Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W referacie zostaną przedstawione przykładowe wyniki z pomiarów dla elektrycznych zespołów trakcyjnych eksploatowanych w ruchu podmiejskim oraz dla lokomotyw elektrycznych znajdujących się w składzie pociągu. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów zostanie oceniony ewentualny wpływ zagrożenia zaklócalnością odbioru radiowego i telewizyjnego indywidualnych odbiorców w zlokalizowanych budynkach w pobliżu torów kolejowych. Pomimo znacznej modernizacji taboru kolejowego na przestrzeni ostatnich lat ocena poziomu generowanych zaburzeń radioelektrycznych przez tabor i inne urządzenia kolejowe stanowi dość istotny element brany pod uwagę przy dopuszczaniu poszczególnych obiektów do eksploatacji.
EN
In this article the example results from the measurement of electric traction units in suburban traffic and electric locomotives will be analyzed. On the basis of conducted measurements a potential impact on radio and television interference for individuals localized in buildings in proximity of railway routes will be assessed. Despite the modernization of railway rolling stock in the recent years the assessment of level of radioelectric interference generated by this rolling stock and other railway equipment is still an important factor when deciding about allowing facilities to exploitation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z badań rozpoznawczych przepięć występujących w energetycznej sieci zasilania niskiego napięcia. Do badań wytypowano miejscowości, w których częściej niż w innych miały miejsce awarie urządzeń elektronicznych. Badania te zostały przeprowadzone w okresie jesienno-zimowym, co spowodowało, że zostały wyeliminowane przepięcia występujące w sieci energetycznej i wywołane wyładowaniami atmosferycznymi. Otrzymane wyniki wskazują, że istnieje potrzeba kontynuowania tego typu prac i analizy wyników przy pomocy metod statystycznych.
EN
The article presents the results of pilot testing of overvoltages in the energetic low voltage supply network. For the sake of the research towns have been selected in which breakdowns of electrinic devices happened most frequently. The measurements were carried out in the period: automn – winter which helped to eliminate overvoltages triggered by lightening discharge. The results have proven that there is a need to conduct such scientific research and to analyse their outputs using statistical methods.
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację zakłóceń stanowiących zagrożenia dla pracy odbiornika pracującego w sieci radiokomunikacyjnej. W dalszej części omówiono problematykę zakłócania sieci radiokomunikacyjnej przez urządzenia pracujące na tym samym kanale, co zakłócany odbiornik oraz przez sygnały pochodzące od nadajników pracujących na innych kanałach. Przedstawiono metody zapobiegania najistotniejszym zakłóceniom, jakimi są intermodulacja i maskowanie (blokowanie) odbiornika. Jest to problem o tyle istotny, że analogowe sieci radiokomunikacyjne FM są nadal stosowane i mogą podlegać zakłóceniom.
EN
This article presents the classification of interferences which impact the functioning of a receiver in a radio communication network. The question of interfering in radio communication network caused by devices operating on the same channel on which the interfered receiver is operating and by signals coming from transmitters operating on other channels has been analyzed. The methods of preventing the most significant interferences such as intermodulation and receiver masking (blocking) have been evaluated. This problem is important because FM analog radio communication networks are still in use and are susceptible to interferences.
PL
Grupa Green Cargo AB (szwedzka państwowa firma transportowa i operator logistyczny)1 wdrożyła do eksploatacji w tym roku większe – od stosowanych dotąd – pojemniki XXXL do przewozu koleją zrębków drzewnych do nowego terminalu paliwowego komunalnej firmy energetycznej Söderenergi AB2 w Nykwarn (Szwecja)3. Dzięki temu udało się zredukować o 25% liczbę pociągów zachowując ten sam wolumen przewozów. Dostawy tego biopaliwa dla Söderenergi są realizowane przez Green Cargo od ośmiu lat.
PL
Szaleństwo zakupowe w czasie tzw. Black Friday mamy już za sobą. Handlowcy będą wprawdzie starali się powtarzać jak najczęściej tego typu przedsięwzięcia sprzedażowe, jednak powinniśmy pamiętać, że na ich sukces pracuje całe – niewidoczne dla klientów – zaplecze logistyczne. Dlatego chcemy przedstawić wypowiedzi przedstawicieli rozwijającej się intensywnie w ostatnich latach platformy Zalando, na której wolumen dokonywanych zamówień w trakcie trwania Black Friday przekracza czterokrotnie średnią stawkę dzienną. Podczas poprzedniej edycji tej akcji zamawiano bowiem ponad 2000 artykułów na minutę, co oznaczało – przy ponad milionie transakcji – cztery razy więcej zleceń zakupowych w porównaniu do zwykłego dnia. O tym, jak poradzono sobie z tym w Zalando powiedzą nam pracujący w niemieckiej centrali Firmy: Daniel Behlert - Director Logistics Warehouses w Zalando, Valentine Vierne, Senior Project Manager, która kierowała projektem Black Friday 2017 od strony technicznej, a także Yasmin Rahmatullah - Sales Campaign Lead w Zalando odpowiedzialna za kampanię Black Friday w 2018 roku.
PL
W referacie przedstawiono problematykę związaną z projektowaniem przetwornic, które nie powinny wytwarzać nadmiernych poziomów zaburzeń radioelektrycznych i powinny być jednocześnie odporne na zaburzenia elektromagnetyczne o małej i dużej energii. Przedstawione będą podstawowe zasady, które należy uwzględnić podczas projektowania umożliwiające obniżenie poziomu zaburzeń radioelektrycznych występujących na wyjściu przetwornic oraz zapewniające wymagana odporność na impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne.
EN
This article presents the questions of designing converters which should not generate excessive levels of radioelectric interferences and which should be, at the same time, resistant to electromagnetic interferences of small and big energy. The article presents basic rules, to be taken into consideration, which allow to decrease level of radioelectric interferences on the output of converters and which assure required resistance to pulse electromagnetic interferences.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z badań rozpoznawczych przepięć występujących w energetycznej sieci zasilania niskiego napięcia. Do badań wytypowano miejscowości, w których częściej niż w innych miały miejsce awarie urządzeń elektronicznych. Badania te zostały przeprowadzone w okresie jesienno-zimowym, co spowodowało, że zostały wyeliminowane przepięcia występujące w sieci energetycznej i wywołane wyładowaniami atmosferycznymi. Otrzymane wyniki wskazują, że istnieje potrzeba kontynuowania tego typu prac i analizy wyników przy pomocy metod statystycznych.
EN
The article presents the results of pilot testing of overvoltages in the energetic low voltage supply network. For the sake of the research towns have been selected in which breakdowns of electrinic devices happened most frequently. The measurements were carried out in the period: automn – winter which helped to eliminate overvoltages triggered by lightening discharge. The results have proven that there is a need to conduct such scientific research and to analyse their outputs using statistical methods.
PL
W referacie zostaną przedstawione metody pomiarów, wyniki z pomiarów oraz sposoby zabezpieczeń przed ewentualną ekspozycją pasażera na te pola. Otrzymane wyniki z pomiarów porównywane są dopuszczalnymi poziomami przy jednoczesnym wnioskowaniu, czy dany pojazd spełnia wymagania zawarte w odpowiednich normach oraz przepisach krajowych i czy może zostać dopuszczony do ruchu aglomeracyjnego na terenie kolejowym. Omówione zostaną pomiary pól promieniowanych bezpośrednio oraz zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w pokładowej sieci zasilania niskiego napięcia.
EN
The paper presents measurement methods,measurement results and methods protecting a passenger against exposure to electromagnetic field. The results of the measurements are compared with acceptable levels of electromagnetic radiation and at the same time it is analyzed if a given vehicle complies with the applicable norms and regulations and if it may be allowed to circulate in the railway traffic. The herewith article analyzes the measurement results of directly radiated fields and electromagnetic interferance conducted in the onboard low-voltage power system.
PL
Omówiono kwestie określenia optymalnej odległosci między warystorami znajdującymi sie w sieci trakcyjnej 3 kV DC. Tłumienie impulsu udarowego w funkcji odleglości ustalono w czasie wstępnych badań terenowych. Poza tym w badaniach laboratoryjnych określono optymalne odległości między warystorami, które zostanaą zainstalowane w przyszłości w sieci trakcyjnej. W badaniu wykorzystano generator przepięć przy maksymalnej amplitudzie impulsu 6900 V i kształcie impulsu 1,2/50 us. Wyniki zweryfikowano w rzeczywistej sieci trakcyjnej w okręgu doświadczalnym w Żmigrodzie przy zastosowaniu generatora udarowego o amplitudzie około 15 kV po włączeniu do sieci trakcyjnej warystorów przystosowanych do pracy w tej sieci.
EN
The article describes method of determination an optimal distance between varistors located on a catenary network 3 kV DC. Railway network attenuation as a function of distance has been determined during preliminary fields tests. The purpose of laboratory research was to determine the optimal distance between varistors, which will be installed in the future on the catenary network. The study used surge generator with a maximum pulse amplitude 6900 V surge and pulse durations of 1.2/50 us. The results allowed to estimate the distance between the varistors. The results were verified on the catenary network in Żmigród ring using a surge generator with an amplitude of about 15 kV and varistors designed to work on the catenary network.
PL
W referacie omówiono historię lampowych odbiorników radiowych od początku powstania tójelektrodowej lampy elektronowej, aż do momentu zaniechania produkcji lamp elektronowych. Był to najbardziej burzliwy okres w rozwoju radiotechniki, która w połowie dwudziestego wieku przerodziła się w elektronikę. Produkowane w tamtych latach masowo odbiorniki radiowe wyposażone były w skrzynki, które można uznać za pewnego rodzaju dzieła sztuki stolarskiej. Radiotechnika lampowa odleciała od nas z iście kosmiczną prędkością, pozostawiając niestety w niewielkiej ilości odbiorniki radiowe z tamtej epoki. W referacie opisano podstawowe możliwości zapewnienia odbiornikom dawnego blasku, umożliwiając odbiór radiowy na falach długich, średnich i krótkich. Odbiornika te mogą być ozdobą mieszkania, gabinetu lub kawiarni.
EN
The paper presents the methodology of radiated and conducted disturbance emission measurement in on-board rolling stock power low voltage network in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-X-X. The article presents in detail the methodology of measurement, permissible levels of radiation disturbance emission during stand and during vehicle ride and the levels of conducted disturbance emission in on-board low voltage power network. In conclusion, the paper outlines the comparison of obligatory, normative standard requirements in this range along with a new edition of rail standards, which will be implemented soon, due to the old editions of current standards documents based on rolling stock should be tested in terms of EMC in order to fulfill normative requirements.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia taboru kolejowego na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań norm serii PN-EN 50121-X-X. Szczegółowo przedstawiono metodykę pomiarów, dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń promieniowanych na postoju i w trakcie jazdy pojazdu oraz emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia. Porównano obowiązujące wymagania normatywne w tym zakresie, z nowym planowanym wydaniem norm kolejowych, które niedługo zastąpią obecne normy.
PL
Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne – pracujące w dowolnym środowisku elektromagnetycznym – muszą spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej. Szczegółowe wymagania zawarte są w europejskich i krajowych standardach normalizacyjnych, które w tym zakresie są obowiązkowe dla wszystkich producentów i użytkowników sprzętu.
EN
This paper presents basic mode of limitations for electromagnetic transient disturbance level. The disturbances may appearing electronics device track circuits as a result of lightning in contact line system due to the coupling presence between this circuits and rail.
PL
Elektroniczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym należą do najbardziej rozbudowanych przestrzennie systemów. Cechuje je duża wrażliwość na impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne, przede wszystkim na przepięcia wywołane wyładowaniami elektromagnetycznymi i procesami komutacyjnymi.
EN
This paper presents problematic aspects connected to correct design of surge protection for electronics device which are installed alongside railway routes in the trackside cabinet in order to provide appropriate requirements for the reliable work. If any possible mistakes are make during designing installations of inside lightning protection in extreme conditions it may appear widespread and expensive failure.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarową emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych oraz badań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych montowanych na taborze kolejowym, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacyjnych na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań normatywnych norm serii PN-EN 50121-x-x. Przedstawiono zakres pomiarów i metodykę pomiarową podczas badań odpornościowych wyposażenia elektrycznego i elektronicznego montowanego na taborze, jak również stacjonarnych urządzeń kolejowych. Na koniec dokonano porównania obowiązujących wymagań normatywnych w tym zakresie wraz z nowymi edycjami norm kolejowych, które mają zostać wprowadzone niebawem, ze względu na dość stare wydania obecnych dokumentów normalizacyjnych, w oparciu które należy badać wyposażenie elektroniczne montowane na taborze oraz urządzenia stacjonarne służące do sterowania ruchem kolejowym i do łączności kolejowej pod kątem EMC w środowisku kolejowym
EN
The paper presents the methodology of measurement radiation and conducted disturbance emission as well as the methodology of the testing resistance elec-trical and electronic devices installed on rolling stock, telecommunication and railway traffic control devices in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-x-x. The article presents range of measurements and methodology of measurements during testing resistance in electrical and electronic equipment installed on rolling stock as well as in stationary rail devices. In conclusion paper presents comparison of obligatory, normative standard requirements in this range and along with new edition of rail standards, which will be deploy soon, due to the old editions of current standard documents based on the electronic equipment installed on rolling stock and stationary rail devices used to railway traffic control and used to rail connection should be tested in terms of EMC in rail environment to reduce.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarową emisji zaburzeń promieniowanych i przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia taboru kolejowego na przykładzie obecnie obowiązujących wymagań normatywnych norm serii PN-EN 50121-x-x. Przedstawiono szczegółowo metodykę pomiarową, dopuszczalne po-ziomy emisji zaburzeń promieniowanych na postoju i w trakcie jazdy pojazdu oraz emisji zaburzeń przewodzonych w pokładowej sieci zasilającej niskiego napięcia. Na koniec dokonano porównania obowiązujących wymagań normatywnych w tym zakresie z nowymi edycjami norm kolejowych, które mają zostać wprowadzone niebawem, ze względu na dość stare wydania obecnych dokumentów normalizacyjnych, w oparciu które należy badać tabor kolejowym pod kątem EMC celem spełnienia wymagań normatywnych.
EN
The paper presents the methodology of measurement radiation and conducting disturbance emission in onboard rolling stock power low voltage network in reference to current obligatory normative standard requirements PN-EN 50121-x-x. The article presents in detail the methodology of measurement, methodology of permissible levels of radiation emission disturbance during stand and during vehicle ride and the levels of conducted disturbance emission in on-board low voltage power network. In conclusion paper presents com-parison of obligatory, normative standard requirements in this range and along with new edition of rail standards, which will be deploy soon, due to the old editions of current standards documents based on rolling stock should be tested in terms of EMC in order to fulfill normative requirements.
PL
Przedstawiono przypadki stosowania w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna" strzelań w warstwach stropowych w ramach profilaktyki tąpaniowej w różnych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych. Omówiono genezę, przebieg i efektywność odprężenia górotworu strzelaniem długimi otworami w warstwach stropowych na przykładzie pól eksploatacyjnych G-23/1, G-1/7, X/1, G-7/5 i G-11/8. W przypadku pól G-23/1 i G-1/7, z uwagi na rodzaj użytego MW i długość otworów strzałowych rzędu 60 m, konieczne było opracowanie przez służby kopalni wielu szczegółów technicznych dotyczących konstrukcji i sposobu ładowania MW oraz jego zabezpieczenia przed wypadnięciem z otworu.
EN
This paper presents the cases of using blasting in roof layers in the framework of prevention against tremors in different geological and mining conditions, performed in KGHM Polska Miedź S.A. "Rudna" coal mine. It describes the origin, course and efficiency of rock mass decompression thanks to blasting with long blast-holes in roof layers on the example of exploitation fields G-23/1, G-1/7, X/1, G-7/5 and G-11/8. In cases of fields G-23/1 and G-1/7, it was necessary to develop a series of technical details, concerning the structure and manner of loading the blasting material and securing it against falling down the hole, because of the type of the used blasting material and the length of blast-holes amounting to 60m.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady realizacji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem instalowanych bezpośrednio w torze (np. urządzenia stwierdzania niezajętości torów) oraz urządzeń instalowanych w nastawniach i kontenerach. Zasady te są zgodne z obowiązującymi normami i poparte dotychczasowymi doświadczeniami autorów.
EN
The paper outlines the basic rules for the implementation of lightning protection and surge catenary, traffic control devices installed directly in the path (e.g. Equipment declaring unoccupied track) and installed in signaling devices and containers. These policies are consistent with applicable standards and supported by previous experience of the authors.
EN
In this paper presents the problem of electromagnetic compatibility tests and systems with electrical and electronic equipment installed in the railway environment. The paper presents the test methods immunity to the type of exposure SURGE, BURST, ESD, voltage dips, short interruptions and voltage variations AC and DC, resistance to magnetic field pulse. Describes the test methods related to the issue conducted and radiated disturbances. Presented research positions and measuring apparatus used in such studies. Electromagnetic compatibility issues presented in the railway environment proves to multithreading electromagnetic compatibility.
PL
W artykule przedstawiono problematykę badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych instalowanych w środowisku kolejowym. Opisano metody badawcze w zakresie odporności na narażenia typu SURGE, BURST, ESD, zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania AC i DC, odporności na impulsowe pole magnetyczne. Scharakteryzowano metody badawcze związane z emisją zaburzeń przewodzonych oraz promieniowanych. Opisano stanowiska badawcze oraz aparaturę pomiarową wykorzystywaną w tego typu badaniach. Przedstawiona problematyka kompatybilności elektromagnetycznej w środowisku kolejowym dowodzi wielowątkowości zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej.
PL
Eksploatację złoża rudy miedzi w polu XVII/1 rozpoczęto w 2005 r. Pole, w którym występowały zaburzenia tektoniczne, było prowadzone na krawędzi rozległych zrobów. W trakcie prowadzenia robót górniczych w tym polu rejestrowano wysoki poziom aktywności sejsmicznej oraz występowanie zjawisk dynamicznych – tąpnięć. Prowadzenie eksploatacji w warunkach skrępowanych wymagało sukcesywnego dostosowywania zasad i rygorów prowadzenia robót górniczych do bieżącej sytuacji geologiczno-górniczej.
EN
Exploitation of copper ore deposit in field XVII/1 began in 2005. Works in this field, in which tectonic disruptions had been occurring, took place on the edge of vast abandoned goafs. During mining in this field high seismic activity and cave-in danger was recorded, which was displayed by occurrence of dynamic seismic phenomena. Exploitation in those unfavorable conditions required successive adapting of mining principles to current geological situation.
PL
Badania miały na celu rozpoznanie właściwości górotworu w aspekcie występowania anomalii sejsmicznych, mających związek ze zjawiskami gazogeodynamicznymi w rejonie pola XXVIII/1 w ZG „Rudna”. Badania były ukierunkowane na rozpoznanie właściwości warstwy dolomitu w stropie wyrobisk górniczych. Zostały one przeprowadzone w rejonach o kilkusetmetrowych wymiarach, z wykorzystaniem 96 czujników, specjalnie rozmieszczonych i zainstalowanych oraz kilkudziesięciu otworów strzałowych, w których odpalano 100-300 g ładunek MW. W wyniku badań obliczono i opracowano mapy izolinii zmian parametrów sejsmicznych. Posłużyły one do sformułowania wniosków odnośnie do zmian właściwości górotworu oraz do zaprojektowania i wykonania otworów kontrolnych. Wyniki badań można również wykorzystać przy prowadzeniu robót przygotowawczych i eksploatacyj-nych w polu XXVIII/1.
EN
The study aimed to identify the properties of the rock mass in terms of seismic anomalies relevant to the recognition of gaso-geodynamic threat zones in the area of XXVIII/1 field in the Rudna copper ore mine. The research was carried out in dolomite layer in the roof of the mine workings. This was done in areas with several hundreds meters dimension, using 96 geophones, especially arranged and installed, and several tens of blast holes, which were fired 100-300 grams of explosives. In the result, maps of seismic parameters' changes were calculated and performed. These were used to formulate conclusions about changes in the properties of the rock mass and for the design and construction of control boreholes. The test results can also be used to carry out preparatory and exploitation works in the XVIII/1 field in Rudna copper ore mine.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.