Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nakłady materiałowo-energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy oceniono technologię produkcji grochu zielonego w gospodarstwie rolnym pod względem skumulowanych nakładów materiałowo-energetycznych w latach 2004 i 2006. Zakres badań obejmował ocenę energochłonności skumulowanej poszczególnych zabiegów oraz analizę ich struktury. Do obliczeń energochłonności produkcji grochu zielonego na konserwy zastosowano metodę opracowaną w IBMER oraz wykorzystano literaturę i wyniki badań własnych. Nakłady materiałowo-energetyczne przeanalizowano i oceniono z uwzględnieniem czterech strumieni energii: uprzedmiotowionej w ciągnikach, maszynach, częściach zamiennych i materiałach wykorzystywanych do napraw, bezpośrednim nośniku energii, którym jest paliwo, pracy ludzkiej oraz w materiałach i surowcach. Największą energochłonność skumulowaną stwierdzono w materiałach i surowcach do produkcji grochu zielonego: 61,5% w 2004 r. i 62,5% w 2006 r. Przeanalizowano również udział energii skumulowanej, wydatkowanej na poszczególne zabiegi (tj. prace maszynowe, takie jak: uprawa gleby, nawożenie, siew, ochrona, zbiór i transport). Największą energochłonność skumulowaną uzyskano podczas zbioru grochu, gdzie jej średnia wartość wyniosła 4485 MJ·ha-1 i stanowiła 44,1%. Na podstawie uzyskanej wartości energetycznej z plonu grochu i wartości zużytej energii obliczono wskaźnik efektywności energetycznej produkcji grochu zielonego przeznaczonego na konserwy, który wyniósł 1,01 w 2004 r. i 0,97 w 2006 r.
EN
The study evaluated technology of green pea production in the farm, in respect of cumulated material and energy inputs in years 2004 and 2006. The scope of research included evaluation of cumulated energy consumption for particular operations and an analysis of their structure. To calculations of energy consumption in green pea production for the canned food, the method elaborated by IBMER was applied, as well as the literature data and results of own investigations were used. The material-energy inputs were analysed and evaluated, considering four streams of energy: objectified in the tractors, machines, spare parts and materials used to repairs, in direct energy carrier (the fuel), in the human labour, and in the materials and raw materials. The highest cumulated energy consumption was statred in materials and raw materials to green pea production: 61.5% in 2004, and 62.5% in 2006. The share of cumulated energy expended on particular operations (i.e. machinery works, such as soil tillage, fertilization, sowing, plant protection, harvest and transport) was analysed, too. The highest cumulated energy consumption was obtained during harvesting of pea, where its average value reached 4485 MJ·ha-1, making 44.1%. On the basis of determined energetic value for the pea yield and value of consumed energy, an energetic efficiency index was calculated for production of green pea provided for canned food; it amounted to 1.01 and 0.97 in years 2004 and 2006, respectively.
PL
Przedstawiono zaktualizowaną metodykę oceny energochłonności produkcji rolniczej oraz sposób badania intensywności organizacji produkcji. Nakłady materiałowo-energetyczne wyrażono w jednostkach fizycznych, pieniężnych oraz umownych jednostkach zbożowych (JZ) i energetycznych (GJ). Metodykę zaprezentowano na podstawie danych dotyczących gospodarstwa rodzinnego o powierzchni 44 ha UR.
EN
An actualized methodology to evaluating energy consumption in agricultural production as well as the manner of investigating intensity of production organization were presented. Material and energy inputs were expressed in physical and monetary units, conventional cereal units (CU) and energetic units (GJ). Methodology was described on the basis of data referred to a family farm of the area 44 ha agricultural land (AL).
PL
W pracy oceniono produkcję ziemniaków w gospodarstwach rolnych pod względem skumulowanych nakładów materiałowo-energetycznych w latach 2006-2008. Zakres badań obejmował analizę i ocenę technologii produkcji ziemniaków w aspekcie energochłonności poszczególnych zabiegów oraz ich struktury. Oceniono energię skumulowaną w czterech strumieniach: maszynach, paliwie, robociźnie oraz materiałach i surowcach. Największą energochłonność skumulowaną stwierdzono w materiałach i surowcach do produkcji ziemniaków - 60,1% w gospodarstwie I i 59,1% w gospodarstwie II. Przeanalizowano również udział energii skumulowanej, wydatkowanej na poszczególne zabiegi (prace maszynowe), tj.: uprawę gleby, nawożenie, sadzenie, pielęgnację mechaniczną, ochronę, zbiór i transport. Największą energochłonność skumulowaną uzyskano podczas zbioru ziemniaków w gospodarstwie I, gdzie jej średnia wartość wyniosła 3 688 MJ x ha-1, a w II - podczas transportu ziemniaków z plantacji do przechowalni gospodarstwa - 4 559 MJ x ha-1. Na podstawie uzyskanej wartości energetycznej z plonu ziemniaków i wartości zużytej energii obliczono wskaźnik efektywności energetycznej produkcji ziemniaków, który w gospodarstwie I wyniósł 2,15, a w gospodarstwie II - 2,00.
EN
Production of the potatoes was evaluated in respect of cumulated material and energy in-puts. The study, conducted within 2006-2008 on two farms, analysed potato production in aspect of the energy inputs on particular technological treatments as well as their structure. The cumulated energy consumption was considered in four streams: machines, fuel, human labour, material and raw-materials. The highest cumulated energy consumption was stated in the materials and raw-materials used to potato production, amounting to 60.1% in the farm I, and 59.1% in farm II. The share of cumulated energy was also analysed, as expended on particular technological treatments (machine works), i.e. the soil tillage, fertilization, planting, mechanical cultivation, plant protection, harvesting and transport. The highest cumulated energy consumption was observed during potato harvesting in the farm I, where its average value reached 3 688 MJ x ha-1, whereas in the farm II - during transporting potatoes from the field to storage on the farm - 4 559 MJ ha-1. On the basis of energy obtained from the yield of potatoes and the value of energy consumed, an index of energy efficiency at potato produc-tion was calculated; this index amounted to 2.15 and 2.00 for the farms I and II, respectively.
PL
Analizowano poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w aspekcie osiąganego indeksu ESU dla 42 gospodarstwach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Zaproponowano mierniki mogące służyć do oceny trzech kategorii zrównoważenia procesu produkcji rolniczej: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego. Mierniki te wyrażono liczbowo i analizowano w odniesieniu do intensywności organizacji produkcji, nakładów materiałowo-energetycznych, zbilansowania substancji organicznej, obciążenia pracą, efektów ekonomiczno produkcyjnych. Stwierdzono, że przyjęte kryteria zrównoważenia procesu produkcyjnego nie są spełnione w gospodarstwach o indeksie poniżej 16 ESU.
EN
The degree of sustainability of agricultural production, with regard to the ESU index, was analyzed for 42 farms located in various regions of Poland. Measures that could be used to evaluate three categories of agricultural production process sustainability (ecological, social and economic) were proposed. The measures were expressed in numbers and analyzed in relation to the intensity of production organization, material and energetic outlays, organic substance balance, workload, economic and production effects. It has been stated that the accepted criteria for production process sustainability are not fulfilled in the case of farms with the index below 16 ESU.
PL
Analizowano poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w aspekcie poziomu intensywności organizacji produkcji rolniczej w 42 gospodarstwach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Przyjęto kryteria oceny zrównoważenia: ekonomiczne, socjalne, ekologiczne, które analizowano w odniesieniu do intensywności produkcji, nakładów materiałowo-energetycznych, zbilansowania substancji organicznej. Stwierdzono, że przyjęte kryteria zrównoważenia procesu produkcyjnego spełniają gospodarstwa o przeciętnej intensywności (400-550 punktów).
EN
The level of agricultural production sustainability was studied on 42 family farms localized in different regions of Poland. Evaluation was based on economic, social and ecological results of sustainability. Following indices were assumed to evaluating: intensity and organization factors of agricultural production, organic matter balance, energy and material inputs. It was stated that the criteria assumed for sustainability of agricultural production are fulfilled by the farms of medium intensity (400-550 points) of agricultural production.
PL
Podstawę oceny stanowiły przeprowadzone w roku 2004 opisy działalności 42 gospodarstw rodzinnych, położonych w różnych regionach kraju. Gospodarstwa zestawiono w grupy, przyjmując za podstawę podziału powierzchnię ha UR. Stwierdzono, że wzrost powierzchni ha UR wyraża się obniżeniem: intensywności organizacji produkcji w tym także produkcji roślinnej, nakładów robocizny (rbhxha UR-1), kosztów eksploatacji maszyn (złxha UR-1 ), kosztów materiałowo-energetycznych (złxha UR-1). Stwierdzono, że efekt ekologiczny za który przyjęto bilans substancji organicznej nie jest związany z intensywnością organizacji produkcji (szczególnie gospodarstw 400-550 punktów) i poziomem nakładów materiałowo-energetycznych, dotyczy to plonotwórczych środków produkcji.
EN
The assessment was based on the characteristics of operation of 42 family farms located in different regions of Poland, completed in 2004. The farms were arranged in groups. The division was based on total area in ha of arable land. The researchers proved that the increase of area in ha of arable land involves reduction of the following parameters: production organisation intensity (including plant production), labour amount (man-hoursxha of arable land-1), machinery operating costs (PLNxha of arable land-1), material and energy expenditure (PLNxha of arable land-1) Moreover, they observed that the ecological effect assumed as the balance of organic matter is not related to production organisation intensity (in particular farms - 400-550 points) and the level of material and energy expenditure. This applies to means of production, which bring crops.
PL
Przedstawiono wyniki z 43 gospodarstw rodzinnych, badanych w 2003 r. W ocenie określono wskaźnik intensywności produkcji, wskaźnik odnawialności substancji, poziom ponoszonych nakładów energetyczno-materiałowych oraz poziom towarowej produkcji rolniczej. Wzrost powierzchni ha UR w badanych gospodarstwach skutkuje wzrostem nakładów energetycznych na ha UR w tym wzrostem energetycznego uzbrojenia pracy oraz spadkiem nakładów materiałowych. Równocześnie obserwuje się obniżanie wskaźnika intensywności organizacji produkcji rolniczej i poziomu reprodukcji substancji organicznej.
EN
The work presents results from 43 family farmsteads, analyzed in 2003. The assessment specifies a production rate index, substance renewability index, level of incurred power and material outlays and level of commodity farm production. Increase of ha UR area in the analyzed farmsteads results in increase of power outlays per ha UR including increase of power infrastructure of the work area and decrease of material outlays. At the same time reduction of the index of farm production organization intensity and level of organic matter reproduction can be observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.