Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  career
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
Purpose: The aim of the article is to get to know female senior managers’ beliefs and experiences about combining their professional career with motherhood. Methodology: A narrative analysis of the literature and a diagnostic survey (tool – survey questionnaire) were used. The selection of the studied sample was deliberate. The respondents were only women occupying high managerial positions (157 people). The following research problem was formulated: how do women in high managerial positions perceive the influence of their professional career on their motherhood? The problem was detailed in the form of research questions: 1. To what extent did the professional career of the surveyed women managers influence their decision to become a mother? 2. What psycho-social costs resulting from combining professional and family roles were incurred by the surveyed women? Findings: Female managers are statistically more likely to postpone the decision to become a mother and declare that they will not have children compared to women who pursue a different career path. The vast majority of them experience a sense of guilt due to the lack of time for their children and believe that they have "missed" important developmental moments in their child's life. Female managers participating in the study experience a strong role conflict (the role of the manager versus the role of the mother). They are aware of the high emotional and health costs resulting from combining the social roles of a mother and a manager. Most of their career goals remain unchanged after the baby is born. Research limitations/implications: The obtained research results are treated as pilot ones. The complete achievement of the research goal requires continuation of the research on a larger sample of female respondents, as well as the use of comparative analysis methods, e.g. comparing the results of the research among female managers with the results obtained in other professional groups or among men. Practical implications: The results of the research can be used to improve the policy of equality between women and men in organizations and to create a pro-family policy of enterprises. Social implications: The article contains research results that help to understand better the childfree phenomenon in specific professional groups, and thus to diagnose various social attitudes towards combining career and motherhood. Originality/value: this is the first study of this type conducted on the population of top female managers in Poland.
2
Content available The career of a female manager
EN
The article discusses issues related to the contemporary approach to the professional career of a female manager. A special focus has been placed on the conditions influencing the shaping of women's careers. The findings of own research on the perception of women's careers at managerial positions in modern companies are presented. The considerations are complemented by an attempt to interpret the reasons for the approach to women's careers.
PL
W większości krajów europejskich sytuacja kobiet w sferze zawodowej nie jest taka sama jak sytuacja mężczyzn. Artykuł koncentruje się na problemie nierówności płci na rynku pracy na podstawie analizy danych pochodzących z badań sondażowych przeprowadzonych w Polsce i na świecie. Uwagę skoncentrowano na takich kwestiach jak; poziom zatrudnienia kobiet i mężczyzn, poziom i relacje wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami, czas pracy kobiet i mężczyzn, a także struktura zatrudnienia i możliwość rozwoju. W artykule starano się również wskazać przyczyny tych nierówności.
EN
In most European countries, the situation of women m the professional sphere is not the same as the situation of men. This paper focuses on the problem of gender inequality in the labor market based on the analysis of data from polls conducted in Poland and around the world. The attention was focused on such issues as: the level of employment of women and men, the level and relation of wages between men and women, working time of women and men as well as the structure of employment and the possibility of development. The paper also tried to identify the causes of these inequalities.
4
Content available remote Strategia rozwoju pracownika w organizacji
PL
W opracowaniu zaprezentowano istotę kariery zawodowej traktowanej jako fundament strategii rozwoju pracownika w organizacji. Przedstawiono zatem karierę zawodową jako proces umożliwiający nabywanie kompetencji ułatwiających osiąganie indywidualnych sukcesów zawodowych. Formalnie określona i udokumentowana ścieżka kariery zawodowej pracownika stanowi podstawę planowania jego kariery w zobiektywizowanym wymiarze. Ścieżka kariery w organizacji może być budowana w różnorodny sposób, zależnie od warunków i możliwości firmy, stąd w opracowaniu scharakteryzowano alokację pracowników, czyli ich przemieszczenia w górę struktury organizacyjnej określane mianem awansu. Podkreślono rolę rozwoju zawodowego pracowników, do którego niezbędne są szkolenia i doskonalenie umiejętności, traktowane jako inwestycja przedsiębiorstwa. W opracowaniu podjęto również istotny temat wyzwań i przyszłych tendencji procesu zarządzania karierą. Wskazano zmianę płaszczyzny postrzegania kariery z ukierunkowania na karierę w pracy na jakość życia i równowagę praca-życie prywatne.
EN
The study presents the essence of a professional career, treated as the foundation of the employee development strategy in the organization. Therefore, a professional career was presented as a process enabling the acquisition of competences facilitating the achievement of individual professional successes. Formally defined and documented career path of an employee is the basis for planning his career in an objectified dimension. The career path in the organization can be built in a variety of ways, depending on the conditions and capabilities of the company, hence the employee’s allocation, ie their displacement up the organizational structure, referred to as promotion, is characterized. The role of professional development of employees is emphasized, to which training and skills development are necessary, treated as an investment of an enterprise. The study also addressed an important topic of challenges and future trends in the career management process. A change in the level of career perception from the focus on career at work on quality of life and work-private life balance was indicated.
PL
W artykule zaprezentowano model przebiegu służby oficerów Wojska Polskiego. Badania dotyczące modelu zostały podjęte w 2012 roku. Przez kolejnych kilka lat zostało opublikowanych szereg artykułów prezentujących obszerne wyniki badań. Prezentowany artykuł jest zwieńczeniem prowadzonych prac badawczych. Ponadto proponowany model (po drobnych modyfikacjach) można wdrożyć do innych grup dyspozycyjnych.
EN
The article presents a model of the course of service of officers of the Polish Army. Research on the model were taken in 2012. Over the next few years it has been published a series of articles presenting the results of extensive research. The article is the culmination of research conducted. At the same time it should be noted that the described model was presented at scientific conferences (Military Academy), which was received with great interest. In addition, the proposed model (with minor modifications) can be deployed to other groups disposable.
EN
Researchers uncovered number of factors that affect young students in finding their preferred career, and that lead to career indecision. This study thus drives into two directions: first to identify the major barriers that stimulate difficulty for students to explore right career, and second to ascertain what occupational barriers lead to career indecision. The sample of this research involved final-year BBA (Bachelor of Business Administration) students studying at ten different universities in Bangladesh. A survey was steered using self-reported questionnaire consisting of two standardized measures to gather research data. Surveyed data were reviewed first to ensure usability and then analysed following a number of distinct statistical techniques including descriptive, Pearson correlation and regression analysis. All the statistical analyses were performed in SPSS software version 20.00. Results reveal that political and social reference, national shortage of good job, lack of parental interest, lack of career counseling and lack of personal ability significantly affect students’ career, that in consequence lead to career indecision. The present research suggests that various policy-makers, management and university may support students by ensuring merit-based recruitment, generating prospects through new ventures, organising career programs and developing their aptitudes.
PL
Naukowcy odkryli wiele czynników, które wpływają na młodych studentów podczas poszukiwania preferowanej kariery, a które prowadzą do niezdecydowania co do kariery. Badanie to prowadzi w dwóch kierunkach: po pierwsze, aby zidentyfikować główne przeszkody, które stymulują trudności dla uczniów co do odkrywania właściwej kariery, a po drugie, aby ustalić, jakie bariery zawodowe prowadzą do niezdecydowania co do kariery. Próbka badania obejmowała ostatni rok licencjatu z zarządzania, studentów studiujących na dziesięciu różnych uniwersytetach w Bangladeszu. Badanie polegało na samodzielnym wypełnianiu kwestionariusza przez respondentów, składającego się z dwóch standardowych środków do zbierania danych badawczych. Badane dane zostały zweryfikowane najpierw aby zapewnić użyteczność, a następnie przeanalizowano je przy wykorzystaniu różnych technik statystycznych, uwzględniając opisową korelację Pearsona oraz analizę regresji. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono w wersji oprogramowania SPSS 20.00. Wyniki pokazują, że odniesienia polityczne i społeczne, brak dobrej pracy w kraju, brak zainteresowania rodzicielskiego, brak doradztwa zawodowego i brak osobistej zdolności znacząco wpływają na kariery studentów, które w konsekwencji prowadzą do niezdecydowania co do kariery. Przeprowadzone badania sugerują, że różni decydenci, zarządzanie i uczelnia mogą wspierać uczniów poprzez zapewnienie rekrutacji opartej na osiągnięciach, generując perspektywy poprzez nowe przedsięwzięcia, organizowanie programów kariery i rozwijanie swoich uzdolnień.
PL
Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach proaktywności oraz poczucia własnej skuteczności młodych osób w kontekście realizacji ich kariery. Zagadnienia te zyskują szczególne znaczenie w odniesieniu do grupy osób planujących i rozpoczynających karierę zawodową. Decyzje podejmowane w okresie rozpoczęcia aktywności zawodowej oddziałują znacząco na dalsze życie – zarówno osobiste, jak i zawodowe. Odpowiedzialność za jej kształt i przebieg przesunięta została w stronę jednostki jako jej realizatora. W badaniach uczestniczyło 133 studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zastosowano w nich Kwestionariusz Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze oraz Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem wybranych metod.
EN
This paper focuses on the issues of young people’ proactivity and self-efficacy of young people making the transition from the studies onto the employment market, in the context of career planning. These issues are especially important for a group of people planning and starting their own career. Decisions taken during the start of the professional activity have a significant impact on the further life – both personal and professional. Responsibility for the shape and course of a contemporary career has been shifted in the direction of the individual as the executor. The research involved 133 undergraduates of University of Rzeszow. The Questionnaire of Scale of Proactive Behaviours in a Career and General Self-Efficacy Scale were used in the research. The results were statistical analyzed using selected methods.
EN
Internet has become an important way of our image creation, including the professional one. By participating in social media, is possible to shape our own image not only in eyes of private persons, but also of potential employers. The aim of the article is to identify activities which were undertaken by young participants in labour market (students) associated with creating their own professional image in social media. It was found that they usually concentrated on shaping private relationships, as well as the development of their knowledge of the subjects which were not connected with work or job and also on sharing that knowledge with other users of social media. In contrast, much less attention they paid on creating their own professional image and the development of their careers.
PL
Internet stał się ważnym sposobem kreowania własnego wizerunku, w tym zawodowego. Poprzez uczestnictwo w serwisach społecznościowych można budować swój obraz nie tylko w oczach osób prywatnych, ale i potencjalnych pracodawców. Celem artykułu jest identyfikacja działań podejmowanych przez młodych uczestników rynku pracy (studentów) związanych z kreowaniem swojego wizerunku zawodowego w serwisach społecznościowych. Ustalono, że koncentrowali się oni na budowaniu relacji prywatnych, rozwoju swojej wiedzy na tematy pozazawodowe i/lub na dzieleniu się nią z innymi użytkownikami social media. Natomiast znacznie mniej uwagi poświęcali kreowaniu własnego wizerunku zawodowego i rozwojowi swoich karier.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie, opierając się na badaniach przeprowadzonych w wybranych polskich ośrodkach akademickich, diagnozy sytuacji zawodowej doktorantów. Autorki publikacji wskazują bariery spowalniające ich rozwój naukowy. W artykule zaproponowano rozwiązania sprzyjające poprawie sytuacji młodych naukowców w różnych sektorach rynku i podejmowanie przez nich decyzji związanych z dalszą karierą zawodową. Analizie wyników badań towarzyszy opis misji oraz działalności Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, będącego inicjatorem programu badawczego.
EN
The authors of the article indicate the barriers that slow down the PhD candidate’s career development. They show as well the solutions that might improve young researcher’s situation in different economic sectors. The main objective of the paper is to propose the diagnosis PhD candidate professional situation based on researches conducted in Polish academic.
11
Content available remote Typy karier dowódców wojskowych : ujęcie Josepha Campbella
PL
W artykule założono, że kariery żołnierzy zajmujących najwyższe stanowiska w wojsku przebiegają według różnych wzorów. Najbardziej typowa jest droga dowódcza. Kultura organizacji wojska jest jednak bardziej zróżnicowana i daje personelowi wojskowemu możliwość realizacji zawodowej według innych niż dowódcza ścieżek. Autorka, wykorzystując koncepcję Josepha Campbella (w której zakłada się, że w działaniach, motywacjach oraz interpretacjach ludzi ujawnia się dziedzictwo kulturowe: archetypy, mity, symbole i metafory), porównuje postawy generałów i admirałów wyrażone w ich narracjach z postaciami mitologii greckiej. Olimpijscy bogowie reprezentują archetypowe osobowości, których przejawy dostrzec można w postawach jednostek w organizacji. Wartości i symbole reprezentowane przez mitologiczne postaci można identyfikować także w kulturze organizacji. Autorka, wykorzystując ramy interpretacyjne koncepcji Campbella oraz analizując drogę służbową najwyższych dowódców wojskowych, stara się uchwycić różnice dotyczące karier zawodowych w wojsku, proponując ich podział na cztery typy: dowódczą, naukową, w dyplomacji oraz w instytucjach MON.
EN
This article assumes that career soldiers in the highest positions in the army run by different designs. The most typical is the way of commanding. Military organizational culture, however, is more diverse and gives military personnel the ability to implement professional by paths other than commanding. The author, using the concept of Joseph Campbell (in which said he assumed that the activities, motivations and interpretations of people reveals the cultural heritage: archetypes, myths, symbols and metaphors), compares the attitudes of the generals and admirals, expressed in their narratives, with figures of Greek mythology. Olympian gods represent archetypal personality whose manifestations can be seen in the attitudes of individuals in the organization. Values and mythological characters represented by the character can be identified in culture organization. The author, using interpretative framework for analyzing the concept and the way Campbell’s official top military commanders, trying to capture the differences in the types of career military, proposing to divide them into 4 types of careers: commanding, science, diplomacy, and in the institutions of Defense.
12
EN
The paper presents how recruitment is done in the local public administration from Romania and Belgium (The Brussels Region) since this is one of the first steps an individual has to make in order to become a public servant and stat a career in local public administration. The paper aims to show what the common points are when referring to the recruitment in the local public service in both countries.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje jak przebiega rekrutacja w lokalnej administracji publicznej w Rumunii i Belgii (Region Bruksela), jako, że jest to jeden z pierwszych kroków, jakie osoba ma zrobić, aby stać się urzędnikiem publicznym i zacząć karierę w lokalnej administracji publicznej. Artykuł ma na celu przedstawienie wspólnych punktów odnoszących się do rekrutacji w lokalnej administracji publicznej w obu krajach.
13
Content available Logistician’s career in the twenty-first century
EN
Logistics today has a special importance in the success of any company. Logistics has a major impact on any economy. It is of particular importance for the survival of human beings having a major impact on the quality of life. Logistics affects our success in all areas. Without logistics any process of adding value can not be conceived. Under these conditions, the labour market demand for logisticians at all levels is excellent. Permanent increase in the importance of specific logistics activities lead to considering career in this area as very attractive. Depending on the size of the company, logistician’s responsibility will bind to one or more logistics functions. Nowadays, the logistician can be viewed as a facilitator of trade and doing business.
PL
Logistyka w dzisiejszych czasach ma szczególne znaczenie dla sukcesu każdej firmy. Logistyka ma duży wpływ na każdą gospodarkę. Ma ona szczególne znaczenie dla przetrwania istot ludzkich mając zasadniczy wpływ na jakość życia. Logistyka wpływa na nasze sukcesy we wszystkich dziedzinach. Bez logistyki żaden proces dodawania wartości nie może być powzięty. Zgodnie z tymi warunkami zapotrzebowanie rynku pracy na logistyków na wszystkich poziomach jest ogromne. Stały wzrost znaczenia poszczególnych działań logistycznych prowadzi do postrzegania kariery w tej dziedzinie jako bardzo atrakcyjną. W zależności od wielkości firmy odpowiedzialność logistyka będzie wiązać się z jedną lub większą ilością funkcji logistycznych. Obecnie logistyk może być postrzegany jako podmiot ułatwiający handel i prowadzenie działalności gospodarczej.
EN
Today's market reality requires competitiveness from enterprises in all areas of activity. All aware companies set much store by the proper development of staff. Caring for professional development in the process of constant increasing of qualifications, skills and powers are the basic elements for the proper management of human resources. Investing in human resources is a significant expense in the countries of Western Europe, while in Poland it is still far from enough. The experience of European countries constitute a proof of the relevance of investing in human resources, which directly influences on the success of both the companies and the individuals.
PL
Dzisiejsza rynkowa rzeczywistość wymaga od przedsiębiorstw konkurencyjności we wszystkich obszarach aktywności. Świadome organizacje przywiązują dużą wagę do prawidłowego rozwoju kadry pracowniczej. Podstawę stanowi nowoczesny sposób rekrutacji opierający się na kwalifikowaniu kandydatów zgodnie z wykształceniem oraz kompetencjami niezbędnymi dla pracodawcy. Dalszy proces prawidłowego zarządzania kadrami, to dbałość o rozwój zawodowy w procesie stałego zwiększania kwalifikacji, umiejętności i uprawnień. Inwestowanie w kadry stanowi istotny wydatek w krajach zachodniej Europy, natomiast w Polsce jest jeszcze dalece niewystarczające. Doświadczenia krajów europejskich stanowią jednoznaczny dowód na zasadność inwestowania w kadry, co bezpośrednio przekłada się zarówno na sukces przedsiębiorstwa jak i jednostki.
EN
The concept of career is most commonly associated with large companies, corporations, where the newly adopted employee has the lowest position, gaining relevant experience and then “goes up”, taking higher position, sometimes ending up as president, director or board member. But career paths are also present in smaller enterprises. One such example is the career path that employees stay, from enterprise in Czestochowa, dealing with green areas. Despite the fact that the path is short, it represents a string of career path, beginning by the newly hired employee by the company.
PL
Pojęcie kariery najczęściej związane jest z dużymi przedsiębiorstwami, korporacjami, w których nowo przyjęty pracownik ma najniższą pozycję, zdobywa odpowiednie doświadczenie, a następnie "pnie się w górę", zajmując wyższą pozycję, czasem kończąc jako prezes, dyrektor lub członek zarządu. Ale ścieżki kariery są również obecne w mniejszych przedsiębiorstwach. Jednym z takich przykładów jest ścieżka kariery, gdzie pracownicy zostają, z przedsiębiorstwa w Częstochowie, zajmującego się terenami zielonymi. Pomimo faktu, że ścieżka jest krótka, stanowi ona ciąg ścieżki kariery, rozpoczętej przez nowo zatrudnionego przez firmę pracownika.
16
Content available remote Cultural determinants of attitudes toward career
EN
This article is focused on the culture’s influence on the employees’ career. The career itself has been interpreted with a particular emphasis on its contemporary understanding. The issue of values internalization has been focused on. To organizational culture’s importance in the career development has been given consideration here - a career in the subjective perspective i.e. identification with a professional group, as well as perceived from both organization’s and the environment’s perspective as well. In particular, the problem regards organizational culture as a derivative of the employees’ environmental cultures.
PL
W artykule skoncentrowano się na zagadnieniu oddziaływania kultury na karierę pracowników. Dokonano interpretacji pojęcia kariery, ze szczególnym uwzględnieniem jej współczesnego rozumienia. Skoncentrowano się na zagadnieniu internalizacji wartości. Zwrócono uwagę na znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu kariery – kariery postrzeganej w perspektywie podmiotowej, jako identyfikację z grupą zawodową, postrzeganej z perspektywy organizacji oraz otoczenia. W szczególności problem dotyczy kultury organizacyjnej jako pochodnej kultur środowiskowych pracowników.
PL
W wystąpieniu przedstawiono wnioski wynikające z analizy stanu aktualnego oraz kierunki doskonalenia procesu zarządzania karierami żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP. Zaprezentowano wyniki badań i analiz podjętych w ramach dwuetapowego projektu badawczego WZ/742/DzS, który był realizowany przez autorów w WSOWL w latach 2008 i 2011. W efekcie tych prac powstały dwa opracowania: „Uwarunkowania kariery zawodowej oraz metodologia badań nad skutecznością systemu rozwoju kadry Sił Zbrojnych RP” oraz „Analiza polityki kadrowej resortu obrony narodowej w zakresie zarządzania karierami żołnierzy zawodowych i kierunki jej doskonalenia”. Badania te, obok analizy literatury przedmiotu w obszarze nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, skupiły się na następujących kwestiach: 1. Analizie rozwiązań w zakresie zarządzania karierą w wybranych armiach NATO (amerykańska, niemiecka, francuska i hiszpańska); 2. Wypracowaniu założeń metodologicznych do badań środowiskowych w zakresie znajomości i jakości rozwiązań dot. zarządzania karierą żołnierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych RP; 3. Analizie systemu rozwoju kadr Sił Zbrojnych RP (według stanu na koniec 2012 roku) oraz sformułowaniu kierunków jego doskonalenia. Treścią artykułu jest diagnoza kluczowych kryteriów projektowania karier żołnierzy zawodowych w oparciu o obowiązujący system opiniowania służbowego i zasady wyznaczania żołnierzy na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk. Artykuł krytycznie ocenia praktykę służbową w tym zakresie, zwracając uwagę na problem skali, ale także na brak wiarygodnych zasad selekcji kandydatów na wybrane (w tym także kluczowe dla Sił Zbrojnych) stanowiska. Podstawowym wnioskiem z badań jest postulat sformowania w ramach służby personalnej (kadrowej) centralnego biura karier, odpowiedzialnego za realizację polityki kadrowej resortu obrony narodowej w zakresie efektywnego prognozowania rozwoju kadr i monitorowania jego skuteczności.
EN
The paper presents the conclusions of the analysis of the current state and the directions of improving the process of managing the careers of professional soldiers of the Polish Armed Forces. It presents the results of research and analyses undertaken as part of a two-stage research project WZ/742/DzS, which was conducted by the authors in WSOWL between 2008 and 2011. As a result of these works, two studies were created: "The determinants of careers and the methodology of research on the effectiveness of the system of development of the cadre in the Polish Armed Forces" and "The analysis of the human resources policy of the Ministry of National Defense in managing the careers of professional soldiers and directions for its improvement". These studies, in addition to the analysis of the literature in the field of modern human resources management, focused on the following issues: 1) an analysis of career management solutions in selected NATO armies (American, German, French and Spanish), 2) the development of methodological assumptions for field research in the area of knowledge and quality of solutions regarding career management of professional soldiers in the Polish Armed Forces, 3) an analysis of the system of the development of the cadre in the Polish Armed Forces (as of 2012) and the formulation of guidelines for its improvement. This article is to diagnose the key criteria for designing careers of professional soldiers based on the current system of issuing performance reports and the rules of receiving postings and being discharged from them. The article is critical of the official practice in this area, paying attention to the problem of scale, but also to the lack of reliable rules for the selection of candidates for selected (including the key ones for the Armed Forces) posts. The main finding of the study is the postulate of forming, as part of personnel (HR) policy, a central careers office responsible for the implementation of the personnel policy of the Ministry of National Defence in the area of the effective forecasting of the development of the cadre and the monitoring of its effectiveness.
EN
This article illustrates how internships performed by young students during their studies can represent the foundation of their future career's management. Applicative elements that can be found in a SOP HRD project focused on the internship/practical training of students are mentioned; the views of some students who have completed an internship carried out through an European funded project , which gave them the chance to get in contact with the labor market are also given. The paper contains data regarding the role of this kind of practical training/internship in the management process of personal development and the active life.
PL
W artykule przedstawiono sposób jak korzystanie z praktyk przez studentów w trakcie trwania ich studiów może stanowić podstawę ich przyszłej kariery zawodowej. Elementy aplikacyjne, jakie znajdują się w programie SOP HRD, koncentrują się na stażu/szkoleniu praktycznym studentów, opinie studentów którzy zakończyli praktyki zawodowe organizowanego przez projekty europejskie, które dały im możliwość kontaktu z rynkiem pracy. Artykuł zawiera dane dotyczące roli tego rodzaju praktyk/stażu w procesie zarządzania karierą zawodową i aktywnego życia.
EN
In a society whose economic mechanisms are based on the principles of a competitive economy, the prosperity of a family depends primarily on its members engaging in gainful economic activities. A special category represents those families are composed of people with disabilities [2]. These families have greater economic problems than others due to the inability of people with disabilities to carry out productive and poor financial support from the state. Usually these people are guided by their degree of disability to the institution in which they can recover some or all outstanding capabilities and where they can carry out useful according to their abilities [2].
PL
W społeczeństwie, którego mechanizmy ekonomiczne oparte są na zasadach gospodarki konkurencyjnej, dobrobyt rodziny zależy przede wszystkim od jej członków, prowadzących gospodarczą działalność gospodarczą. Szczególną kategorię stanowią te rodziny, które składają się z osób niepełnosprawnych [2]. Rodziny te mają większe problemy gospodarcze niż inni, ze względu na brak osób, zdolnych do prowadzenia działalności gospodarczej i braku wsparcia od państwa. Zazwyczaj ludzie ci są kierowani, ze względu na stopnień ich niepełnosprawności, do instytucji w których mogą oni rozwijać niektóre możliwości i gdzie mogą oni podejmować działania użyteczne, według swoich możliwości.
20
EN
Occupational safety and health becomes a more and more important component of the organization for it ensures continuous positive growth and improvement of productivity, and general efficiency. In order to implement an efficient management system, the C.E.O. must pay special attention to this domain in order to avoid important risks and undesired events with tragic consequences. Thus, every organization needs properly trained staff, in order to accomplish all the purposes in this field. Therefore, the paper aims to do an analysis of the possibilities to develop a career in work safety and security, based on competences, in order to establish the real importance and attention paid to this activity area.
PL
Bezpieczeństwo i higiena pracy staje się coraz bardziej istotnym elementem organizacji, gdyż zapewnia stały, dodatni wzrost i poprawę wydajności i ogólnej sprawności. W celu wdrożenia skutecznego systemu zarządzania, prezes musi zwrócić szczególną uwagę w tym obszarze, w celu uniknięcia istotnych zagrożeń i niepożądanych zdarzeń z tragicznymi konsekwencjami. Tak więc, każda organizacja potrzebuje odpowiednio wyszkolonego personelu, aby osiągnąć wszystkie cele w tej dziedzinie. W związku z tym, że celem artykułu jest analiza możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony, w oparciu o kompetencje, której celem jest ustalenie rzeczywistego znaczenia i uwagi poświęconej temu obszarowi działalności.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.