallurgical methods to release nickel or its compounds form nickel concentrate resulting from thermal separation of cadmium form batteries. The gained results verify the feasibility of the Ni-Cd batteries scrap processing according to the proposed pyrometallurgical technology. It was find out that in the roasting residue about 97 % of nickel contained in batteries is concentrated while cadmium captured in the condenser amounts to 97 % of its contribution in batteries. The remaining part of Ni and Cd is transferred to dust collected in a fabric filter. This dust is turned back to the charge.
PL
Przedstawiono krótką charakterystykę odpadów pochodzących z procesu wielkopiecowego, a więc żużla, gazu, pyłu i szlamu oraz oceniono możliwość ich wykorzystania w gospodarce.
EN
This article presents short characteristics oft he waste from blast-furnace process, i.e. slug, gas, dust and sludge, and assessment of the possibility of using them in industry.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.