Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  market success
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction/background: Achieving competitive dominance is a challenge for every company operating on the market and for management team throughout the whole world. In order to achieve distinctive competence, the companies are forced to look for such unique solutions that would enable to achieve dominance and that are not available for other business entities. The study presents the results of empirical research verifying the relationship between innovation and market success of enterprises in the metal industry. By analyzing the determinants of innovation and market success, the existence of a significant relationship between the variables was confirmed. Aim of the paper: The author of this paper conducted empirical research and analyzed their results in the area of innovation in order to identify the relationship between the success of metal industry enterprises and market success. Materials and methods: The research covers the study of the innovativeness of enterprises and the analysis of the success rates of enterprises in the metal industry. The research was carried out using the CAWI (Computer Assisted Web Interview) method in the form of a questionnaire to be completed on a computer by the respondent and a paper questionnaire also for self-completion. Results and conclusions: The research outcome was to indicate the relationship between the determinants of the company's success and their innovative activity, and to identify the strength of the impact between the variables.
EN
The market success of the enterprises depends on the ability to support their business processes. This involves the requirement of a seamless, well-ordered operation of the whole company. Operation is greatly afiected by the quality of its IT support. The information should be available, handled confidentially, preserving its integrity, have to be processed in a reliable, eficient, efiective way, in compliance with the requirements of supervisory authorities. Extending the scope of these information criteria to criteria determining operations quality and adding two business-level requirements to them makes possible to find preventive, detective and corrective, originally information security control measures, raised to the level of operational quality, that support the market success of the institutions.
3
Content available remote The meaning of logistics capabilities in achieving the market success by a company
EN
The symptom of the market success by a company is to reach the expected market effects (e.g. market share, customer satisfaction, customer loyalty) as well as economic ones (e.g. profits, rentability, return on capital). As a result, the company may achieve a stable and long-term competitive advantage as well as strengthen its market position. Methods: The abilities to use existing resources, which play an important role in achieving a market success, can be divided into operational and dynamic ones. The logistics abilities are one of the most important ones for a company. The comparison of these two kinds of logistics capabilities are presented, compared and evaluated. Results: the role of logistics capabilities in achieving a market success by the company in light of the results of research carried out in the world, including Poland, was discussed, evaluated and confirmed. Conclusions: The influence of logistics capabilities on the market success of a company was confirmed. The development of an effective strategy and organization solutions in the logistics seems to be the most important process associated with the use of potentials (capabilities as well as resources and competencies) and leading to achieving a market success of a company.
PL
Przejawem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa jest zrealizowanie oczekiwanych efektów rynkowych (np. udział w rynku, zadowolenie klientów, lojalność klientów) i ekonomicznych (np. zysk, rentowność, zwrot z kapitału). W rezultacie, przedsiębiorstwo może zdobyć trwałą i długofalową przewagę konkurencyjną oraz wzmocnić swoją pozycję rynkową w porównaniu do konkurentów. Metody: W osiąganiu sukcesu rynkowego ważną rolę pełnią zdolności wykorzystania posiadanych zasobów, które można podzielić na zdolności operacyjne i zdolności dynamiczne. Wśród zdolności przedsiębiorstwa istotne znaczenie posiadają zdolności logistyczne. Wykonano porównanie tych dwóch rodzajów zdolności wraz z ich oceną przydatności. Wyniki: Rola zdolności logistycznych w osiąganiu sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo w świetle badań przeprowadzonych zarówno na świecie, jak i w Polsce, została poddana dyskusji, oceniona i potwierdzona. Wnioski: Wpływ zdolności logistycznych na osiągnięcie sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo został potwierdzony. Rozwój efektywnej strategii i rozwiązań organizacyjnych w logistyce wydaje się być najważniejszym procesem związanym z wykorzystaniem potencjałów (zarówno zdolności jak i zasobów i kompetencji) prowadzących do osiągnięcia sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo.
EN
In today's market economy, in order to do business effectively a company is required to make a number of decisions directed at reaching and/or keeping a satisfactory competitive position, favourable to achieving market success. It is necessary to use new competitive methods, incIuding managing the employees ("internal customers") according to the rules of personnel management. The right pay policy may help a company to obtain and keep the right staff, interested in their company's market success.
PL
W dzisiejszej gospodarce rynkowej, efektywne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców podejmowania wielu decyzji zmierzających do zdobycia i/lub utrzymania satysfakcjonującej pozycji konkurencyjnej, sprzyjającej osiągnięciu przez przedsiębiorstwo sukcesu rynkowego. Konieczne staje się stosowanie nowych metod konkurowania, w tym przez kierowanie pracownikami (,,klientami wewnętrznymi") zgodnie z zasadami marketingu personalnego. Realizowanie odpowiedniej polityki wynagradzania, może pomóc przedsiębiorstwu w pozyskaniu i zatrzymaniu pożądanego personelu, dążącego do osiągnięcia sukcesu rynkowego zatrudniającej go organizacji.
5
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Znaki jakości
PL
[Produkty wprowadzane do obrotu stwarzają różnego rodzaju zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Mogą wywierać również niekorzystny wpływ na środowisko. W obecnej dobie troska o klienta, a także o środowisko, w którym żyjemy, stanowi sedno działań wielu przedsiębiorstw. Jednak nie ma rzeczy doskonałych, dlatego nowoczesne państwa starają się jak najbardziej zminimalizować zagrożenie poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych dotyczących badań i certyfikacji wyrobów, które mogą stanowić takie zagrożenie. W naszym kraju prowadzona jest certyfikacja wyrobów zarówno w obszarze obowiązkowym, jak i dobrowolnym.]
6
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Statystyka
PL
Statystyka nie jest niczym nieznanym. Każdy, wcześniej czy później, ma lub będzie miał z nią do czynienia - ze statystyką wyrobów, statystyką sprzedaży, statystyką wzrostu itp. W pracy związanej z zarządzaniem jakością nie można się obejść bez statystyki.
7
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Proces certyfikacji
PL
Ponieważ przemysł i gospodarka poddawane są ciągłemu procesowi zmian, również w szybkim tempie zmieniają się w przedsiębiorstwie podstawowe warunki ramowe jego istnienia. Można byłoby tu wprowadzić pewien rodzaj bezpośredniego związku - wzrost zapotrzebowania na Systemy Zapewnienia Jakości pozostaje w bezpośredniej relacji do zmian otoczenia (czynników i warunków ramowych). Taki scenariusz odzwierciedla się wyraźnie w różnicowaniu produkcji wielu przedsiębiorstw i ich ciągłym dążeniu do zaspokojenia potrzeb pewnej grupy docelowej - klientów. W tym kontekście Systemy Zapewnienia Jakości pomagają adaptować się do zmian otoczenia.
8
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Audity jakości
PL
Termin "audit jakości" można rozumieć jako usystematyzowane badanie mające potwierdzić, że rzeczywiste działania w zakresie jakości oraz związane z nimi rezultaty są zgodne z działaniami i rezultatami, których oczekiwano lub które zaplanowano.
PL
Sytuacja na rynkach krajowych i zagranicznych coraz częściej wymusza na polskich przedsiębiorstwach zmianę dotychczasowych metod organizacji i zarządzania projektami oraz konieczność zastosowania przy rozwoju produktów komputerowych metod projektowania. W artykule zostały przytoczone i rozważone czynniki decydujące o sukcesie rynkowym produktu jak i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Istotnym wydaje się przypomnienie, że wszystkie algorytmy, metody, narzędzia komputerowe i urządzenia, stosowane dla poprawienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, są używane przez człowieka i dla zaspokojenia jego potrzeb. Umiejętne wykorzystanie potencjału pracowników wymagać będzie zmian organizacyjnych i zastosowania odpowiednich technologii ułatwiających wymianę i obróbkę informacji. Działania takie są niezbędne dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
EN
A state of home and foreign markets makes Polish companies change more and more often hithedo existing organisational and project management methods, as well as an apply across product development computer aided design systems. Some decisive factors of product success and company competitiveness are set forth and discussed in the article. It seems substantial to remind that all algorythms, methods, computer tools and equipment are used by and for the sake of human being's needs. Thus skilful use of employees potential will require organisational changes and an application of appropriate technologies facilitating information exchange and processing. These changes are essential for Polish companies, if they are to increase their innovativeness and competitiveness.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.